קריאה שנייה - הצעת חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז-2016

יום שני 07 נובמבר 2016 19:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי אלאלוף
אוסאמה סעדי
טלב אבו עראר
מרב מיכאלי
אברהם נגוסה
יהודה יהושע גליק
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' בחשוון התשע"ז (7 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1070, מיום כ' בתמוז התשע"ו (26 ביולי 2016), עמ' 1278.

    הגדרות 1. בחוק זה – "חוב עדכני" – קנס הנגבה בידי המרכז, שנוספה עליו תוספת פיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, נקבעו לו הוצאות לנקיטת הליכי גבייה, כמשמעותן בסעיף 4 לחוק המרכז, אם נקבעו, ושהמועד לתשלומו הוא עד יום התחילה; "חוק המרכז" – חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.; "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.; "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה כמשמעותו בסעיף 4; "המרכז" – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות כמשמעותו בחוק המרכז. שיעור חוב עדכני מופחת – הוראת שעה2. (א) על אף האמור בסעיף 67 לחוק העונשין ובסעיף 4 לחוק המרכז, בתקופה של ארבעה חודשים מיום התחילה (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה), יופחת מכל חוב עדכני שיעור של 40% (בסעיף זה – החוב העדכני המופחת), ובלבד שהחוב העדכני המופחת ישולם במלואו במהלך התקופה האמורה; היה החוב העדכני המופחת נמוך מסכום הקנס המקורי, יופחת החוב העדכני לסכום הקנס המקורי. (ב) בתקופת הוראת השעה לא תיווסף על החוב העדכני תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא שולם החוב העדכני המופחת במלואו בתקופת הוראת השעה, יחולו לגבי החוב העדכני תוספת הפיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, גם לגבי תקופת הוראת השעה. ביצוע ותקנות 3. שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. תחילה 4. (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בחשוון התשע"ז (15 בנובמבר 2016). (ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפה של הוראת השעה בתקופה אחת נוספת של עד שלושה חודשים.
משוב א- א+