אישור החוק - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 111), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏19 ‏יולי ‏2011 16:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 111), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 377, מיום י' באדר ב' התשע"א (16 במרס 2011), עמ' 126.

    תיקון סעיף 3521.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 950., בסעיף 352 –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "לפי סימן זה," יבוא "בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין בדרך אחרת,";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)המצלם אדם, בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי סימן זה, תוך כדי בילוש או התחקות אחריו, העלולים להטרידו, או תוך הטרדה אחרת, לרבות תוך המתנה לאותו אדם בבית המשפט או בתחנת משטרה, והכל ללא הסכמתו שניתנה מראש, דינו – מאסר שישה חודשים או מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(4); הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר – בכתב, ולעניין קטין – בפני בית המשפט.(ד)הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות, חקירת מוות או איתור נעדרים, כשהפרסום או הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור כאמור."
משוב א- א+