קריאה שנייה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 20), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏29 ‏מרץ ‏2011 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

דוד אזולאי
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952, קובע, בין השאר, כי שר הפנים רשאי להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד זר לתקופות שלא יעלו יחד על חמש שנים, ובלבד שתקופת ההארכה הראשונה לא תעלה על שנתיים ושכל אחת מתקופות ההארכה שלאחריה לא תעלה על שנה אחת. החוק מוסיף וקובע כי כאשר הארכת רישיון זו נעשית לשם העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי, רשאי שר הפנים להאריך את רישיון העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל לתקופות שלא יעלו על שנה כל אחת, אם מתקיימים התנאים הבאים: התנאי הראשון קובע כי העובד הזר הועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל, ברציפות, במשך השנה שבתכוף לפני תום תקופת ההארכה הכוללת. התנאי השני קובע כי גורם מוסמך שאינו מועסק ואינו בעל עניין בחברה העוסקת בתיווך עובדים זרים או בהעסקתם, נתן, לאחר שנפגש עם המטופל במקום מגוריו, חוות דעת בכתב בדרך שקבע השר, כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופל.
  חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 20), התשע”א–2011, הופך את התנאי הראשון ללא הכרחי לשם הארכת ההעסקה במסגרת בסמכות השר, במידה שהארכת הרישיון עומדת בתנאים מסוימים. החוק המתקן מסמיך את שר הפנים להאריך את הרישיון לשם המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם העובד הזר לא הועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל, ברציפות, במשך השנה שבתכוף לפני תום תקופת ההארכה הכוללת. סמכות זו ניתנת לשר רק אם הדבר נעשה מטעמים הומניטאריים ובלבד שלא יוארך לעובד זר מסוים רישיון אלא לטיפול במטופל אחד.
  החוק קובע כי שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו בעניין הארכת רישיון העסקה על פי ההסדר אשר נוצר בחוק הנדון. הועדה תבחן במסגרת שיקול דעתה, בין היתר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות דעת לגבי עבודתו בישראל.
  כחלק מכללי הצדק הטבעי ולשם קבלת החלטה עניינית, החלטות השר בעניין הארכת רישיון ההעסקה הנדון יהיו מנומקות. שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מירבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטאריים מכוח החוק הנדון וידווח מידי שנה לועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על מספר הבקשות להארכת רישיון אשר אושרו או נדחו מכוח חוק זה. כך, בין השאר, תתאפשר ביקורת הוועדה על אישור ודחיית בקשות הארכת רישיון ההעסקה.החוק המלא


 • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 122.

  תיקון סעיף 3א1.בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 497., בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)(1)על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(1), מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד. (2)שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה (1); הוועדה תשקול, בין היתר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות דעת לגבי עבודתו בישראל.(3)החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות.(4)שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים לפי סעיף קטן זה.(5)שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה."
משוב א- א+