קריאה שנייה - הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס` 59), התשע"א-2011

‏יום שני ‏16 ‏מאי ‏2011 20:57

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

דוד אזולאי
מגלי והבה
ציפי חוטובלי
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מתקן את חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשכ”ט–1969 במספר עניינים:
  1. לפני חוק זה נקבעו אזורי קלפי מיוחדים לכל הבוחרים שלא היה להם מען מפורט במרשם האוכלוסין. התיקון קובע שניתן יהיה לצרף את הקלפיות המיוחדות לקלפי אחרת באותו ישוב, גם אם מספר הבוחרים הרשומים בהן הוא 100 בוחרים או יותר. עניין זה חל גם בעניין הבחירות לרשויות המקומיות לפי סעיף 10א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה¬1965.
  2. הכנסת תפרסם ברשומות ותמסור ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הודעה על באי כוח סיעות הכנסת בוועדה, ממלאי מקומם ועל כל שינוי בהם. לפני התיקון חובה זו הוטלה על יושב ראש הכנסת.
  3. רשימת המועמדים לכנסת תוגש לוועדה המרכזית עד היום ה-47 שלפני יום הבחירות, בשעה 22:00.
  4. איסור שינויים ברשימות מועמדים המוגשות לוועדה המרכזית, שהם החלפה, מחיקה או הוספה של שמות המועמדים, שינוי סדר רישומם או שינוי המספר הסידורי הרשום ליד שמם. לפני התיקון חלק מאיסורים אלו הופיעו בתקנות הבחירות לכנסת, התשל”ג–1973. בהתאם, תוקן כי שינויים כאלו ייחשבו לליקויים ברשימות המועמדים שאינם ניתנים לתיקון.
  5. המועד למסירת הודעה על ליקויים ברשימות המועמדים לבאי כוח של הרשימות יוקדם בחמישה ימים, ליום ה-40 שלפני יום החירות; המועד האחרון לתיקון הליקויים יוקדם גם הוא בחמישה ימים, ליום ה-35 שלפני יום הבחירות.
  6. מסירת ההודעה על ידי הוועדה המרכזית על אישור רשימת מועמדים או על פסילתה תוקדם בחמישה ימים, והיא תימסר לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות.
  7. המועד להגשת ערעורים על החלטת הוועדה המרכזית, הן על פסילה והן על אישור של רשימת מועמדים, יוקדם בחמישה ימים, ליום ה-28 שלפני יום הבחירות.
  8. מועד מסירת פסק הדין של בית המשפט לוועדה המרכזית יוקדם בארבעה ימים, ליום ה-23 שלפני יום הבחירות.
  9. לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט–1969, אדם המוגבל בניידות רשאי להצביע בכל קלפי המתאימה למוגבלים בניידות ללא קשר למקום המגורים. התיקון קובע כי אם באותו מתחם יש כמה קלפיות כאלה, תוגדר רק אחת מהן כקלפי נגישה לעניין הדרישות שיש בחוק עבור קלפי כזאת. בנוסף, אדם שמגיע להצביע בקלפי נגישה בשל מוגבלות יחתום על טופס שבו הוא מצהיר כי הוא מוגבל בניידות, אלא אם כן המוגבלות ניכרת לעין או שהוצגה תעודה המעידה על המוגבלות. החותם על טופס כזה כשאינו מוגבל בניידות דינו חצי שנת מאסר או קנס.
  10. הסדרי ההצבעה של עובדי שירות הביטחון הכללי הושוו לאלו של שוטרים, כך שיוכלו להצביע באמצעות תעודת הצבעה לשוטר בכל קלפי בארץ, לפי רשימה שמית שהועברה מראש לוועדה המרכזית. בהתאם, נקבע כי בתעודת ההצבעה שתונפק לשוטרים לא יופיע מספרם האישי על מנת שלא יזהו על דרך השלילה מי עובד השירות הכללי.
  11. בהצבעות הנערכות בכלי שיט בוטלה הדרישה לחתימה של הבוחר על מעטפת ההצבעה החיצונית, ונותרה רק הדרישה לחתימה של חברי ועדת הקלפי.
  12. קלפיות לאסירים ועצירים – נקבע כי המועד למסירת רשימת בתי הסוהר ובתי המעצר לוועדה המרכזית יהיה לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני הבחירות. כמו כן, אסירים ועצירים יוכלו להזדהות בקלפי בנודף לאמצעי הזיהוי הרגילים גם בכרטיס אסיר שהונפק להם על ידי שירות בתי הסוהר.
  13. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט–1959, הוכנס תיקון המבהיר כי זמני השידור בתעמולת הבחירות ברדיו ובטלביזיה ניתנים לרשימות מועמדים ולא למפלגות שלא הגישו רשימות מועמדים. כמו כן נקבע כי זמן השידור ניתן רק לצורך קידום היבחרותה של הרשימה שקיבלה אותו, ולא ייעשה בו שימוש לצורך קידום בחירתה של רשימת מועמדם אחרת.

החוק המלא


 • חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 59), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 365, מיום כ"א בשבט התשע"א (26 בינואר 2011), עמ' 66.

  תיקון סעיף 121.בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969‏‏‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התש"ע, עמ' 620. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12(ב), בסופו יבוא "יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו רשאים לצרף אזור קלפי מיוחד כאמור לאזור קלפי אחר באותו יישוב, לא יאוחר מהיום ה-31 שלפני יום הבחירות, גם אם רשומים בו 100 בוחרים או יותר, והודעה על כך תפורסם כפי שיחליטו".תיקון סעיף 252.בסעיף 25 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל כל שינוי בהם, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית".(2)סעיף קטן (ה) – בטל. תיקון סעיף 573.בסעיף 57 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ט), אחרי "לא יאוחר מהיום ה-47 שלפני יום הבחירות" יבוא "בשעה 22:00";(2)אחרי סעיף קטן (ט1) יבוא:"(ט2)ברשימת מועמדים המוגשת לוועדה המרכזית לפי סעיף זה לא יופיע כל שינוי כמפורט להלן: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד."תיקון סעיף 624.בסעיף 62(ג) לחוק העיקרי, במקום "מהיום ה-35" יבוא "מהיום ה-40", ובמקום "מהיום ה-30" יבוא "מהיום ה-35". תיקון סעיף 62א5.בסעיף 62א לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:"(3)שינוי כאמור בסעיף 57(ט2)." תיקון סעיף 636.בסעיף 63 לחוק העיקרי, במקום "הסעיף הקודם" יבוא "סעיף 62", ובמקום "מהיום ה-25" יבוא "מהיום ה-30".תיקון סעיף 63א7.בסעיף 63א לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א), במקום "מהיום ה-25" יבוא "מהיום ה-30";(2)בסעיף קטן (ה), במקום "מהיום ה-19" יבוא "מהיום ה-23".תיקון סעיף 648.בסעיף 64 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), במקום "מהיום ה-25" יבוא "מהיום ה-30" ובמקום "מהיום ה-23" יבוא "מהיום ה-28";(2)בסעיף קטן (א1), במקום "מהיום ה-23" יבוא "מהיום ה-28";(3)בסעיף קטן (ב), במקום "מהיום ה-19" יבוא "מהיום ה-23".תיקון סעיף 68א9.בסעיף 68א לחוק העיקרי – (1)אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא:"(ג2)היו במתחם אחד מספר מקומות קלפי שכל אחד מהם יש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות, רשאי יושב ראש הוועדה המרכזית לקבוע כי רק אחד ממקומות הקלפי שבמתחם ייקבע כקלפי לפי הוראות סעיף זה; לעניין זה, "מתחם" – מבנה או מספר מבנים הסמוכים זה לזה.";(2)בסעיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)", ובו, אחרי "74(א) ו-(ב)" יבוא "ולאחר שחתם על טופס שבו הוא מצהיר כי הוא מוגבל בניידות", ואחריו יבוא: "(2)היתה מוגבלותו בניידות של אדם ניכרת לעין, או שהציג תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, רשאי מזכיר ועדת הקלפי לפטור אותו מחתימה על טופס כאמור בפסקה (1).""תיקון סעיף 9510.בסעיף 95 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), במקום "הפרטים" יבוא "והפרטים", והמילים "ומספרו האישי של השוטר במשטרה" – יימחקו;(2)בסעיף קטן (ד), במקום "ואת מספרו האישי של השוטר במשטרה" יבוא "שלו";(3)בסעיף קטן (ה)(1), במקום "וכן" יבוא "או";(4)אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:"(ז)בסעיף זה, "שוטר" – לרבות עובד שירות הביטחון הכללי."תיקון סעיף 11011.בסעיף 110(א) לחוק העיקרי, במקום "האחראים והבוחר יחתמו" יבוא "האחראים יחתמו". תיקון סעיף 116ב12.בסעיף 116ב לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)(1)לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות ימסור השר לביטחון הפנים ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של כל בתי הסוהר ובתי המעצר ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.(2)יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע, על פי הרשימה האמורה בפסקה (1) ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך, מקומות קלפי מיוחדים לאסירים ולעצירים (להלן – קלפיות לאסירים); קלפי לאסירים יכול שתהיה ניידת."תיקון סעיף 116ד13.בסעיף 116ד(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר".תיקון סעיף 12614.בסעיף 126 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:"(3א)החותם על טופס כאמור בסעיף 68א(ה)(1) והוא אינו מוגבל בניידות."תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
משוב א- א+