קריאה שנייה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 71), התשע"ו–2016

יום שני 25 יולי 2016 19:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

אבי (משה) דיכטר
שלי יחימוביץ
ציפי לבני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
מיקי לוי

נגד 7

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 633, מיום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016), עמ' 103.

    תיקון סעיף 325 1.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ו, עמ' 950. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 325 – (1) בסעיף קטן (ו2), בהגדרה "שם של חשוד", במקום ""שם של חשוד"" יבוא ""שם של חשוד", "שם של נאשם"", ובסופה יבוא "או הנאשם, לפי העניין."; (2) אחרי סעיף קטן (ו2) יבוא: "(ו3)(1) לא יפרסם אדם שם של חשוד או שם של נאשם באחד מאלה: (א) הוא חשוד בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית וכחלק ממנה וטרם הוגש נגדו כתב אישום, או שהיה חשוד בעבירה כאמור והוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום; (ב) הוא נאשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית וכחלק ממנה, כל עוד לא הורשע בפסק דין חלוט; (ג) הוא הואשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית וכחלק ממנה, וכתב האישום שהוגש נגדו בגין אותה עבירה בוטל, או שהוא זוכה. (2) הוראות סעיף קטן (ה1)(2) יחולו לעניין הוראות סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הוראות סעיף קטן (ה1)(2)(ב) יחולו לעניין חשוד בלבד. (3) איסור פרסום לפי סעיף קטן זה לא יחול על גורם שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך או על אדם מטעם אותו גורם, המעביר שם של חשוד או שם של נאשם לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית זרה; העברת שם של חשוד או שם של נאשם כאמור תהיה בהסכמת הפרקליט הצבאי הראשי." תיקון סעיף 325א2.בסעיף 325א לחוק העיקרי, אחרי "שם חשוד" יבוא "או שם נאשם", ואחרי "סעיף 325(ה1)(2)(א)" יבוא "או (ו3)". תיקון סעיף 325ב3.בסעיף 325ב(א)(1) לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 325(ה1)(2)(א)" יבוא "או (ו3)". תיקון סעיף 325ד4.בסעיף 325ד(א)(2) לחוק העיקרי, במקום "325(א), (ג), (ד) או (ה1)(2)(א)" יבוא "325(א), (ג), (ד), (ה1)(2)(א) או (ו3)". תיקון סעיף 5215.בסעיף 521(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) עבירה לפי סעיף 539א;". תיקון סעיף 539א6.בסעיף 539א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) המפרסם שם של חייל המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו, דינו – מאסר שישה חודשים; איסור פרסום לפי סעיף קטן זה לא יחול על העברת שם של חייל, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו כחלק מחומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן (ב)." תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+