אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 179), התשע"ו-2016

יום שני 27 יוני 2016 20:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 71

יואב בן צור
אמיר אוחנה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיכאל אורן
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מנחם אליעזר מוזס
חנין זועבי
איציק שמולי
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
גילה גמליאל
ענת ברקו
נאוה בוקר
זאב בנימין בגין
דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשע"ו (27 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 969, מיום כ"ב בחשוון התשע"ו (4 בנובמבר 2015), עמ' 154.

    תיקון סעיף 2231.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 926. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 223 – (1) אחרי ההגדרה "ועדה מקומית מקצועית" יבוא: ""יחידות שירות" – מתן שירותי סיעוד כאמור בטור א' ללוח ח'2, בהיקף כאמור בטור ב' ללוח ח'2; "ימי מנוחה" – ימי מנוחה ושבתון, לפי לוח שיפרסם המוסד באתר האינטרנט שלו;"; (2) במקום ההגדרה "קצבת יחיד מלאה" יבוא: ""שווי בכסף של יחידת שירות", לעניין חודש קלנדרי מסוים – התעריף שמשלם המוסד בעד אותו חודש קלנדרי, לנותן שירותים שאינו מוסד ללא כוונת רווח, בעד שעת טיפול אישי במבוטח בביתו, שלא בשעות לילה או בימי מנוחה, ושניתנת על ידי עובד שגילו עד 70 שנים ושאינו עובד זר, ואם משלם המוסד תעריפים שונים לנותני שירותים כאמור בגין שעת טיפול כאמור – ממוצע התעריפים עבור שעת טיפול כאמור לנותני שירותים כאמור בעד אותו חודש קלנדרי, שאינו משוקלל;"; (3) בהגדרה "שירותי סיעוד", אחרי "שירותים" יבוא "או מוצרים", ובמקום "לרבות בדרך של מתן ארוחות חמות" יבוא "כמפורט בטור א' ללוח ח'2;"; (4) אחרי ההגדרה "שירותי סיעוד" יבוא: "שעות לילה" – השעות שבין 22:00 עד 06:00 למחרת, למעט בימי מנוחה.". תיקון סעיף 2242.בסעיף 224 לחוק העיקרי – (1) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא: "(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 225, מבוטח שכתוצאה מליקוי מתקיים בו האמור באחת מפסקאות (1), (1א), או (2) שלהלן זכאי לגמלת סיעוד חודשית, בהיקף כמפורט באותן פסקאות: (1) הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום, או זקוק להשגחה – 9.75 יחידות שירות לשבוע;"; (1א) הוא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום, ברוב שעות היממה – 16 יחידות שירות לשבוע, ואם אין בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – 19 יחידות שירות לשבוע; (2) הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה, או זקוק להשגחה מתמדת – 18 יחידות שירות לשבוע, ואם אין בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד – 22 יחידות שירות לשבוע. (ב) גמלת סיעוד המשולמת כאמור בסעיף 225(ג) או 225א תהיה בשיעור של 80% משווין בכסף של יחידות השירות כאמור בסעיף קטן (א)(1), (1א) או (2), לפי העניין, במכפלה של 4.3."; (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) המוסד יפרסם באתר האינטרנט שלו את השווי בכסף של יחידת שירות וכן את העלות של השירותים והמוצרים המנויים בלוח ח'2. (ו) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי, בצו, לשנות את לוח ח'2." תיקון סעיף 225א3.בסעיף 225א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) גמלת סיעוד המשולמת לזכאי לפי הוראות סעיף זה תהיה בשיעור כאמור בסעיף 224(ב)." תיקון סעיף 225ב4.בסעיף 225ב(ב) לחוק העיקרי – (1) במקום "שלגמלה המלאה יתווספו התוספות, ככל שהוא זכאי להן ומהסכום המתקבל ינוכה שווי שירותי הסיעוד שקיבל" יבוא "שמגמלתו המלאה ינוכה השווי בכסף של יחידות השירות שקיבל"; (2) ההגדרה "התוספות" – תימחק. הוספת לוח ח'25.אחרי לוח ח'1 לחוק העיקרי יבוא:
    "לוח ח'2
    (סעיף 223) טור א'
משוב א- א+