אישור החוק - הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס` 26), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 11:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מאיר שטרית
שאול מופז
רוני בר-און
ניצן הורוביץ
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 515, מיום ט"ז בתמוז התש"ע (28 ביוני 2010), עמ' 1148.

    תיקון סעיף 67א1.בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשע"א, עמ' 388. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 67א – (1)ההגדרה "קופת ביטוח" – תימחק;(2)במקום ההגדרה ""קופת גמל לקצבה" ו"קרן ותיקה"" יבוא:""קופת גמל לקצבה" – כל אחת מאלה: (1)קופת גמל לקצבה כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;(2)תכנית ביטוח מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה, שהתיר המפקח על הביטוח לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 208., לגבי מי שמופקדים בעדו גם כספים לקופת גמל לקצבה כאמור בפסקה (1);";(3)ההגדרות ""קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית"" ו"קרן פנסיה" – יימחקו.תיקון סעיף 67ג2.בסעיף 67ג לחוק העיקרי, במקום "מבוטח בקרן פנסיה" יבוא "עמית בקופת גמל לקצבה".תיקון סעיף 67ד3.בסעיף 67ד לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, במקום "לקרן פנסיה" יבוא "לקופת גמל לקצבה";(2)בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "לקרן פנסיה כאמור בסעיף קטן (ב)" יבוא "לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 67ה";(3)סעיף קטן (ב) – בטל.תיקון סעיף 67ה4.בסעיף 67ה לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, במקום "קרן הפנסיה" יבוא "קופת הגמל לקצבה";(2)במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)חייל חדש רשאי לבחור, בכל עת, קופת גמל לקצבה שבה יהיה עמית ושאליה ישולמו הסכומים כאמור בסעיף 67ד, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל.";(3)בסעיף קטן (ב) –(א)ברישה, במקום "משלושה חודשים" יבוא "מ-30 ימים";(ב)בפסקה (1), במקום "בקרן פנסיה" יבוא "בקופת גמל לקצבה";(ג)בפסקה (2), במקום "קרן הפנסיה" יבוא "קופת הגמל לקצבה";(ד)בפסקה (3), במקום "קרן פנסיה" יבוא "קופת גמל לקצבה";(4)בסעיף קטן (ג) – (א)ברישה, במקום "משרד הביטחון" יבוא "שר הביטחון", במקום "קרן פנסיה" יבוא "קופת גמל לקצבה" ובמקום "מבוטחים" יבוא "עמיתים"; (ב)בפסקה (1), במקום "מבוטח" יבוא "עמית";(ג)בפסקה (2), במקום "בקרן אחרת" יבוא "בקופת גמל לקצבה אחרת". הוראת מעבר5.(א)בסעיף זה –"חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.;"חייל חדש" – כהגדרתו בסעיף 67א לחוק העיקרי;"הממונה" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העיקרי;"קופה קיימת" – קרן פנסיה שנקבעה לפי הוראות סעיף 67ה(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק זה."קופת ברירת מחדל" – קופת גמל לקצבה שנקבעה לפי הוראות סעיף 67ה(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(4) לחוק זה;"קופת גמל לקצבה" – כהגדרתה בסעיף 67א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.(ב)קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012), קופת ברירת מחדל, יחולו הוראות אלה:(1)חייל חדש שביום שבו נקבעה קופת ברירת המחדל היה מבוטח לפי הוראות פסקה (2) של סעיף 67ה(ג) לחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה בקופה קיימת, ישלח לו הממונה הודעה שתכלול את אלה:(א)זכותו לבחור בקופת גמל לקצבה, לפי שיקול דעתו, בהתאם להוראות סעיף 67ה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, ובכלל זה בהמשך הביטוח בקופה הקיימת, ולהודיע על בחירתו בתוך המועד שנקבע בהודעה, שלא יקדם מ-60 ימים ממועד משלוח ההודעה (בסעיף זה – המועד האחרון לבחירה); (ב)פרטים על קופת ברירת המחדל;(ג)ההוראות שיחולו עליו לפי פסקה (2), אם לא יודיע לממונה על בחירתו בקופת גמל לקצבה לפי הוראות פסקת משנה (א);(2)לא הודיע חייל חדש על בחירתו בקופת גמל לקצבה לפי הוראות פסקת משנה (א) של פסקה (1), עד המועד האחרון לבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו בחשבונו בקופה הקיימת לקופת ברירת המחדל, בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, ולהיות עמית בקופת ברירת המחדל;(3)הממונה יעביר לקופת ברירת המחדל, בתוך 10 ימים מהמועד האחרון לבחירה, את רשימת החיילים החדשים שמתקיים לגביהם האמור בפסקה (2), ויחולו לגביהם ההוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל לעניין העברת כספים מהקופה הקיימת לקופת ברירת המחדל, ואולם לעניין ההוראות האמורות יראו את המועד שבו מסר הממונה לקופה הקיימת את הרשימה האמורה, כמועד הגשת הבקשה להעברת כספים בין הקופות.
משוב א- א+