ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/06/2004

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

סדר היום
_תיקון תקנון הכנסת - המשך.

4
ועדת משנה לתקנון הכנסת
22.6.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון תקנון הכנסת
יום שלישי, ג' בתמוז התשס"ד (22.6.2004), שעה 15:30
סדר היום
תיקון תקנון הכנסת - המשך.
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן - היו"ר


סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ייעוץ משפטי
אנה שניידר - היועצת המשפטית לכנסת
ארבל אסטרחן - היועצת המשפטית לוועדת הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר שפנייר
היו"ר רשף חן
אני פותח את הישיבה. אנחנו מתחילים מסעיף 129 החדש, שהוא 92 הנוכחי - הצבעות בעניין הצעות לסדר היום.

"(א) הצבעה אחת" - המילה "אחת" זו תוספת - "בעד או נגד הכללתו של נושא בסדר היום של הכנסת, תיערך לאחר הנמקת ההצעה או ההצעות לפי סעיפים 125 ו-126". למה מתייחסים הסעיפים האלה?
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת הציע, הממשלה השיבה, נשמעה הצעה אחרת, עוברים להצבעה.
היו"ר רשף חן
אני ממשיך לקרוא: "התקבלה ההצעה לכלול את הנושא בסדר היום - לא תתקיים הצבעה נוספת; לא התקבלה ההצעה, והוצע לדון בנושא בוועדה של הכנסת, יעמיד יושב-ראש הישיבה הצעה זו להצבעה אחת, בעד או נגד; היו מספר הצעות באותו נושא או הצעות שונות באותו עניין, רשאי היושב-ראש להעמיד להצבעה את כל ההצעות או חלק מהן בבת אחת, או כל אחת בנפרד, אולם יעמיד הצעה להצבעה בנפרד, אם דרשו זאת המציע או אחד מחברי הכנסת". מניין נוספו המילים "או אחד מחברי הכנסת"?
ארבל אסטרחן
זאת הצעת ועדת יצחק לוי. הם אומרים: את ההצעה להצבעה בנפרד יכול להעלות כל אחד מחברי הכנסת.
אנה שניידר
למה שזה לא יהיה כך?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בסעיף 92 בסיפה כתוב "או אחת הסיעות" ופה מחליפים את זה במילים "או אחד מחברי הכנסת". יש לי שאלה עקרונית. נניח שיש שמונה הצעות באותו עניין, למה לפלג את ההצבעה? את יכולה להגיע לאבסורד שבו מעבירים את הנושא לשלוש ועדות וגם למליאה. אני לא הייתי מאפשר את הפיצול הזה.
ארבל אסטרחן
בכנסת הזאת היתה הצעה של גדעון סער לתקן את זה, אבל לא הצביעו על זה בסופו של דבר.
היו"ר דוד לב
צריך לחשוב האם בכלל לתת מקום לפיצול הזה.
היו"ר רשף חן
אני בהחלט מסכים אתך. אם יש שבע הצעות באותו נושא - או שדנים בכולן במקום אחד, או שלא דנים בהן.
אנה שניידר
אז לא ניתן אפשרות לפצל, גם לא למציע.
היו"ר רשף חן
נכתוב כך: "היו מספר הצעות באותו נושא או הצעות שונות באותו עניין, יעמיד היושב-ראש את כל ההצעות להצבעה". בלי האפשרות להעמיד להצבעה כל הצעה בנפרד. ארבל, תסמני את זה לדיון מהותי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אותו הדבר הייתי עושה גם "הצעה אחרת". כאשר הממשלה משיבה, יש הצעות אחרות. הממשלה משיבה לכל ההצעות בבת אחת, אבל לעומת זאת הצעה אחרת ניתנת לכל אחת מההצעות בנפרד. אם אחד מבקש הצעה אחרת להעביר למליאה, השני אומר להסיר רק כדי לקבל את זכות הדיבור. השאלה אם צריך את כל זה.
היו"ר רשף חן
התשובה היא שזה חלק מה-parler, זה מאפשר לאנשים לדבר על ההצעות לסדר במשך דקה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני מעלה נימוק שלא אני המצאתי אותו, הוא עלה עוד בוועדת יצחק לוי בזמנו. חבר כנסת מגיש הצעה דחופה לסדר היום, הוא חשב שזה נושא חשוב, הוא עולה ומדבר שלוש דקות, ואז באים חברי כנסת שבכלל לא חשבו, לא טרחו להגיש הצעה ונותנים להם דקה או שתיים.
היו"ר רשף חן
הנימוק הוא אחר: אם אדם אחד הציע להעביר לוועדה, נגמר העניין. יש הצעה אחרת להעביר לוועדה. אבל אם נאפשר רק הצעה אחרת אחת, מי יקבל את הזכות הזאת?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חבר הכנסת הראשון שמבקש.
היו"ר רשף חן
ומתי הוא יכול לבקש?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אחרי תשובת הממשלה. כי המציע מבקש דיון במליאה, השר הציע להעביר לוועדה או שהוא הסכים לדיון במליאה. חברי הכנסת אמורים להמתין עד שהמציע עולה לדבר. השגרה היא שהם מבקשים עוד לפני כן הצעה אחרת, וזה לא בסדר.
היו"ר רשף חן
אנחנו ניקח את ההצעה של חבר הכנסת גדעון סער, שתהיה הצבעה אחת על כל ההצעות לסדר היום באותו נושא. מבחינתי ההצעה הזאת מתקבלת, נביא אותה לאישור ועדת הכנסת.

זה מביא אותנו שוב לשאלה של הצעות אחרות. עקרונית המציע מציע להעביר את הנושא לדיון במליאה, אז יכולות להיות שתי הצעות אחרות: חבר כנסת אחד יכול להציע להעביר את זה לוועדה ואחד יכול להציע להסיר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תלוי מה השר אומר. אם השר מסכים שזה יעלה למליאה, יש שתי הצעות אחרות, אחת להסיר ואחת לוועדה. אם השר מציע ועדה, נותרת למעשה הצעה להסיר מסדר היום, כאשר ברור לך שכל אלה שמדברים בדרך כלל בכלל לא רוצים להסיר את זה מסדר היום, הם רוצים רק לדבר.
היו"ר רשף חן
תיכף נחזור לעניין של הצעות אחרות.

נעבור עכשיו לסעיף 129(ב): "נשמעה הצעה לדון בנושא בוועדה, ולא הוצע שלא לכלול אותה בסדר היום, ולא הסכים בעל ההצעה לסדר שהצעתו תועבר לוועדה, יעמיד היושב-ראש להצבעה אחת את ההצעה לכלול את הנושא בסדר היום או להעבירו לוועדה". זה בא מכוכבית 5 - ישנן שתי הצעות בלבד, אחת לכלול בסדר היום והשנייה להעביר לוועדה, אין הצעה להסיר, בעל ההצעה אינו מסכים לוועדה, אז יעמיד יושב-ראש הישיבה את שתי ההצעות זו מול זו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כלומר, מי שמצביע בעד זה להעביר למליאה, ומי שמצביע נגד זה להעביר לוועדה. כשהתחלנו עם ההצבעה האלקטרונית, היות שהאופציות שם הן בעד ונגד, אמרו שאי אפשר לאפשר הצבעה של מליאה מול ועדה.
אנה שניידר
אם יושב-ראש הישיבה אומר "מי שמצביע בעד המשמעות היא שהוא בעד להעביר למליאה, ומי שמצביע נגד המשמעות היא להעביר לוועדה" - זה בסדר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נשאלת השאלה מה קורה אם בעל ההצעה לא רוצה להעביר לוועדה, הוא רוצה או מליאה או כלום - למה שלא יתנו לו את הזכות שלו? חבר כנסת הגיש הצעה לסדר היום והוא רוצה שהנושא יידון במליאה, השר אומר שאין לו התנגדות שזה יידון במליאה, בא חבר כנסת אחר ומציע הצעה אחרת שזה יעבור לוועדה, בעל ההצעה לא מסכים לכך - אז למה מצביעים בכלל על האופציה הזאת?
רשף חן
למה לא? זאת ההצעה של הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זאת לא הצעה של הכנסת. בעל ההצעה יכול להסתפק בדברי השר, ועל כך לא עורכים הצבעה. פה בעל ההצעה אומר: "אני מעוניין או מליאה או כלום, אני הגשתי את ההצעה כדי שזה יידון במליאה, דיון בוועדה לא מעניין אותי". בעל ההצעה האחרת אומר: "לא, אני מנכס את זה כעת לעצמי".
היו"ר רשף חן
מה עושים היום?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היום בדרך כלל מצביעים על העברה לוועדה או להסיר. רק אם חבר הכנסת עומד על כך שהוא רוצה ללכת על האופציה של ועדה, אז נותנים לו גם הצבעה לוועדה. גם הוא צריך לרצות שזה יהיה בוועדה.
היו"ר רשף חן
בעל ההצעה יכול למשוך את הצעתו בכל שלב?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה כתוב בסעיף 96(ב) הקיים: "ביקש חבר הכנסת לחזור בו מהצעתו לאחר שהכנסת החליטה לכלול את הנושא המוצע בסדר יומה, יודיע על כך ליושב-ראש הכנסת... (ג) ביקש חבר כנסת לחזור בו מהצעתו לאחר שהכנסת החליטה שהנושא המוצע יידון בוועדה ... יודיע על כך ליושב-ראש הוועדה הדנה בעניין; יושב-ראש הוועדה ימסור על הבקשה לכנסת, אם הסכימה הוועדה על כך, והכנסת תחליט בבקשה ללא הודעה נוספת או דיון". אם הוא רוצה לחזור בו, הכנסת צריכה להחליט על כך.
היו"ר רשף חן
זאת התשובה - העלית את זה לסדר היום, הכנסת דנה, עכשיו היא מחליטה. זה לא שלך יותר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם כך, למה אתה מאפשר לחבר הכנסת להסתפק בדברי השר?
היו"ר רשף חן
כל זמן שלא היתה הצבעה, אפשר להסתפק בדברי השר. זה שלא מוזכרת פה הסתפקות בדברי השר, זאת נקודה אחרת.
אנה שניידר
צריך בכלל לתקן את הנוסח כאן, כי הוא מאוד לא ברור.
היו"ר רשף חן
הנושא של הסתפקות בדברי השר בכלל נמצא בתקנון?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, זה נוהל.
היו"ר רשף חן
אז צריך להכניס את זה. אנחנו באים ואומרים: אנחנו עושים את כל הדיון על ההצעות לסדר באותו נושא במאוחד, למעשה כדי להסתפק בדברי השר צריך שכל המציעים יסכימו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה ברור. ההסתפקות בדברי השר היא כאשר יש הצעה בודדת. אם יש רשימה שלמה, כולם צריכים להסתפק בדברי השר כדי שההצעה לא תוצבע. אנחנו שואלים אותם אחד לאחד. אם אחד לא מסכים להסתפק, אנחנו מצביעים.
היו"ר רשף חן
ואז מצביעים על כל ההצעות וכולן עוברות למליאה או לוועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כן, או כולן מוסרות מסדר היום. אלא אם כן הפרדת את ההצבעות כמו היום, וחלק מההצעות אתה שולח למליאה וחלק לוועדה.
היו"ר רשף חן
זה לא נכון לעשות את זה.

אני חושב שהסעיף הראשון של 129 צריך לעסוק בהסתפקות בדברי השר, זה השלב הראשון. השלב הראשון שמונע הצבעה. אם כל המציעים הודיעו שהם מסתפקים בדברי השר, לא תתקיים הצבעה. הודיע אחד המציעים כי איננו מסתפק בתשובת השר - נדמה לי שבשלב הזה כל אחד מהמציעים האחרים יכול להודיע אם הוא עצמו רוצה עכשיו למשוך את ההצעה שלו. כלומר, אם כל המציעים מסכימים להסתפק והמציע האחרון לא הסכים, המציע הראשון למשל - שלא רוצה להצביע על ההצעה שלו - יכול להגיד: בשלב זה אני מושך את ההצעה שלי, תמחק אותה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למטרות מעשיות אין הבדל אם משכת את ההצעה או אם זה נפל. המשמעות שההצעה נפלה, היא שזה לא יידון לא בוועדה ולא במליאה אבל הדברים כבר נשמעו. גם כשהמציע מסתפק, הדברים כבר נשמעו.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה להגיד שמספיק שאחד לא יסתפק בשביל שיצביעו על כל ההצעות וכולן ילכו לוועדה?
היו"ר רשף חן
כן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אלא אם כן המציעים האחרים לא רוצים שיידונו בזה בוועדה.
היו"ר רשף חן
אבל אם הם לא רוצים, צריך להביא את זה לאישור הכנסת או לאישור הוועדה, כפי שאמרת קודם.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
באופן מעשי, במרבית המקרים, כאשר יש אחד שמתנגד להסתפק, מצביעים על כל ההצעות כי כולן באותו עניין.
היו"ר רשף חן
אם אחד מהמציעים לא מסתפק, עוברים להצבעה על כל ההצעות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הרעיון הוא שלא מפצלים, הכל הולך פה כמקשה אחת.
היו"ר רשף חן
אולי בכל זאת נעשה: עוברים להצבעה על כל ההצעות, זולת אם מציע של אחד ההצעות ביקש לא להצביע על ההצעה שלו. הוא רוצה להפסיק את התהליך לגביו.
אנה שניידר
אז השם שלו לא יהיה רשום על ההצעה, אבל זה אותו עניין. אז בשביל מה לעשות את זה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
באופן מעשי אין שום הבדל בין אם עברה הצעה של מישהו ספציפי או לא, כי הנושא עובר לוועדה, הוועדה כן או לא תגיש מסקנות. היא תזמין אותו לישיבה כאחד המציעים - ירצה, יבוא; לא ירצה, לא יבוא.
היו"ר רשף חן
הדרך היחידה של מציע כזה להשיג הסתפקות בדברי השר היא להצביע להסיר מסדר היום עניין שהוא העלה על סדר היום. אבל אולי הוא לא רוצה להצביע נגד עצמו?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני לא רואה עם זה בעיה.
ארבל אסטרחן
יש אחר כך הוראה שחבר הכנסת רשאי לחזור בו מהצעתו בכל עת לפני ההצבעה. זאת הוראה שקיימת, תיכף נגיע אליה. יש סעיף שיגיד שחבר הכנסת רשאי להודיע שהוא מסתפק בתשובת השר ואז לא תהיה הצבעה. ואם היו עוד הצעות באותו עניין, ישאלו את כולם. אם כולם יסתפקו, לא מצביעים; אם אחד הודיע שהוא לא מסתפק, מצביעים על כל ההצעות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היתה סיטואציה נוספת, שנגיע אליה יותר מאוחר בסעיף 96 הקיים. חיים רמון העלה פעם הצעה לסדר היום ואחרי שהוא גמר לדבר הוא אמר: אני מסתפק בדבריי, אני לא רוצה את תשובת הממשלה. אז יש כוכבית שאומרת: לממשלה מותר להשיב גם כשחבר הכנסת אומר שהוא לא רוצה תשובה.
היו"ר רשף חן
אחרי הסעיף על הסתפקות בדברי השר, אנחנו עוברים לסעיף (א) ויש לנו הצבעה אחת על כל ההצעות ביחד.

ואז עוברים לסעיף 129(ב). פה יש בעיה. המצב הוא שבהצעות דחופות, שהן היותר רבות ויותר בעייתיות, כמעט תמיד יש יותר ממציע אחד. מה קורה אם חלק מסכימים להעביר לוועדה וחלק לא מסכימים? כלומר, יש הצעה לדון בנושא בוועדה - זאת יכולה להיות הצעה של השר או הצעה אחרת, ואין הצעה להסיר מסדר היום, אבל לא כל המציעים מסכימים לכך. אני מציע שנכתוב כך: "ולא הסכימו כל בעלי ההצעה לסדר שהצעתם תועבר לוועדה" - כי מספיק שאחד לא מסכים להעביר לוועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בוא נתחיל בדוגמא הפשוטה שיש הצעה אחת לסדר היום של מציע אחד. יש הצעה להעביר לוועדה והוא לא מסכים לכך.
ארבל אסטרחן
המציע ביקש מליאה ומישהו מציע ועדה - אז מצביעים מליאה מול ועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הוא לא רוצה להעביר לוועדה, אז למה מצביעים על האופציה הזאת? אם המציע מבקש להעביר למליאה, ראשית מצביעים על האופציה של מליאה - אם לכלול בסדר היום או לא לכלול בסדר היום. אם הוחלט לא לכלול בסדר היום, צריך להצביע על העברה לוועדה, אם בעל ההצעה מסכים. אם הוא לא מסכים, אי אפשר להצביע.
היו"ר רשף חן
מה שכתוב כאן זאת סיטואציה אחרת, די נפוצה - שהשר או מציע הצעה אחרת אומרים: אני מציע להעביר לוועדה. בעל ההצעה - או לשיטתי, אחד מהמציעים - אומר: אני לא מסכים להעביר לוועדה, אני רוצה רק במליאה. אז לא עושים הצבעה א' לכלול בסדר היום או לא לכלול בסדר היום, אלא שתי האופציות היחידות שעומדות פה על השולחן הן או מליאה או ועדה. אז מתקיים סעיף קטן (ב) - מרכזים את שתי ההצבעות להצבעה אחת של מליאה מול ועדה.

התיקון שאני מציע בסעיף (ב) הוא "ולא הסכימו כל בעלי ההצעה לסדר שהצעתם תועבר לוועדה".
ארבל אסטרחן
זה יהיה מנוסח כך: "ולא הסכים בעל ההצעה ... ואם היו מספר הצעות באותו נושא, לא הסכימו כל בעלי ההצעה".
היו"ר רשף חן
"כל בעלי ההצעה" זה כולל גם מציע יחיד בהצעה אחת.
ארבל אסטרחן
אנחנו לא מנסים את זה מלכתחילה ברבים. גם בסעיף הקודם חשבתי לכתוב: "חבר הכנסת רשאי להודיע שהוא מסתפק בתשובת השר. היו מספר הצעות באותו נושא" וכו'.
אנה שניידר
אם זה רק יבהיר את העניין, אין לנו בעיה.
היו"ר רשף חן
אני רוצה שיהיה ברור שלא כל בעלי ההצעה הסכימו שהצעתם תועבר לוועדה, מצביעים מליאה מול ועדה.

מה קורה אם כולם מסכימים להעביר לוועדה?
ארבל אסטרחן
אז עוברים לסעיף (ג).
היו"ר רשף חן
אני קורא: "הסכים בעל ההצעה לסדר" - זה צריך להיות הסכימו כל בעלי ההצעה - "שההצעות יועברו לוועדה, ואין הצעה שלא לכלול את הנושא בסדר היום של הכנסת, יעמיד יושב-ראש הישיבה את ההצעה להעביר את הנושא לוועדה להצבעה אחת, בעד או נגד". אני לא מבין למה, מפני שאין אף אחד באולם שהציע להסיר את הנושא מסדר היום, למה צריך לתת את האופציה של "נגד"?
ארבל אסטרחן
אף אחד לא הציע, אבל יש מישהו שרוצה להצביע נגד.
היו"ר רשף חן
אם הוא רוצה להצביע נגד, הוא צריך להציע את זה.
ארבל אסטרחן
הוא לא רוצה לדבר. אתה מציע הצעה, הוא רוצה להצביע נגדה בלי לדבר במליאה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה נכון גם לגבי סעיף (ב). אתה לא יכול לשלול מחבר הכנסת, שהוא לא המציע ולא מציע ההצעה האחרת, להצביע נגד המליאה, נגד הוועדה ונגד הכל.
היו"ר רשף חן
אני ממש לא מסכים עם זה. יש תהליך. אם מישהו רוצה להסיר מסדר היום, הוא צריך להגיד שהוא רוצה להסיר מסדר היום. כל מה שהוא צריך לעשות זה לקום, ללכת למיקרופון ולהגיד: אני רוצה להסיר מסדר היום.
ארבל אסטרחן
לפי מה שאתה אומר, אם מישהו מציע הצעה לסדר היום ואף אחד לא אומר כלום, זה נכלל בסדר היום בלי הצבעה בכלל? אתה אומר שאם אין הצעה אחרת, מה שיציע המציע זה מה שמתקבל, בלי הצבעה.
היו"ר רשף חן
לדעתי כן. אבל זה לא המצב, תמיד יש תגובת ממשלה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא תמיד יש תגובת ממשלה.
אנה שניידר
אם הממשלה מסכימה, אתה לא רוצה להצביע?
היו"ר רשף חן
לדעתי לא צריך. אם זאת הצעה יחידה והממשלה לא מתנגדת, אף אחד באולם לא מתנגד, למה צריך להצביע?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל הרבה פעמים חברי כנסת לא רוצים לדבר, הם רוצים להצביע נגד. אתה שולל מהם את האפשרות להצביע נגד? יש להם זכות להצביע נגד.
אנה שניידר
אם עכשיו אנחנו מנציחים את המצב הקיים, ודוד אומר שהוא לא מעורר בעיות, למה לנו לחפש בעיות במקום שאין?
היו"ר רשף חן
אני מקבל את זה, אבל ההרגשה שלי היא שהניסוח כאן הוא מאוד מסובך.
אנה שניידר
אני הייתי מחברת את סעיפים (ב) ו-(ג): "נשמעה הצעה לדון בנושא בוועדה, ולא הוצע שלא לכלול אותה בסדר היום - (1) לא הסכים בעל ההצעה, יהיה כך וכך; (2) הסכים בעל ההצעה, יהיה כך וכך. אחר כך יהיה לנו "נשמעה הצעה לדון בנושא בוועדה, ויש הצעה לכלול על סדר היום, ושוב נעשה (1) ו-2) - הסכים ולא הסכים.
היו"ר רשף חן
בואי נראה את האפשרויות שלנו. האפשרות הראשונה היא אם כל המציעים מסתפקים בדברי השר, אז אין הצבעה. האפשרות השנייה, המציעים מציעים מליאה, השר מסכים, אף אחד לא מציע הצעה אחרת.
ארבל אסטרחן
אז יש הצבעה אחת - בנגד או נגד הכללה בסדר היום.
היו"ר רשף חן
האפשרות השלישית, שיש הצעה אחרת. הצעה אחרת יכולה להיות רק ועדה. כי אם מישהו מציע להסיר מסדר היום או נשאר לשבת במקום - אתם הסברתם לי שאדם שקם למיקרופון ואמר "אני מבקש להצביע נגד" ואדם נשאר בכיסא שלו ולא אמר כלום, עשה בדיוק אותו הדבר.
ארבל אסטרחן
אתה בעצם אומר שאם מישהו מציע לכלול בסדר היום, כאילו באותו רגע יש גם מישהו שמציע לא לכלול כי תהיה הצבעה מול זה.
היו"ר רשף חן
נכון. לכן בכלל אין טעם להתייחס לאופציה הזאת, זאת אופציה לא רלוונטית.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה מציע לבטל את האופציה של הצעה אחרת, שאומרת להסיר. זאת המשמעות המעשית.
ארבל אסטרחן
אנחנו עכשיו בשלב ההצבעות, לא בשלב ההצעה האחרת.
היו"ר רשף חן
הזכות שלו להצעה אחרת היא הזכות שלו לבוא ולנמק למה צריך להסיר מסדר היום. זה לנמק את ברירת המחדל, כי כרגע היא עומדת בלי נימוק. אבל מבחינת עץ ההחלטה, זה היינו הך אם היתה או לא היתה הצעה להסיר, חבל להתייחס לזה. אנחנו אומרים: הצעה אחרת - ועדה. אז זה מתפצל. אם כל המציעים מסכימים להעביר לוועדה, אז האופציה של מליאה ירדה מסדר היום, אז מצביעים בעד ועדה או להסיר.
ארבל אסטרחן
אם כל המציעים מסכימים להעביר לוועדה, יכול חבר כנסת להציע הצעה אחרת שזה ייכלל בסדר היום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כשחבר כנסת מציע הצעה לסדר היום, המשמעות היא שהוא מבקש לכלול את הנושא בסדר היום של הכנסת, במליאה.
ארבל אסטרחן
לפי הנוסח שאני הכנתי יכול להיות מצב שהשר מציע להעביר לוועדה והמציע מסכים לוועדה, ויש הצעה אחרת להעביר למליאה. כי כתבתי שמציע הצעה אחרת יכול להציע כל אחת מהחלופות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא. ההצעה למליאה כבר הוצעה בעצם העלאת ההצעה לסדר היום. המציע מוכן מסכים, כברירה שנייה, להעביר את הצעתו לוועדה. המציע, שהציע את המליאה, מוכן להסתפק בוועדה. אז אין למישהו אחר אפשרות להציע מליאה.
היו"ר רשף חן
אם יש הצעה אחרת להעביר לוועדה, וכל המציעים מסכימים לכך, אז מצביעים על ועדה או להסיר, ואף אחד לא יכול להגיד שהוא רוצה מליאה. אם אחד המציעים מבקש להעביר למליאה, חייבים גם את ההצעה של להסיר מסדר היום.
ארבל אסטרחן
אז מצביעים על לכלול בסדר היום מול לא לכלול בסדר היום. אם מחליטים לא לכלול בסדר היום, מצביעים על ועדה או להסיר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכול להיות שבשתי ההצבעות זה לא מתקבל, והנושא יורד מסדר היום.
היו"ר רשף חן
נדמה לי שאין עוד אפשרויות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כל זה בתנאי שבעל ההצעה מסכים שהצעתו תועבר לוועדה. אם הוא לא מסכים, והרוב הם בעד לא לכלול בסדר היום, בזה נגמר העניין.
היו"ר רשף חן
אבל בכל רגע לפני ההצבעה הוא יכול להתחרט וכן להסכים לוועדה.
ארבל אסטרחן
אם המציע מבקש לכלול והממשלה מבקשת להסיר, ומישהו מציע הוועדה - אם המציע לא מסכים, אז לא מצביעים על העברה לוועדה.
היו"ר רשף חן
אז בין שני השלבים האחרונים, אם החליטו לא לכלול את הנושא במליאה, אז מצביעים על ועדה, אלא אם כן כל המציעים הודיעו שהם לא רוצים שהנושא יעבור לוועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש לנו בעיה עם האחידות של הקבוצה, כי למעשה הקבוצה היא לא הומוגנית, ואנחנו רוצים שלא יהיה פיצול בהחלטה. אם מעבירים למליאה - מעבירים את ההצעות של כולם, אם מעבירים לוועדה - מעבירים את כולם, אם מסירים - מסירים את כל ההצעות.
אנה שניידר
וזה מה שצריך להיות, כי אנחנו מדברים על עניין אחד.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
איך תכריעי בין השלושה שרוצים להעביר לוועדה והשלושה שרוצים לכלול במליאה?
היו"ר רשף חן
בסעיף האומר שהוא רשאי להסיר את ההצעה שלו עד ההצבעה, נכתוב: עד תום ההצבעה. כאן יש לנו הצבעה שהיא דו-שלבית, זה מאפשר למציע בין השלב הראשון לשלב השני להגיד: אם אתם מצביעים על ועדה, אני בשום פנים ואופן לא מוכן שזה יידון בוועדה, אני מסיר את ההצעה שלי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שואלים אותו מראש אם הוא מסכים להעביר לוועדה. אם הוא לא מסכים, לא מצביעים.
ארבל אסטרחן
הוא לא מסכים, ובכל זאת עשו הצבעה, כי מציע אחר מסכים לוועדה. אז הנושא ילך לוועדה בלי השם של המציע שלא מסכים לכך.
ארבל אסטרחן
אני אנסה לעשות מזה נוסח ולהביא את זה לישיבה הבאה.
היו"ר רשף חן
עכשיו נחזור לנושא של ההצעה האחרת.
ארבל אסטרחן
עשיתי פה נוסח חדש בעקבות הישיבה, זה סעיף (ד).
היו"ר רשף חן
"אחרי תשובת הממשלה, ואם לא השיבה - אחרי הנמקה כאמור בסעיף קטן (א), רשאים חברי כנסת אחד או שניים שביקשו זאת אחרי תשובת הממשלה או אחרי ההנמקה, לפי העניין, להציע את אחת החלופות האמורות בסעיף קטן (ג), ובלבד שחלופה זאת טרם הוצגה בידי חבר כנסת אחר או בידי הממשלה. חבר הכנסת יציע הצעה כאמור ממקומו במשך זמן שלא יעלה על דקה אחת".
ארבל אסטרחן
פה התכוונתי ש"אחת החלופות" זה אומר שהוא גם יכול לבקש לכלול בסדר היום. כי זה מתייחס לחלופות בסעיף (ג), מה שהממשלה רשאית להציע - שהנושא יידון בכנסת, יידון בוועדה או לא ייכלל.
היו"ר רשף חן
זאת שאלה של ניסוח. במקום "אחת החלופות", תכתבי "להעביר לוועדה או להסיר מסדר היום". עכשיו עולה השאלה מה הדין כשיש לך תשע הצעות זהות. אני חושב שלפי הנוסח הנוכחי, ברור שזה רק שניים. גם הממשלה לא מדברת 18 פעמים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה בדיוק השינוי שאני מבקש לעשות. היום יכול להיות מצב ש-9 חברי כנסת עולים ומציעים הצעה לסדר היום, הממשלה אומרת "מסכימים לדיון במליאה", 18 חברי כנסת מציעים הצעה אחרת - 9 בעד ועדה ו-9 בעד להסיר. יוצא ש-28 איש מדברים על אותה הצעה.
ארבל אסטרחן
זאת הבעיה שעלתה היום. אבל קודם יש בעיה אחרת - האם הם יכולים להציע מליאה. כתוב "להציע את אחת החלופות האמורות בסעיף קטן (ג) ובלבד שחלופה זאת טרם הוצגה". החלופה הזאת כן הוצגה כי חבר הכנסת המציע הציע לכלול את זה בסדר היום.
היו"ר רשף חן
נכתוב פשוט "רשאי להציע להסיר מסדר היום או להעביר לוועדה". אלה בעצם האפשרויות שיש, הוא לא רשאי להציע משהו אחר.
ארבל אסטרחן
אז נכתוב כך: "רשאי להציע שהנושא לא ייכלל בסדר היום או יועבר לוועדה".
היו"ר רשף חן
בסעיף (ד) צריך לכתוב במפורש: "היו יותר מהצעה אחת, יתייחסו הצעות שני חברי הכנסת הנ"ל לכל ההצעות במשותף".
ארבל אסטרחן
ננסח כך: "היו יותר מהצעה אחת באותו נושא, תוצע כל אחת מהחלופות האמורות על-ידי חבר כנסת אחד בלבד לכל ההצעות במשותף".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הממשלה לא מציעה לכלול בסדר היום, היא מסכימה להכללה והיא מציעה להסיר או להעביר לוועדה. אז כשאתה אומר "ההצעות המנויות בסעיף (ג)", ברור שהכוונה היא לוועדה או הסרה.
ארבל אסטרחן
אז נכתוב כך: "רשאית הממשלה להודיע על הסכמתה לכלול את הנושא בסדר היום או להציע שהנושא יידון בוועדה של הכנסת או שלא ייכלל בסדר היום של הכנסת".
ארבל אסטרחן
התוספת הזאת - שההצעות האחרות יתייחסו לכל ההצעות באותו נושא - היא שינוי מהותי. צריך לסמן את זה.
היו"ר רשף חן
אנחנו עוברים לסעיף הקטן הבא: "אין מצביעים כאשר בעל ההצעה נעדר מהאולם, אלא אם כן ראה יושב-ראש הישיבה הצדקה לכך, אחרי שבעל ההצעה הראה נימוקים מיוחדים להעדרו; בכל מקרה, תיכלל ההצעה במניין מכסת ההצעות".
ארבל אסטרחן
זאת תוספת של יצחק לוי. היום כתוב בכוכבית בעמוד 63: "לא נכח חבר הכנסת המציע באולם בעת סיום תשובת השר, יראו את הצעתו כבטלה ולא יוכל אחד מחברי הכנסת להעלות הצעה אחרת".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה כבר לא רלוונטי, אם רק פעם אחת מדברים.
היו"ר רשף חן
תכתבי "אין מצביעים על הצעה כאשר בעל ההצעה נעדר מהאולם". אם הוא מציע יחיד, לא מצביעים על ההצעה בכלל. אם יש כמה מציעים, מוחקים את ההצעה של חבר הכנסת שנעדר מההצבעה. אם כולם נעדרים, לא מצביעים והנושא יורד.

"אלא אם כן ראה יושב-ראש הישיבה הצדקה לכך". איזו סיבה יכולה להיות שיצביעו על הצעה למרות שבעל ההצעה איננו?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בחמש וחצי הוא מתראיין בטלוויזיה, ואז מתקיימת ההצבעה. הוא הציע את ההצעה, היה נוכח בעת תשובת השר וההצעה אחרת, אך בזמן ההצבעה יש לו ראיון בטלוויזיה והוא צריך ללכת. זאת יכולה להיות סיבה לכך שיצביעו בהעדרו.
היו"ר רשף חן
בסוף הסעיף כתוב "בכל מקרה, תיכלל ההצעה במניין מכסת ההצעות" - בוודאי, כי הוא בדיון.

האם דנים בהצעה כשבעל ההצעה איננו, אם הוא מציע יותר?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם הוא לא מעלה את זה, אז אין שום דבר. אם בעל ההצעה איננו, הוא לא מציג את ההצעה ולא מתקיים דיון. בדרך כלל הם מבקשים מראש לא לשים את זה על סדר היום, אלא אם כן המציע הוא חלק מרשימה גדולה של מציעים.
היו"ר רשף חן
סעיף 130: "ביקשה הממשלה להשהות את ההצבעה ובעל ההצעה הסכים לכך, ישאל יושב-ראש הישיבה אם יש התנגדות להשהיה, ורשאי כל אחד מחברי הכנסת להתנגד להשהיה ללא הנמקה; היה התנגדות כאמור, יעמיד היושב-ראש את עניין ההשהיה להצבעה; החליטה הכנסת בעד ההשהיה, תקבע נשיאות הכנסת את המועד להצבעה והודעה תימסר מראש לחברי הכנסת; לא יהיה לפני ההצבעה דיון נוסף בכנסת בנושא זה". זה בעצם זהה לפרוצדורה בחוקים, זה בסדר.

סעיף 131: "החליטה הכנסת לכלול בסדר יומה הצעה לסדר היום, יקבע יושב-ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם הממשלה, את מועד הדיון בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה".
ארבל אסטרחן
פה צריך לראות אם לגבי הצעה דחופה, שתיכף נגיע אליה, רוצים לקצר את התקופה הזאת - שזה יהיה פחות משלושה חודשים.
היו"ר רשף חן
לא צריך לצמצם את זה כל כך. אנחנו גם יודעים שהמטרה של ההצעות הדחופות היא בעיקר הדיון בהצעה, ולא הדיון עצמו.

סעיף 132: "(א) החליטה הכנסת שהנושא של הצעה לסדר היום יידון בוועדה של הכנסת, אך היא לא קבעה את הוועדה, אם משום שהוצעו ועדות שונות ואם משום שלא הוצעה ועדה מסוימת, תקבע ועדת הכנסת את הוועדה שתדון בנושא, ומשקבעה אותה, יודיע על כך יושב-ראש ועדת הכנסת מעל דוכן הכנסת; ההצעות במליאה בדבר הוועדה אליה תועבר ההצעה לסדר היום, לא ינומקו". זה בסדר.
ארבל אסטרחן
הסיפה היא תוספת של ועדת יצחק לוי.
היו"ר רשף חן
"(ב) אחרי שהכריז יושב-ראש ישיבה, בתום הצבעה, על העברת הצעה לוועדה פלונית, אין להיזקק להצעה להעבירה לוועדה אחרת, אלא אם כן ראה היושב-ראש הצדקה לכך, ולפני שעבר לנושא הבא". למה זה בא? הרבה פעמים זאת פשוט טעות של היושב-ראש, אף אחד לא מעלה על דעתו שהוא יעביר את הנושא לוועדה למעמד האישה, והוא מעביר לוועדה למעמד האישה כאשר למעשה צריך להעביר את זה לוועדה למאבק בסמים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה שנאמר פה זה דבר כמעט בלתי אפשרי. היושב-ראש אומר ואז מישהו מתעורר.
אנה שניידר
כתוב פה "אלא אם כן ראה היושב-ראש הצדקה לכך". זאת אומרת, הוא יכול לעשות את זה אם הוא ראה שטעה ולפני שעבר לנושא הבא.
ארבל אסטרחן
היום כתוב רק "אחרי שהחליט יושב-ראש ישיבה, בתום הצבעה, על העברת הצעת חוק או הצעה לסדר היום לוועדה פלונית, אין להיזקק להצעה אחרת". זה היה בכוכבית, והתוספת של "אלא אם כן" זאת תוספת של ועדת יצחק לוי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מתי חברי הכנסת מתעוררים? כאשר היושב-ראש אמר "ועדת הכלכלה" ומישהו חושב שזה צריך ללכת לוועדת הכספים. אין אפשרות להגיד את זה לפני שהיושב-ראש מכריז.
היו"ר רשף חן
נכון. מתי חבר כנסת יציע להעביר לוועדה אחרת? בפרט אם עכשיו אנחנו מגבילים את זה לכך שיכול רק אדם אחד להציע לוועדה. אז אחד משניים - או שיגידו ליושב-ראש: עכשיו תודיע לחברים לאיזו ועדה אתה מתכוון להעביר את זה.
ארבל אסטרחן
אנחנו רוצים שלא יבוא חבר כנסת אחרי שעה ויגיד: את ההצעה לסדר ההיא אני רוצה לוועדה אחרת.
היו"ר רשף חן
אפשר להגיד את זה מיד אחרי שהיושב-ראש הכריז על הוועדה שאליה הוא מתכוון להעביר, או שאפשר ליצור פרוצדורה שבה היושב-ראש מודיע לפני ההצבעה לאיזו ועדה הוא חושב שצריך להעביר את הנושא, ושואל האם יש מישהו שחושב אחרת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
פרקטית לא נזקקים לדבר הזה. היושב-ראש אומר, למשל: "ועדת כלכלה". חבר כנסת אומר "ועדת הכספים". היושב-ראש אומר "ועדת הכנסת תדון" וגמרנו.
היו"ר רשף חן
הפרוצדורה שמתוארת בסעיף 132 אומרת שהכנסת צריכה להחליט על ועדה, והיא צריכה לקבוע איזו ועדה. מתי מתעורר מצב שבו היא לא קובעת את הוועדה? אם הוצעו ועדות שונות או שלא הוצעה שום ועדה, ואז ועדת הכנסת קובעת את הוועדה שתדון בנושא. צריך להיות ברור שההצעות האלה צריכות להיות אחרי שהוחלט עקרונית שהנושא עובר לוועדה.

בסעיף 132(א) צריך להיות כתוב: "החליטה הכנסת על העברת הנושא לוועדה, יכריז היושב-ראש על הוועדה אליה לדעתו יש להעביר את העניין וישאל אם יש הצעות נוספות". הרי זה מה שהוא עושה.
אנה שניידר
אם היושב-ראש ישאל אם יש הצעות נוספות, תמיד יהיה מישהו שיגיד "ועדת הכנסת תקבע".
ארבל אסטרחן
אולי נכתוב "יכריז היושב-ראש על הוועדה שאליה תעבור ההצעה, ורשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לדעתי, כפי שסעיף 132 מנוסח היום, הוא נותן את התשובות לכל מה שצריך.
היו"ר רשף חן
העובדה היא שמה שעושים היום זה בניגוד למה שכתוב בכוכבית. (ב) מבטל את הכוכבית, ואתה בעצמך אומר שזה בלתי אפשרי. אז צריך לוותר על (ב).
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סעיף 132(ב) בוודאי מיותר. סעיף 132(א) הוא בסדר.
אנה שניידר
אולי אפשר לאחד את הנוסח עם סעיף 117 שמדבר על הצעות חוק: "החליטה הכנסת להעביר את הצעת החוק לוועדה, והיו הצעות שונות בנוגע לוועדה אליה תועבר הצעת החוק או שלא הוצעה ועדה מסוימת, תקבע ועדת הכנסת את הוועדה אליה תועבר הצעת החוק". אז אולי לא צריך לכתוב "החליטה הכנסת להעביר לוועדה" אלא "היו הצעות שונות לגבי הוועדה או שלא הוחלט על שום ועדה, תקבע ועדת הכנסת".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בסדר. הרעיון הוא לא לסרבל את זה.
היו"ר רשף חן
איך הכנסת יכולה בכלל לקבוע את הוועדה שאליה יועבר הנושא? "החליטה הכנסת שהנושא של הצעה לסדר היום יידון בוועדה של הכנסת" - זה המשך של התהליך שהיה קודם, יצביעו בעד ועדה או נגד ועדה - "אך היא לא קבעה את הוועדה". היא אף פעם לא קובעת את הוועדה.
ארבל אסטרחן
יכול מציע הצעה אחרת להגיד "אני מציע שזה יעבור לוועדת החוץ והביטחון".
היו"ר רשף חן
אני חושב שזה צריך לעבור לוועדת הכלכלה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז אתה אומר "ועדת הכלכלה". לפעמים יש יושב-ראש שאומר: אנחנו הולכים להצביע, המציע הסכים לוועדה, מי שמצביע בעד זה להעביר לוועדת חוקה, נגד זה להסיר. ואז אתה קופץ ואומר: לא ועדת הכלכלה. ואז היושב-ראש אומר במקום, לפני ההצבעה: ועדת הכנסת תקבע. וההצבעה היא להעברה לוועדת הכנסת. לפעמים מצביעים והיושב-ראש אומר: זה עובר לוועדת קליטה. ואז אתה אומר: אני רוצה שוועדת הכנסת תקבע.
היו"ר רשף חן
איך זה צריך להיות?
אנה שניידר
זה צריך להיות לפני ההצבעה. לדעתי צריכה להיות קודם כל החלטה שזה הולך לוועדה כלשהי, לאחר מכן צריך להגיד לאיזו ועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
במרבית המקרים היא קובעת את הוועדה וההצבעה כוללת את שם הוועדה שאליה יעבור הנושא. קביעה של ועדת הכנסת צריכה להיות היוצא מן הכלל.
אנה שניידר
לכן צריך להיות כתוב כאן "החליטה הכנסת שהנושא יידון בוועדה מוועדות הכנסת" - כשהיושב ראש מעמיד את זה להצבעה הוא צריך להגיד לאיזו ועדה, ואז מישהו בא ומציע ועדה אחרת, באותו מעמד.
היו"ר רשף חן
אם כך, צריך לכתוב כאן שהיושב-ראש, לפני שהוא מעמיד הצעה להעביר לוועדה, חייב להודיע לאיזו ועדה הוא מציע להעביר את זה. ואז, אם יש חבר כנסת שרוצה להציע ועדה אחרת, הוא יכול להציע ועדה אחרת, ואז משמעות ההצבעה היא ועדה כלשהי.
אנה שניידר
זה אומר שהלשכה המשפטית צריכה להכין את ההצעה לאיזו ועדה זה ילך, כמו לגבי הצעות חוק.
היו"ר רשף חן
זאת לא פרוצדורה נכונה. הפרוצדורה צריכה להיות כמו שהיא היום. הדיון הוא קודם כל בשאלה איפה ידונו בזה - הסרה מסדר היום, מליאה או ועדה כלשהי. גמרנו את הדיון, החלטנו לוועדה. המצב הוא שהכנסת בשום שלב לא נדרשת לשאלה באיזו ועדה זה יידון, אלא היושב-ראש אומר: רבותיי, אני כיושב-ראש מציע שזה יעבור לוועדת הכספים. אם כולם שותקים, זה עובר לוועדת הכספים. אם מישהו בשלב הזה אומר: אני מציע לוועדה אחרת, זה עובר לוועדת הכנסת שתקבע לאיזו ועדה להעביר.
אנה שניידר
זה מה שקורה בשטח.
היו"ר רשף חן
אבל זה לא מה שכתוב כאן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למה בכלל צריך לתת לחברי כנסת שאינם קשורים לעניין להגיד לאיזו ועדה זה יעבור. מצד אחד יש האיש שהציע ומצד שני הממשלה. אם יש ביניהם הסכמה, למי יש זכות דיבור?
היו"ר רשף חן
אז הם יסכימו לדון בזה בוועדה למאבק בסמים, אבל הנושא לא קשור לסמים.
ארבל אסטרחן
לפי מה שאתה אומר, זה צריך להיות: "החליטה הכנסת שהנושא של הצעה לסדר היום יידון בוועדה של הכנסת, יכריז היושב-ראש באיזו ועדה יידון הנושא ורשאי כל אחד מחברי הכנסת לבקש להציע ועדה אחרת".
היו"ר רשף חן
יכריז היושב-ראש באיזו ועדה לדעתו יש לדון בנושא, על פי התקנון.
ארבל אסטרחן
"יכריז היושב-ראש באיזו ועדה יידון הנושא, ורשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע ועדה אחרת;
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הנוסח הזה הוא הזמנה לחברי הכנסת להציע ועדה אחרת. פה זה כתוב בלשון שאם הוצעה ועדה אחרת, אבל בלשון שארבל מציעה זאת כאילו הזמנה להציע להעביר לוועדה אחרת.
היו"ר רשף חן
אף אחד לא קורא את התקנון ופועל על פיו, פועלים לפי מה שרואים שקורה במליאה. מה שקורה במליאה זה המצב שאנחנו מתארים כאן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בדרך כלל שואלים את המציע והממשלה קופצת.
ארבל אסטרחן
"הוצעו ועדות שונות, תקבע ועדת הכנסת".
היו"ר רשף חן
אתם רוצים להבהיר שכל ההצעות עוברות לאותה ועדה, או שזה ברור?
ארבל אסטרחן
זאת הצבעה אחת. אז הנוסח יהיה כך: "החליטה הכנסת שהנושא של הצעה לסדר היום יידון בועדה של הכנסת, יכריז היושב-ראש באיזו ועדה יידון הנושא ורשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע ועדה אחרת".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכריז היושב-ראש לפני ההצבעה.
היו"ר רשף חן
זה לא לפני ההצבעה, זה אחרי ההצבעה.
ארבל אסטרחן
זה אחרי ההצבעה, הוא אומר: זה התקבל ויעבור לוועדת הכספים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למה שהיושב-ראש לא יגיד לפני ההצבעה: אנחנו מצביעים להעביר את זה לוועדת הכלכלה, ואז יכול לקפוץ ולהגיד: ועדה אחרת, ואז הוא יגיד: ועדת הכנסת תקבע.

אני חושב שנכון יותר שהיושב-ראש יגיד לאיזו ועדה הוא מצביע. בדרך כלל זה יהיה על סמך מה שהשר ביקש או המציע ביקש.
היו"ר רשף חן
לדעתי היושב-ראש לא צריך להגיד לפני ההצבעה לאיזו ועדה זה ילך. לפני ההצבעה הוא צריך להגיד: אנחנו מצביעים להעברה לוועדה. אחרי כן הוא אומר: הנושא יעבור לוועדת הכספים, למשל. אם בכך זה נגמר, ואף אחד לא מציע הצעה אחרת, זה עובר לוועדת הכספים. אם מישהו אומר: אני מבקש להעביר לוועדת הכלכלה, אז היושב-ראש אומר שזה יעבור לוועדת הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לעומת זאת, אם היושב-ראש אומר לפני ההצבעה לאיזו ועדה זה יעבור, ואף אחד לא אומר כלום, אז אחרי שזה הוצבע אין אפשרות לשנות.
היו"ר רשף חן
זה לא צריך להיות כך. צריך להדריך אותם לא להגיד לפני ההצבעה. היושב-ראש אומר שהוא מצביע על העברה לוועדה, ואחר כך הוא יגיד לאיזו ועדה. אחרת זה נראה כאילו הכנסת החליטה, אז מי ועדת הכנסת שתחליט אחרת?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ועדת הכנסת צריכה להחליט רק כשיש חילוקי דעות במליאה לגבי הוועדה שאליה יעבור הנושא. ועדת הכנסת נכנסת לתמונה רק כשיש דעות שונות.
היו"ר רשף חן
אם הכנסת צריכה להצביע לאיזו ועדה יעבור הנושא, והמחלוקת מתעוררת בשלב שלפני ההצבעה, אז שיצביעו לאיזו ועדה זה יעבור. למה שהכנסת לא תחליט לאיזו ועדה זה יעבור? אני אומר שהכנסת לא אמורה להחליט לאיזו ועדה זה יעבור, זה לא רלוונטי בכלל לפני ההצבעה.
אנה שניידר
אתה מציע שהכל יעבור להחלטת ועדת הכנסת?
היו"ר רשף חן
אני לא מציע לעשות את זה, אני רק רוצה להראות לכם שזה לא רלוונטי לפני ההצבעה. הכנסת לא עוסקת בשאלה באיזו ועדה זה יידון. ברגע שיש מחלוקת זה עובר לוועדת הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם אין מחלוקת, הכנסת קובעת באיזו ועדה זה יידון. הוויכוח בינינו הוא רק על דבר אחד - באיזה שלב היושב-ראש אומר לאיזו ועדה זה הוצבע. האם הוא אומר את זה מראש כדי שחברי הכנסת ידעו שהם הולכים להצביע לוועדת הכלכלה, למשל, ואז מישהו יקפוץ ויגיד: לא, ועדת הכספים. או שהיושב-ראש הצביע קודם להעברה לוועדה כלשהי, ואחרי ההצבעה הוא אומר: העברנו את זה לוועדת הכלכלה, ואז יקפוץ אותו מישהו ויגיד: ועדת הכספים. זה כל ההבדל, ובעיניי זה לא קריטי.
היו"ר רשף חן
המצב הקיים הוא שהיושב-ראש מכריז אחרי ההצבעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא תמיד.
אנה שניידר
לדעתי, מה שצריך להיות - שלקראת ההצבעה היושב-ראש אומר לאיזו ועדה זה יעבור. יודעים כבר שזה הולך לוועדה, ועדה זה לא משהו ערטילאי.
היו"ר רשף חן
זה לגמרי לא חשוב בעיניי. רק זה צריך להיות אחד משניהם, ולא אמירה אמורפית שמערבבת את שתי האפשרויות, או שכותבים דבר אחד ועושים דבר הפוך. צריך להחליט מה מבין השניים לכתוב.

אני רוצה שיהיה כתוב המצב כפי שהוא היום. המצב היום הוא שמצביעים על ועדה כלשהי, בדרך כלל לא אומרים לאיזו ועדה. לאחר ההצבעה היושב-ראש מנסה לגבש הסכמה על הוועדה, הוא מציע הצעה להסכמה, אפשרות אחת היא שהוא יגיד: "אני חושב שזה צריך לעבור לוועדת הכלכלה, יש מישהו שמתנגד?". אפשרות אחרת היא שהוא שואל את היועצת המשפטית "לאיזו ועדה זה צריך ללכת?" ומציע את מה שהיא אומרת. אפשרות שלישית, הוא שואל את המציע: "לאיזו ועדה אתה רוצה שזה ילך?", ולפי זה הולכים. בכל האפשרויות האלה, היושב-ראש מציע למליאה הצעה להסכמה. הוא אומר: "אני מציע שנסכים על ועדת הכלכלה". מספיק שיש חבר כנסת אחד שאומר שהוא לא מסכים להצעה הזאת, הוא רוצה ועדה אחרת, הפורום המוסמך להחליט זה לא הכנסת אלא ועדת הכנסת.
אנה שניידר
זה בעצם אותו הדבר גם אם הוא היה אומר מראש שהוא מציע שזה ילך לוועדת הכלכלה.
היו"ר רשף חן
ודאי שהוא יכול גם להגיד את זה מראש, אבל אני לא רוצה להגביל את זה כי זה המצב.
ארבל אסטרחן
אני מציעה נוסח כזה. סעיף קטן (ב) יימחק, ואז יהיה רק סעיף 132 שאומר: "החליטה הכנסת שהנושא של הצעה לסדר היום יידון בוועדה של הכנסת, יודיע היושב-ראש באיזו ועדה יידון הנושא, ורשאי כל אחד מחברי הכנסת להציע ועדה אחרת. הוצעו ועדות שונות, תקבע ועדת הכנסת את הוועדה שתדון בנושא, ומשקבעה אותה יודיע על כך יושב-ראש ועדת הכנסת מעל דוכן הכנסת; ההצעות במליאה בדבר הוועדה אליה תועבר ההצעה לסדר היום, לא ינומקו".
היו"ר רשף חן
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
האם צריך להגיד שגם אם לא הוצעה שום ועדה, שתקבע את זה ועדת הכנסת?
היו"ר רשף חן
זאת אומרת שהיושב-ראש לאיזו ועדה להעביר? אז הוא מציע ועדת הכנסת, לא צריך לכתוב את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בפרקטיקה אין הבדל גדול אם היושב-ראש מכריז על הוועדה לפני או אחרי ההצבעה.
אנה שניידר
לכן באה ההצעה של יצחק לוי, שאפשר לשחק עם זה לפני שעוברים לנושא הבא. כל עוד לא התחלנו בנושא הבא, אפשר להציע להעביר לוועדה אחרת.
ארבל אסטרחן
אבל הם מחמירים. הם אומרים שאחרי שהיושב-ראש הכריז, אין להיזקק להצעה להעביר לוועדה אחרת.
אנה שניידר
אבל עדיין הם נותנים פתח, לפי שיקול הדעת של היושב-ראש, לפני שעברו לנושא הבא.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שהנוסח כפי שהקראתי הוא בסדר.
היו"ר רשף חן
זה בסדר גמור. את יכולה אולי להוסיף שם "מיד בסמוך לאחר ההודעה".
ארבל אסטרחן
"ורשאי כל אחד מחברי הכנסת בסמוך לאחר ההודעה להציע הצעה אחרת".
היו"ר רשף חן
לא הוצעה הצעה אחרת, יחליט היושב-ראש. ברגע שהוא החליט, זה נגמר.
ארבל אסטרחן
מה שאין לנו פה, זה משהו שלא מעוגן בתקנון - הכנסת החליטה להעביר לוועדת הכספים, ופתאום יושב-ראש ועדת הכלכלה, למשל, שומע שזה עבר לוועדת הכספים והוא רוצה שזה יעבור אליו. אפשרות כזאת יש רק בהצעות חוק, וגם שם זה לא מעוגן כמו שצריך כי שם רק יושב-ראש ועדה שזה עבר אליו יכול לבקש שזה ילך לוועדה אחרת, ולא יושב-ראש ועדה שרוצה את זה אליו. בפועל ועדת הכנסת דנה בכל - אם זה עבר לוועדה אחת, והמציע או יושב-ראש ועדה אחרת רוצה את זה אליו - אבל זה לא מעוגן בתקנון.
אנה שניידר
אני חושבת שכדאי להכניס את זה כאן.
ארבל אסטרחן
זה לא קורה במליאה. אני מדברת על מצב שנושא עבר לוועדת הכספים, עכשיו שומע על זה יושב-ראש ועדת החוקה ואומר: "זה נושא של ועדת חוקה, מה פתאום העבירו את זה לוועדת הכספים?", והוא פונה לוועדת הכנסת שתציע לכנסת לשנות את החלטתה.
היו"ר רשף חן
אפשר להוסיף פה סעיף ש"בכל עת עד שהתחיל הדיון בהצעה, רשאי יושב-ראש ועדה" - רק היושב-ראש, לא המציע, כי יכולים להיות גם הרבה מציעים.
ארבל אסטרחן
"רשאי יושב-ראש ועדה לבקש כי ועדת הכנסת תציע לכנסת" - ואז הכנסת צריכה להצביע שוב.
היו"ר רשף חן
לא. הרי בשום שלב הכנסת לא הצביע לאיזו ועדה זה יעבור, היתה על כך הסכמה במליאה, עכשיו אין הסכמה. הגוף המוסמך להחליט לאיזו ועדה זה יעבור, זאת ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
ככה אנחנו עושים. אם משהו עבר לוועדת הכנסת והיא מחליטה, זאת רק הודעה למליאה. אבל אם משהו עבר לוועדה, וועדת הכנסת רוצה להחליף, זאת הצבעה במליאה.
היו"ר רשף חן
אני מציע לשנות את זה, זה לא נכון. אם הקונספציה שאנחנו מדברים עליה, ואני חושב שהיא הנכונה והיא גם מבטאת מה שקורה, ההצבעה בכנסת לא עוסקת בשאלה לאיזו ועדה הנושא עובר. ההעברה לוועדה מסוימת היא תוצאה של הסכמה שנוצרת במליאה, ואנחנו אומרים: ההסכמה הזאת מחייבת את כל חברי הכנסת למעט את יושבי ראש הוועדות. יושבי ראש הוועדות יכולים, גם בלי להיות נוכחים, לבוא ולהגיד: אנחנו מבקשים שזה יעבור לוועדה אחרת.
אנה שניידר
זה לא כתוב.
היו"ר רשף חן
אני מציע סעיף חדש. אין שום טעם להעביר את זה שוב להצבעה במליאה. "רשאי יושב-ראש ועדה לבקש כי ועדת הכנסת תחליט להעביר את הנושא לדיון בוועדה שבראשה הוא עומד".
ארבל אסטרחן
או בוועדה אחרת. אני רוצה גם שיושב-ראש ועדה שזה עבר אליו יוכל להגיד: זה לא שייך לי, תיקחו את זה לוועדה אחרת. זה גם יכול להיות.
אתי בן-יוסף
זה כמו מה שכתוב היום בסעיף 118 לגבי חקיקה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למה זאת פררוגטיבה של יושב-ראש הוועדה? לדעתי זאת צריכה להיות החלטה של הוועדה.
אנה שניידר
אפשר להגיד כך: "הגיעה הוועדה שאצלה זה נמצא למסקנה שמן הראוי שהטיפול בהצעה יועבר לוועדה אחרת, יביא יושב-ראש הוועדה את הדבר בפני ועדת הכנסת".
היו"ר רשף חן
למה זאת לא פררוגטיבה של היושב-ראש?
אתי בן-יוסף
כי ההצעה היא של הוועדה, לא רק שלו.
אנה שניידר
אני מסתכלת על זה באנלוגיה לחקיקה, תראה את סעיף 118(ג) הקיים.
ארבל אסטרחן
זה לא נותן תשובה כשיושב-ראש ועדה רוצה את זה אליו, זה רק כשמישהו רוצה שזה ילך ממנו.
אנה שניידר
אפשר לשפץ את הנוסח בסעיף 118.
היו"ר רשף חן
זאת נראית לי פרוצדורה מסובכת מדי. אני חושב שזה צריך להיות שיקול הדעת של היושב-ראש. הוא לא רוצה לדון בזה, הוא חושב שוועדה אחרת צריכה לדון בזה. הוא לא רוצה להסיר את זה מסדר היום, הוא רוצה שוועדה אחרת תדון בזה.
אנה שניידר
אבל המציע רוצה את זה בוועדה שהוא חבר בה.
אתי בן-יוסף
אז הוא צריך הסכמה של הוועדה.
היו"ר רשף חן
אם יושב-ראש הוועדה היה במליאה, בכל עת הוא היה יכול להגיד: אני לא רוצה את זה אצלי. אבל הוא לא היה במליאה. אנחנו נותנים כאן ליושבי-הראש מעמד מיוחד.
אנה שניידר
למה שלא תיתן את זה לוועדה כולה?
היו"ר רשף חן
כי אז היושב-ראש צריך להביא את זה לוועדה, להעלות את זה, יתקיים דיון בוועדה. הרי כל העניין הוא שהוא לא רוצה לקיים על זה דיון. הוא לא רוצה לבזבז על זה זמן, זה טיפשי בעיניו, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה שזה יהיה בוועדה אחרת. ועדת הכנסת לא חייבת להסכים.
אנה שניידר
אבל את המציע זה מעניין. המציע תמיד תומך בהצעתו, אם היא כבר הגיעה לוועדה.
היו"ר רשף חן
גם המציע לא רוצה שהדיון יהיה אצל יושב-ראש שלא מעוניין בכך. מה זה עוזר לו?
אנה שניידר
בכל מקרה, צריך לתת לזה ביטוי בתקנון כי היום אנחנו עושים את זה בלי הוראה בתקנון.
היו"ר רשף חן
הרעיון הוא שהבאה לוועדה מלכתחילה מבוססת על קונצנזוס.
ארבל אסטרחן
"בכל עת עד תחילת הדיון בוועדה רשאי יושב-ראש ועדה שהנושא הועבר לטיפולה של הוועדה שלו או יושב-ראש ועדה שמבקש שהנושא יועבר אליו, לבקש כי ועדת הכנסת תחליט להעביר את הנושא".
אנה שניידר
היא תכריע, ויושב ראש ועדת הכנסת יודיע על כך במליאה.
ארבל אסטרחן
"יודיע על כך יושב-ראש ועדת הכנסת מעל דוכן הכנסת". עכשיו אנחנו רוצים להגיד שזה יהיה רק פעם אחת, לא יוכלו לבקש שוב להעביר לוועדה אחרת.
היו"ר רשף חן
כך יהיה גם לפי הסעיף הראשון, אם המליאה העבירה את זה מלכתחילה לקביעת ועדת הכנסת. אפשר לכתוב כך: "בכל עת לפני שהתחיל הדיון וכל עוד ועדת הכנסת לא נדרשה לנושא".
ארבל אסטרחן
"כל עוד הוועדה לא נקבעה על-ידי ועדת הכנסת".
אנה שניידר
ועדת הכנסת מחליטה רק אחרי שהיא שומעת את המציע.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם כך, תכתבי את זה - שוועדת הכנסת תשמע גם את המציע.
ארבל אסטרחן
אנחנו שואלים את יושבי ראש הוועדות, בלי המציע.
אנה שניידר
צריך לשמוע את המציע.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד שוועדת הכנסת חייבת ליידע את המציע על קיום הדין.
היו"ר רשף חן
המציע יוזמן לדיון בוועדת הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לפחות שהוועדה לא תחליט אלא אם כן היא שמעה את המציע.
ארבל אסטרחן
לא שמעה, הזמינה אותו. אם הוא לא בא?
היו"ר רשף חן
המציע יוזמן ויורשה להגיד את דבריו.
אנה שניידר
לדיון בוועדת הכנסת יוזמן המציע.
אתי בן-יוסף
אם זה בהסכמה של המציע, אני לא מזמינה אותו.
היו"ר רשף חן
אם זה בהסכמה של המציע, זה בסדר. אבל אם זה בהסכמה של אחרים ולא בהסכמתו, את צריכה להזמין אותו לדיון.

סיימנו את סעיף 132. נעצור כאן.


הישיבה ננעלה בשעה 17:00.

קוד המקור של הנתונים