אישור החוק - הצעת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רוברט אילטוב
מיקי לוי
אוסאמה סעדי
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
עמר בר-לב
יהודה יהושע גליק
ענת ברקו
שולי מועלם-רפאלי

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1051, מיום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016), עמ' 1076.

    תיקון כותרת פרק ב'1. בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג–2013‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 221; התשע"ו, עמ' 193. (להלן – החוק העיקרי), בפרק ב', בכותרת, המילים "הוראת שעה" – יימחקו. תיקון סעיף 122. בסעיף 12 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, המילה "ותוקף" – תימחק; (2) סעיף קטן (ב) – בטל. תיקון סעיף 133.בסעיף 13 לחוק העיקרי – (1) ברישה, המילים "אחת לשישה חודשים מיום התחילה יימסר" – יימחקו, ובמקום "דיווח" יבוא "יימסרו דיווחים"; (2) בפסקה (1), במקום "דיווח" יבוא "אחת לשנה – דיווח"; (3) בפסקה (2), במקום "דיווח" יבוא "אחת לשישה חודשים – דיווח".
משוב א- א+