קריאה שנייה - הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 9), התשע"ו-2016

יום שני 20 יוני 2016 16:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 65

עמר בר-לב
יוסי יונה
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
דוד אמסלם

נגד 10

דב חנין
טלב אבו עראר

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו–2016 *
  התקבל בכנסת ביום י"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1025, מיום י"ד באדר א' התשע"ו (23 בפברואר 2016), עמ' 580.

  תיקון סעיף 15 1.בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991‏ ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשע"ה, עמ' 128. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15(ד1) – (1) בפסקה (2) – (א) ברישה, במקום "לא תעלה על" יבוא "תהיה"; (ב) בפסקת משנה (א), אחרי "לפי העניין" יבוא "ואם הועמד הנאשם לדין לפני בית משפט שלום לפי סעיף 51(א)(1)(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198. – שבע שנים"; (2) אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) על אף האמור בפסקה (2)(א) ו-(ב), שוכנע בית המשפט כי מעשה העבירה בוצע בנסיבות מקילות במיוחד, רשאי הוא, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות בצו כי תקופת האשפוז או הטיפול המרבית תהיה קצרה מתקופת המאסר המרבית;". החלפת התוספת 2.במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת
  (סעיף 15(ד2)) בבית משפט _____________ ערעור פלילי מס' __________ ב _________________ תיק פלילי מס' ____________ _________________________
  המאשימה / המערער/ת
  * על ידי (ב"כ _________/ פרקליטות ___________ / יחידת תביעות _______*) נ ג ד ______________________
  הנאשם / המשיב/ה
  * על ידי (ב"כ _________/ פרקליטות ___________ / יחידת תביעות _______*)
  צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי*
  (בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991 (להלן – החוק)) אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ___________ ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם:
משוב א- א+