אישור החוק - הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 01:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
מיקי לוי
אחמד טיבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
שולי מועלם-רפאלי

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1048, מיום ז' בסיוון התשע"ו (13 ביוני 2016), עמ' 1062.

    הגדרות1. בחוק זה – "דרך" – כהגדרתה בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.; "ועדת הכלכלה" – ועדת הכלכלה של הכנסת; "עבירת תעבורה" – עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, המנויה בתוספת הראשונה; "עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת, המנוי בטור א' לתוספת השנייה; "פקח" – פקח שהוסמך לפי הוראות סעיף 3; "רכב" – רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, שעובר הדרך המנוי בטור א' לתוספת השנייה ביצע באמצעותו עבירה כאמור באותה תוספת; "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים; "תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א–1961‏ ק"ת התשע"ד, עמ' 1957. ; "השר" – השר לביטחון הפנים. סמכות רשות מקומית2. רשות מקומית, באישור המועצה שלה, רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה; אכיפת עבירות התעבורה תהיה בהתאם להוראות חוק זה ובכפוף לנוהל ארצי שיחול על הרשויות המקומיות, שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה. הסמכת פקחים3. (א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם אכיפת עבירות תעבורה, כולן או חלקן, בתחומי אותה רשות. (ב) לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקח, או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו; (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר; (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים. (ג) הרשות המקומית תפרסם הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט שלה. סמכויות פקח 4. (א) לשם אכיפת עבירות תעבורה, יהיו נתונות לפקח סמכויות פיקוח ואכיפה בתחום הרשות המקומית שבה הוא מוסמך כמפורט להלן, בכפוף להוראות סעיף 5: (1) הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; (2) הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366. ; (3) הסמכות להורות לעובר דרך, לאחר שמצא כי עבר עבירת תעבורה של שימוש שלא כדין בחלק מדרך שיועד, הוקצה או סומן בתמרור לסוג אחר של עוברי דרך, לפנותו או לחדול מהשימוש שלא כדין כאמור באופן אחר; (4) הסמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי הרכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי-גרימת נזק לרכב; (5) לתפוס או להרחיק רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, או חלק מרכב כאמור, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש ברכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי-גרימת נזק לרכב ובכפוף לחוקי העזר שהותקנו לפי סעיף 8. (ב) סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338., בשינויים המחויבים. (ג) אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לו לפי כל דין, לשם אכיפת אותו הדין. תנאים להפעלת סמכויות פקח5. על אף הוראות סעיף 4, פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי הסעיף האמור, אלא לשם אכיפת עבירת תעבורה כאמור בטור ב' לתוספת השנייה, הנעברת בידי עובר דרך המנוי לצדה בטור א' לתוספת השנייה, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לגבי אותה עבירה בטור ג' לתוספת השנייה, אם מפורטים תנאים כאמור. חובת הזדהות 6. פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה: (1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו; (2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה. סייג לגבי גופי ביטחון והצלה 7. פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כלפי כל אחד מאלה: (1) עובר דרך המשרת בגוף המפורט להלן או עובד בגוף כאמור, בעת מילוי תפקידו, אם יש בציות להוראות המנויות בתוספת הראשונה כדי למנוע מעובר הדרך האמור את מילוי התפקיד: (א) משטרת ישראל; (ב) צבא הגנה לישראל; (ג) שירות הביטחון הכללי; (ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; (ה) הרשות להגנה על עדים; (ו) שירות בתי הסוהר; (ז) גוף אחר המנוי בהגדרה "רכב ביטחון", כהגדרתו לפי פקודת התעבורה; (2) רכב של גוף כאמור בפסקה (1). סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר8. (א) על אף הוראות סעיף 77 לפקודת התעבורה, מועצה של רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר לעניין הסמכות האמורה בסעיף 4(א)(5), שבהם יוסדרו נושאים אלה לגבי רכב או חלק מהרכב, לפי העניין: (1) אופן התפיסה או ההרחקה; (2) אופן ההחסנה; (3) הנסיבות והתנאים לשחרורו מהחסנה, למכירתו או לסילוקו בדרך אחרת, ובלבד שלא יימכר או יסולק אלא בחלוף 60 ימים מיום תפיסתו, ולאחר שנעשה מאמץ סביר לאיתור בעל הרכב; (4) חיוב בתשלום אגרות בעד תפיסה, הרחקה, החסנה, מכירה או סילוק של הרכב או חלק מהרכב, או חיוב בתשלומים בעד פעולות אלה, ובלבד שהתשלומים ישקפו את עלות הפעולות האמורות; הרשות המקומית תקזז מאגרות או מתשלומים שהיא גובה מהחייב את הסכומים שקיבלה ממכירת הרכב או חלקו או מסילוקו, לפי העניין, אם קיבלה. (ב) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף 258 לפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197. וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256., יהיו נתונות, לגבי חוקי עזר כאמור בסעיף קטן (א), גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים; ואולם על אף האמור בסעיפים אלה לא יפורסם חוק עזר כאמור אלא כעבור 90 ימים מהיום שבו הביא ראש הרשות המקומית את חוק העזר לידיעת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים. עבירת קנס9. נקבע כי עבירת תעבורה היא עבירת קנס לפי סעיף 30 לפקודת התעבורה, יהיה פקח שהוסמך לכך רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס, אם נוכח כי אותו אדם עבר עבירת תעבורה כאמור, והכול בהתאם להוראות סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 143.. ייעוד קנסות 10. על אף האמור בכל דין, קנס שהטיל פקח או בית משפט בשל הפעלת סמכותו של פקח לפי חוק זה, ישולם לקופת הרשות המקומית. שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה11. השר, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה. שמירת דינים12. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. ביצוע ותקנות13. השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+