ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2004

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)(תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
א' - תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון)

2
ועדת הכלכלה
07/12/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישיפרוטוקול מס' 316
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ד בכסלו התשס"ה (7 בדצמבר 2004), שעה 09:00
סדר היום
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ד-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
דוד טל
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
עו"ד ליאורה עופרי הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה
פטר מגנוס מפקח עבודה ראשי, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה
עוזי אלאלוף כלכלן, הממונה על הגבלים עסקיים
סנדרה מוסקוביץ ממונה, חומרים מסוכנים, נציבות כבאות והצלה
עו"ד יעקב פרידגוט יועץ משפטי, "דלק"; מנכ"ל איגוד חברות הנפט רן מזור מנהל תכנון, "טן"
זאב שטיין משנה למנכ"ל, "דור-אלון"
גרשון קידר יועץ משפטי, "פז"
גדעון קירש יועץ לחברות "פז" ו"דלק" ולארגון תחנות הדלק
בנושא התחנות הפירטיות
דבי ג'ורג' סמנכ"ל "אמישרגז"
אילן מירון סמנכ"ל הנדסה, "פזגז"
מהנדסת לימור לסטיגזון יועצת איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים
אהוד זיו ראש מחלקת אחזקה ובטיחות, קצא"א
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
דקלה אברבנאל


תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב. על סדר היום תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ד-2004. ב-18 באוקטובר הוועדה אישרה את רוב התיקונים של התקנות שמונחות לפנינו. נותרו שלוש תקנות שיש לגביהן מחלוקת. לבקשת משרד המשפטים הוסרה תקנת עונשין, ולכן אנחנו מתכנסים היום.
ליאורה עופרי
מדובר בשלוש תקנות בתיקון תקנה 10 והוספת שתי תקנות חדשות: 42א ו-65א. אקרא קודם את תיקון תקנה 10.
גדעון קירש
לא קיבלנו את החומר הנוסף.
יעקב פרידגוט
לא קיבלנו את הנוסח שהוספתם.
לאה ורון
משרד התעשייה, המסחר והתעשייה הוסיף אותן, אבל מייד נעביר את החומר.
ליאורה עופרי
הטיוטה שנמצאת כאן נשלחה לאישור חברת הדלק. זה נשלח בדואר אלקטרוני.
יעקב פרידגוט
סליחה, אז זה בסדר.
אילן מירון
מאחר שלתחנות תדלוק בגפ"מ יש תקן ישראלי, רצינו לבקש שיהיה סייג שהדרישות לא יחולו על תחנות תדלוק בגפ"מ.
ליאורה עופרי
אין לנו התנגדות לזה לסייג את ההוראות בפרק מסוים. זה עלה רק אחרי שיחה אתמול. הטענה היא שהתקנות בפרקים ד' ו-ו' סותרות את התקנה החדשה שהוספנו לגבי תדלוק בגפ"מ.
אתי בנדלר
נתחיל בדברים שלשמם הוועדה התכנסה.
אילן מירון
אני מבקש להעלות עוד סוגיה, לגבי עבודות ריתוך במחסנים ובתחנות תדלוק. לפי התקנה, נדרש שם אישור של מפקח עבודה. אך בתקנות אחרות נכתב שהמאשר צריך להיות האחראי על הבטיחות של אותו מתקן, לא צריך לרוץ בגלל כל עבודת ריתוך.
ליאורה עופרי
זה לא מדויק, אבל זו עוד תקנה שמבקשים לדון בה. מייד נסביר.

אני מתחילה מתיקון תקנה 10. פסקה (3) לא אושרה, הכוונה לתקנות משנה (ד)-(ה).
אתי בנדלר
אני מבהירה שמדובר בתקנה 9 לתקנות המתקנות, שכותרת השוליים שלה היא "תיקון תקנה 10". פסקה 3 מתחילה בשולי הדף.
ליאורה עופרי
אני קוראת את התקנות.
אילן מירון
אם מסייגים את תחנות התדלוק בגפ"מ ממה שכתוב כאן, אין בעיה. בתקן הדרישות לגבי תחנות אלו מחמירות בהרבה.
ליאורה עופרי
בסדר. אנחנו מחריגים אותן כאן.
אתי בנדלר
איפה זה מוחרג?
גדעון קירש
בתקנה 34א, בעמוד 5.
היו"ר שלום שמחון
נגיע לזה.
ליאורה עופרי
ההחרגה היא בעצם בתקנה החדשה, שכבר קיימת.
גרשון קידר
לגבי מרחקי הבטיחות, יש כאן מספרים חדשים, שלא הופיעו עד עכשיו. המרחק של 6 מטר, למשל. המרחקים מתייחסים ל-1.5 מ' לגבי נפט מסוג ב' וג' ול-4.5 מטר לנפט סוג א'. צריך אחידות לאורך כל הדרך. אלא אם כן זה משהו חדש. אם כן, צריך לסייג זאת רק לתחנות חדשות ולא לתחנות ישנות.
ליאורה עופרי
לדעתי בהוראות המעבר יש התייחסות לתקנה 10(ד), ובאמת היא חלה על מתקנים חדשים. אני מפנה לתקנה האחרונה בעמוד 12.
גרשון קידר
אבל זה גם בתקנת משנה (ה).
אהוד זיו
אני מדבר על תקנת משנה (ד). מדובר פה על שטח פתוח של מתקן, תחום של 15 מטר "מאביזרים המותקנים על צינורות, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז" – את כל מגדיר אלה תקן ישראלי 60079, גם מרחקים. אין מקום לקבוע כאן 15 מטר, כי יש מקומות שבהם יש ממש סרטוט, חתך של הבור, והמרחקים המותרים נקבעים – למשל, אם יש אביזר שנמצא בתוך בור. אם קובעים כאן 15 מטר, בעצם סותרים את התקן. צריך לשים כאן את התקן כפשוטו, בלי לתת פירוש של עוד 15 מטר, כי זה פשוט לא נכון.

התקן עוסק בגבהים – מעטפות שנמצאות סביב אתר שיכולה להיות בו דליפת דלק – והוא לאו דווקא קובע 15 מטר. הנתון הזה לקוח מתיאוריה ישנה, שהיתה מזמן, והתקנים הפסיקו לטפל בזה כך. התקן הישראלי מגדיר הכול, אין טעם להיכנס למידות. צריך לומר שיש לעבוד על-פי התקן, זה נכון.
מלי פולישוק-בלוך
אז איך הגיעו ל-15 מטר שכתובים כאן?
אהוד זיו
אני לא יודע, זה ישן נושן.
היו"ר שלום שמחון
למי יש תשובה על זה?
פטר מגנוס
אני לא מכיר את התקן עד כדי כך.
ליאורה עופרי
מה אתה מציע? למחוק את "בתחום 15 מטר ממכלים..."?
אהוד זיו
לכתוב "על-פי תקן 60076".
גדעון קירש
מה התקן אומר על ציוד חשמלי?
אהוד זיו
הכול. נניח שיש אביזר מסוכן, השאלה היא באיזה גובה הוא מעל פני הקרקע. אם הוא מתחת לאדמה, מה שנדרש זה רק הבור שלו ועוד 30 ס"מ מעליו. אם זה מכל – זה אכן 15 מטר. אם זה ברז ניקוז, זה כדור בקוטר 1.5 מטר.
מלי פולישוק-בלוך
זה יכול להיות מעל ל-15 המטר? יש ציוד חשמלי שמעל ל-15 הוא לא יהיה מוגן?
היו"ר שלום שמחון
מקובל עליכם שרק מספר התקן ייכתב?
גדעון קירש
לא, צריך לציין כאן את 15 המטר. לדעתי לא קוראים נכון את התקנה. זה מצמצם את התקנה, לא מרחיב אותה.
מלי פולישוק-בלוך
למה כתבו כאן 15 מטר דווקא? למה לא 5 מטר, למה לא 20 מטר? האם מעבר לזה אין סיכון בכלל?
גדעון קירש
אני מניח שיש אנשים מקצועיים שישיבו על כך.
אהוד זיו
אם במרחק של 30 מטר יש פתאום עוד אביזר, הוא כבר לא בפנים. לכן כדאי להשאיר את התקן.
מלי פולישוק-בלוך
אני לא מבינה למה צריך כאן 15 מטר.
אילן מירון
בגפ"מ חילקנו את זה לאזורים, למעטפות, ולכל מעטפה נותנים היתר. זה נותן גם הגנה נגד התפוצצות. זו לא דרגה אחת: יש דרגות שונות של הגנה מפני התפוצצות. לא נכון להכניס נתון אחד לתקנה, צריך להפנות לתקן כפי שהוא.
יעקב פרידגוט
התקנה חלה על כל מה שהתקנות שמגדירות מתקן. זו הגדרה רחבה מאוד, וכוללת בין השאר תחנת תדלוק פנימית במחסן פרטי. אני חושש שזו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה.
ליאורה עופרי
כתוב במפורש שזה נוגע רק לתחנה ציבורית, לגבי יחידות הניפוק והמשאבות.
אתי בנדלר
בישיבה הקודמת התקנה הזאת הוקראה. ההערה היחידה היתה שיש בעיה עם המרחקים בנוגע לתחנות תדלוק ציבוריות ופנימיות. לפיכך המשרד נשלח לעשות שיעורי בית, והובאה תקנה מתקנת שבה החלק השני. כל החלק השני, מהמילים "ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן..." וגו', זה חלק חדש, שלא היה בנוסח הקודם.
מלי פולישוק-בלוך
למה כאן כתבו 6 מטר?
אתי בנדלר
אני באמת לא מבינה: מציעים 6 מטר, ואחר כך 1.5 מטר, לגבי משהו אחר, וכו'. אלו עניינים מקצועיים, שאני לא אמורה להבין בהם. מכל מקום, הטענה על סתירה כביכול בין התקן לבין מרחק של 15 מטר לא הועלתה בישיבה הקודמת. זה עלה רק עכשיו. אני מניחה שאם אין כאן מישהו שמכיר את התקן על בוריו,
מלי פולישוק-בלוך
לא נאמר שזו סתירה, נאמר שזו הגבלה. זה צמצום.
אתי בנדלר
יש כאן שתי עמדות, כפי שהבנתי. עמדה אחת היא שהתקן עצמו קובע מרחקים שונים, ולכן אין מקום לנקוב ב-15 מטר. עמדה אחרת היא שאין סתירה אלא מגבילים את תחולת התקן לתחום של 15 מטר. אין לנו כלים להכריע בעניין.
מלי פולישוק-בלוך
יש כאן מישהו ממכון התקנים?
יעקב פרידגוט
זה לא מנוסח טוב, לדעתי. התקנה מתחילה במילים "בשטח פתוח של מתקן...". קודם כול היא חלה על מתקן. אחר כך כתוב: "הוראה זו תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות". אבל עדיין לא כתוב שזה לא יחול על מתקנים אחרים שמוגדרים כמתקן.
ליאורה עופרי
כתוב: "תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית".
יעקב פרידגוט
אבל לא כתוב שהיא לא תחול על דברים אחרים שהתקנה מגדירה כמתקן. קראי את ההגדרה של מתקן.
ליאורה עופרי
יש תקנה ספציפית שקובעת שמה שנאמר בתקנת משנה (ד) חל אך ורק על תחנות כאלה.
יעקב פרידגוט
זה לא מנוסח נכון.
מלי פולישוק-בלוך
אי-אפשר לקבל החלטה בלי להבין מה זה התקן הזה.
לאה ורון
אני מבקשת להעיר שנציגי מכון התקנים הוזמנו לדיון.
ליאורה עופרי
התקן אינו תקן רשמי. לפיכך למפקח עבודה אזורי יש סמכות להחריג, לסייג אותו.
היו"ר שלום שמחון
נעבור כעת לתקנה הבאה.
יעקב פרידגוט
צריך לתקן את הניסוח.
דוד טל
אני מבקש להעיר הערה למר מגנוס: למה קבועים כאן 15 מטר ולא 20 מטר ולא 10 מטר? מאיפה זה בא?
פטר מגנוס
זה הופיע בתקנות המקוריות. נשארנו אתן אבל היתה בקשה,
דוד טל
מה הרציונל?
מלי פולישוק-בלוך
הוא לא יודע. שאלתי אותו את אותה שאלה בדיוק. לא ניתנה תשובה.
דוד טל
לא נעבור על כך לסדר היום.
מלי פולישוק-בלוך
נכון, לא נקבל החלטה.
היו"ר שלום שמחון
אני מבקש לעבור לתקנה הבאה.
ליאורה עופרי
התקנה הבאה היא תקנה 42א, בעמוד 7, בסעיף 27. אני מתחילה לקרוא את התקנה.
מלי פולישוק-בלוך
אגב, זה כולל גם את העובדים.
ליאורה עופרי
התקנה הזאת אושרה כבר.
מלי פולישוק-בלוך
למה אסור להשתמש בטלפון נייד?
פטר מגנוס
כי אם הסוללה מתפרקת, יש ניצוץ, וזה במישור הקרקע.
יעקב פרידגוט
היו שריפות כאלה, גם בארץ, זה לא מוגזם.
אהוד זיו
היו שריפות בארצות-הברית.
ליאורה עופרי
אני משלימה את קריאת התקנה. התקנות האלה אושרו על-ידי משרד המשפטים בכל הנוגע לאחריות פלילית, לגבי כל אחת מהנפשות המוזכרות כאן.
מלי פולישוק-בלוך
עד היום זה לא קיים?
ליאורה עופרי
זה קיים, בצורה וולונטרית.
אהוד זיו
אני מבקש להעיר הערה, ואני לא יודע אם נהוג לעשות זאת בתקנות: חשוב שגודל השלט יוגדר. היום יש שלט בגודל של מטבע של עשר אגורות, עם ציור קטן של טלפון סלולרי, והוא מאחוריי עמוד. איש לא יכול לראות זאת. בטיחות צריכה להיראות. אם לא רוצים בטיחות, שלא יצחקו על זה. אבל כששמים על העמוד הכחול מדבקה קטנטונת – זה לא מתאים.
ליאורה עופרי
נקבע מטר מרובע? כמובן, מר זיו צודק בהחלט, אני מסכימה אתו לחלוטין. צריך לכתוב את כל הדברים בשלט די גדול.
יעקב פרידגוט
יש תקנות שקובעות זאת.
גדעון קירש
מה שנהוג היום בתקנות הוא וולונטרי, הוא לא היה בחוק, וזה הכי יעיל: אנחנו שמים מדבקה על המשאבות. אנחנו עושים זאת כי אנחנו דואגים לעובדים שלנו.
מלי פולישוק-בלוך
אבל אני לא רואה את המשאבה.
היו"ר שלום שמחון
אני לא יורד מהמכונית. השלט הוא גם למי שבא לתדלק. אני יושב ומעשן בתוך המכונית ולא רואה כלום.
גדעון קירש
לא לאורך זמן. ב-2006 כנראה תצטרך לרדת, כי עוברים לשירות עצמי. כך המדינה החליטה.
אהוד זיו
על אחת כמה וכמה.
מלי פולישוק-בלוך
כולם עוברים לשירות עצמי? אני נוהגת יותר משלושים שנה ולא מתדלקת בעצמי.
קריאה
אם תדלקי כך, תשלמי 7 אגורות פחות.
גדעון קירש
יש צו של שר האוצר ושר התשתיות, הם חתמו עליו, ולפיו מאפריל 2006 בכל תחנה יהיה שירות עצמי.
לאה ורון
אבל זה לא מונע מהתחנה לתת שירות לאנשים כמוני, שלא יודעים לתדלק.
גדעון קירש
הרי המתדלק יודע שאסור לו לעשן.
מלי פולישוק-בלוך
אז על אחת כמה וכמה לא צריך לשים את השלט על המשאבות.
היו"ר שלום שמחון
סליחה, בכל זאת נגדיר את גודל השלט.
גרשון קידר
שירותי הכבאות, בתנאים שלהם לתחנות התדלוק, מתייחסים לשלט, לכתוב בו ולגודלו. זה מטופל באישור רישיון עסק, שמתחדש אחת לשנה. כרגע יש ועדה בשירותי הכבאות שעובדת על הנושא הזה. אפשר להשאיר את העניין כאן כמות שהוא, וזה יטופל. זה גם שונה מחברה לחברה – יש לוגו לחברה, אין שלט אחיד.
מלי פולישוק-בלוך
השלט לא חייב להיות אחיד, אבל הגודל יכול להיות אחיד.
דוד טל
אני לא מקבל את זה, בכל הכבוד. יש גם הרבה חברות סיגריות, ועל קופסת הסיגריות יש אזהרה בגודל סטנדרטי. זה לא פוגע בלוגו.
מלי פולישוק-בלוך
נכתוב שהשלט לא יפחת מגודל מסוים.
גרשון קידר
עד היום הכול היה וולונטרי, אבל אחרי אישור התקנות יהיה מצב חדש: בכל התחנות שעד היום שולטו בדרך מסוימת ואנשים עישנו בהן על אף השילוט, דיני העונשין יחולו – על כל המתדלקים ועל כל הלקוחות. השלט קיים, השאלה היא אם רואים אותו או לא.
היו"ר שלום שמחון
מהו שלט סביר? מה הגודל?
גרשון קידר
הוא צריך להיות בכל מקום, זה לא שייך לגודל.
אתי בנדלר
אבל מה הגודל לפי שירותי הכבאות?
גרשון קידר
זה יכול להיות בקוטר של 10 ס"מ או של 15 ס"מ, ויכולים להיות עשרה שלטים בגודל הזה. העיקר שזה נראה ללקוח, זה סביר.
גדעון קירש
עד היום נהגנו לשים את זה על כל משאבה. חשבנו שזה מעביר את המסר בצורה הטובה ביותר. בנושא המחירים אומרים שנשים שלט אחד גדול, אבל לא רואים אותו בכלל, כי זה שלט אחד. בעינינו יעיל יותר לשים מדבקה על כל משאבה.
מלי פולישוק-בלוך
זה לא סותר.
היו"ר שלום שמחון
גם וגם.
גרשון קידר
בכל מקום שהציבור נמצא, במקום חשוף, יהיה שלט. יכול להיות שלט אחד, יכולים להיות חמישה שלטים, אבל הציבור יראה את הדברים האלה. כאן הסבירות חשובה יותר מהגודל.
היו"ר שלום שמחון
גודל של 40 ס"מ על 50 ס"מ זה סביר?
גדעון קירש
אי-אפשר לשים שלט כזה על משאבה.
היו"ר שלום שמחון
לא אמרתי שהוא יהיה על משאבה.
גדעון קירש
הציבור לא יראה אותו. כך תחנת הדלק בנויה. יש משאבות, אין מקום אחר.
מלי פולישוק-בלוך
השלט יוצב מעל המשאבה, במקום שהמחיר כתוב. לשם כל אחד מסתכל. שים את זה מעל זה.
יעקב פרידגוט
אני מציע שיכתבו בתקנות שנדרש שלט אזהרה, ויוסיפו את המילים "במקום בולט ובגודל מתאים".
אתי בנדלר
מה זה "גודל מתאים"?
יעקב פרידגוט
שאפשר לקרוא.
זאב שטיין
צריך להשאיר לחברות הדלק מרווח הגיוני.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו משאירים להם את זה ברווח.
זאב שטיין
אין סיבה להגדיר שלטים בגודל של 40 ס"מ על 50 ס"מ, שאיש לא יצליח למקם אותם.
אתי בנדלר
יש לי הצעה: בנושא של הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין מחויבת הודעה בשלט שמידותיו 40 ס"מ על 50 ס"מ. אני מציעה שכאן ייכתב כך: "...לשלט אזהרה אחד לפחות בנוסח...". בסוף יהיה: "השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 על 50 ס"מ".
עוזי אלאלוף
והוא יהיה פטור מארנונה.
סנדרה מוסקוביץ
אני מנציבות הכבאות. חשוב להגדיר את גודל האותיות. אני לא זוכרת בעל פה מה הגדרנו בהוראות מפקח כבאות ראשי, אבל גם גודל האותיות, גודל השלט והצבעים הוגדרו שם.
לאה ורון
ולא ידעתם לומר זאת לוועדה?
סנדרה מוסקוביץ
הנושא יידון.
היו"ר שלום שמחון
קודם נאמר שאתם רוצים לעשות תקנות חדשות, לעשות שינויים.
גרשון קידר
לא, אמרתי שזה כלול בהוראות הכבאות, שהן הוראות תקפות.
היו"ר שלום שמחון
אם יש הוראות תקפות של כיבוי אש, למה צריך את זה כאן?
קריאה
עדיין אין.
אתי בנדלר
קודם כול מדובר במשהו מתוכנן.
סנדרה מוסקוביץ
ההוראות תקפות כבר שנה.
אתי בנדלר
אני מבינה שעדיין אין נוסח סופי. מעבר לכך הוועדה צריכה להחליט אם היא רוצה לעגן את זה בחקיקת משנה או בהוראות נוהל. זה הבדל במעמד הנורמטיבי.
יעקב פרידגוט
יש לי בקשה נוספת, ואני מקווה שנציג משרד הפנים נמצא כאן. כל הדברים האלה, שנועדו לבטיחות ולזהירות ולהגנה – אנחנו מקבלים אותם עלינו באהבה ובהחלט עושים זאת מרצון. אבל בגלל כל שלט שמושם בתחנה הפקח העירוני דורש מאתנו אגרת שילוט, וזה המון כסף. אנחנו טוענים שזו לא פרסומת, ויש מקומות שמתחשבים בכך ויש מקומות שלא מתחשבים. צריך לקבוע באופן כללי: לא יעלה על הדעת ששלטים שנועדו לבטיחות, העיריות יגבו עליהם אגרות. זו שערורייה.
אתי בנדלר
אגב, יש גם עניין של שפות. הוועדה צריכה לקבוע העקרונות בעניין הזה.
היו"ר שלום שמחון
כעיקרון נכניס לתקנות את גודל השלט, את כל המרכיבים.
אתי בנדלר
גודל השלט יהיה לפחות 40 ס"מ על 50 ס"מ, יהיה לפחות שלט אחד, הוא יהיה במקום בולט לעין ולא מוסתר. אבקש התייחסות של משרד המשפטים לשאלה אם הוא צריך להיות רק בעברית או חובה שהוא יהיה גם בערבית. אם כן, אני מבקשת שהוועדה תסמיך אותי לוודא שהעקרונות שהיא תחליט עליהם יבואו לידי ביטוי בנוסח. גם האותיות צריכות להיות קריאות, כמובן.
יעקב פרידגוט
מה לגבי הבעיה שהעליתי, אגרות השילוט? זה לא יעלה על הדעת, זו לא פרסומת לתחנה.
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה המצב היום. האם העיריות גובות אגרות על שלטים שמחויבים לפי דין? זאת השאלה.
יעקב פרידגוט
כן.
גדעון קירש
יש עיריות שגובות ויש עיריות שאינן גובות, כל אחת לפי היועץ המשפטי שלה ומצבה הפיננסי.
עוזי אלאלוף
זה הולך וגובר.
אתי בנדלר
מצד אחד המחוקק מטיל חובה על עסקים ומצד שני גובים כסף.
היו"ר שלום שמחון
מה אנחנו יכולים לעשות בעניין?
אתי בנדלר
אני לא יודעת.
דוד טל
נכתוב שהשילוט יהיה פטור מארנונה.
אתי בנדלר
השאלה היא אם זה בגדר ההסמכה של השר.
דוד טל
אם לא, השר לא יחתום.
יעקב פרידגוט
שלפחות תצא קריאה מהוועדה לגוף המוסמך במשרד המשפטים, שייאמר שהוועדה סבורה שלא ראוי להטיל אגרות שילוט על השלטים האלה. אולי משרד המשפטים יוציא הנחיה לרשויות.
דוד טל
כשאתה צודק, אל תתפשר. צריך להעביר את זה בתקנות, והשר יחתום או לא יחתום.
אתי בנדלר
אני מציעה שעו"ד עופרי תבקש ממשרד המשפטים, שנציגם אינו נמצא כאן, שיעבירו לוועדה חוות דעת בעניין. אם יתברר שהנושא אינו חד-משמעי, הוועדה תשוב ותדון בכך. ואולי אישור התקנות לא ייכנס לתוקף עד לקבלת חוות הדעת.
היו"ר שלום שמחון
מקובל. אנחנו מאשרים, בסייגים שדיברנו עליהם כרגע, את הוספת תקנה 42א.
ליאורה עופרי
כעת נעבור לסעיף 65א בעמוד 10. זו אותה תקנה שדנו בה כרגע, אלא שכאן היא נוגעת לתחנת תדלוק פנימית. אני קוראת את התקנה.
היו"ר שלום שמחון
נאשר, עם כל ההערות שהיו קודם.
ליאורה עופרי
אגב, הן לא עלו בישיבה הקודמת.
דוד טל
בתוך המכונית יהיה מותר לעשן ויהיה לדבר במכשיר סלולרי? כך עולה מהניסוח. אבל אפשר לשבת עם חלון פתוח ולדבר במכשיר הסלולרי, והוא יכול ליפול החוצה מהחלון, ויהיה הסצנריו שתואר כאן. זה בסדר?
פטר מגנוס
העישון אסור.
דוד טל
לא. כתוב: "לא ישתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן". זה מחוץ לרכב. מתוך זה אני מבין שבתוך הרכב מותר לו לעשות זאת.
היו"ר שלום שמחון
נכון.
דוד טל
בקיץ, בימי תמוז הלוהטים, צריך לדומם את המנוע ואז המזגן לא עובד. אם מחכים בתור, אני אתבשל בפנים.
אהוד זיו
אז פותחים את החלונות.
גדעון קירש
אתה מדומם מנוע רק בעת התדלוק, לא כשאתה מחכה.
דוד טל
בסדר, אני לא רוצה להקצין את זה.
היו"ר שלום שמחון
אבל ההערה במקום.
ליאורה עופרי
הכול, או לעניין "ולא יעשן"? גם מכשיר קשר ומכשיר נייד?
דוד טל
אם אני מעשן סיגריה והחלון פתוח, ניצוץ של הסיגריה יכול לעוף.
אהוד זיו
הבעיה היא שהנהגים מעיפים את הסיגריה דרך החלון, ולא יודעים לאן היא עפה. אצלנו במשרד אסור לעשן, נקודה, כי לא יודעים לאן בדל הסיגריה יגיע.
זאב שטיין
אבל יש גבול.
ליאורה עופרי
זו שאלה של פרשנות, אפשר לראות זאת כאיסור בכלל, לא רק מחוץ לרכב.
לאה ורון
אני קוראת את ההוראה. משמע שבתוך הרכב אפשר לעשן.
אתי בנדלר
הכוונה היתה שלא יעשנו בכלל.
זאב שטיין
אי-אפשר לכפות על אנשים לא לעשן בכלל.
היו"ר שלום שמחון
אפשר להבין את זה בשתי הדרכים – עישון מחוץ לרכב ועישון בתוך הרכב.
עוזי אלאלוף
במשך 50 שנה לא קרה שום דבר, עם מנוע עובד ועם מנוע דומם. לא מעשנים, לא קרה נזק. למה להפוך את היוצרות?
גרשון קידר
ועוד איך קרו נזקים: פרצו דליקות, נקרעו צינורות.
עוזי אלאלוף
לא מהסיגריה. אני לא מכיר מקרים של נזק מסיגריה. בארצות הברית היה מקרה של פגיעה ממכשיר סלולרי.
אהוד זיו
זה קרה בעולם, אין סיבה שנחכה שזה יקרה אצלנו.
פטר מגנוס
נקבע שני סעיפים: האדם לא יעשן בכלל, קודם כול. הסעיף השני הוא לגבי מה שמחוץ למכונית.
זאב שטיין
אם הוא יעשן במכונית, בחלונות סגורים, יבוא פקח וייתן קנס?
ליאורה עופרי
לא, אתה תעיר לו, ואם המשטרה תראה אותו, יש לה אפשרות לקנוס.
זאב שטיין
אין אפשרות לאכוף את התקנה הזאת. מה שאפשר לעשות הוא שכשאדם יוצא עם סיגריה, המתדלק יבקש ממנו לכבות אותה.
דוד טל
אין ספק שבאכיפה אנחנו חלשים מאוד במדינה, אבל אני מצפה שבזכות העובדה שיש שלטים, אולי בעוד כמה דורות נחנך את האנשים.
גרשון קידר
השלט הוא לצאת ידי חובה.
אתי בנדלר
השאלה היא אם זה מסוכן או לא, זאת השאלה היחידה שצריך לדון בה. אם עישון במכונית בשטח של תחנת תדלוק אינו מסוכן, אין שום סיבה לאסור זאת.
גרשון קידר
זה יותר מסוכן לאדם שנמצא בתוך המכונית.
אתי בנדלר
לזה אני לא דואגת, זה לא ענייני.
היו"ר שלום שמחון
אפשר להבין זאת גם כך וגם כך.
אתי בנדלר
השאלה מה הוועדה מחליטה. צריך להתאים את הנוסח לכוונת הוועדה. השאלה פשוטה, ואני חושבת הוועדה זכאית לתשובה על השאלה הזאת.
ליאורה עופרי
בנוסח של השלט כתוב: "אין לעשן בשטח התחנה".
אתי בנדלר
אני זוכרת שזו היתה הכוונה – שלא יעשנו בכלל. אבל חבר הכנסת טל העלה את השאלה.
דוד טל
אולי המכונית שלי היא אקס-טריטוריה?
אתי בנדלר
לא. השאלה היא אם זה מוצדק.
זאב שטיין
מהבחינה הבטיחותית אין בעיה שהאדם מעשן במכונית שלו, חד-משמעית. אם הו זורק בדל סיגריה, זו בעיה, אבל אם לא?
היו"ר שלום שמחון
נשאיר זאת כך. הסעיף מאושר.
אתי בנדלר
הכוונה לאיסור עישון בכל שטח התחנה?
היו"ר שלום שמחון
נכון.
ליאורה עופרי
אחרי שעברנו על הניסוח עם משרד המשפטים, אנחנו מוסיפים תקנת עונשין חדשה. אני מפנה לעמוד האחרון, תקנה 77א.
אתי בנדלר
אני רוצה להסביר את הרקע: התקנות עצמן אינן קובעות מהו העונש של מי שמפר את הוראותיהן. לכן חלה הוראה בחוק שמאפשרת גם מאסר. העליתי את העניין בפני עו"ד עופרי וביקשתי שתבדוק במחלקה הפלילית במשרד המשפטים אם אומנם ראוי, בגין העבירות החדשות שהוספו עכשיו, לאפשר עונש מאסר או יש להסתפק בקנס. זו הסיבה שמביאים תקנה חדשה.
ליאורה עופרי
אני קוראת את הוספת תקנה 77א. הסכום הוא 12,000 ש"ח, אולי יותר. לפי מה שכתוב בחוק כרגע, זה הסכום.
היו"ר שלום שמחון
אם אעשן בשטח התחנה, זה הסכום שאשלם?
אהוד זיו
זו סיגריה יקרה.
אתי בנדלר
יכולת להיכנס למאסר. את זה ביטלנו.
יעקב פרידגוט
זה לא מספיק.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו רוצים לסיים את הדיון בתקנות היום. למה זה לא מספיק?
יעקב פרידגוט
יש עוד הוראות בתקנות שנוגעות לדברים דומים, למשל תקנה 16א החדשה, שמדברת על איסור שילוט בחוות מכלים. אז שם כן ייתנו מאסר? צריך לצרף לכאן את כל התקנות האלה, גם בנוגע למתקנים אחרים.
היו"ר שלום שמחון
תודה. שמענו את הטענה ולא קיבלנו אותה. אנחנו מאשרים את תקנה 53, את תקנה 77א. נתקדם.
ליאורה עופרי
נעבור לתקנה 34א, בעמוד 5, בעקבות הערה של התאחדות התעשיינים. כתבנו שבתחנת תדלוק ציבורית שמתבצע בה תדלוק בגפ"מ יקוימו בקשר למתקנים אלה הוראות תקן ישראלי 5512. מבחינתנו היתה כוונה שכל המתקנים שבהם יש תדלוק בגפ"מ, כל התקנות באותו פרק לא יחולו.
אתי בנדלר
צריך להחליט אם לפתוח מחדש את העניין הזה.
היו"ר שלום שמחון
כלומר נתבקשנו כאן לקיים דיון מחודש בשתי תקנות.
דוד טל
מי הגיש את הבקשה, משרד המפשטים?
היו"ר שלום שמחון
לא, התאחדות התעשיינים ביקשה זאת כרגע, בפתיחת הישיבה. היא רוצה לדון מחדש בשתי תקנות, כדי לסייג את התחנות שמתדלקות בגפ"מ ולהכניס החרגה.
ליאורה עופרי
רוצים לומר שיתר התקנות בפרק הזה אינן חלות.
היו"ר שלום שמחון
אבל קודם צריך הסכמה לפתוח את הדיון מחדש. אני מקיים הצבעה על פתיחת הדיון מחדש: אנחנו פותחים את הדיון מחדש. מה אתם מציעים להכניס לשם?
ליאורה עופרי
הבקשה היא להפוך את התקנה הזאת כפי שהיא מנוסחת לתקנת משנה (א), ויש לי הצעה לנוסח להחרגה, שהוא תוספת לתקנת משנה (ב): הוראות תקנות 35-47 לא יחולו על מתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ – כל התקנות שנמצאות בפרק ד.
ליאורה עופרי
יש אותה תקנה לגבי תחנות דלק פנימיות, והיא תקנה 55ב. ההצעה היא שגם שם מה שנאמר יהיה תקנת משנה (א), ואותו נוסח יוסף לתקנה משנה (ב): הוראות תקנות 56-65 – ההוראות בתוך פרק ו – לא יחולו על מתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ.
גרשון קידר
מה זה אומר?
פטר מגנוס
זה כבר מכוסה בתקן.
גדעון קירש
מה יהיה לגבי מתקנים מעורבים? הרי זה מה שיהיה בסוף. לכן ההחרגה צריכה להיות מנוסחת כך: "לא יחולו על מתקנים המתדלקים רק בגפ"מ". כי בתחנות המעורבות יחולו שתי התקנות.
פטר מגנוס
נכון, אבל תקן 5512 חל רק על מתקני גפ"מ.
היו"ר שלום שמחון
האם מקובל עליכם מה שאמר מר קירש? זה יהיה רק לתקנות שמתדלקות בגפ"מ?
אתי בנדלר
רק לגבי מתקנים של תדלוק רכב בגפ"מ.
לימור לסטיגזון
לא, גם לגבי מכונות משולבות. התקן מתייחס לשניהם.
ליאורה עופרי
אלו עניינים מקצועיים, אני לא יודעת להשיב עליהם.
לימור לסטיגזון
רוב הסיכויים שרוב התחנות הציבוריות יהיו משולבות.
היו"ר שלום שמחון
אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם מחר מכניסים תדלוק בגפ"מ לתחנת דלק, פוטרים אותם מכל התקנות?
לימור לסטיגזון
אם יש גם תדלוק בדלק, מה שרלוונטי לדלק יחול. אבל בכל ההוראות לגבי גפ"מ יחול התקן.
אתי בנדלר
הן לא יחולו על המתקנים לתדלוק דלק בגפ"מ אלא רק על המתקנים האלה.
יעקב פרידגוט
כך כתוב.
לימור לסטיגזון
הנוסח מקובל עלינו.
ליאורה עופרי
ברור שהמתקנים שאינם לתדלוק רכב בגפ"מ, ששם יחולו ההוראות.
היו"ר שלום שמחון
אז זה מקובל. רשמנו את ההחרגה של הגפ"מ.
ליאורה עופרי
יש עוד תקנה שמבקשים לדון בה אחרי שהוועדה אישרה אותה בדיון הקודם: תקנה 55.
דוד טל
אני רוצה להעיר משהו ברמה העקרונית. לא אתעסק בזוטות, אבל אני חושב שאחרי שאנחנו עוברים על תקנות ומאשרים אותן, ללכת אחורה – אומרים שרק עז עושה את זה. אני לא מתכוון להיות עז וללכת אחורה בכל פעם. יש כמה דברים שלא נראים גם לי, ואני מבקש לפתוח עוד 11 תקנות נוספות ולדון בהן. האם זה יהיה בסדר? זה יהיה ראוי?

בכל הכבוד, כרגע אני לא מתנגד לפתיחה של הנושא הזה, אבל אני חושב שהיושבים כאן צריכים להכין שיעורי בית מלכתחילה, ולא לנסות להקל דברים ולחזור שוב לוועדה.
יעקב פרידגוט
אם ההערה סבירה, למה להוציא תקנה גרועה?
היו"ר שלום שמחון
נדמה לי שהפנייה של חבר הכנסת טל לא היתה אליך, אלא אל יושב-ראש הוועדה. אני מכבד אותה, בהכנעה. אני רואה שפקידי הממשלה מבינים שחברי הכנסת הם רחמנים בני רחמנים.
דוד טל
והם גם עובדים אצלם.
היו"ר שלום שמחון
קודם נשמע במה רוצים לדון.
דבי ג'ורג'
תקנה 55 סותרת את תקנה 10, שאושרה על-ידי הוועדה לפני כמה רגעים. הכוונה לריתוך במחסן גז. יש המון נוסחים ממקומות אחרים: בתקן, בהוראות הבטיחות, בהוראות המחסנים, שעומדים להגיש לכנסת. ריתוך נעשה באישור בכתב של הממונה על הבטיחות, המנהל או המהנדס. להזמין את מפקח העבודה בגלל כל ריתוך, כדי שיבוא לאשר זאת? גם כשעובדים במשמרות, בלילה? זה לא מעשי, זה לא קיים, וזה סותר הרבה תקנים.

גם תקנה 10 אומרת: "לא תיעשה במתקן עבודה באש גלויה". ההגדרה של "אש גלויה": "להבה, גץ, ניצוץ חשמלי או מקור חשמלי בעל אנרגיה מספקת לגרום להתלקחותם של גזים או נוזלים המאוחסנים במתקן". תקנה 10 אומרת שלא צריך אישור של מפקח העבודה. זה גם לא מעשי. מר מגנוס יכול לאשר שמעולם לא הזמינו אותו לאשר ריתוך במקומות כאלה של היום והלילה.
יעקב פרידגוט
ד"ר מגנוס הוא מפקח ארצי.
דבי ג'ורג'
אני מציע למחוק את תקנה 55.
ליאורה עופרי
התקנה קיימת בנוסח הנוכחי, וגם היא מחייבת אישור ממפקח העבודה האזורי. זה לא דבר חדש, זה קיים בתקנות הנוכחיות.
דוד טל
אני לא מקבל את הטענה הזאת. שאם זה לא דבר חדש אבל הוא לא טוב? במקרה הזה אני מצדד בדברי מר ג'ורג'. אולי יש מקום לתקן. אם תאמרי שהישן הוא גם הטוב ביותר, בסדר, נישען על הישן.
דבי ג'ורג'
קודם אמר חבר הכנסת שאין אכיפה. זה נכון, כאן לא היתה אכיפה כי התקנה אבסורדית. לא צריך להכניס תקנה שלא יהיה אפשר לאכוף.
לימור לסטיגזון
זה גם עלול ליצור בעיה בטיחותית: אם יש תקלה ונאלצים לבצע ריתוך כדי לתקן דליפה – יצטרכו להמתין למפקח?
היו"ר שלום שמחון
תודה. אני מקיים הצבעה על פתיחת הדיון מחדש בתקנה: אושר פה אחד. בבקשה.
אהוד זיו
אני בעד. בלילה, במשמרות, באירועים כאלה – אי-אפשר להמתין.
דוד טל
אני בעד לקבל את ההערה, ולו מהסיבה שאי-אפשר להזמין את המפקח האזורי בכל עניין קטן. אם היה מפקח אזורי צמוד, בסדר.
פטר מגנוס
אני מציע שייכתב שלא יתבצע ריתוך אלא על-פי נוהל שאושר על-ידי מפקח עבודה אזורי.
היו"ר שלום שמחון
תודה. מר מגנוס, אני שמח שחבר הכנסת טל הצליח להעיר אותך בישיבה הזאת.

מי בעד ההצעה הזאת? אין תומכים. מי בעד ביטול הסעיף: אושר. אנחנו מורידים את הסעיף. ביטלנו את סעיף הריתוך.
פטר מגנוס
לא, רק את התנאי של מפקח עבודה.
ליאורה עופרי
הוחלט למחוק את התקנה. זה ביטול תקנה 55.
יעקב פרידגוט
תקנה 55 הישנה לא נשארת? צריך לכתוב שהיא מבוטלת.
היו"ר שלום שמחון
כעת נחזור לתקנה שהתווכחנו עליה קודם לכן: תקנה 10 בעמודים 3-4. אפשר להגיע להבנות כאן? מה ההצעה?
פטר מגנוס
אם מוחקים את הנתון של 15 מטר, לדעתי לא יהיה ברור איך צריך לנהוג.
היו"ר שלום שמחון
יהיה ברור: לפי התקן 60079.
אהוד זיו
התקן מגדיר הכול. אגב, הוא לא כתוב עברית. מכון התקנים הישראלי אימץ את התקן האירופי IEC79.
היו"ר שלום שמחון
אז מה לכתוב כאן?
גדעון קירש
אפשר למחוק את הקטע מהמילה "בתחום" עד "נפט מסוג א'": "בשטח פתוח של מתקן, יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) בהתאם לת"י 60079".
היו"ר שלום שמחון
בסדר. זה מקובל עליכם?
פטר מגנוס
כן.
היו"ר שלום שמחון
אם כן, אפשר לאשר את התקנה כפי שהיא?
דוד טל
בסדר, אבל הייתי רוצה שמזכירות הוועדה תשלח מכתב למכון התקנים הישראלי. צריך לבקש מהם שיתרגמו את התקן לעברית. חשוב שהתקן יהיה כתוב בעברית.
אהוד זיו
הם עושים את זה הרבה באחרונה.
היו"ר שלום שמחון
תודה. אני מקיים הצבעה על תיקון תקנה 10(3): אושר פה אחד.

אם כך, אישרנו הרגע את תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ד-2004.
אתי בנדלר
כפוף לקבלת חוות דעת, כפי שדיברנו.
גרשון קידר
יש עוד כמה סעיפים שאני לא רוצה לפתוח כאן, אבל אני חושב שהם שגויים. אלו דווקא סעיפים שנעשה בהם שינוי. הערנו הערות ולא התייחסו אליהן. לדעתי יש דברים שאינם רלוונטיים, והם לא עלו כאן לדיון. אני מבקש שהוועדה תעיר שהנושא ייבדק שוב, ואם זה לא משמעותי, יהיה אפשר לתקן את הדברים.
היו"ר שלום שמחון
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
גרשון קידר
יש הנושא של מרחקים.
היו"ר שלום שמחון
זה אומנם אחד הנושאים הכי מרתקים שהוועדה עסקה בו בשנתיים האחרונות, אבל לא צריך להגזים.
זאב שטיין
למשל אני מפנה לתקנה 60. יש שם סתירה בין סעיף (5) לסעיף (6).
היו"ר שלום שמחון
איפה הייתם בדיונים הקודמים?

חברים, הישיבה נעולה. מי שיש להם הערות ורוצים להעבירן כדי שאפנה אותן למשרדים הנוגעים בדבר והם יבחנו את הדברים –אני מוכן לעשות זאת בתוקף תפקידי הרשמי והבלתי רשמי. אבל את התקנות אישרנו.
אתי בנדלר
כפוף לקבלת חוות דעת של משרד המשפטים בדבר פטור מאגרת שילוט וכל הניסוח, בשלטים המחויבים לפי התקנות האלה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים