העבודה בכנסת ה־19

(באופוזיציה)

אג'נדות

משוב א- א+