ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/03/2005

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
תיקון תקנון הכנסת

5
ועדת המשנה לתיקון התקנון
13.03.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 16
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון התקנון
יום שלישי, ד' באדר ב' בתשס"ה (15 במרץ 2005), שעה 15:00
סדר היום
תיקון תקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן – היו"ר
מוזמנים
דוד לב סגן מזכיר הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ סגנית מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
אנה שניידר
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית
יפה קרינצהתיקון תקנון הכנסת
היו"ר רשף חן
שלום, אני פותח את הישיבה. עצרנו בנושא פרוטוקולים של ישיבות שאינן חסויות.
ארבל אסטרחן
עד עכשיו זה היה עיון של חברי-כנסת, עכשיו זה עובר לעיון הציבור.
היו"ר רשף חן
"יושב ראש ועדה רשאי, באישור הוועדה, שלא להתיר עיון בפרוטוקול מסוים או בחלק ממנו, באחת מאלה:
(1) אם הדבר דרוש לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של המדינה;
(2) אם הדבר דרוש לשם הגנה על המוסר או על עניינו של קטין או של חסר ישע;
(3) לבקשת מוזמן - אם פתיחת הפרוטוקול לעיון עשויה לגרום נזק למוזמן או לזולתו.

(ב)יושב-ראש ועדה רשאי, באישור הוועדה, לבטל איסור עיון בפרוטוקול, כאמור בסעיף קטן(א). (ב1) ההחלטה שלא להתיר עיון בפרוטוקול ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול נפרד אשר לא יהיה פתוח לעיון הציבור.

(ג) פרוטוקולים של ישיבות ועדת החוץ והביטחון שאינן פומביות, יהיו פתוחים לעיון אם עברה תקופה של 30 שנה מיום סיום הדיון במליאת הוועדה ו-50 שנה מיום סיום הדיון בוועדת משנה של הוועדה, זולת אם סבר יושב-ראש הוועדה שיש בעיון משום אפשרות פגיעה בביטחון המדינה, ביחסי בחוץ שלה או בפעולות כלכליות בינלאומיות חסויות או בקהילות וציבורים יהודים ברחבי תבל וסיכון עלייתם ארצה."
ארבל אסטרחן
פה יש בעיה בכלל עם זה שהיום, כמו שאמרנו קודם, יש לנו סעיף שהפרוטוקולים הם באינטרנט.
היו"ר רשף חן
אז כדי שזה לא יהיה באינטרנט צריכה הוועדה לקבל החלטה לפי הסעיפים שקראנו קודם.
ארבל אסטרחן
יכול גם להיות מצב שיחליטו שחלק מהפרוטוקול סגור.
אנה שניידר
כשהישיבה איננה חסויה.
היו"ר רשף חן
מה קורה למשל בוועדת חוקה? בא לכאן נציג של השב"כ וביקש שהפרוטוקול יהיה חסוי. אז מחליטים שהפרוטוקול ממועד הבקשה שלו ועד שהוא יוצא החוצה הוא חסוי. אז צריך להיות ברור לתמלילנית שהקטע הזה לא עולה לאינטרנט.
ארבל אסטרחן
אז צריך משהו כללי, שהפרוטוקולים הם באינטרנט אלא אם הפרוטוקול כולו או חלק ממנו הוא חסוי.
היו"ר רשף חן
כתוב שהם פתוחים לעיון הציבור, איך פותחים אותם לעיון הציבור זה לא צריך להופיע בתקנון. היום זה אינטרנט, מחר זה יהיה אמצעי אחר.
ארבל אסטרחן
אמרנו בסעיף של עיון חברי-כנסת, שחבר כנסת יכול לעיין בחדר הוועדה. היום התקנון מחולק לעיון של חברי-כנסת ועיון של הציבור.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סעיף 160 הוא לחברי כנסת?
היו"ר רשף חן
160 הוא כללי.
ארבל אסטרחן
זה כללי בעקבות התיקון שלנו.
היו"ר רשף חן
אז צריך לכתוב שם: "בכפוף לאמור בסעיף 164".
אנה שניידר
או להיפך, אולי אפשר לוותר על סעיף 161.
ארבל אסטרחן
לעשות סעיף אחד שכולל עיון גם לחברי כנסת וגם לציבור.
היו"ר רשף חן
לא, כי לחברי כנסת יש אינטרס אחר לגמרי לאפשר להם עיון מאשר לציבור, אינטרס הרבה יותר חזק.
אנה שניידר
לכן, לגבי הציבור, יהיה כתוב שיש להם אפשרות לעיין רק בישיבה שאיננה חסויה, כולה או חלקים ממנה. בכל היתר אין להם שום זכות עיון. לחברי כנסת אתה צריך לאפשר לעיין בתנאים מסוימים גם בפרוטוקול של ישיבה חסויה או חלק ממנה. אז לגבי הציבור, אין לו שום זכות מעבר למה שמתפרסם באינטרנט. אני חושבת שזה מה שצריך להיות, סעיף 161 מיותר עכשיו.
היו"ר רשף חן
סעיף 160 קובע את הנורמה. הוא אומר שפרוטוקולים של ישיבות שאינן חסויות הם פומביים. סעיף (ב) אומר איך הטכניקה של הפרסום. עכשיו אנחנו עוברים לשלב של עיון בפרוטוקולים ואומרים, שזה למעשה עיון בפרוטוקולים חסויים. סעיף 161 צריך לבוא עכשיו, (ג) צריך להיות סעיף נפרד. קבענו כלל שאומר שהפרוטוקולים הם פומביים אלא אם כן הם חסויים. עכשיו אנחנו צריכים לעסוק בשאלה מתי הם חסויים. זה מה שסעיף 161 אומר, מתי הם חסויים. הרישא שלו מיותרת, היא כבר נמצאת בסעיף 160, אז אותה צריך למחוק.

אז הניסוח צריך להיות לא שיושב-ראש ועדה רשאי שלא להתיר, אלא לקבוע כי פרוטוקול מסוים או חלק ממנו הוא חסוי. זה ההליך שבו הוא קובע שבו הפרוטוקול חסוי.
אנה שניידר
איך אתה מיישב את זה עם ההגדרה של ישיבה חסויה? יכול להיות שצריך להרחיב טיפה את ההגדרה של ישיבה חסויה, ואז להכניס לקריטריונים של 161 כאחת האפשרויות לישיבה חסויה. פרוטוקול שהוחלט שיש בו דברים שדרוש לשמור אותם בסוד בגלל א', ב', ג'.
היו"ר רשף חן
הסדר הוא אחר. סעיף 159 קובע פרוטוקול, אחר כך, לפני שעוברים לעיון בפרוטוקולים יש להביא את סעיף (ד), לומר שישיבה תהיה חסויה - - -
ארבל אסטרחן
אני חושב שסעיף (א) צריך להיות הפרוטוקולים הפומביים.
היו"ר רשף חן
נשאיר את סעיף 160, קיבלתי. עכשיו עושים סעיף 161, שאומר פרוטוקולים חסויים.
אנה שניידר
ישיבות חסויות, הפרוטוקולים שלהן יהיו חסויים בפני הציבור, ואז אנחנו אומרים מה זאת ישיבה חסויה, ומרחיבים את ההגדרה של ישיבה חסויה, ואומרים שזאת ישיבה או חלק ממנה, שנדונים בה נושאים שחלקם מפורטים כאן. אז אומרים שלגבי פרוטוקולים של ישיבות חסויות, יושב-ראש הוועדה ייתן הנחיות איך חבר-הכנסת מעיין. הציבור לא יכול לעיין בכלל.
היו"ר רשף חן
אמרנו שיש סעיף 160 שקובע את הכלל, אחריו אנחנו עושים סעיף חדש, שייקרא פרוטוקולים חסויים. אז סעיף (א) אומר: פרוטוקול של ישיבה חסויה - - -
ארבל אסטרחן
אתה לא רוצה להגדיר קודם, שישיבה חסויה היא אחת מאלה?
אנה שניידר
צריכה להיות הגדרה של ישיבה חסויה.
היו"ר רשף חן
פרוטוקול של ישיבה חסויה לא יהיה פתוח לעיון הציבור. בהמשך של אותו סעיף, ישיבה חסויה לעניין סעיף זה: הרשימה הקיימת כאן.
ארבל אסטרחן
אנחנו מסכימים עם מה שכתוב פה? "כל ישיבה של וועדת החוץ והביטחון וועדות המשנה למעט אם הודיע שאינה חסויה, כל ישיבה של ועדה או ועדת משנה אחרת או חלק ממנה - - - "
היו"ר רשף חן
עברנו על זה בישיבה הקודמת. הרשימה הזאת בסדר. בנוסף לישיבות חסויות, צריך להוסיף סעיף (ב), שעוסק בישיבות רגילות שהוכרז כי הפרוטוקול שלהן לא יפורסם. הסעיף הזה אומר: "יושב-ראש ועדה רשאי, באישור הוועדה, לקבוע כי פרוטוקול מסוים או חלק ממנו יהיה חסוי". ברגע שמעלים את הפרוטוקולים לאינטרנט, ההחלטה היא מדעיקרה, או שקובעים שהפרוטוקול פומבי או חסוי, לכן צריך שינוי בניסוח.
ארבל אסטרחן
למה אתה לא רוצה להכניס את זה להגדרות של ישיבה חסויה? כל ישיבה של ועדה או חלק ממנה, שעליה הודיע היושב ראש - ואז אפשר להוסיף שם משהו.
היו"ר רשף חן
כי זה כבר סעיפי משנה לסעיפי משנה.
אנה שניידר
עוד סעיף שאומר, ישיבה בה נדונים נושאים - - -
היו"ר רשף חן
לא, כאן מדובר על ישיבות שכל הישיבה היא חסויה, כל הפרוטוקול חסוי. מעצם מהות הישיבה נובע חסיון הפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
אבל גם ב-(2) רצינו להגיד כל ישיבה או חלק ממנה שעליה הודיע היושב הקבוע שהיא חסויה.
היו"ר רשף חן
כאן זה סעיף שבו הכלל הוא שהישיבות חסויות. תמיד ישיבות ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לשירותים חשאיים חסויות.
אנה שניידר
ישיבה שחלק ממנה או כולה חסויה, כי דנים בנושא שצריך לשמור על אינטרסים חיוניים של המדינה או להגן על המוסר או שצריך לבקשת מוזמן להגן עליו. כל אחד מהמקרים האלה נכנס לתוך (2) לדעתי. אלה השיקולים שיפעיל יושב-ראש הישיבה כדי להחליט שהיא חסויה, ואפשר להגביל את שיקול הדעת שלו רק לנסיבות האלה.
היו"ר רשף חן
סעיף 161 הנוכחי קובע מתי אפשר ומה הפרוצדורה שהיא לגמרי טכנית לגבי המועד שבו הוא מבשר על ההחלטה שכבר התקבלה.
ארבל אסטרחן
לא, הוא אומר שעל כל ישיבה הוא יכול להחליט - - -
היו"ר רשף חן
הוא לא יכול להחליט בלי אישור הוועדה, למשל.
אנה שניידר
תרשה לנו לנסח הצעה לשילוב סעיפים 160 ו-161, ונביא את זה לאישורך בישיבה הבאה.
היו"ר רשף חן
בסדר, אומר רק מה צריך להיות. הכלל הראשון הוא שהישיבות הן פומביות ומפורסמות באינטרנט, אחר כך התייחסות לסוגי ישיבות שמעצם טבען הן חסויות, ואז הפרוטוקול שלהן, ללא שום פרוצדורה נוספת, אם אין החלטה הפוכה, ברירת המחדל היא שהן חסויות. זה ועדת חוץ וביטחון, בעצם סעיפים קטנים (1), (3) ו-(4). אחר כך סעיף אחר, שאומר שכל פרוטוקול, שברירת המחדל היא שהוא פתוח, יכולים להכריז עליו שהוא חסוי בנסיבות ותנאים שיפורטו. אחרי כל זה בא סעיף נוסף שאומר זכות עיון לחבר כנסת בפרוטוקולים חסויים. הדבר האחרון שצריך להיות זה מצב שפרוטוקול שהוכרז עליו שהוא חסוי או שהוא חסוי מכוח התקנון, אתה הופך אותו ללא חסוי. זה הסדר ההגיוני של המקרים.
אנה שניידר
בסדר, לישיבה הבאה נציע לך נוסח משולב.
היו"ר רשף חן
בסדר, אז אנחנו עוברים עכשיו הלאה לסעיף 162, תקנות הארכיונים – זה בסדר. קריאה לסדר והוצאה מישיבה. "חבר הכנסת המתנהג בישיבת ועדה בצורה פוגעת בכבוד הכנסת או בכבוד הוועדה או בכבוד אחד מחבריה, יזהירו יושב-ראש הוועדה בהודיעו שהוא קורא אותו לסדר."

יש נושא ששמתי לב אליו בנסיבות מסוימות, למה ההבדל בין מתי אפשר לקרוא לסדר במליאה ומתי אפשר לקרוא לסדר בוועדה? זה מכוון או לא?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה דומה.
היו"ר רשף חן
זה לא דומה בכלל.
ירדנה מלר-הורוביץ
יש הבדל אחד, שבמליאה אין מוזמנים, זה רק חברי-כנסת.
ארבל אסטרחן
אקרא מה כתוב בתקנון לגבי ישיבות מליאה. "חבר-כנסת המתנהג בישיבת הכנסת בצורה הפוגעת בכבוד הכנסת או בכבוד אחד מחבריה או בסדר דיוניה יזהירו היושב ראש בהודיעו שהוא קורא אותו לסדר".
היו"ר רשף חן
למה פה אין פגיעה בסדר הדיון? פגיעה בסדר הדיון היא לא עילה לקריאה לסדר.
ארבל אסטרחן
יש לפני כן הוראה שחבר כנסת חייב בזמן הישיבות לציית להוראות היושב ראש.
היו"ר רשף חן
הסיבה האמיתית של קריאה לסדר צריכה להיות גם פה וגם שם הפרעה לתהליך הישיבה. כל הדיבור הזה על כבוד אחד מחבריה – אז מה, מישהו אמר למישהו מילה רעה, לא קוראים אותו לסדר ולא שום דבר בהקשר הזה, זו גם המציאות. דווקא הנושא של הפרעה להליך ניהול הישיבה לא מופיע פה. צריך להוסיף "פגיעה בסדר דיוניה".
אנה שניידר
בסדר, מה עם "כבוד אחד המשתתפים", שהוא לא חבר-כנסת.
היו"ר רשף חן
זאת פגיעה בכבוד הכנסת, לא צריך לכתוב את זה.
ארבל אסטרחן
אז להשאיר "כבוד אחד מחבריה"?
ירדנה מלר-הורוביץ
בהתחלה מתייחסים לחבר הכנסת, ופה יש אפשרות שמי שהוא מוזמן ולא חבר-כנסת, שגם אז אפשר להרחיק.
היו"ר רשף חן
בואו נעזוב רגע את העניין הזה. למה קוראים למישהו לסדר? כי הוא מפריע, זה העניין. יש הרבה דרכים להפריע, אני יכול לנקוש על השולחן, אני יכול לשיר ואני יכול להתפרץ כל הזמן ולא לתת לאנשים אחרים לדבר. ההנחה היא שהקריאה לסדר נעשית בתום לב, שאם מישהו מפריע מעירים לו, ובפעם השלישית מוציאים אותו החוצה. למעשה, הייתי משאיר רק פגיעה בסדר הדיון. פגיעה בכבוד הכנסת – תגיש על זה תלונה בוועדה האתיקה, זאת לא סיבה להוציא מישהו.
ארבל אסטרחן
זאת רק אזהרה, זה עוד לא הוצאה.
היו"ר רשף חן
מישהו קורא למישהו שלוש פעמים "אידיוט", אז שלוש פעמים הוא פגע בכבוד החבר, ועדיין הפתרון הוא לא להוציא אותו אלא להגיש תלונה בוועדת האתיקה. אגב, זאת המציאות, אף פעם לא ראיתי שמישהו הוצא מאיזשהו מקום בגלל שהוא פגע בכבוד הכנסת. גם במליאה וגם בוועדות, אם מוציאים מישהו זה כי הוא מפריע לדיון.
ארבל אסטרחן
לגבי המליאה, יש הוראה שחבר כנסת חייב בזמן הישיבות לציית להוראות היושב ראש, וכאן אין לנו הוראה כזאת.
ירדנה מלר-הורוביץ
הוציאו פעם חבר-כנסת מהמליאה כי הוא הפנה את הגב שלו.
היו"ר רשף חן
אני לא אומר להוציא את זה, אני אומר להוסיף פה את הפגיעה בסדר הדיון.
ארבל אסטרחן
אז זה יהיה: "הפוגע בכבוד הכנסת, בכבוד הוועדה, בכבוד אחד מחבריה או בסדר דיוניה".
אנה שניידר
מה זה "כבוד הוועדה"? הייתי כותבת פוגע "בכבוד הכנסת או בכבוד אחד מחבריה" כי ככה כתוב גם לגבי ישיבות המליאה.
היו"ר רשף חן
בואו נעתיק בדיוק את מה שכתוב לגבי המליאה.
ארבל אסטרחן
"כבוד הכנסת, כבוד אחד מחבריה או בסדר דיוניה".
היו"ר רשף חן
בסדר גמור. "קרא יושב-ראש הוועדה את חבר הכנסת לסדר שלוש פעמים בישיבה אחת, רשאי היושב-ראש לשלול ממנו את רשות הדיבור באותה ישיבה או להוציא את החבר מהישיבה ואם היה צורך בכך – להורות על הוצאתו בכוח."
אנה שניידר
מה עם הצבעות?
היו"ר רשף חן
מיד נגיע לזה, גם פה יש הבדל, שצריך לתקן. "חבר הכנסת הנוכח בישיבת ועדה, ואשר מכשיר הרדיו-טלפון-נייד או מכשיר הזימונית שברשותו משמיע צלצולים, או שהוא משוחח במכשיר רדיו-טלפון-נייד, יוציאו היושב-ראש מהישיבה." לא צריך להוסיף לזה אזהרה?
ארבל אסטרחן
היה על זה דיון גדול כשעשו את הסעיף הזה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היה דיון ואמרו: לא רוצים להזהיר.
אנה שניידר
זה גם הפרעה לסדר דיוניה.
היו"ר רשף חן
נשאיר את זה. "הוצא חבר הכנסת מישיבה או מישיבות ועדה, רשאית סיעתו לשלוח חבר אחר שימלא את מקומו." פה יש הבדל בין המליאה לוועדה, שאין לו שום סיבה. הוצא – יכול לחזור להצביע כשיש הצבעה.
אנה שניידר
כתוב את זה בסעיף (ה).
היו"ר רשף חן
בסדר.
ארבל אסטרחן
היום, בסעיף 103ד כתוב: "נימנה חבר הכנסת שהוצא מישיבה או מישיבות ועדה על סיעת יחיד, יהיה רשאי להיכנס לישיבה לצורך הצבעה בלבד."
היו"ר רשף חן
אז לא סתם אמרתי.
ארבל אסטרחן
התקנון הקיים לא בסדר, הוא מדבר רק על סיעת יחיד. הוא אומר: הוצא, תשלחו מישהו אחר. הוא לא ייכנס. אז האם צריך את ד' בכלל? האם לא ברור שהסיעה יכולה לשלוח ממלא מקום?
היו"ר רשף חן
כן, צריך. "חבר-הכנסת שהוצא מישיבת ועדה, רשאי לערער על הוצאתו בפני ועדת האתיקה".
ארבל אסטרחן
הציעו להשמיט את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם זאת הוצאה והעניין נדון אז מה יש לערער?
היו"ר רשף חן
מה ההבדל בין זה לבין תלונה סתם? מצד שני, לא בהכרח כל הוצאה שלא כדין היא עילה לפנייה לוועדת האתיקה. היושב ראש פעל בתום לב, הוא לא התנכל לחבר הכנסת - - -
אנה שניידר
אז ועדת האתיקה תבדוק. אתה מגיש קובלנה, אז זה בעצם ערעור על מה שקרה, אז מה זה משנה אם הקובלנה הגיעה מכוח כללי האתיקה - - -
היו"ר רשף חן
מה קורה במליאה? יש איזשהו ערעור?
אנה שניידר
אין ערעור על החלטה להוציא.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אין לזה משמעות. הוצאת אותו מהישיבה.
היו"ר רשף חן
אי אפשר ללכת לוועדת פירושים?
ארבל אסטרחן
ועדת פירושים לא קשורה להוצאה, היא קשורה להחלטה לא נכונה של היושב ראש. אם אתה חושב שאסור היה להצביע - - -
היו"ר רשף חן
ואם אני חושב שאסור היה להוציא?
ארבל אסטרחן
המשמעות של פירושים זה לעצור תקדימים בכנסת. דוגמה, האם אפשר לדחות את ההצבעה אחרי הקריאה השניה – דברים מהסוג הזה.
אנה שניידר
אני חושבת שאפשר לוותר על הסעיף הזה, כי מה זה משנה אם הברור יהיה באמצעות קובלנה שהוגשה על פי כללי האתיקה או על פי הסעיף הזה?
היו"ר רשף חן
לא משנה, אבל במקרה הזה היה מצב שטענתי שהוצאתי שלא כדין, וגם שזה נעשה בנסיבות שהן עבירה אתית. לא כל הוצאה שלא כדין היא גם מעשה בזדון. יושב הראש חושב שאם קוראים קריאת ביניים זאת סיבה לקריאה לסדר, ויש מישהו שחושב שקריאת ביניים היא חלק לגיטימי לגמרי מההליך, וזאת לא עילה לקריאה לסדר. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא צריך ללכת לוועדת האתיקה אלא לוועדת הפירושים, שייקבעו תקדימים.
אנה שניידר
ועדת הפירושים זה בדרך כלל על מה שקורה במליאה.
ארבל אסטרחן
אם אומרים שהוא פעל בניגוד לתקנון או פרשנות לא נכונה של התקנון.
אנה שניידר
אבל במליאה ולא בוועדה.
ירדנה מלר הורוביץ
בוועדת הביקורת היה ויכוח בין היושב ראש לבין אחד החברים, וזה הובא לוועדת האתיקה.
היו"ר רשף חן
כי יש כאן סעיף מפורש.
ארבל אסטרחן
ועדת הפירושים זה כשיש ספק לפירוש הוראה מהוראות התקנון.
היו"ר רשף חן
אני חושב שלא צריך להוריד את זה.
אנה שניידר
אין לי בעיה עם זה, אני אומרת שפעם אחת בלבד נתקלתי בשימוש בסעיף הזה.
ארבל אסטרחן
אם הטענה היא עבירה אתית אז אפשר ממילא לערער.
היו"ר רשף חן
זה לא בהכרח עבירה אתית, היושב ראש טעה. הוא חשב ככה, ואני חושב אחרת – מי יחליט?
ארבל אסטרחן
אבל כתוב שלהוציא זה רק אחרי שלוש פעמים.
היו"ר רשף חן
בסדר, אני רוצה שמישהו יגיד לו: תפסיק.
ארבל אסטרחן
אז תפנה ליועץ המשפטי שיגיד לו: כתוב בתקנון, אתה לא יכול לפעול ככה. לפעמים יש יושב-ראש קפדן ואין מה לעשות.
היו"ר רשף חן
למה הכניסו את זה מלכתחילה, כי רצו שיהיה מישהו שיוכל - - - הנכון הוא שזה לא ועדת האתיקה. אם זאת עבירה אתית לא צריך את הסעיף הזה, ואם זאת לא עבירה אתית זה לא צריך להיות בוועדת האתיקה. טוב, אפשר להשמיט את הסעיף הזה כי אם הוא רוצה להגיש תלונה יגיש.
אנה שניידר
כתוב בסעיף (ג) שאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו לקבול.
היו"ר רשף חן
סעיפים קטנים 103(א), (ב) ו-(ג) מיותרים לגמרי.
ארבל אסטרחן
ברור שסעיף (ב) מיותר.
היו"ר רשף חן
גם (א). אם הוא סבר – יגיש תלונה.
ארבל אסטרחן
זה כאילו נותן הכוונה לפנות לוועדת האתיקה. לא חייבים כי ברור שיש את הסמכות, בכללי האתיקה כתוב שכל אדם יכול לפנות.
אנה שניידר
אז בוודאי שיושב ראש ועדה יכול, לא צריך פרוצדורה אחרת.
היו"ר רשף חן
סעיף 164 (א): " חברי ועדה ישתתפו בדיוני הוועדה ובהצבעות הנערכות בה בכפוף לכללי האתיקה של חברי הכנסת." מה כל זה עושה פה? זה פירוט של דיון בוועדת האתיקה?
ירדנה מלר-הורוביץ
אולי זה ניגוד העניינים, שחבר כנסת לא ישתתף בוועדה - - -
אנה שניידר
אבל מתי יש דיון בוועדת הכנסת?
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת יכולה לדון בתלונות נגד חברי-כנסת, לפי הסמכות הכללית שלה.
אנה שניידר
אני חושבת שזה משהו ישן, לפני שהייתה ועדת אתיקה.
ירדנה מלר-הורוביץ
כל ועדה, לא ועדת כנסת. הוא אומר שחברי אחת מוועדות הכנסת השתתפו בדיוני הוועדה ובהצבעות הנערכות בה, בכפוף לכללי האתיקה.
אנה שניידר
זה בסדר, תמשיכי לסעיף (ב).
היו"ר רשף חן
מי שהתלונן לפי סעיף 13(א)(1).
ארבל אסטרחן
הסעיף הזה, שקובע את סמכויות הוועדות, אומר שבסמכויות ועדת האתיקה לדון בתלונות נגד חברי-כנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בסעיף (ב) לדעתי ועדת הכנסת השתרבבה כזנב של פעם.
ארבל אסטרחן
זה לא היסטוריה, זה קיים היום. ועדת הכנסת יכולה לדון בתלונות על חברי-כנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כל הקטע הזה של התנהגות לא נאותה - - -
היו"ר רשף חן
צריך להוריד את מסעיף 13(א), אין סמכות כזאת. אתם תגידו לי, אני חדש פה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כל הבמה של העבירות מהסוג הזה עברה לוועדת האתיקה.
אנה שניידר
לכן צריך להוריד את זה גם בסעיף 13 מהסמכויות של ועדת הכנסת. בשביל מה יש את ועדת האתיקה? ועדת זמיר, שתדון בזה.
היו"ר רשף חן
ועדת האתיקה היא דבר חדש יחסית?
ארבל אסטרחן
הכללים הם מ-84'.
אנה שניידר
זה יחסית חדש. הייתי מציעה שנבדוק את זה במסגרת ועדת זמיר.
היו"ר רשף חן
בכפוף לבדיקה, צריך להוריד את העניין הזה מהסמכויות של ועדת הכנסת, כי אין לה סמכות כזאת.
אנה שניידר
אז מכל סעיף 164 יישאר רק סעיף קטן (א), סעיפים (ב) ו-(ג) צריכים לרדת.
היו"ר רשף חן
אז גם הכותרת היא לא "הגבלת השתתפות בישיבות ועדה" אלא "השתתפות בישיבות ועדה".
ארבל אסטרחן
ואני חושבת גם להוריד את סעיף 13(א).
היו"ר רשף חן
סעיף קטן (ג)(3) יורד גם הוא. אנחנו עוברים לסעיף 166. "יושב-ראש ועדה יזמין לדיון חבר הכנסת שאיננו חבר הוועדה, שהציע הצעה שהועברה לדיון בוועדה, או כל תיקון להצעה שבתחום דיוניה (להלן - המציע), כדי שיציג הצעתו." יש הצעה של ועדת לוי להוסיף: "השתתף חבר-הכנסת כאמור בדיון על הצעת החוק, יהיה רשאי להסתייג".

לא, לגבי ההסתייגויות יש לו את הסיעה שלו, יש בוועדה חבר סיעה והחבר יכול להסתייג, או שהוא יכול להחליף אותו ולהסתייג. הלוא קבענו שממלא מקום יכול להסתייג, אז הוא יכול להתייצב שם בתור ממלא מקום ולהסתייג, אבל לא בגלל שהוא הגיש בקשה לדיון מהיר הוא יופיע פתאום בוועדה למרות ששני חברים מהסיעה שלו נוכחים שם.
אנה שניידר
לגבי הסתייגויות, נצטרך לדבר על זה בנפרד, כי היום הנוהג הוא, לפחות בחוקים גדולים וחשובים, שכל חברי הכנסת רשאים להסתייג.
היו"ר רשף חן
אז על אחת כמה וכמה לא צריך את התוספת.
אנה שניידר
כאן לא צריך, אבל כשנדון בהסתייגויות נצטרך לדבר על זה.
היו"ר רשף חן
ברור שכל חברי הכנסת רשאים להסתייג, כי כל חברי הכנסת הם אלה שצריכים להצביע על זה.
אנה שניידר
אבל זה לא כתוב בתקנון, ולכן אני אומרת שנצטרך לתת את הדעת על זה.
ירדנה מלר-הורוביץ
הכוונה הייתה ברוח הדברים שלך, חבר-הכנסת חן, שכולם יבואו לידי ביטוי.
סגן מזכיר הכנסת סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה שקורה היום, שכל אחד מבקש הסתייגות כדי לדבר – אתה לא יכול להרשות את זה.
היו"ר רשף חן
זה חלק מהמשחק הפרלמנטרי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זאת דברת מיותרת.
היו"ר רשף חן
לא תחסום שור בדישו. אני לא רואה שכל כך הרבה אנחנו עומדים שם לדבר את תוך הלילה.
ירדנה מלר-הורוביץ
פתחו את זה במיוחד לדיונים החשובים: תקציב, הסדרים, כדי לתת ביטוי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה שקורה היום, שזה הפך לנורמה.
ארבל אסטרחן
לכן אנה אומרת שצריך לדון בזה, שאולי צריך לסייג את זה.
היו"ר רשף חן
סעיף 104(ב) " בישיבה שאינה חסויה יוזמן המציע להשתתף בדיון. הייתה הישיבה חסויה, כמשמעותה בסעיף 102א (ד) - יקבע יושב-ראש הוועדה את מידת השתתפותו של המציע בדיון הנערך לאחר שהציג הצעתו." בסדר גמור.

"(ג) חבר-הכנסת שאינו חבר הוועדה, המבקש להציע תיקון להצעת חוק שבדיון בוועדה, רשאי להגישה בכתב לפני הדיון, או להשתתף בדיון לצורך הצגת הצעתו; חבר-הכנסת רשאי לבקש כי הוועדה תדון בהצעתו גם שלא בנוכחותו".
אנה שניידר
אנחנו רוצים להעביר את זה לפרק החקיקה.
היו"ר רשף חן
בדיוק, זה בעצם סוג של הסתייגות. זה יעבור לפרק החקיקה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא רק חקיקה.
ירדנה מלר-הורוביץ
אבל פה כתוב בפירוש "תיקון להצעת חוק".
היו"ר רשף חן
זה 100% הצעת חוק. (ד):"נמנה המציע כאמור בסעיף קטן (ג) על סיעה המיוצגת בוועדה, יחליט יושב-ראש הוועדה לתת לו רשות הסתייגות, אם הצעתו לא התקבלה בוועדה; נמנה המציע עם סיעה שאינה מיוצגת בוועדה, רשאי הוא להסתייג, אם הצעתו לא התקבלה בוועדה." לא נדון בכל זה עכשיו, נביא את זה בשלבים הסופיים.
התוספת של ועדת לוי
"מלבד חברי הכנסת, ישתתפו בישיבת ועדה גם עובדים של הכנסת, שנוכחותם דרושה בוועדה".
ארבל אסטרחן
זה נראה מיותר.
אנה שניידר
זה מיותר לגמרי.
היו"ר רשף חן
סעיף 106: "ועדה קבועה רשאית להזמין לדיוניה משקיפים קבועים מנציגי הסיעות שאינן מיוצגות באותה ועדה, אם אין התנגדות לכך בוועדה."
אנה שניידר
זה לא קורה. אני לא מכירה שאי פעם השתמשו בזה.
היו"ר רשף חן
כל חבר-כנסת רשאי להשתתף בדיונים, גם הוא לא חבר בוועדה, לא?
ארבל אסטרחן
לא, רק יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
חבר-כנסת רוצה לשמוע דיון של ועדה - - -
ארבל אסטרחן
אין לו זכות לעשות את זה לפי התקנון היום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אלא אם הוא נכנס כממלא מקום.
אנה שניידר
תמיד יושבים חברי-כנסת ושומעים דיונים.
ארבל אסטרחן
התקנון לא מאפשר את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הנוהג אומר שיושבים.
ארבל אסטרחן
אקרא את הסעיף: "יושב-ראש הכנסת או הסגנים רשאים להשתתף בדיוני ועדת הכנסת. יושב-ראש הכנסת רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת".
היו"ר רשף חן
סעיף 166, שאנחנו דנים בו, עוסק בזה שיושב ראש ועדה יזמין לדיון חבר-כנסת שאינו חבר ועדה, שהציע הצעה.
אנה שניידר
מכאן יוצא, שמי שלא מוזמן לוועדה לא יכול להשתתף.
ארבל אסטרחן
יושב-ראש ועדה יכול להגיד שכל מי שאינו חבר ועדה יוצא החוצה, והוא יכול להוציא גם חברי-כנסת.
היו"ר רשף חן
למה שלא נקבע שכל חבר-כנסת יכול להיות נוכח בדיוני כל ועדה שהדיונים שלה לא חסויים, ויושב ראש הוועדה רשאי לתת לו רשות דיבור, לא חייב.
אנה שניידר
אבל אסור לו להצביע.
היו"ר רשף חן
ודאי שלא.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה שאתה אומר, זה להחליף את סעיף 104 הקיים.
אנה שניידר
אפשר לכתוב את זה אחרת, שיושב ראש ועדת רשאי להתיר לחבר כנסת שאיננו חבר ועדה להשתתף בדיון, ולתת לו רשות דיבור.
היו"ר רשף חן
חבר-כנסת רוצה להיכנס ולשמוע את דיוני ועדת הקליטה. הוא לא חבר שם.
אנה שניידר
אף אחד לא יגיד לו לצאת.
היו"ר רשף חן
אז זה צריך להיות כתוב.
ארבל אסטרחן
היום, לפי התקנון, אפשר להגיד לו לצאת.
היו"ר רשף חן
מזמינים מומחים, לוביסטים, עיתונאים, אבל שחבר הכנסת ייצא החוצה, זה לא סביר.
ארבל אסטרחן
אם זה המצב שאתה מתאר, שיש לוביסטים ועיתונאים, ברור שגם חבר-כנסת יכול להיות. אבל יש מצב שהיושב ראש יכול להגיד שכל מי שאינו חבר ועדה יוצא.
היו"ר רשף חן
לדעתי, עדיין חבר-כנסת יכול לשבת שם ולשמוע את הדיון. העיתונאים נכנסים ברשות היושב ראש, האם גם חבר-הכנסת צריך את רשות היושב ראש? זה לא מתקבל על הדעת.
אנה שניידר
בדרך כלל זה באמת לא סביר לא לתת לחבר כנסת להיות.
היו"ר רשף חן
צריכה להיות הוראה גורפת.
ארבל אסטרחן
אז תסתכל על 106 הקיים, נהפוך אותו ל-(ב). נשאיר את החובה של יושב-ראש הוועדה להזמין את מי שהציע את ההצעה.
היו"ר רשף חן
את צודקת, השתתפות חברי-כנסת שאינם חברים בוועדה, סעיף קטן (א) יהיה: "חבר-כנסת שאינו חבר בוועדה רשאי להיות נוכח בדיוניה" זה למעט ישיבות ועדת החוץ והביטחון.
ארבל אסטרחן
למעט ישיבה חסויה.
היו"ר רשף חן
"חבר-כנסת, שאיננו חבר בוועדה, רשאי להיות נוכח בכל ישיבה שאיננה חסויה, ובמידה שאיננו ממלא מקום יהיה רשאי להשתתף בדיון ברשות היושב ראש."
ארבל אסטרחן
לא צריך להגיד את זה, כי אם הוא במקום אז הוא דינו כדין חבר הוועדה.
היו"ר רשף חן
אז: "חבר-כנסת שאיננו חבר בוועדה ואיננו ממלא את מקומו של חבר הוועדה".
ארבל אסטרחן
"רשאי להיות נוכח בכל ישיבה שאינה חסויה, ורשאי באישור היושב ראש להשתתף בדיון."
היו"ר רשף חן
אז סעיפים קטנים (א) ו-(ב) נשארים כפי שהם, סעיפים (ג), (ד) עוברים. סעיף 105 יורד לגמרי. סעיף 149: "ועדה רשאית להזמין לישיבותיה כל מי שדרוש לה לצורך הדיון, לשמוע את דעתו ולבקש ממנו מידע". מי מחליט את זה, היושב ראש?
ארבל אסטרחן
הוועדה. לכאורה, היום גם זימון נושאי משרה זה ועדה.
היו"ר רשף חן
לדעתי זאת צריכה להיות החלטה של יושב-ראש הוועדה, זה התפקיד שלו, הוא צריך לקבל אישור?
ארבל אסטרחן
אם הוא לא רוצה וכולם רוצים?
ירדנה מלר הורוביץ
בדיוק, ואז הוועדה מזמינה. הוא אומר: אני נגד, אבל אתם החלטתם אז אני מזמין. הסעיף הזה לא סתם ככה מנוסח.
היו"ר רשף חן
אז אפשר להוסיף סעיף נוסף שאומר שבמקרה של מחלוקת בין יושב-ראש הוועדה לבין מי מחברי הוועדה בשאלה אם להזמין מישהו או לא להזמינו, הוועדה תחליט. זה דומה לשאלה אם להעלות נושא על סדר היום בוועדה.
אנה שניידר
נעשה את זה כמו נושא לסדר היום, זה אותו רעיון.
ארבל אסטרחן
סעיפים 98 ו-103, אלה שני הסעיפים שבהם הסדרנו את נושא סדר היום. אם יש מחלוקת תכריע הוועדה, אנסח את זה.
היו"ר רשף חן
אם יש מחלוקת על הזמנה או על אי הזמנה.
ארבל אסטרחן
זה טיפה שונה מהנוסח היום. היום כתוב: "ועדה קבועה רשאית להזמין מזמן לזמן לישיבותיה: (1) מומחה לשאלה שבה דנה הוועדה, בין שהוא חבר הכנסת ובין שאיננו חבר בה. (2) כל אדם, או בא-כוחו של גוף או חוג מסוים, שיש לו עניין בשאלה שהוועדה דנה בה, לשמוע את דעתו תשובות על שאלות שהיא תמצא לנכון להציג לו."
היו"ר רשף חן
עזבי את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הפרוצדורה בכל מה שקשור למוזמנים היא שיש את יושב-ראש הוועדה, יש מנהל הוועדה. אם מישהו הגיש הצעת חוק או הצעה לסדר היום שואלים אותו מי לדעתו האנשים שיש להזמין. ברגע שאתה מכניס את העניין שיכולים לכפות או יכולים להתנגד, נמצא את עצמנו במקומות שלא רצינו להגיע אליהם.
היו"ר רשף חן
אתה חושב שצריכה להיות פררוגטיבה מוחלטת של יושב-ראש הוועדה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כן, אם הוא מתנגד בצורה נחרצת למשהו, הייתי מכניס סעיף שקורא לו לסדר. ירדנה, מה קורה בוועדות, למיטב ידיעתך? יש נושאים שהועלו, היושב ראש, מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית מתדיינים - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
אם זה נושא שחבר כנסת מעלה, אני פונה אליו ומציעה לו מוזמנים, ושואלת את מי הוא רוצה להוסיף.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ממה אני חושש? שברגע שמכניסים כל מיני סעיפים, מכניסים רעיונות לכל מיני אנשים.
ארבל אסטרחן
זה בעיקר יהיה כשהיושב ראש לא רוצה להזמין מישהו, והוועדה מאוד רוצה לשמוע אותו.
ירדנה מלר-הורוביץ
נכון.
ארבל אסטרחן
היום הכוח הוא בידי הוועדה.
היו"ר רשף חן
אז אנחנו לא צריכים להוציא את זה מידיה. את התוספת הזאת של מחלוקת צריך להשאיר. אנחנו בעצם מעגנים את המצב הקיים.
אנה שניידר
את סעיף 150 צריך לנסח מחדש לאור החוק הזה, שבינתיים לא עבר.
היו"ר רשף חן
נקווה שזה יעבור ואז נעשה את התיקון.
ארבל אסטרחן
לזה נצטרך להביא נוסח חדש כשהחוק יעבור.
אנה שניידר
גם לסעיף 151 כולו.
ארבל אסטרחן
סעיף 152 תואם את 42(ג) של חוק יסוד: הממשלה, לכן צריך להשאיר אותו.
היו"ר רשף חן
סעיפים 153 ו-154 גם קשורים לזה.
ארבל אסטרחן
סעיף 42(ד) של חוק יסוד: הממשלה היום אומר, שוועדה מוועדות הכנסת רשאית לחייב עובד מדינה - את זה אנחנו מורידים. אבל הסעיף גם אומר שהכנסת או כל ועדה מוועדותיה, במסגרת מילוי תפקידיה, רשאיות לחייב שר להופיע בפניהן. לכן, את סעיף 152 אולי כן צריך להשאיר.
היו"ר רשף חן
כן, זה נשאר כפי שהוא.
אנה שניידר
גם סעיף 153 צריך להישאר.
היו"ר רשף חן
"הופעתו של מי שהוזמן להתייצב לפני ועדה קבועה לפי סעיפים 14, 106, או 106א תהא שלא בנוכחות מוזמנים אחרים, שאינם נציגי ממשלה, אם ביקש זאת מיושב-ראש הוועדה."
אנה שניידר
זה צריך להישאר. אי התייצבות צריך להוריד לאור מה שיהיה בחוק.
היו"ר רשף חן
כן. סעיף 155, ייצוג של שר: " שר רשאי להביא לדיוני ועדה את העוזרים שהוא זקוק להם, או להיות מיוצג על-ידי עוזר שהשר מילא את ידיו לכך." הסעיף הזה בסדר, שר יכול להיות מיוצג על ידי עוזר והוא יכול להביא אתו עוזר.

סעיף 156: "הקשר בין ועדה מוועדות הכנסת לבין משרדי הממשלה, לרבות הגופים הכפופים לשר הממונה על אותו משרד, הוא רק באמצעות השר הנוגע בדבר" – בסדר.

"סעיף 157: "בעניין שאינו הצעת חוק ואשר נמסר על-ידי הכנסת לדיון אחת הוועדות, תניח הוועדה את מסקנותיה על שולחן הכנסת, זולת אם החליטה הוועדה, מטעמים מיוחדים שתציין בהחלטתה, שלא לפרסם מסקנותיה; הוועדה רשאית שלא לפרסם את הטעמים להחלטתה; מסקנות של ועדה שיונחו על שולחן הכנסת, יונחו בצירוף מסקנות מיעוט בוועדה, אם היו כאלה."
ארבל אסטרחן
יש כוכבית שאומרת: "בדיון בנושא שהועבר לוועדה בעקבות הצעה לסדר יום, לא תחרוג הוועדה במסקנותיה מהנושא כפי שהוגדר והוסבר בעת דיוני הכנסת. טוען חבר-הכנסת המציע שהמסקנות חורגות מגדר הנושא, יביא יושב ראש הוועדה את הדבר בפני ועדת הכנסת." זאת החלטת ועדת הכנסת משנת 78'.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה קצת אנכרוניסטי, מה גם שאין מסקנות, לפחות לפי ההכרזות שאנחנו נדרשים לשאת במליאה.
היו"ר רשף חן
אפשר להוסיף משפט קצר, שאומר שמסקנות הוועדה לא יחרגו מהנושא שהועבר למליאה.
ארבל אסטרחן
פה כתוב שזה רק נושא שנמסר על ידי הכנסת, מה קורה אם זה דיון יזום בוועדה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אין מסקנות פורמליות. יש הצעה לסדר יום שעוברת מהמליאה, ויש הצעה לדיון מהיר שעוברת את נשיאות הכנסת - - -
היו"ר רשף חן
איפה הדיון המהיר?
ארבל אסטרחן
זה סעיף מיוחד.
היו"ר רשף חן
אבל נדמה לי שמה שחל על העברה מהמליאה חל גם על דיון מהיר, מבחינת מסקנות.
ארבל אסטרחן
השאלה שלי היא מה עם דיון יזום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
דיון יזום זה שיושב ראש הוועדה אומר שהוא רוצה לדון בנושא מסוים. אין חיוב להנחת מסקנות.
היו"ר רשף חן
האם יש רשות?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בעבר היה מונח מסמך שלא קראו לו מסקנות, סיכום דיון. אבל אני חושב שזה חסר משמעות.
היו"ר רשף חן
קודם כל, בסעיף 157(א) צריך: "נמסר על ידי הכנסת או על ידי הנשיאות".
אנה שניידר
מאחר שהיום בנושאים יזומים בוודאי שהוועדה לא מניחה מסקנות על שולחן הכנסת, וגם בנושאים שמועברים אליה לא כל כך רואים שמניחים, חשבנו שאולי כדאי להפוך את עניין המסקנות לרשות.
היו"ר רשף חן
אז ועדה שדנה בנושא שאיננו הצעת חוק רשאית להניח את מסקנותיה בפני הכנסת.
אנה שניידר
נכון. אם היא מניחה, יש פרוצדורה.
היו"ר רשף חן
אם ככה (א) זה רשאית להניח את מסקנותיה. (ב) אם היא הניחה מסקנות אז יש מסקנות של מיעוט, אם היו כאלה.
ארבל אסטרחן
היום, כשחבר כנסת מגיש הצעה לסדר, והוא יודע שזה הולך לוועדה, הוא יודע שבטוח יהיו מסקנות. זה שינוי מהותי.
ירדנה מלר-הורוביץ
לא לוקחים את זה ממנו, אומרים: "רשאי".
ארבל אסטרחן
אם לא ירצו לכתוב מסקנות?
היו"ר רשף חן
יש בזה משהו, אנחנו כל כך רגילים לזה שמזלזלים בפרוצדורה, אבל המליאה מחליטה להעביר נושא לוועדה, הוועדה אמורה להחזיר לה תשובה. אחרת, ניצור מצב שכל הדיון יהיה - - -
ארבל אסטרחן
פה כתוב שרק מטעמים מיוחדים, שהיא תציין, היא יכולה לא לפרסם מסקנות.
אנה שניידר
הייתי עושה את זה הפוך, שהיא רשאית להניח את מסקנותיה על שולחן הכנסת, ואולי לחייב אותה אם המציע מבקש.
היו"ר רשף חן
היום זה הפוך, כלומר שהיא תניח אלא אם כן המציע ויתר.
אנה שניידר
לא תמיד יש מסקנות מנושא הדיון, איזה מסקנות יכולות להיות מאסון הצונאמי, למשל? זה יכול להיות לא קשור, ואז אתה חייב להניח את זה על שולחן הכנסת, אז יותר טוב לתת רשות להניח. למה לא מבצעים את זה? בגלל שלא נוח לבצע את זה, ואין סיבה לבצע את זה.
היו"ר רשף חן
אז בואו נלך על ההצעה שוועדה שדנה בעניין, שאיננו הצעת חוק, רשאית להניח את מסקנותיה על שולחן הכנסת.
ארבל אסטרחן
והיא חייבת להניחן, אם ביקש זאת המציע?
היו"ר רשף חן
לא תמיד יש מציע.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כלומר, מאחדים דיון יזום עם הצעה שעברה?
היו"ר רשף חן
כן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא טוב. אתם רוצים לאשר לוועדה שלא תניח מסקנות על שולחן הכנסת?
אנה שניידר
למה לא?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם זה ככה, זה מבטל את כל העניין של מעבר הצעות מהמליאה. אם עושים שוויון, מה המשמעות של העברה מהמליאה, דיון דחוף וכל הדברים האלה? הכל אותו דבר.
היו"ר רשף חן
זה לא ככה. יושב-ראש ועדה, בוועדה שלו, יכול להעלות נושאים על סדר היום. חבר ועדה יכול - - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הוא בא ליושב ראש, אומר לו: יש לי נושא מעניין, בוא נדון על זה ונצא עם מסקנות.
היו"ר רשף חן
למה לא? זה גם מה שקורה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש היום מסגרת מסוימת של הצעות, הצעות דחופות והצעות לדיון. אתה מציע מסלול שמאפשר להגיע לתוצאה בלי לעבור את כל הדברים האלה. למשל, אתה מגיש הצעה לסדר היום, הממשלה, הקואליציה, לא כל כך אוהבת את הרעיון, ומורידה את זה מסדר היום, לא מעבירה לוועדה. אתה אומר: אני כבר לא צריך את זה. במקום לעבור את התהליך הזה, אני מביא את זה ישר לוועדה.
היו"ר רשף חן
זה כבר המצב עכשיו. הגשת המסקנות מטילה חובות על הממשלה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בוודאי, אתה מעביר מסקנות למזכירות הכנסת, שמעבירה למזכיר הממשלה. אפשר לדרוש תגובה, חבר-הכנסת יכול לדרוש דיון בעקבות הדבר הזה. יש פה מסלול ירוק בלתי ברור.
היו"ר רשף חן
שכנעת אותי, זה לא צריך להיות ככה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
גם דיון מהיר בוועדה עובר את הנשיאות לפחות, שאומרת: זה כן, זה לא.
היו"ר רשף חן
אז נחזור לנוסח המקורי. " בעניין שאינו הצעת חוק ואשר נמסר על-ידי הכנסת או על ידי הנשיאות - - - "
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
את זה יש בפרק הדיון המהיר, מסקנות להנחה.
ארבל אסטרחן
אבל אז הן לא עוברות לממשלה. רק כתוב: "עם סיומו יונחו המסקנות על שולחן הכנסת". לא חלה הפרוצדורה של העברה לממשלה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה לא בסדר, דווקא את זה כדאי להשוות.
היו"ר רשף חן
אז אולי צריך להוציא את זה משם ולאחד את זה פה.
ארבל אסטרחן
היום זה בפרק של המליאה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז את הקטע של המסקנות תעבירי.
אנה שניידר
תעבירי את זה לפרק מסקנות.
היו"ר רשף חן
אז בעניין שאיננו הצעת חוק, שיוסר על ידי הכנסת או בהליך של דיון מהיר בדיון אחת הוועדות, תניח הוועדה את מסקנותיה על שולחן הכנסת זולת אם החליטה הוועדה, מטעמים מיוחדים שתציין בהחלטתה, שלא לפרסם מסקנותיה; הוועדה רשאית שלא לפרסם את הטעמים להחלטתה; מסקנות של ועדה שיונחו על שולחן הכנסת, יונחו בצירוף מסקנות מיעוט בוועדה, אם היו כאלה." טוב.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד את זה? היא צריכה באמת לציין החלטה מיוחדת למה לא להניח?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הדברים האלה לדעתי הם היום נדירים, אם הם בכלל קיימים. זה סעיפים ישנים.
ארבל אסטרחן
אז אפשר להגיד שתניח, זולת אם החליטה מטעמים מיוחדים שלא לפרסם את מסקנותיה.
היו"ר רשף חן
מסקנות של ועדה שיונחו על שולחן יונחו בצירוף מסקנות מיעוט בוועדה, אם היו כאלה.
ארבל אסטרחן
כשדיברנו על הצעה לסדר שעוברת ישר לוועדה אמרנו שתהיה אפשרות להעביר מסקנות ישר לשר מטעמי ביטחון.
ירדנה מלר-הורוביץ
יש פרוצדורה שמעבירים ישר לוועדה.
אנה שניידר
זה החסוי.
היו"ר רשף חן
ואין לנו את זה עכשיו?
ארבל אסטרחן
זה לגבי אפשרות שחבר כנסת הציע הצעה לסדר, שמטעמי ביטחון המדינה הנשיאות מעבירה את זה ישר לוועדה.
אנה שניידר
זה צריך להישאר.
היו"ר רשף חן
מה אומר סעיף 79?
ארבל אסטרחן
הוא אומר שאפשר להעביר ישר לוועדה, בלי מליאה.
אנה שניידר
הכנסנו את זה גם לתוך ההגדרה של ישיבה חסויה. אחת האפשרויות היא סעיף 79.
היו"ר רשף חן
אי אפשר לתת את הכל בסעיף אחד, זה יותר מידיי. צריך סעיף נפרד, שאומר שאם הוועדה ראתה שפרסום מסקנותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה - ואז יש את הנימוקים – רשאית להעביר את מסקנותיה - - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
להעביר את הדיון ישירות.
ירדנה מלר-הורוביץ
היא לא תניח על שולחן הכנסת מטעמי ביטחון וקשרי חוץ של המדינה.
היו"ר רשף חן
סעיף 111: "חבר-כנסת רשאי להציע לכנסת לדון במסקנות ועדה, במסגרת הצעה לסדר היום. "
אנה שניידר
על זה דיברנו עכשיו.
היו"ר רשף חן
למה רק חבר-כנסת, אפשר גם הממשלה? חבר-כנסת או הממשלה רשאים להציע לכנסת לדיון במסקנות הוועדה.
ארבל אסטרחן
היום כתוב ב-(ב), שבכל מקרה שאין החלטה מראש של הכנסת לקיים דיון, רשאית הממשלה להציע לכלול דיון במסקנות בסדר היום, כמו כן רשאי כל חבר-כנסת על ידי הצעה לסדר היום. כאן אין יותר הצעת ממשלה, אלא רק חבר-כנסת רשאי.
היו"ר רשף חן
אולי אחרי שהשר מקבל, הוא יכול להציע לקיים על זה דיון? זאת אומרת, חבר-כנסת רשאי להציע לדון במסגרת הצעה לסדר היום, בסדר.
"יושב-ראש הכנסת יעביר את מסקנות הוועדה אל השר אשר העניין הנדון נמצא בתחום תפקידיו. לא ברור מי הוא השר שבתחום תפקידיו נמצא נושא המסקנות, יעביר יושב-ראש הכנסת את מסקנות הוועדה לידי ראש הממשלה". אולי כאן נעשה סעיף, שהממשלה, בדרכים הרגילות שלה, רשאית להציע לכנסת לדון במסקנות הוועדה.

"תוך שלושה חדשים מיום קבלת המסקנות, יודיע השר בכתב ליושב-ראש הכנסת על כל פעולה שפעל בעקבות המסקנות."
ארבל אסטרחן
חשבתי שכאן אתה רוצה לשים שממשלה רשאית להציע לדון בנושא. הוא מודיע ליושב ראש הכנסת, ומבקש לדון בזה בכנסת.
היו"ר רשף חן
תוך יום?
אנה שניידר
הייתי משאירה את זה ב-(ג), לא ללכת על שלושה חודשים.
ארבל אסטרחן
אז ב-(ג) יעביר יושב הכנסת את המסקנות לממשלה, וכאן להגיד שהממשלה רשאית לבקש כי הכנסת תקיים דיון במסקנות הוועדה, תוך שלושה חודשים יביא השר ליושב ראש הכנסת בכתב, וזה יונח על שולחן הכנסת. מסקנות הוועדה והודעת השר - הודעת השר זאת תוספת.
אנה שניידר
סעיף 158 הוא סעיף קשור, ולדעתי הוא צריך להישאר. השאלה היא אם לא צריך לשפר אותו.
היו"ר רשף חן
"עברו שלושה חדשים מהיום שעניין נמסר לדיון בוועדה לפי סעיף 111 או מהיום שהצעת חוק הועברה לוועדה לפי סעיף 116(א), סעיף 117, סעיף 138(א) או סעיף 141, והוועדה לא כללה את הנושא בסדר יומה - רשאי חבר הוועדה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה." בסדר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תאר לעצמך מצב שבו מניחים מסקנות של ועדה על שולחן הכנסת, זה עובר לממשלה, והממשלה מבקשת דיון. מתקיים דיון, והממשלה מציעה הצעת סיכום שהכנסת מבטלת את מסקנות הוועדה.
אנה שניידר
זה יכול להיות, זה כמו חוק. המליאה לא עושה את זה בחקיקה כל הזמן? המליאה גוברת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הממשלה תוכל לבטל בעצם כל מסקנות שהן ברוב קולות.
ארבל אסטרחן
זה לא הממשלה, זה הכנסת. הכנסת יכולה לגבור על ועדה.
היו"ר רשף חן
סעיף (ד) בפירוש לא אומר שהשר חייב לפעול באיזושהי פעולה. הוא צריך להודיע אם הוא עשה משהו. הוא בוודאי לא הופך להיות עובד של הוועדה.

סעיף 158(א) אומר שתוך שלושה חודשים אפשר לפנות, אחרי זה תוך שישה חודשים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אלה סעיפים שמונעים סחבת.
היו"ר רשף חן
סעיף (ג) עוסק בשאלה ממתי סופרים.
אנה שניידר
השאלה היא אם לא לקצר את זה. שישה חודשים נראים לי ארוך, בעיקר לגבי הצעת חוק.
ארבל אסטרחן
זה ממש לא זמן ארוך. שישה חודשים זה בסדר הדברים הרגיל של ועדת הכספים, למשל.
היו"ר רשף חן
158(ד): " חבר הכנסת שיזם הצעת חוק פרטית או שהעלה נושא על סדר היום ועברו שישה חדשים מהיום שאלה הועברו לוועדה מוועדות הכנסת רשאי, אם הוועדה לא פעלה כאמור בסעיף קטן (ב), לפנות לוועדת הכנסת ולבקש התערבותה."(ה) "ועדת הכנסת רשאית לקצוב זמן נוסף לאותה ועדה, כדי שזו תביא את דיוניה לסיום ולהצבעה במשך פרק זמן זה, ורשאית היא להעביר את המשך הדיון בעניין או בהצעת החוק לוועדה אחרת, תוך קציבת זמן כאמור." טוב, זה בסדר.
ארבל אסטרחן
כל הפרוצדורה הזאת די חדשה.
היו"ר רשף חן
סדרי הדיון בנטילת חסינות או זכות - זה חדש.

"סדרי דיון אלה יחולו בעת שוועדת הכנסת דנה בבקשות לנטילת חסינות - - - לרבות השעיה - - - או בעקבות בקשת הממשלה או חבר-הכנסת ליטול זכות, כאמור בסעיף 13 לחוק החסינות, או בעקבות קיום הליכים פליליים". טוב.

(ב) "היה הדיון נוגע לחבר כנסת שהוא חבר ועדת הכנסת, לא ישתתף אותו חבר-הכנסת - - - הסיעה רשאית לשלוח נציג אחר. (ג)(1) רשאי להשתתף בהצבעה רק חבר-הכנסת שהשתתף בכל הישיבות בהן התקיים דיון מהותי בנושא מהנושאים המנויים בסעיף קטן (א).

(2) על אף האמור בפסקה (1), הודיע חבר-הכנסת לפני הישיבה כי נבצר ממנו - - - רשאית ועדת הכנסת - - - לקבוע כי היעדרותו לא תמנע ממנו להשתתף בהצבעה, ובלבד שהשתתף בלפחות מחצית מהדיונים באותו נושא". מה ההגדרה של השתתפות?
אנה שניידר
50%.
ארבל אסטרחן
זה רשום בפסקה (4). הוספתי את המילה "אותה" – אותה ישיבה - שיהיה ברור שבכל ישיבה ניתן להחליט, לא בישיבה שאחרי זה יחליטו על הישיבה הקודמת.
היו"ר רשף חן
בסדר. (ד) "חבר-הכנסת שענינו נדון בוועדה רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין או על-ידי חבר-כנסת אחר. (ה) יושב-ראש ועדת הכנסת יודיע לחברי הועדה מראש, על מועדי הישיבות, ובישיבה הקודמת להצבעה, יודיע מיהם חברי הכנסת הרשאים להשתתף בהצבעה".
אנה שניידר
יש פה תוספות של יצחק לוי, השאלה היא אם אנחנו צריכים לרדת לרזולוציה כזאת. זה נראה לי נורא מפורט ומיותר.
ארבל אסטרחן
אין התייחסות לפגרה, זאת תוספת שלהם. אם רוצים להוסיף את זה או אם הוא מגיש את זה בתחילת הפגרה, לכאורה אפשר לדחות את זה בשלושה חודשים.
היו"ר רשף חן
אני חושב שההצעה הזאת נכונה, בעיקר בהתחשב בהיסטוריה של מה שקרה פה לאחרונה.
אנה שניידר
אז הוא עושה את החלק הפרוצדורלי, זאת אומרת הוא אומר: אני פותח את הדיון, וההמשך בעוד שלושה חודשים.
ארבל אסטרחן
יש פה שתי בעיות. בעיה אחת זה שאומרים: ישיבתה הקרובה, שזה לפעמים בעייתי, כי לפעמים היועץ לא יכול בישיבתה הקרובה, אז הוא אומר בשבוע הבא – זה בסדר. מה שלא כתוב זה שהוא חייב לדון ברציפות. סעיף (ב) שמוצע על ידי יצחק לוי אומר: "הוועדה תדון בבקשה בישיבתה האמורה, ואם לא סיימה את הדיון באותה ישיבה, תמשיך לדון בבקשה בהקדם ורציפות ככל האפשר". ועדת יצחק לוי הציעה את זה לפני כשש שנים.
היו"ר רשף חן
בסדר, אבל שהיה ברור שלא הייתי שותף לניסוח הזה.
אנה שניידר
ישיבות הוועדה לא יהיו פומביות?
ארבל אסטרחן
אפשר לעבור על זה בפעם הבאה, אבל יכול להיות שיש פה דברים שכן נרצה להכניס.
היו"ר רשף חן
נעצור כאן, נעבור על זה בישיבה הבאה.
ירדנה מלר-הורוביץ
למה לא להכניס בעבודת הוועדות סעיף שמדלל את סדר היום, כמו שעשו במליאה. אם תוך כך וכך זמן לא עלו ההצעות לדיון, יגישו בקשה והוועדה תצביע להסיר את הנושא מסדר היום של הוועדה. זה גם יקל על מנהלי הוועדות. יש היום פרוצדורה במליאה, שאם נושאים לא עלו בפרק זמן מסוים של ארבעה חודשים – זה היה שישה חודשים וקיצרו את זה – מביאים הצעה לנשיאות, הנשיאות מביאה את זה למליאה והמליאה מצביעה על הסרה. למה לא לעשות אותו דבר בוועדה? זה מאוד יקל על מנהלי הוועדות.
היו"ר רשף חן
כי המליאה הורתה לוועדה לקיים דיון. הוועדה אומרת לה: לא תודה?
ירדנה מלר-הורוביץ
חבר-הכנסת לא מבקש את הנושא הזה לדיון. הפואנטה היא שהוא העלה הצעה לסדר במליאה, והוא רצה את זה דקלרטיבית, וזה עבר לוועדה.
היו"ר רשף חן
חבר-כנסת יכול לחזור בו מההצעה שלו בכל עת.
ירדנה מלר-הורוביץ
בינתיים זה כאבן ריחיים על מנהל הוועדה, שיש לו סדר יום, שלא מביאים הצעות לדיון.
היו"ר רשף חן
אז אפשר לשאול את חבר-הכנסת המציע אם הוא חוזר בו, אם הוא אומר כן, בזה נגמר העניין.
ירדנה מלר-הורוביץ
הוא לא יכול, אין לו את הסמכות, כי המליאה העבירה את זה לוועדה. אבל אם עושים רשימת נושאים, יושב-ראש הוועדה מזמן את הישיבה, ומסיר את זה מסדר היום. אני חושבת שזאת הפרוצדורה של המליאה.
היו"ר רשף חן
אם זה ייעשה בהסכמת חבר-הכנסת.
אנה שניידר
צריך לתת פה סמכות לחבר הכנסת לחזור בו מההצעה. אין את זה היום.
היו"ר רשף חן
זה הפתרון. הצעה של חבר-כנסת, יש לאפשר לו לחזור בו כמו שהוא יכול לחזור מהצעת חוק פרטית עד היא עוברת קריאה ראשונה.
ירדנה מלר-הורוביץ
חבר-הכנסת לא יחזור בו, אבל בינתיים הנושא המעיק עומד על סדר יום הוועדה.
היו"ר רשף חן
אם הוא לא חוזר בו, רק המליאה יכולה לשחרר. המליאה החליטה שהוועדה צריכה לדון בזה, הנשיאות החליטה שהיא צריכה לדון בזה - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
חבר-הכנסת לא ביקש את זה לדיון שלושה חודשים – אותה פרוצדורה כמו במליאה. אתה נותן את הסמכות לוועדה, כי היא קובעת את סדר יומה.
היו"ר רשף חן
אם הוא לא חוזר בו, זה רק דרך המליאה. הפה שהתיר הוא הפה שאסר. המליאה היא הסמכות שקבעה את הדיון, היא יכולה לבטל.
ארבל אסטרחן
אוסיף שהוא יכול לחזור בו כל עוד זה לא נדון בוועדה או במליאה?
היו"ר רשף חן
כן. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:35.

קוד המקור של הנתונים