אישור החוק - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 17), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 17:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נסים זאב
מאיר שטרית
מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה גפני

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 579, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 608.

    תיקון סעיף 11ב1.בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"א, עמ'... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11ב –(1)בסעיף קטן (א), במקום הרישה יבוא "על אף האמור בסעיף 11א, השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו לגבי כל שנת כספים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, כולן או חלקן, לסכום אחר (להלן – סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה), ובלבד שההחלטה תינתן בתוך 90 ימים מיום תחילתה של כל שנת כספים, והכל בכפוף לתנאים אלה:";(2)בסעיף קטן (ג), אחרי "ותוקפה" יבוא "וכן תוקפן של אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א)";(3)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, במהלך 90 הימים כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה לפי סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הממשלה כפי שחל בשנת הכספים הקודמת.".תיקון סעיף 11ד2.בסעיף 11ד(ב) לחוק העיקרי, במקום "בשנת הכספים הקודמת" יבוא "כפי שחל בשנת הכספים הקודמת".הוראת שעה3.בשנת הכספים 2011 יקראו את סעיף 11ב לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כך שבכל מקום, במקום "90" יבוא "150".תחילה4.תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).
משוב א- א+