קריאה שנייה - הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 00:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל אורן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יהודה יהושע גליק

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק אומנה לילדים (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 651, מיום ז' בתמוז התשע"ו (13 ביולי 2016), עמ' 156.

    תיקון סעיף 461.בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016‏ ס"ח התשע"ו, עמ' 586., בסעיף 46(ח) – (1) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "בכל דרך שהיא" יבוא "אף לשם תשלום מזונות"; (2) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על תשלומים ששולמו באמצעות בנק או החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79., בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו. (3) לעניין חישוב הרכב המשפחה כאמור בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 86., יבוא ילד שהושם באומנה במניין הילדים במשפחת האומנה."
משוב א- א+