הסתייגות - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 58), התשע"ו-2016

יום רביעי 03 אוגוסט 2016 19:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
יעל גרמן
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
מרב מיכאלי
ציפי לבני
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב

נגד 39

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

רוברט אילטוב
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
יצחק וקנין
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אבי (משה) דיכטר
ענת ברקו
בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נמנע 1

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 58), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 966, מיום כ' בחשוון התשע"ו (2 בנובמבר 2015), עמ' 144.

    תיקון סעיף 17 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 1078. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17 – (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)(1) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוכח שר הבריאות כי אין במספר המבוטחים המשוקלל, לרבות לאחר קביעת אמות מידה נוספות כאמור באותו סעיף קטן, כדי להבטיח חלוקה יעילה והוגנת של מקורות המימון לגבי תחום הקבוע בתוספת השמינית, כולו או שירותים מסוימים במסגרתו (בסעיף קטן זה – תחום), רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי ההקצאה לקופות החולים של שיעור מהכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5), המיוחס לתחום כאמור, תיעשה לפי מרכיב ההוצאות הצפויות באותו תחום, בין כאמת מידה יחידה ובין כאמת מידה נוספת למספר המבוטחים המשוקלל בהתאם ליחס שייקבע בתקנות כאמור. (2) שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות בצו את התחומים המפורטים בתוספת השמינית. (3) שר הבריאות ימסור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה ממועד תחילתן של תקנות לפי פסקה (1), דיווח על אופן ההקצאה לפי סעיף קטן זה ועל הנתונים המשמשים להערכת ההוצאות הצפויות. (4) לעניין סעיף קטן זה, "מרכיב ההוצאות הצפויות" – הערכת ההוצאות הצפויות של קופות החולים, והיחס בין ההוצאות הצפויות של כל קופת חולים להוצאות הצפויות של קופות החולים האחרות, והכול בין שההערכה היא לפי היקף צריכת השירותים של קופות החולים באותו תחום בפועל ובין שההערכה נעשתה בדרך אחרת, לרבות לפי גורמים המשפיעים על היקף ההוצאות הצפויות או על היחס שבין היקפי ההוצאות הצפויות כאמור, או לפי מאפיינים של ההיקף או של היחס כאמור."; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) שר הבריאות ושר האוצר ימסרו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לחמש שנים, דיווח על המלצות לשינויים בכללי ההקצאה לפי סעיף זה." תיקון סעיף 182.בסעיף 18(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) ב-1 בינואר של כל שנה – על פי הנתונים שימסור שר הבריאות לעניין כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17(א1)." הוספת תוספת שמינית3.אחרי התוספת השביעית לחוק העיקרי יבוא:
    "תוספת שמינית
    (סעיף 17(א1) 1. בריאות הנפש 2. נפגעי עבודה" הוראת מעבר4.תקנות שיותקנו לראשונה לפי סעיף 17(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יכול שיקבעו את יחס ההקצאה של כספים לעניין תחום כמשמעותו באותו סעיף בהתחשב במתן שירותים בתחום בתקופות הקודמות לתחילתן, ובלבד שהתקופות אינן קודמות ליום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).
משוב א- א+