הסתייגות - הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שני 01 אוגוסט 2016 23:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

מרב מיכאלי
קסניה סבטלובה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מיקי לוי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 50

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

אברהם נגוסה
ירון מזוז
נאוה בוקר
אופיר אקוניס
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1018, מיום א' באדר א' התשע"ו (10 בפברואר 2016), עמ' 512.

    תיקון סעיף 11. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 691. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) בהגדרה "תשתיות לאומיות", במקום "וחניון" יבוא "חניון" ובסופה יבוא "ותשתית תיירות"; (2) אחרי ההגדרה "תשתיות לאומיות" יבוא: ""תשתית תיירות" – מיזם ששר התיירות הכריז עליו לפי הוראות סעיף 76ב1." תיקון סעיף 6א2. בסעיף 6א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) בדיון בתכנית לתשתית תיירות, יבוא נציג שר התיירות במקומו של נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים." תיקון סעיף 73.בסעיף 7(א)(9) לחוק העיקרי, אחרי "נציג שר התיירות" יבוא "וממלא מקומו יהיה נציג השר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים". תיקון סעיף 76ב4. בסעיף 76ב(ג) לחוק העיקרי, אחרי "תכנון או הקמה של התשתית הלאומית" יבוא "בעל קרקע או בעל עניין בקרקע שהוסמך בידי שר התיירות לעניין תכנית לתשתית תיירות לפי סעיף 76ב1(ד)". הוספת סעיף 76ב15. אחרי סעיף 76ב לחוק העיקרי יבוא: "הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות76ב1.(א) בסעיף זה – "מיתקן אכסון מלונאי" – מבנה אחד או כמה מבנים במתחם אחד, הכולל 25 יחידות אירוח לפחות, שכולו בבעלות אדם אחד ומנוהל בידי אדם אחד, המיועד לספק בכל עת לציבור הרחב, בתשלום, לפרקי זמן קצרים וקצובים, שירותי לינה ואירוח וכן שירותים נלווים לרבות שירותי הסעדה ובילוי, למטרות פנאי ונופש; "יחידת אירוח" – יחידה שנועדה לשמש ללינה, לאירוח ולנופש הכוללת חדר אחד או שניים המיועדים ללינה וכן חדר רחצה ושירותים, ויכול שתכלול נוסף על האמור רק מטבחון אחד, פינת אוכל אחת וחדר רחצה נוסף אחד; "תכנית לתשתית תיירות" – תכנית לתשתית לאומית לעניין תשתית תיירות. (ב) שר התיירות, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד התיירות, רשאי להכריז על אחד מאלה כתשתית תיירות: (1) מיזם להקמת מיתקן אכסון מלונאי אחד לפחות, הכולל 400 יחידות אירוח לפחות, המוקם במתחם אחד; (2) מיזם להקמת שני מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, הכוללים יחד 300 יחידות אירוח לפחות, המוקם במתחם בפריסה אזורית או ארצית; (3) מיזם להקמת ארבעה מיתקני אכסון מלונאיים לפחות, המוקם במתחם בפריסה אזורית או ארצית; (4) תשתית תחבורה שיש בה כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של ממש לתיירות באזור. (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 76ב(ב), בתכנית לתשתית תיירות הכוללת הוראות המאפשרות הקמת מיתקני אכסון מלונאיים כאמור בסעיף קטן (ב)(1), (2) או (3), לפי העניין, בהתאם להכרזתה של אותה תשתית תיירות לפי אותו סעיף קטן, ניתן לכלול הוראות להקמה של אתר, תשתית או בניין נלווים למיתקן אכסון מלונאי בסמיכות גאוגרפית אליו שיש בהם כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של ממש לתיירות באזור, והכול ובלבד שהאתר, התשתית או הבניין כאמור נכללו בהכרזה לפי סעיף קטן (ב). (ד) שר התיירות רשאי, בהכרזה לפי סעיף קטן (ב), להסמיך בעל קרקע או בעל עניין בקרקע כאמור בסעיף 61א(ב) ו-(ב1), להכין תכנית לתשתית תיירות ולהגישה לוועדה לתשתיות בהתאם להוראות סעיף 76ב(ג). (ה) לא ייכללו בהכרזה לפי סעיף קטן (ב) שטחים הנמצאים בסביבה החופית, אלא אם כן הם בתחום רשות עירונית. (ו) לא ייכלל בהכרזה לפי סעיף קטן (ב) שטח המוקף מכל עבריו בקרקע המיועדת בתכנית מיתאר מחוזית לסוג של שטחים פתוחים. (ז) שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בחודש מרס מדי שנה, על יישומן של הוראות חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו–2016, לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח." הוראת שעה6. בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד תום שנתיים מהמועד האמור (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי כך: (1) אחרי סעיף 11א2 יבוא: "ועדת משנה לעניין תשתית תיירות11א3.(א) בסעיף זה, "תכנית לתיירות" – תכנית בסמכות ועדה מחוזית החלה בתחום רשות עירונית וכוללת הוראות של תכנית מפורטת שייעודה העיקרי הוא למלונאות ויכול שתכלול ייעודים נוספים הקשורים או נלווים לייעוד האמור. (ב) בכל מחוז תוקם ועדת משנה לתכניות לתיירות וזה הרכבה: (1) יושב ראש הוועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה מקרב חברי הוועדה המחוזית, והוא יהיה היושב ראש; (2) נציג שר התיירות; (3) נציג שר הבינוי והשיכון; ׁׁ(4) נציג השר להגנת הסביבה; (5) מתכנן המחוז; (6) שני חברים שתבחר הוועדה המחוזית שאחד מהם יהיה נציג הרשויות המקומיות. (ג) דין החלטת ועדת משנה לתכניות לתיירות היא כדין החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים 11ד ו-11ה לא יחולו על ההחלטה."; (2) בסעיף 62א(א1)(3) – (א) ברישה, במקום "ומתקיים המפורט להלן" יבוא "ובכפוף להוראות אלה"; (ב) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא "(בפסקה זו – תוספת השטח)"; (ג) אחרי פסקת משנה (א) יבוא: "(א1) לעניין מגרש המיועד למלונאות יחולו, נוסף על הוראות פסקת משנה (א), הוראות אלה: (1) ניתן לקבוע שתוספת השטח, כולה או חלקה, תשמש למגורים, בכפוף להוראות אלה: (א) הקביעה כאמור היא לעניין בניין שבעת הגשת התכנית טרם החלה בנייתו, ובלבד ששיעור תוספת השטח שתשמש למגורים כאמור לא יעלה על 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה למלונאות במגרש, לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית; לעניין זה, לא יראו את הריסתו של בניין קיים, עבודות חפירה, עבודות פיתוח או עבודות כיוצא באלה הנעשות כהכנה להקמת הבניין, כתחילת הקמתו של בניין; (ב) הקביעה כאמור היא לעניין תוספת שטח לבניין קיים אשר טרם החלה בנייתה, ובלבד שתוספת השטח האמורה כוללת לפחות 50 יחידות אירוח כהגדרתן בסעיף 76ב1 (בפסקה זו – תוספת הבנייה) וששיעור תוספת השטח שתשמש למגורים כאמור לא יעלה על 20% מתוספת הבנייה; (2) מימוש הבנייה למגורים במגרש כאמור בפסקת משנה (1) יהיה מותנה במימוש הבנייה למלונאות באותו מגרש; (3) פסקת משנה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית – (א) במגרשים הנמצאים בקו הבינוי הראשון מול הים או לפניו; (ב) בתחום חוף הים כהגדרתו בתוספת השנייה; (א2) קרקע שייעודה שונה למלונאות לפי הוראות פסקה (9), יראו אותה לעניין פסקה זו כקרקע המיועדת למלונאות בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית;"; (3) בתוספת השנייה, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ו) נדרש אישורה של הוועדה לתכנית שהוחלט להפקידה בהתאם להוראות סעיפים 11א3 ו-62א(א1)(3)(א1), רשאית הוועדה לדון גם בהוראות תכנית מתאר ארצית לחופים ולאשרן, אם נקבע בה שנדרש לתכנית כאמור אישור המועצה הארצית; החליטה הוועדה בנוגע להוראות תכנית המתאר הארצית לחופים וציינה זאת במפורש בהחלטתה, תבוא החלטתה במקום המועצה הארצית; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 8." הוראת מעבר 7. החליטה ועדה מקומית על הפקדת תכנית שבסמכותה, בהתאם להוראות סעיף 62א(א1)(3) לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, במהלך תקופת הוראת השעה, תמשיך הסמכות להיות נתונה לוועדה האמורה לעניין אותה תכנית, גם לאחר תום התקופה האמורה.
משוב א- א+