אישור החוק - הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017

יום שני 09 ינואר 2017 17:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

יהודה יהושע גליק
מכלוף מיקי זוהר
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יצחק כהן
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קסניה סבטלובה
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 658, מיום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016), עמ' 193.

    הגדרות1.בחוק זה – "ימי המנוחה" – כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948‏ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.; "חוזה" – חוזה בין בעל בית עסק לבין אדם, שעניינו הפעלת בית העסק במתחם שבבעלותו או בניהולו של אותו אדם. סייג לאכיפה2.צד לחוזה הכולל תניה המתנה את קיומו של החוזה בהפעלת בית העסק ביום המנוחה של בעל בית העסק – לא זכאי לאכיפת תניה כאמור. סייג לביטול ולפיצויים מוסכמים3.אי-הפעלת בית העסק ביום המנוחה לא תהווה עילה לביטול החוזה או לדרישת פיצויים מוסכמים על ידי צד לחוזה שאינו בית העסק. תחולה וסייג לתחולה4.(א) הוראות חוק זה יחולו על חוזה שנכרת ביום תחילתו של חוק זה ואילך. (ב) הוראות חוק זה לא יחולו על חוזה למתן שירות הנדרש להפעלת מתחם שבו פועלים בתי עסק.
משוב א- א+