קריאה שנייה - הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס` 30) (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 38

ירון מזוז
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

איתן כבל
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יגאל גואטה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1053, מיום כ"ב בסיוון התשע"ו (28 ביוני 2016), עמ' 1090.

    תיקון סעיף 4 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 992; התשע"ו, עמ' 252. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ד1) יבוא: "(ד2) יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ושמתקיים בו האמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), יהיה זכאי, נוסף על המענקים שקיבל לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד1), למענק בסכום של 200,000 שקלים חדשים." מועד תשלום המענק2. מענק לפי סעיף 4(ד2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ישולם בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+