להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון מס` 4), התשע"ז-2016

יום שני 05 דצמבר 2016 20:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

ענת ברקו
אברהם נגוסה
יוסי יונה
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

משה גפני
מנחם אליעזר מוזס
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

עיסאווי פריג`

נגד 10

טלב אבו עראר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ו בכסלו התשע"ז (26 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1097, מיום ה' בכסלו התשע"ז (5 בדצמבר 2016), עמ' 684.

    תיקון שם החוק1. בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשע"א–2010‏ ס"ח התשע"א, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 309. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "(תיקון מס' 62 – הוראת שעה)" יבוא "(תיקון מס' 62)"; תיקון סעיף 12. בסעיף 1 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, במקום "תוספת ראשונה א' – הוראת שעה" יבוא "תוספת ראשונה א'"; (2) במקום הרישה יבוא "בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 (להלן – החוק העיקרי) –"; (3) בפסקה (4), בתוספת ראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43., המובאת בה – (א) בחלק א', בפרט (40), המילים "פרט למעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק" – יימחקו; (ב) בחלק ב', במקום פרט (22) יבוא: "(22) עבירות לפי סימנים א' ו-ב' בפרק ג' לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973 (בפרט זה – פקודת הסמים) שעונשן אינו עולה על שבע שנים, וכן עבירות לפי הסימנים האמורים לגבי כמות סם שאינה עולה, בכל עבירה בנפרד, על כמות הסם המצוינת להלן: (א) הרואין, קוקאין – 20 גרם; (ב) שרף של קנבוס (חשיש), קנבוס, אופיום – 25 ק"ג; (ג) פריט 1 בסימן ב' בחלק א' לתוספת הראשונה אם הסם הוא בתצורה כמפורט להלן: (1) תמיסה או נוזל – 60 מ"ל; (2) בתצורה אחרת – 100 יחידות צריכה; (ד) פריטים 13ב עד 13ח בסימן ב' בחלק א' לתוספת הראשונה וכן החומרים המפורטים בסימן ב' בחלק ב' לתוספת הראשונה – 100 יחידות צריכה, ובלבד שמשקלן אינו עולה על 100 גרם; (ה) חומרים המצוינים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים, שאינם מפורטים בפרטי משנה (א) עד (ד), אם הסם הוא בתצורה כמפורט להלן: (1) אבקה – 20 גרם; (2) חומר צמחי – 10 ק"ג; (3) תמיסה או נוזל – 200 מ"ל; (4) בתצורה שאינה כמפורט בפסקאות (1) עד (3) – 100 יחידות צריכה."
משוב א- א+