ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/12/2004

חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

27.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 334

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ט"ו בטבת התשס"ה (27 בדצמבר 2004), שעה 11:30

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005 (מ/83)
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר

מיכאל גורלובסקי

אבשלום וילן
מוזמנים
עו"ד מלי סיטון – יועצת משפטית, משרד התחבורה
צחי חבושה – יועץ מנכ"ל משרד התחבורה

אודי זוהר - ראש מינהל התעופה האזרחית

אלישע שחף – סמנכ"ל בכיר למינהל, משרד התחבורה
עו"ד נוגה רובינשטיין – משרד המשפטים
שאול מרידור – אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד דפנה גוטנברג-אבני – עו"ד, נציבות שירות המדינה
עו"ד אריה שחם – יועץ משפטי, רשות שדות התעופה

אורי ברלב – ממונה תעבורה אווירית, רשות שדות התעופה

יוסף שפיצר – חבר ועד עובדי מינהל התעופה

יפה דורון – יו"ר ועד עובדי מינהל התעופה
אלפרד ראודור – חבר ועד עובדי מינהל התעופה
ד"ר בנימין קלנר – החברה לרפואה תעופתית
דורון קרני – יו"ר איגוד הטייסים, האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

רפי מלמן – יועץ משפטי, האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

ראובן דרפר
-
ראש אגף ביקורת והבטחת איכות העבודה, "אל-על"
אהוד שבתאי
-
עו"ד בכיר בלשכה המשפטית, "אל-על"
עומר שלו
-
מזכיר החברה ויועמ"ש, חברת "ארקיע"
עו"ד גידי ארנון – ישראייר
עמרי טלמון – מנכ"ל קלאב התעופה
שרון פלדמן - ישראייריצחק טובלי
-
מנכ"ל קא"ל

אשל חפץ
-
טייס ראשי, קא"ל

שי שהמי – יועץ תעופה ותיירות
ייעוץ משפטי
אתי בנדלראיתי עצמון - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון

הפרוטוקול נרשם בעזרת תרשומת שניהלה לאה ורון.

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005 (מ/83)
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה. על סדר היום - הצעת חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005.

הצעת החוק הממשלתית באה לשנות את מעמדו של מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה ולהקים תחתיו, במשרד התחבורה, רשות תעופה שתהיה אחראית על ענייני התעופה האזרחית. הצעת החוק באה לחזק את מעמדו ולהקנות לו כלים לפיקוח על בטיחות התעופה.
הצעת החוק המקורית, שהגיש השר לשעבר אביגדור ליברמן, ביקשה לעשות רפורמה מקיפה להקמת רשות התעופה עצמאית ובעלת תקציב נפרד, כפי שקיים בעולם הרחב. לצערי משרד התחבורה מבקש להכפיף את הגוף הזה תחת כנפיו ולקבוע את תקציבו.
לדעתי, "עצמאות המשרד חשובה לשמירה על בטיחות הטיסה ועמידה בסטנדרטים ובתקנים בין-לאומיים".
אתי בנדלר
בעניין האגרות, אין סתירה עם חוק יסודות התקציב.
שאול מרידור
הממשלה מתנגדת לאגרות ייעודיות, אם הוועדה תחליט לאשר אגרות ייעודיות.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו זאת. אם אתם רוצים, תגישו הסתייגות.
אתי בנדלר
הסתייגויות אפשר להגיש עד סוף השבוע הזה, בחתימת השר.


כספי האגרות מיועדות, למשל, לרשות מאגרי מידע.
שאול מרידור
אגרות הקיימות היום במינהל התעופה ועדכונן, זה עניין אחד. לכך איננו מתנגדים. אגרות חדשות, זה סיפור אחר לגמרי.
היו"ר שלום שמחון
רצינו שתהיה עליית מדרגה לרשות שדות התעופה, בעוד שלוש שנים. אם יגישו הסתייגות לסעיף 7 וההסתייגות תתקבל, אציע בסעיף 16 שהצעת החוק הזאת תהיה הוראת שנה לשלוש שנים.
שי שהמי
סברתי כי החוק ייתן תשובות, ואין זה כך.


משרד התחבורה, בדברי ההסבר, אמר כי יש פגיעה משמעותית ברמת בטיחות הטיסה. הדבר מחייב את משרד התחבורה להגיש תוכנית לפתרון הבעיה – כמה כוח אדם צריך להוסיף, אמצעים, תקציב ולקבוע תוכנית ויעד.
היו"ר שלום שמחון
סעיף 5(א) תוקן ואושר, כפי שהוחלט בישיבה הקודמת: "הרשות תגבש ותגיש לאישור השר תוכנית רב-שנתית ותוכניות שנתיות, הנדרשות להשגת מטרות חוק זה, ובכלל זה לפיתוח התעופה האזרחית ותשתיות התעופה בישראל, ובלבד שלעניין פיתוח תשתיות התעופה בשדות התעופה המנויים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, תפעל הרשות בתיאום עם רשות שדות התעופה".
מלי סיטון
קבענו סעיף המחייב דיווח של שר התחבורה לוועדה הכלכלה, אחת לשנה: "השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על פעולותיה של הרשות, היקפי הפעילות ובכלל זה בתחומי הפיקוח והאכיפה".
היו"ר שלום שמחון
יש להוסיף: "לרבות התוכניות הרב-שנתיות והשנתיות שאישר, בהתאם להוראות סעיף 5".
אבשלום וילן
יש להוסיף: ביחס לסטנדרטים של ארגוני התעופה הבין-לאומית.
היו"ר שלום שמחון
אולי גם – שהשר ידווח כל שנה על דירוג IKO, שזה כמו דירוג האשראי.
מלי סיטון
זה פירוט רב מדי מכדי שיהיה בחקיקה.
נגה רובינשטיין
איננו רוצים בחקיקה להכפיף עצמנו לארגונים בין-לאומיים.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הסעיף?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

הסעיף אושר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תוספת הסעיף.
אבשלום וילן
אני מגיש הסתייגות, שהצעת החוק תהיה הוראת שנה לשלוש שנים.
אבשלום וילן
במדינה כמו ישראל עם כמות תעופה כה נכבדה, הייתה צריכה לקום רשות נפרדת. נוצרה כאן יחידת סמך עם כנפיים קשורות. וילן הודיע כי יגיש הסתייגות במליאת הכנסת האומרת שהחוק יהיה הוראת שעה ותוקפו יפוג תוך שלוש שנים. זאת על מנת להבטיח את חיזוק הסמכויות ועצמאות מינהל התעופה בסיום תקופת הזמן הזו.
אודי זוהר
מה שמוצע בהצעת החוק הוא לא המצב האופטימלי מבחינת תפקוד המנהל: אני הייתי רוצה רשות עצמאית לחלוטין. החוק אמנם משדרג את הרשות אבל לא לכיוון שאליו אני מבקש להגיע בסופו של דבר.
אשל חפץ
חברות התעופה הגדולות פועלות על פי הפרמטרים שקבע ה-FAA (רשות התעופה הפדרלית בארצות הברית), אבל יתכן מצב שבו ה-FAA תקבע כי הרשות הישראלית לא תעמוד בסטנדרטי הפיקוח שלה ואז אנחנו בבעיה. אני מציע להגיע לסטנדרט פיקוח בין-לאומי כדי שבארצות הברית לא יגידו שרשות כאן פועלת על פי סטנדרטים נמוכים.
היו"ר שלום שמחון
אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה.

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, נתקבלה.
היו"ר שלום שמחון
הצעת החוק נתקבלה, ואני מעביר אותה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.

הצבעה

בעד הצעת החוק - רוב

נגד - אין

הצעת חוק

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, נתקבלה.
היו"ר שלום שמחון
הצעת החוק להקמת רשות תעופה אזרחית אושרה והיא תועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים