אישור החוק - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 46), התשע"ו-2016

יום שני 18 יולי 2016 21:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
גילה גמליאל
דוד אמסלם

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 647, מיום כ"ג בסיוון התשע"ו (29 ביוני 2016), עמ' 144.

    תיקון התוספת הראשונה1.בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 611., בתוספת הראשונה, בפסקה (1) – (1) בכל מקום, במקום "ילד נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת"; (2) בפסקת משנה (ב), במקום "נטוש" יבוא "לילד הזכאי לגמלה מיוחדת". תיקון חוק הביטוח הלאומי [מס' 181]2.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 967., בסעיף 74(ב)(1)(ד), במקום "ילד נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת".
משוב א- א+