קריאה שנייה - הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס` 7), התשע"ו-2016

יום שני 18 יולי 2016 21:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
גילה גמליאל
נאוה בוקר

נגד 12

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שלי יחימוביץ

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 639, מיום ח' בסיוון התשע"ו (14 ביוני 2016), עמ' 122.

    תיקון סעיף 51.בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 37; התשע"ו, עמ' 628., בסעיף 5, במקום "שנה אחת" יבוא "שלוש שנים", ובמקום "קנס עד שלוש מאות לירות" יבוא "כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.".
משוב א- א+