אישור החוק - הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס` 2), התשע"א–2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 17:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

מאיר שטרית
מגלי והבה
אילן גילאון
איתן כבל
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

דוד אזולאי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק מתקן את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א–2000, בשני אופנים:
    ראשית, נקבע כי לעניין איסור ההפליה המפורט בחוק, גם קביעת תנאים שאינם ממין העניין תחשב להפליה, ושנית, נקבעה חזקה ראייתית, לפיה במקרה בו היה עיכוב בהספקת מוצר או שירות ציבורי, בכניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום ציבורי, לגבי מי שנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בחוק, והן: גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות, ולא היה עיכוב לגבי מי שאינם נמנים על אותה קבוצה, באותן הנסיבות, יעבור נטל ההוכחה אל הנתבע להוכיח שהעיכוב לא היה בשל הפליה אסורה.

החוק המלא


  • חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
    (תיקון מס' 2), התשע"א–2011

    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 334, מיום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010), עמ' 194.
משוב א- א+