ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/07/2004

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים

פרוטוקול

סדר-היום
__שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה___לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים.

4
הוועדה המשותפת (ועדת הכנסת וועדת הכספים) לעניין תקציב הכנסת
14/07/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 9

מישיבת הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת
(ועדת הכספים וועדת הכנסת)
יום רביעי, כ"ה בתמוז התשס"ד (14 ביולי 2004), שעה 09:45
סדר-היום
שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה
לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים.
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און - היו"ר
יולי אדלשטיין
שאול יהלום
דני יתום
יאיר פרץ
אהוד רצאבי


סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מוזמנים
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אבי לוי - חשב הכנסת
נדב כספי - חשבוּת הכנסת
יצחק שד"ר - קצין הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
חפציבה צנעני

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה
לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים
היו"ר רוני בר-און
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת. על סדר יומנו בקשת יושב-ראש הכנסת להכניס שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004, בה נאמר: בהתאם לסעיף 11(ב)(1) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מתבקש אישור הוועדה להעביר את הסכומים המפורטים מטה מסעיף הרזרבה לסעיפים אחרים. סך כל הבקשה היא 4,600 אלפי שקלים מתכנית הרזרבה שמספרה 02.04.01. החלק הראשון בפירוט הוא: לתקנה 02.02.02.04 - קשר עם הציבור - 1.1 מליון שקל. ההסבר הוא: "החלת הקיצוץ בתקציב הקשר לציבור ב-1.6.04 מחייבת תוספת לכיסוי ההפרש בתקופה מינואר עד מאי 2005".

שאלה - החלטתנו בעניין קיצוץ תקציב קשר לבוחר היתה במאי, כלומר כאשר הכנתם את תקציב 2004 בעצם לא הייתם צריכים לקחת כנתון שיהיה קיצוץ בתקציב קשר עם הציבור. הייתם צריכים לבנות תקציב על תקציב קשר עם הציבור שהיה שריר וקיים עד מאי 2004. איך הגעתם למצב שיש לכם חוסר?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ברשות היושב-ראש, אני אענה. כאשר אנו בנינו את התקציב לשנה זו, חשבנו והתכוונו לממש את כל המלצות ועדת גרונאו כפי שאנו היינו ערים לה וכפי שאנו הסכמנו מראש וגם הצענו לפניה. ואכן, כך קיבלה ועדת גרונאו את אשר קיבלה. מאז ההתנהלות של אישור ארכה כחמישה חודשים כאשר חלק זה בגלל פגרת האביב שהיתה.
היו"ר רוני בר-און
אדוני יושב-ראש הכנסת, מתי הוגשו המלצות ועדת גרונאו הראשונות? יבררו לי זאת במנגנון.
אבי לוי
בפברואר או במרץ.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
על כל פנים, גם לאחר שדיברנו עם ראשי הסיעות, אנו בנינו את תקציב השנה הזאת על כך שאנו נקצץ כפי שבאופן מעשי בסופו של דבר גם הוועדה אישרה.

אלא מה? חמישה חודשים התנהלה הכנסת והתקציב הופעל בהתאם לאישורים שהיו קיימים עד אשר שונתה ההחלטה ע"י ועדת הכנסת ב-15 בפברואר. ב-15 בפברואר אנו כבר הגשנו את התקציב מתוך ידיעה ברורה שיש הסכמה כמעט מלאה, שאכן אושרה בסופו של דבר בחודש מאי ע"י ועדה נכבדה זו, ועדת הכנסת, במליאתה. פירושו של דבר, שאנו צפינו, וגם ציפיותינו נתגשמו, אלא שהן התגשמו החל מחודש יוני. עד חודש יוני כמובן חברי-הכנסת המשיכו--
יאיר פרץ
--לחגוג.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
--להשתמש באותה קרן בהתאם להנחיות שהיו ואשר טרם שונו.
היו"ר רוני בר-און
אם כך, הסיכום בנקודה הזאת הוא שתקציב 2004 הוכן על בסיס הנחה שוועדת גרונאו תקצץ את תקציב קשר עם הציבור--
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
--ושוועדת הכנסת תאשר אותה כפי שאכן עשתה. נכון שיש תיקונים שוליים לחלוטין מבחינת גודל התקציב.
היו"ר רוני בר-און
ברור.
היו"ר רוני בר-און
כן. ההשפעה התקציבית להחלטות ועדת הכנסת היא לא גדולה, אבל אתם לקחתם בחשבון שבמהלך 2004 ישונה תקציב קשר עם הציבור.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אין כל ספק. כל כך למה? אדוני גם היה שותף לדיונים שהיו בשנה קודם לכן, שאכן מינואר אנו נקצץ.
היו"ר רוני בר-און
היתה קודם ועדת אדלשטיין. זה היה בסיס ההנחה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
נכון, גם ועדת אדלשטיין המליצה. רוב המלצותיה של ועדת אדלשטיין התקבלו.
היו"ר רוני בר-און
האם יש הערות לעניין הזה? אני חושב שהמתמטיקה פשוטה וברורה מאד, ואנו לא יכולים שלא לאשר אותה.

אני מעמיד, אפוא, להצבעה את הסעיף הזה - העברה מסעיף הרזרבה לתקנה 02.02.02.04 לעניין קשר עם הציבור, בהתאמה לכך שתקופת הקיצוץ לא רצה על כל השנה אלא רצה רק על חמשת החודשים הראשונים. מי בעד לאשר? מי נגד?

ה צ ב ע ה

הבקשה, לאישור העברה מסעיף הרזרבה לתקנה 02.02.02.04 לעניין קשר עם הציבור, נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
אני קובע שסעיף זה אושר פה אחד.
הסעיף השני הוא
תקנה 02.02.02.11 - אבטחת חברי-כנסת. אנו מתבקשים להעביר 3.5 מליוני שקלים. דברי ההסבר הם: "גידול במספר הח"כים המאובטחים ובצרכים נוספים בתחום המיגון והאבטחה". האם מישהו מבקש הבהרות או הרחבות בעניין הזה?
שאול יהלום
אני חושב שאין צורך, אם כולם סומכים על היושב-ראש ועל הגזבר. אם לא, אינני מציע שהישיבה בנושא הזה תהיה פתוחה לתקשורת.
היו"ר רוני בר-און
האם למישהו יש הערות? אם יש למישהו הערות או שאלות לגבי זה שבעניין הנוגע לנושא אבטחה צריך לסגור את הישיבה, אין לי בעיה לסגור את הישיבה. אין דרישות.

אני מעמיד להצבעה את הסעיף התקציבי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

הבקשה, לאישור העברה מהרזרבה לתקנה 02.02.02.11 בעניין אבטחת חברי-כנסת, נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
אני קובע שאישרנו גם את ההעברה הזאת מהרזרבה לתקציב 02.02.02.11 בעניין אבטחת חברי-הכנסת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הואיל והישיבה פתוחה, ברשות היושב-ראש, ברצוני להעיר הערה. אני רוצה להתייעץ עם קצין הכנסת ולדעת האם יש איזה שהוא דבר בסעיפים האלה שהוא חסוי. כל שאר הדברים יהיו פתוחים בפני התקשורת ובפני אדוני, על מנת להציג את הדברים, כמובן בכפוף לאותם דברים שאנו לא יכולים לדבר עליהם. יצחק שד"ר, לא עכשיו. אם העיתונאים ישאלו, הדובר יוציא הודעה.
היו"ר רוני בר-און
יש פה אמירה מספקת: "גידול במספר הח"כים... ובצרכים נוספים". אינני חושב שאנו צריכים- - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני צריך לדבר רק עם יצחק שד"ר. היושב-ראש, אני ואתה נתייעץ איתו.
יצחק שד"ר
לא על חשבון זמנה של הוועדה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מאה אחוז.
היו"ר רוני בר-און
אני מתנצל על כך שנאלצתי לדחות את הישיבה ב-45 דקות, אבל היה לנו עניין בוער אחר.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
היה עוד דבר.
היו"ר רוני בר-און
העניין הנוסף - אני אפילו לא הספקתי לקרוא את זה. נעשה זאת בשבוע הבא.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הבנתי, ואין לי שום בעיה. אני מודה לך מאד.
היו"ר רוני בר-און
בשעה 10:15 תתקיים ישיבת ועדת כנסת.

אני נועל את הישיבה.

אני מודה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים