אישור החוק - הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 22 - הוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יגאל גואטה
רחל עזריה
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רוברט אילטוב
אברהם נגוסה

נגד 16

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 1

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 – הוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1038, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 980.

    תיקון סעיף 25 – הוראת שעה1. בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971‏ ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ו, עמ' 611., כך שבסעיף 25 – (1) בסעיף קטן (ד), בסופו יקראו "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של בית משפט לנוער להורות על החזקתו של קטין כאמור במעון נעול לפי הוראות סעיף קטן (א)(1)"; (2) בסופו יקראו: "(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ד), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)(1), הורשע קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו ארבע עשרה שנה בעבירה לפי סעיף 298, 300 או 305 לחוק העונשין ס"ח התשל"ז, עמ' 226., רשאי בית משפט לנוער לצוות על החזקתו של הקטין במעון נעול, לתקופה שיקבע, ועל המשך נשיאת עונשו במאסר, ובלבד שבעת העברתו למאסר ימלאו לקטין ארבע עשרה שנה לפחות, לאחר ששקל בין השאר את אלה: (1) נסיבות המקרה; (2) השפעת המאסר על הקטין; (3) גילו של הקטין בעת ביצוע העבירה; (4) נסיבותיו האישיות של הקטין. (ז) הוראות סעיף 34ד לחוק העונשין לא יחולו לעניין הרשעה בעבירה כאמור בסעיף קטן (ו). (ח) תקופת המאסר ותקופת החזקתו של הקטין במעון נעול שרשאי בית המשפט לגזור לפי סעיף קטן (ו) לא יעלו במצטבר על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שבה הורשע הקטין. (ט) על החזקתו של קטין במעון נעול לפי סעיף קטן (ו) יחולו ההוראות החלות לעניין צו שניתן לפי סעיף קטן (א)(1). (י) ציווה בית המשפט על החזקת קטין במעון נעול לתקופה שקבע ועל המשך נשיאת עונשו במאסר, לפי הוראות סעיף קטן (ו), יורה על קיום דיון לקראת תום תקופת החזקתו של הקטין במעון הנעול שעליה הורה כאמור (בסעיף זה – דיון מעקב), ורשאי הוא, מעת לעת, וכל עוד הקטין מוחזק במעון הנעול, להורות על קיום דיון מעקב נוסף; בהליך לפי סעיף קטן זה, ימנה בית המשפט סניגור לקטין שאין לו סניגור, ויחולו לעניין זה הוראות חוק הסניגוריה הציבורית. (יא) בדיון מעקב רשאי בית המשפט, לאחר שהוגש לו תסקיר קצין מבחן לעניין זה, לאחר שהובאה לפניו חוות דעתו של הממונה על המעונות ולאחר ששקל את השיקולים המנויים בסעיף קטן (ו), להורות על אחד או יותר מאלה: (1) דחיית מועד העברתו של הקטין למאסר והמשך החזקתו במעון נעול לתקופה שיקבע ושלא תעלה על התקופה שנותרה להשלמת העונש שעליו הורה לפי סעיף קטן (ו); (2) קיצור תקופת המאסר שעליה הורה לפי סעיף קטן (ו); (3) ביטול תקופת המאסר שעליה הורה לפי סעיף קטן (ו); (4) המשך החזקתו של הקטין במעון נעול, לתקופה שלא תעלה על התקופה שנותרה להשלמת העונש שעליו הורה לפי סעיף קטן (ו). (יב) החלטות בית משפט לנוער לפי סעיפים קטנים (ו) ו-(יא) ניתנות לערעור כאילו היו פסק דין." תיקון חוק הסניגוריה הציבורית – הוראת שעה
משוב א- א+