קריאה שנייה - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס` 35), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 03:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 55

ירון מזוז
אברהם נגוסה
יעל גרמן
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יגאל גואטה
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

נאוה בוקר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 11

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1068, מיום י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), עמ' 1272.

    תיקון סעיף 31. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ו, עמ' 1083. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), במקום "בגיל 5" יבוא "בגיל 3 עד 5". תיקון סעיף 52. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "לפי סעיף 4" יבוא "לפי סעיף 4; השר רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות ותנאים שעל מוסד חינוך לקיימם לצורך מתן הוראת פטור לגביו לפי סעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין הפעלת המוסד". החלפת סעיף 10א3. במקום סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא: "תקצוב מוסדות פטורים10א.השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות, הוראות ותנאים לעניין השתתפות המדינה בתקציב מוסדות חינוך שניתנה לגביהם הוראת פטור לפי סעיף 5(א) (בסעיף זה – מוסדות פטורים), ובכלל זה לעניין שיעור ההשתתפות בתקציב כאמור ולעניין הפעלת המוסדות הפטורים, והכול אם יחליט השר כי יש לתקצב מוסדות כאמור."
משוב א- א+