אישור החוק - הצעת חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016

יום שני 07 נובמבר 2016 20:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעל גרמן
עאידה תומא סלימאן
אוסאמה סעדי
אברהם נגוסה
בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' בחשוון התשע"ז (7 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 633, מיום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016), עמ' 94.

    הגדרות1.בחוק זה – "בעל תפקיד בכיר" – בעל תפקיד המנוי בטור א' בתוספת הראשונה; "הצהרת הון" – דין וחשבון מפורט שהוגש לפי סעיף 2; "ועדת החוקה" – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; "חוק שירות המדינה (מינויים)" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.; "מפקח" – גורם המנוי בטור ב' בתוספת הראשונה לצד בעל תפקיד בכיר; "השר" – שר המשפטים. הגשת הצהרת הון2.(א) בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון על הנכסים והחובות שלו ושל בן זוגו החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו. (ב) הצהרת ההון תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת השנייה. מועדים להגשת הצהרת הון3.(א) בעל תפקיד בכיר יגיש למפקח הצהרת הון כמפורט להלן: (1) בתוך 90 ימים מיום שהתמנה לתפקיד; (2) בתום כל שש שנים ממועד הגשת הצהרת הון קודמת; ואולם, בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עדכון להצהרתו אם חל שינוי בתוכנה, גם אם טרם חלפו שש שנים כאמור; (3) בתוך 90 ימים מתום כהונתו בתפקיד, אלא אם כן עבר לתפקיד אחר שבו חלה עליו חובה להגיש הצהרת הון לפי חוק שירות המדינה (מינויים) או אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית. (ב) הצהרת ההון תהיה מעודכנת למועד המינוי, לתום שש שנים מהגשת ההצהרה קודמת או למועד תום הכהונה בתפקיד, לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בטופס שבתוספת השנייה, ואם לא ניתן לעשות כן – בסמוך ככל האפשר לאותו מועד. (ג)(1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), בעל תפקיד בכיר רשאי להגיש עותק של הצהרה קודמת שהגיש, אולם אין באמור כדי לפטור בעל תפקיד בכיר מהגשת הצהרה לפי סעיף קטן (א)(2) אלא לתקופה של שש שנים מהמועד שבו הוגשה ההצהרה הקודמת. (2) הגיש בעל תפקיד בכיר עותק של הצהרה כאמור בפסקה (2) להגדרה "הצהרה קודמת", יצרף הצהרה שלו ולפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה הקודמת. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מפקח רשאי להאריך את המועד להגשת הצהרת הון לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת; ואולם, אם בעל התפקיד הבכיר אמור לסיים את תפקידו ולהגיש הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3) בתוך שנה – רשאי מפקח להאריך את המועד להגשת הצהרת ההון לפי סעיף קטן (א)(2) עד למועד הצפוי להגשת הצהרת הון לפי סעיף קטן (א)(3). (ה) בסעיף זה – "הצהרה קודמת" – הצהרה כמפורט להלן שהוגשה בשש השנים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן בעל תפקיד נדרש להגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן (א): (1) הצהרת הון לפי חוק זה, לפי חוק שירות המדינה (מינויים) או לפי אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית; (2) הצהרה לרשות המסים בישראל לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.; "חוקי נושאי משרה שיפוטית" – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198., חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70., חוק הדיינים, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 68., חוק הקאדים, התשכ"א–1961 ס"ח התשכ"א, עמ' 118., חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962 ס"ח התשכ"ג, עמ' 20., וחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.; "שינוי משמעותי" – גידול של יותר ממיליון שקלים חדשים מסך ההון הכולל שעליו הצהיר בעל תפקיד בכיר בהצהרת ההון הקודמת; הסכום האמור יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון של השנה הקודמת ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; השר יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן. הודעה על חובת הגשת הצהרת הון 4.האגף האחראי על משאבי אנוש בגוף שבו מכהן בעל התפקיד הבכיר או גורם אחר שהשר, באישור ועדת החוקה, הסמיכו לכך, יודיע לבעל התפקיד הבכיר על חובתו להגיש הצהרת הון עם קבלתו לתפקיד וכן, לכל המאוחר, 60 ימים לפני המועד שבו עליו להגיש הצהרת הון. תפקידי המפקח וסמכויותיו5.(א) מפקח ינהל רישום בדבר הצהרות ההון שיש חובה להגישן ושהוגשו לפי חוק זה, ישמור אותן בנפרד מכל מידע אחר באופן שיש בו כדי להגן עליהן מפני חדירה או מפני כניסה למקום שמירתן בלא הרשאה, ויבער אותן כפי שיקבע השר. (ב) הפר בעל תפקיד בכיר את חובתו לפי סעיף 2, ידווח על כך המפקח לגורם הנוגע בדבר לפי החוקים המנויים בסעיף 8, כדי שישקול אם לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל באותו עניין. (ג) לשם מילוי תפקידו ופיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח – (1) לעיין בהצהרות ההון שהוגשו; (2) לדרוש מבעל תפקיד בכיר לצרף להצהרת ההון כל מסמך הנדרש לשם מילוי הצהרת ההון; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.; (3) לערוך בדיקות מדגמיות בדבר השלמת הפרטים והמסמכים הנדרשים בהצהרות ההון שהוגשו לפי חוק זה ועמידתן בהוראות החוק. הוראות לעניין רשויות מקומיות6.על אף האמור בסעיף 5, לעניין עובד הרשות המקומית המנוי בתוספת הראשונה – (1) ראש הרשות המקומית יעביר למפקח רשימה של שמות בעלי התפקידים הבכירים באותה רשות מקומית שעליהם להגיש הצהרת הון, מועד תחילת כהונתם והמועד הצפוי לסיום כהונתם; (2) המפקח יעדכן את ראש הרשות המקומית הנוגע בדבר על הגשת הצהרות הון של המנויים ברשימה כאמור בפסקה (1); (3) ראש הרשות המקומית יבחן מעת לעת, בהתאם לעדכון שהעביר לו המפקח כאמור בפסקה (2), מיהם בעלי התפקידים הבכירים שהפרו את חובתם להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, וישקול לפעול בהתאם לדין המשמעתי החל על בעל התפקיד הבכיר. שמירת סודיות7.(א) מפקח ישמור בסוד את הצהרות ההון, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של בעל התפקיד הבכיר ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) – (1) בית המשפט רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון אם התעורר חשד לעבירה פלילית, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע; (2) אב בית דין למשמעת הנוגע בדבר כמפורט בסעיף 8 רשאי להורות על גילוי פרטים מתוך הצהרת הון בהליך משמעתי לפי הסעיף האמור ולצורך אותו הליך. דין משמעתי8.בעל תפקיד בכיר המנוי להלן, המפר את חובתו להגיש הצהרת הון לפי חוק זה, עובר עבירת משמעת, ויחול עליו הדין המשמעתי החל בעניינו כמפורט להלן: (1) עובד המדינה – חוק שירות המדינה (מינויים); (2) שוטר – חוק המשטרה, התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 130.; (3) סוהר – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.; (4) חייל בצבא הגנה לישראל – חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955; (5) עובד רשות מקומית – חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978‏ ס"ח התשל"ח, עמ' 153.. ביצוע ותקנות
משוב א- א+