קריאה שנייה - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 87), התשע"ו-2016

יום שלישי 21 יוני 2016 17:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

אברהם נגוסה

נגד 9

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו בסיוון התשע"ו (21 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1036, מיום י"ב באדר ב' התשע"ו (22 במרס 2016), עמ' 922.

    תיקון סעיף 16א1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 736. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 16א(ו), האמור בו יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא: "(2) שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מכירה או פעולה באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון אותה אגרה (בפסקה זו – סכום המקדמה); ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי שולם המס לפי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר שהוכח לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו – "האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד" – סכום האגרה שהאזרח הישראלי חייב בתשלומו לפי הדין החל באזור לעניין רישום מקרקעין, לשלטונות האזור, בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד שבשלה הוא חייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, ואם חבותו של האזרח היא לפי סעיף קטן (ג) – חלקו היחסי של האזרח בסכום האגרה שחבר בני האדם שהוא חבר בו חייב בתשלומו; "סכום המס" – סכום מס השבח או מס הרכישה ששולם, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור." תחולה2. חוק זה יחול על בקשה של אזרח ישראלי, כהגדרתו בסעיף 16א לחוק העיקרי, שתוגש החל מתום 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+