ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/03/2005

פרק ה' - רשויות מקומיות (סעיפים 19,20) מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדה משותפת לוועדת הכספים

ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה - 23.03.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס'
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, י"ב באדר ב' תשס"ה, 23 במרס 2005, שעה 10:20
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, פרק ה': רשויות מקומיות –
סעיף 19 – תיקון חוק התכנית לבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

סעיף 20 – תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר


רוחמה אברהם


חמי דורון


מגלי והבה


אבשלום וילן


מרינה סולודקין


ניסן סלומינסקי


אברהם (בייגה) שוחט
מוזמנים
אודי בן-דרור
- משרד האוצר


ערן פולק
- משרד האוצר
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
הילה לוי


הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 –
פרק ה'
רשויות מקומיות –
סעיף 19 – תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004).

סעיף 20 – תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות).
היו"ר יעקב ליצמן
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים. הנושא שעל סדר היום הוא הרשויות המקומיות.
מירי פרנקל-שור
אני מתייחסת לסעיף 19 של הצעת החוק שכבר אושר. השאלה שמתעוררת היא ממתי תחול הוראת סעיף 19. סעיף 19 מדבר על הארכת הוראת השעה לגבי יחידת המימון של הבחירות ברשויות המקומיות. עד סוף שנת 2004 היתה יחידת המימון, כפי שנקבע בהוראת השעה, 49 שקלים. פגה הוראת השעה בסוף 2004 וכיום עומדת יחידת המימון על סך 61 שקלים.
ניסן סלומינסקי
69 שקלים. יש לכם טעות בדברי ההסבר.
מירי פרנקל-שור
לא, מדובר ב-60 או ב-61 שקלים. הבחירות בקריית טבעון היו ב-15 במרס ואמורות להיות בחירות ב-3 במאי בחדרה, ויוצא שבשני המקומות האלה, אם לא תהיה החלה מה-1 בינואר, יחידת המימון לפי הבקשה תהיה 49 שקלים. דיברתי עם המפקח על הבחירות והוא שלח לי את ההודעות שהוא שלח גם למי שמתמודד בבחירות המיוחדות בקריית טבעון וגם למי שאמורים להתמודד בבחירות בחדרה. בחדרה ההפרש הזה יוצר עלויות מאוד גדולות. בשני המקומות הוא ציין שהחישובים יהיו לפי יחידת חישוב של 49 שקלים. לפיכך, היות והמתמודדים יודעים שיחידת החישוב תהיה 49 שקלים, ולהוסיף הרי תמיד היה אפשר, אני מבקש שסעיף 19 תחולתו מה-1 בינואר 2005. אם הוראת השעה חלה היום, יחידת המימון תהיה 61 שקלים.
רוחמה אברהם
אני רוצה שזה יהיה מהיום.
ניסן סלומינסקי
אמרנו שזה יהיה מה-1 בינואר.
רוחמה אברהם
יש לי התנגדות.
היו"ר יעקב ליצמן
מה הסיבה?
רוחמה אברהם
הבחירות בחדרה.
מירי פרנקל-שור
אבל הם יודעים שהם מתמודדים לפי ההודעה שנשלחה אליהם לפי 49 שקלים.
היו"ר יעקב ליצמן
הסיכום היה שנחיל את זה גם על שתי מערכות הבחירות.
רוחמה אברהם
מה המשמעות של זה מבחינת הסיכום הכללי?
מירי פרנקל-שור
המפקח על הבחירות הודיע למתמודדים שיחידת המימון היא 49 שקלים, זאת אומרת שהם יודעים היום שמימון הבחירות שלהם מתבסס על יחידת מימון ששוויה 49 שקלים ולא 60 שקלים. הם יודעים את זה.
היו"ר יעקב ליצמן
כשדיברנו על זה אמרנו שזה יחול על שתי מערכות הבחירות האלה. אני לא רואה סיבה מבחינתי ומבחינת הוועדה שלא לקבל את זה.
רוחמה אברהם
בבחירות הקודמות זה היה 61 שקלים?
ניסן סלומינסקי
לא, 49 שקלים. הוראת השעה הסתיימה בסוף 2004 ולא הספיקו לחדש אותה.
חמי דורון
זה לא שלא הספיקו. לא עשו. חבר הכנסת ליצמן, אתה לא תמים. מה זה לא הספיקו?
היו"ר יעקב ליצמן
לא עשו.
אודי בן-דרור
אנחנו מדברים עכשיו על סעיף 19, לא על סעיף 20. עד ה-31 בדצמבר 2004 היתה בתוקף הוראת השעה שאמרה שיחידת מימון הבחירות תהיה 49 שקלים. בגלל שהמחשבה היתה שחוק ההסדרים יעבור בסוף דצמבר והוא נדחה, נוצרה תקופת פער בין ה-1 בינואר לבין היום, שבה יחידת המימון היא 60 שקלים, אבל הממונה על הבחירות הודיע למועמדים שיחידת המימון שהם מקבלים היא 49 שקלים, זאת אומרת שזה מה שהם תכננו, זה מה שהם ידעו ועל זה הם הסתמכו. אנחנו מבקשים להחיל את ההוראה של 61 שקלים מה-1 בינואר.
חמי דורון
הבחירות כבר היו ולכן אין שום בעיה. הם כבר הוציאו את הכסף.
מירי פרנקל-שור
הם הוציאו לפי 49 שקלים, אבל אם הוועדה לא מחליטה להחיל את הסעיף הזה רטרואקטיבית, כל החישוב יהיה לפי יחידת מימון של 61 שקל ולא לפי יחידת מימון של 49 שקלים.
ניסן סלומינסקי
הם בוודאי הוציאו יותר.
חמי דורון
אנחנו מוציאים בדיוק מה שמותר בחוק.
היו"ר יעקב ליצמן
רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 19.

הצבעה

בעד ההצעה להחיל את סעיף 19 מ-1 בינואר 2005 – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להחיל את סעיף 19 מ-1 בינואר 2005 נתקבלה.
היו"ר יעקב ליצמן
ההצעה אושרה פה אחד.


אני מבקש להצביע על פיצול סעיף 20.
אבשלום וילן
סעיף 20 עבר במליאה בקריאה ראשונה?
מירי פרנקל-שור
הוא עבר במסגרת חוק ההסדרים.
אבשלום וילן
לא צריך להעלות את זה למליאה ולפצל אותו במליאה?
היו"ר יעקב ליצמן
אחרי ההחלטה שתתקבל פה על פיצול.

אנחנו עוברים להצבעה על פיצול סעיף 20.

הצבעה

בעד ההצעה לפצל את סעיף 20 – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לפצל את סעיף 20 נתקבלה.
היו"ר יעקב ליצמן
ההצעה לפצל את סעיף 20 אושרה פה אחד. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים