אישור החוק - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 63), התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 23:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • מטרת החוק היא לקבוע הקלות ברישום הפלילי של חיילים שמורשעים בבתי הדין הצבאיים במהלך שירותם. לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981, הרשעות בעבירות מסוג פשע או עוון נרשמות במרשם הפלילי, למשך 17 שנים. מאחר שכל העבירות הנדונות בבתי הדין הצבאיים הן עבירות מסוג פשע או עוון, הרי שכל הרשעה בהן נושאת עמה רישום פלילי.

  כדי לאזן באופן טוב יותר בין שיקולי המשמעת וההרתעה לבין ההקלה על שילובם של החיילים המורשעים בחברה עם שחרורו, החוק קובע מדרג של ”רישום מופחת”. רישום זה יהיה פתוח למספר מצומצם יותר של גורמים, בעיקר גורמי ביטחון וגורמי אכיפת החוק, ויימחק לגמרי כעבור חמש שנים ולא כעבור 17 שנים. רישום דומה נהוג גם כיום בחוק המרשם הפלילי, לגבי הרשעות של בני נוער בנסיבות מסוימות. החוק קובע כי הרישום המופחת יחול אם העונש שנגזר על הנאשם הוא אחד מאלה: 1. עונש שאינו כולל עונש מאסר. 2. עונש מאסר שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל 3. עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי עבודות צבאיות. 4. עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל, שחלקם ירוצה בדרך של עבודות צבאיות.
  לגבי עבירות של היעדר מן השירות קובע החוק הסדר, המקנה מידה מסוימת של שיקול דעת לבתי הדין הצבאיים. כך - אם הוטל עונש שאינו עולה על 3 חודשי מאסר, יחול הרישום המופחת אלא אם כן קבע בית הדין אחרת בנסיבות מיוחדות, ואם הוטל עונש של 3 עד 6 חודשי מאסר, יחול הרישום המלא, אלא אם כן קבע בית הדין, בנסיבות מיוחדות, שיחול הרישום המופחת.
  בכל מקרה, לא יהנה מהרישום המופחת מי שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי, ובשל הרשעתו בעבירה נוספת רשאי היה בית הדין שהרשיעו לצוות על הפעלת העונש על-תנאי. זאת, מתוך ההנחה שבמקרים אלה אין מדובר במעידה חד-פעמית.

  בנוסף, קובע החוק כי, עבירות שכיום אינן נושאות עמן רישום פלילי, לא ימשיכו לשאת רישום פלילי גם בעתיד. זאת, בשני חריגים – לרשימת העבירות שאינן נושאות רישום פלילי נוספה עבירת עבודה ללא היתר, ומנגד הוסרה ממנה עבירת סירוב להיבדק לשם גילוי סמים. על עבירה זו יחול ההסדר החדש המוצע בהצעת החוק.

  החוק מוחל על חיילים שכבר הורשעו – כך, נקבע מנגנון לפיו מי שזו לו הרשעתו היחידה, יחול עליו החוק אוטומטית, ומי שהיו לו הרשעות נוספות יגיש בקשה למי ששר הביטחון יסמיך לעניין זה, ואותו גורם יבחן האם הרשעתו נכללת בגדר הוראות החוק או לא, וינחה את המשטרה כיצד לנהוג ברישומו.

  מועד תחילתו של החוק יהיה בעוד שישה חודשים, ולעניין החיילים שהורשעו ערב תחילתו, יחול הוראות העבר החל מבעוד שנה

החוק המלא


 • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 250, מיום י"ח בתמוז התשס"ח (21 ביולי 2008), עמ' 424 ובהצעות חוק הממשלה – 479, מיום י' בשבט התש"ע (25 בינואר 2010), עמ' 228.

  תיקון סעיף 3041.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 654. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 304 –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";(2)בסעיף קטן (ב), אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה".הוספת סעיף 404א2.אחרי סעיף 404 לחוק העיקרי יבוא:"הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום404א. (א)על אף הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 322. (בסעיף זה – חוק המרשם הפלילי), לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום יחולו הוראות סעיף זה.(ב)הורשע נאשם בעבירה מסוג עוון, שאינה עבירה מהעבירות המנויות בסעיף קטן (ג) או בתוספת השנייה, לא יימסר מידע מהמרשם הפלילי על פרט רישום בשל העבירה כאמור אלא לגופים כאמור בסעיף 13 רישה לחוק המרשם הפלילי או לגופים המפורטים בפרטים (כו) ו-(כז) שבתוספת הראשונה לחוק האמור, לצורך מילוי תפקידיהם (בסעיף זה – הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי), אם הוטל על הנאשם עונש כמפורט להלן:(1)עונש שאינו כולל מאסר בפועל;(2)עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;(3)עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על חודשיים; בסעיף זה, "עבודה צבאית" – כמשמעותה בסעיף 541(3)(א)(1);(4)עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית.(ג)הורשע נאשם בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א והוטל עליו עונש כמפורט להלן, יחולו לעניין ההגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי הוראות אלה:(1)עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, מטעמים שיירשמו, כי היא לא תחול; (2)עונש העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל ואינו עולה על שישה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה לא תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, מטעמים שיירשמו, כי היא תחול;(3)עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל – ההגבלה לא תחול. (ד)תקופת המחיקה כאמור בסעיף 16(א) לחוק המרשם הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או (ג), תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין. (ה)הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא תהווה העבירה פרט רישום.(ו)הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד) לא יחולו לעניין נאשם שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי ובשל הרשעתו בעבירה נוספת כמשמעותה בסעיף 32(א), שהיא עבירה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג), רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על הפעלת העונש על-תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף זה אינו חל במקרה האמור." תיקון כותרת התוספת3.בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה".הוספת תוספת שנייה4.אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:"
  תוספת שנייה
  (סעיף 404א(ה))עבירה לפי הוראות אלה:(1)סעיפים 48, 49, 53, 54, 58(א) רישה, 62, 64, 67(א) רישה, 68, 70, 71, 80 רישה, 82, 89, 90, 91, 96, 106, 109(א), 116, 117, 122 רישה, 123 רישה, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 או 133א; (2)ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה (1);(3)תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), התשט"ז–1956 ק"ת התשט"ז, עמ' 359.: תקנה 6 לעניין איבוד קשר; תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר."תחילה 5.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).הוראות מעבר6.(א)הוראות סעיף 404א והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על מי שהורשע ערב יום התחילה בעבירה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג)(1) רישה של סעיף 404א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה (להלן – סעיף 404א), בתום שנה מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהרשעה כאמור היא ההרשעה היחידה בבית דין צבאי ואין פרטי רישום שקדמו לה בשל הרשעות של בית משפט או בית דין בפלילים בשל פשעים או עוונות.(ב)לא היתה ההרשעה כאמור בסעיף קטן (א) ההרשעה היחידה בבית דין צבאי או שיש פרטי רישום שקדמו לה כאמור באותו סעיף קטן, רשאי מי שהורשע כאמור לפנות לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך לעניין זה (להלן – הגורם המוסמך) בבקשה להחיל עליו את הוראות סעיף 404א; הגורם המוסמך יורה על החלת סעיף 404א על הפונה, אם מצא כי לא הוטל עליו עונש מאסר על-תנאי שניתן היה להפעילו, כאמור בסעיף 404א(ו).(ג)שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר הביטחון, להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה.
משוב א- א+