קריאה שנייה - הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס` 18), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 20:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

עינת וילף
שלי יחימוביץ
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מסדיר את תחום סליקת עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב. הוא קובע, בין היתר, כי סליקת עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב תבוצע רק בידי מי שקיבל רישיון סליקה מנגיד בנק ישראל, וכי סולקים שקיבלו רישיון כאמור יהיו נתונים לפיקוח של המפקח על הבנקים.
  כמו כן, יש בחוק הוראות שנועדו להתמודד עם הכשל התחרותי בתחום הסליקה בכרטיסי חיוב, באמצעות דרכים לפתיחת השוק לתחרות אמיתית ואפקטיבית, כגון הסמכת המפקח על הבנקים להורות לסולק בעל היקף פעילות רחב, כפי שמוגדר בחוק, להתקשר עם מנפיק מסוים, אם מצא שהסולק האמור סירב להתקשר עם המנפיק מטעמים בלתי סבירים, כפי שמפורט בחוק.
  נוסף על כך, נקבע שסולק לא יהיה רשאי להפלות בין נותני שירותי ניכיון כהגדרתם בחוק, ובכלל זה בינו כנותן שירותי ניכיון לבין נותני שירותי ניכיון אחרים, לרבות בעניין תנאי ההתקשרות. כמו כן, נקבע כי סולק לא יתנה מתן שירותי סליקה או קביעת תנאי התקשרות מסוימים עימו לגבי שירותים כאמור בקבלת שירותי ניכיון ממנו או מנותן שירותים מסוים. החוק קובע גם שסולק לא יסרב לאפשר התקשרות בין נותן שירותי ניכיון לבין ספק, ובכלל זה אסור יהיה לו לסרב להתקשר בעצמו עם נותן שירותי הניכיון, מטעמים בלתי סבירים.
  החוק כולל הוראות מעבר לעניין סולקים קיימים, והוראה לפיה יום התחילה של ההוראה בנוגע למנפיק בעל היקף פעילות רחב יהיה תשעה חודשים מיום פרסומו.

החוק המלא


 • חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 566, מיום ה' באדר א' התשע"א (9 בפברואר 2011), עמ' 468.

  הוספת פרק ד'21.בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"א, עמ' 380. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 36ח יבוא:
  "פרק ד'2: סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב
  הגדרות36ט.בפרק זה –"חברה" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189;"חוזה כרטיס חיוב", "לקוח", "מנפיק", "נכס", "ספק" ו"עסקה" – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב;"חוק כרטיסי חיוב" – חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 187.;"כרטיס חיוב" –כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים;"סולק" – בעל רישיון סליקה;"סליקה", של עסקאות בכרטיס חיוב – תשלום לספק של תמורת הנכסים שרכש לקוח מאותו ספק באמצעות כרטיס חיוב, כנגד קבלת תמורת הנכסים ממנפיק כרטיס החיוב, ואם התשלום לספק כאמור נעשה בידי המנפיק – כנגד קבלת תמורת הנכסים ישירות מהלקוח;"סליקה צולבת", של עסקאות בכרטיס חיוב – סליקה המבוצעת בידי מי שאינו המנפיק של כרטיס החיוב שבאמצעותו בוצעה העסקה;"רישיון סליקה" – רישיון כמשמעותו בסעיף 36יא.חובת רישוי36י.לא יעסוק אדם בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב, אלא ברישיון לפי סעיף 36יא.רישיון סליקה36יא.(א)הנגיד רשאי, לפי שיקול דעתו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, לתת רישיון סליקה לחברה. (ב)לא ייתן הנגיד רישיון סליקה לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן הון המניות המונפק והנפרע של מבקש הרישיון אינו פחות מהסכום שקבע הנגיד, בצו, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 7(ג), בשינויים המחויבים.(ג)על רישיון סליקה יחולו הוראות סעיפים 6 ו-8, בשינויים המחויבים.(ד)סולק שרישיונו בוטל, דינו לעניין הפקודה כדין סולק במשך שנה מיום הביטול, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 9(ב), בשינויים המחויבים.סולק בעל היקף פעילות רחב36יב.(א)בסעיף זה, "סולק בעל היקף פעילות רחב" – סולק שסלק 20 אחוזים או יותר ממספר העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בישראל בידי סולקים או מסכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בידי סולקים, בשנה שקדמה למתן ההוראה מאת המפקח לפי סעיף קטן (ב); לצורך חישוב השיעור כאמור רשאי המפקח לראות במנויים להלן, כולם או חלקם, כחלק מהסולק:(1)חברה שהסולק הוא בעל עניין בה;(2)חברה השולטת בסולק;(3)חברה שמי ששולט בסולק הוא בעל עניין בה.(ב)סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים, רשאי הוא, בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים, להורות כי סולק בעל היקף פעילות רחב יתקשר עם מנפיק לשם סליקת עסקאות בכרטיסי החיוב המונפקים בידי אותו מנפיק, אם מצא שסולק כאמור סירב להתקשר עם המנפיק מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה –(1)יראו, בין השאר, התניית תנאים בלתי סבירים, בידי סולק, להתקשרות עם מנפיק, כסירוב מטעמים בלתי סבירים;(2)סירוב סולק להתקשר עם מנפיק שאינו נתון, לפי דין, לפיקוחו של המפקח או של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ייחשב כסירוב מטעמים סבירים.מנפיק בעל היקף פעילות רחב36יג.(א)בסעיף זה, "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" – מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב התקפים שהונפקו בישראל, או מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות שבוצעו בישראל באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו בישראל בשנה שקדמה לשנה שבה המפקח פרסם את רשימת המנפיקים לפי סעיף קטן (ד), והמפקח הודיע לו על כך לפי אותו סעיף קטן; לשם חישוב השיעור כאמור רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על הגבלים עסקיים להורות כי יראו במנויים להלן, כולם או חלקם, חלק מהמנפיק, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים:(1)תאגיד שהמנפיק הוא בעל עניין בו;(2)תאגיד השולט במנפיק;(3)תאגיד שמי ששולט במנפיק הוא בעל עניין בו.(ב)מנפיק בעל היקף פעילות רחב לא יסרב להתקשר עם סולק לשם ביצוע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי החיוב שהנפיק, מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה, יראו, בין השאר, התניית תנאים בלתי סבירים, בידי מנפיק, להתקשרות עם סולק, כסירוב מטעמים בלתי סבירים.(ג)שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על הגבלים עסקיים, רשאי לפטור מנפיק בעל היקף פעילות רחב מהוראות סעיף קטן (ב), אם סבר כי החלת הוראות הסעיף האמור על אותו מנפיק עלולה לפגוע בתחרות בתחום הנפקת כרטיסי החיוב כך שהתועלת מהחלת ההוראות לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב תהיה נמוכה מהפגיעה כאמור, ובהתחשב בטובת הלקוחות או הספקים. (ד)המפקח יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, אחת לשנה, רשימה של מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב ויודיע על כך למנפיקים בעלי היקף פעילות רחב שלא נכללו ברשימה כאמור בשנה שקדמה לשנת הפרסום. (ה)(1)על אף הוראות סעיף 15א לפקודה, המפקח רשאי לגלות ידיעה או להראות מסמך לשר האוצר או למי מטעמו, ובלבד שנוכח כי לשם מילוי תפקידו של השר לפי סעיף זה יש צורך בגילוי הידיעה או המסמך. (2)לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 15א(ג) לפקודה."תיקון סעיף 492.בסעיף 49 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "34" יבוא "36י";(2)בסעיף קטן (ב), במקום "47ג ו-47ד" יבוא "36יג, 47ג או 47ד", ובמקום "לפי סעיף 9(ב) או סעיף 35" יבוא "לפי סעיפים 9(ב), 35 או 36יא(ד), או הוראות המפקח לפי סעיף 36יב ".תיקון סעיף 50ב3.בסעיף 50ב(א) לחוק העיקרי, במקום "או 31(א)" יבוא "31(א) או 36יג או המהווה הפרה של הוראה מהוראות המפקח לפי סעיף 36יב".תיקון פקודת הבנקאות
משוב א- א+