קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 183), התשע"ז-2016

יום שני 21 נובמבר 2016 18:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

ענת ברקו
איתן ברושי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ז (21 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 655, מיום י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), עמ' 173.

    תיקון סעיף 541.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 1093. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 54 – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ולעניין מבוטחת כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ו-(3) – הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטחת ברבע השנה שקדם ליום הקובע ב-90, או בששת החודשים שקדמו ליום הקובע ב-180, לפי הגבוה."; (2) בסעיף קטן (ב)(3), במקום "האמור" יבוא "או ששת החודשים האמורים". תיקון סעיף 552.בסעיף 55(3) לחוק העיקרי, במקום "התקופה של רבע השנה" יבוא "התקופות". תחילה ותחולה3.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+