קריאה שנייה - הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס` 30), התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 19:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 64

מאיר שטרית
משה כחלון
יצחק כהן
דוד אזולאי
מגלי והבה
רוברט אילטוב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

ציפי חוטובלי
אופיר אקוניס
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

לימור לבנת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א–2011*
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 402, מיום י"א בתמוז התשע"א (13 ביולי 2011), עמ' 224.

    תיקון סעיף 71.בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970‏ ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשע"א, עמ' 23. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –(1)בסעיף קטן (א1), בסופו יבוא "עד הגיעו לגיל 18, וכן זכאי הוא להטבות הניתנות בעד יתום לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, לפי כל דין, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.";(2)אחרי סעיף קטן (א1) יבוא: "(א2)יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ומלאו לו 18 שנים זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך על שולחנה כמשמעותה בחוק האמור, למעט סיוע במימון רכישת דירה והחלפת דירה, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות; הטבות לעניין הנצחה יינתנו רק לאחד היתומים באותה משפחה, לגבי כל אחד מהוריו.";(3)בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילה "ובלבד" יבוא "הוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) יחולו לגבי מי" ופסקאות (1) ו-(2) – יימחקו; (4)בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיף קטן (א2)"; (5)בסעיף קטן (ד), פסקה (2) – תימחק;(6)בסעיף קטן (ה), במקום "הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ד) יעודכנו" יבוא "הסכום הנקוב בסעיף קטן (ד) יעודכן";(7)בסעיף קטן (ז), המילים "וכן המענק לפי סעיף קטן (ד)(2)" – יימחקו. תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) [מס' 33]2.בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"א, עמ' 13. (להלן – חוק משפחות חיילים), בסעיף 9ב, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב)יתום משני הוריו שהתייתם משני הוריו לפני שמלאו לו 37 שנים ומתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) שלהלן, יהיה זכאי לכל תגמול והטבה הניתנים לפי חוק נפגעי איבה ליתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, אם התקיימו בו התנאים לקבלת התגמול או ההטבה, בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות:(1)יתום ששני הוריו נספים;(2)יתום שאחד מהוריו נספה והורהו השני נפטר כתוצאה מפגיעת איבה; הוראות פסקה זו יחולו על אף הוראות סעיף 20א."תחילה3.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה).תחולה והוראות מעבר4.(א)החוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום התחילה; תגמולים והטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ישולמו או יינתנו בעד יום התחילה ואילך, למעט מענק התארגנות, מענק ניידות ומענק נישואין שישולמו בעד התקופה שקדמה ליום התחילה כאמור בסעיף קטן (ב). (ב)מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7(ד) ו-(ו) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, אך הוראות הסעיפים האמורים לא חלו עליו או שטרם נקבעו אותם מענקים בחוק העיקרי במועד שהתקיימו בו התנאים כאמור, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.(ג)יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום ב' בתשרי התשס"א (1 באוקטובר 2000), ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים, יהא זכאי למענק מיוחד בסכום של 550,000 שקלים חדשים, ובלבד שביום התחילה מלאו לו 21 שנים; הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי יתום משני הוריו שחלות לגביו הוראות סעיף 9ב(ב) לחוק משפחות חיילים, כנוסחו בחוק זה. (ד)על אף האמור בסעיף 19 לחוק העיקרי, הוראות חוק זה, לרבות המענק המיוחד כאמור בסעיף קטן (ג), יחולו גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה שאירעה מיום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) ועד יום כ"ה באייר התשכ"ז (4 ביוני 1967), ובמועד שבו התייתם משני הוריו טרם מלאו לו 37 שנים. (ה)חוק משפחות חיילים, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול גם על יתום משני הוריו שהתייתם משני הוריו לפני יום התחילה ומתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 9ב(ב) לחוק האמור; תגמולים והטבות לפי חוק משפחות חיילים כנוסחו בחוק זה ישולמו או יינתנו בעד יום התחילה ואילך, ואולם מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7(ד) ו-(ו) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהא זכאי לכפל הטבות.(ו)תשלומים לפי חוק זה ישולמו בתוך 60 ימים מיום התחילה, בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.
משוב א- א+