ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/07/2004

תקנות לימוד חובה (יעוד כספי תשלומים) התשס"ד - 2004

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך והתרבות

19.7.2004


הכנסת השש-עשרה
נוסח לא מתוק
מושב שני
פרוטוקול מס' 283

מישיבת ועדת החינוך התרבות

יום שני, א' באב התשס"ד, (19.7.2004) שעה 10:00
סדר היום
תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) - התשס"ד- 2004
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי - היו"ר
מוזמנים
ד"ר יאיר סמוכה - סגן מנהלת המינהל הפדגוגי

ד"ר יוסי לוי - משרד החינוך, התרבות והספורטציפי וינברג - עוזרת מנכ"לית, משרד החינוך

דרור עמיאל
- לשכת היועצת המשפטית , משרד החינוך

עו"ד אביגדור דנן - לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

ישראל נדיבי
- סמנכ"ל מרכז מועצות אזוריותאמיר ברטוב - גזבר עיריית רעננהיהודית איזנר - הסתדרות המוריםתלמידים
- הפרלמנטר הצעיר
עוזר ליו"ר הוועדה
עו"ד אביאל אהרון
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) - התשס"ד- 2004
היו"ר אילן שלגי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני מקווה שנצליח לאשר את התקנות, זה נושא חשוב. וזה נושא שגם בו תלוי האישור של תשלומי ההורים לתשס"ה. יש לנו גם תלמידים מכל הארץ. אתם הגעתם הנה בתור הפרלמנטר הצעיר? יופי, שמענו עליכם, נחמד מאוד, ברוכים הבאים.


אני מציע, ד"ר סמוכה, עו"ד אביגדור דנן, תציגו את התקנות ואז אנחנו נתייחס.
אביגדור דנן
לאחרונה תוקן חוק לימוד חובה, בתיקון שנקרא "תיקון מספר 26". שהוא פורסם בספר חוקים ב11- למרץ 2004. והמהות העיקרית של התיקון היתה כזו. ראשית, עפ"י הקבוע בחוק, כל רשות מקומית צריכה להחזיק את כל כספי התשלומים, שהם למעשה הכספים שגובים מוסדות חינוך מהורי התלמידים שלומדים באותו מוסד, בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה הזו.


קודם כל, ייחוד חשבון בנק לכספי התשלומים. אחר-כך הוסיף התיקון וקבע, שבסוף כל שנה יהיה ניתן, או להחזיר את הכספים לתלמידים שמהם נגבו, או לנכות מהם. תלמידים שנשארים להמשיך ללמוד באותו מוסד חינוך, ניתן לקזז למעשה את התשלומים העודפים משנה אחת, מהסכומים שהם חייבים בשנה העוקבת לה. אלו שתי האופציות שהשאיר המחוקק לעשות עם העודפים שנשארו מכספים שנגבו בשנת לימודים ספציפית.


עוד הטיל המחוקק על שרת החינוך, לקבוע תקנות והוראות לביצוע הסעיפים האלה. וגם הנחיות לגבי ניהול חשבון הבנק, המיוחד הזה שהזכרנו. ואחראי על ביקורת על ניהולו. וכן מתן זכות עיון ודיווח להורים ולוועד ההורים במוסד החינוך, לעניין כספי התשלומים.
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה להעיר שהמחוקק גם הטיל עליכם, כלשונך, לתקן את התקנות האלה בתוך שלושה חודשים על פרסום החוק, ואנחנו כבר מעבר לארבעה חודשים. אבל טוב שהגעתם אלינו סוף סוף.
אביגדור דנן
נכון, אנחנו עשינו את זה באמת בזריזות. אני רק אעיר, מה שכן נוצר פה איזה שהיא פרוצדורה והיא יחסית מורכבת, בגלל שכל תיקון לחוק לימוד חובה מחייב את שרת החינוך להיוועץ בוועד החינוך שהוקם.
היו"ר אילן שלגי
שעכשיו סוף סוף קיים.
אביגדור דנן
שסוף סוף קיים, אבל זו עדיין פרוצדורה וגם מחייב אותנו כמי שמנסחים את התקנות, לקבל את אישור משרד המשפטים לנוסח. שיהיה מקובל גם על משרד המשפטים. זאת אומרת, שלוקח זמן זה תלוי רק בנו, אז השתדלנו מאוד ואכן לא עמדנו בזמנים, אנחנו מיצרים על כך.
אביגדור דנן
להציג את התקנות לגופן?
היו"ר אילן שלגי
כן. אני חושב שראוי להקריא.
מירב ישראלי
אני יכולה להקריא, ואולי נעצור בכל מקום שיש הערה.


"תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ג) ו-(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן: "החוק"), לאחר היוועצות עם ועד החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1.
הגדרות -
בתקנות אלה -

"גזבר" - גזבר רשות חינוך מקומית או אדם שמונה לפקח על החשבון מטעם בעל מוסד חינוך;

"הממונה" - המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה;

"שק" - כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות;

"תאגיד בנקאי - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981. "


כאן יש הערה ניסוחית פשוט בדקתי בתקנות ואין התייחסות למונח, "תאגיד בנקאי", כך שאין צורך בהגדרה הזאת. אולי אני אקריא את סעיף 2 ואז…
היו"ר אילן שלגי
את סבורה שההגדרה "תאגיד בנקאי" כאן מיותרת?
מירב ישראלי
כן. כנראה היתה הוראה קודם שהשמיטו אותה.
היו"ר אילן שלגי
אז אנחנו מוחקים.
מירב ישראלי
"ניהול החשבון 2 (א) -
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך, ימסרו לכל

מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, את פרטי חשבון הבנק

הנפרד של המוסד, לא יאוחר מה1- באוגוסט שבכל שנה".


כאן זה גם הערה ניסוחית. בעצם לא כתוב מי פותח את חשבון הבנק. בחוק כתוב, "שהרשות המקומית או בעל המוסד, יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד לכל מוסד".


הצעתי לעו"ד דנן, שאולי בנוסח יהיה משהו כמו, "שניתנו את פרטי חשבון הבנק הנפרד, שפתחו עבור המוסד". משהו בסגנון הזה, האם זה אפשרי מבחינתכם?
אביגדור דנן
אני רק אעיר לעניין הזה, שלא בכל שנה יהיה מעשה של פתיחת חשבון.
היו"ר אילן שלגי
בוודאי שלא.
אביגדור דנן
ויכול להיות שיש כבר חשבונות כאלה.
מירב ישראלי
אז יכול להיות שצריך להגיד הוראה נפרדת, "שרשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך, יפתחו חשבון בנק עבור כל מוסד חינוך".
אביגדור דנן
אבל אם אותו יפתחו - אז הם יצטרך לפתוח. אנחנו רוצים גם להכשיר את החשבונות שכבר קיימים.
אמיר ברטוב
תכתוב, "ידאגו לקיום חשבון נפרד במוסד".
מירב ישראלי
פשוט לא כתוב כאן בעצם מי אחראי. הם יודיעו על החשבון, אבל אין פה הוראה אופרטיבית.
היו"ר אילן שלגי
האם ההוראה שקיימת בחוק לא מספיקה?
מירב ישראלי
השאלה אם זה כך, אז מי יפתח את החשבון? אם ההערה היא נכונה.
אמיר ברטוב
התשובה היא מאוד פשוטה. משמעו של מה שכתוב כאן, זה ברור שבעל המוסד, או הרשות המקומית, חייבים לפתוח.
היו"ר אילן שלגי
אולי נבדוק בחוק.
מירב ישראלי
החוק אומר, "החזיקו את… השני".
אביגדור דנן
כן, אבל השאלה אם אפשר להבין מזה, שאם הם צריכים להחזיק את כספי התשלום בחשבון בנק נפרד, זה מחייב אותם לפתוח חשבון בנק כזה.
היו"ר אילן שלגי
אפשר להתקדם.
מירב ישראלי
"(ב)
רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם, לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, לגבי חשבון הבנק (להלן: "מורשי חתימה)."

סוג החשבון 3.
(א)
חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא ניתן יהיה למשוך

ממנו משיכת יתר.

(2) רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך, יממנו את עלות העמלות הבנקאיות ודמי הניהול השונים הדרושים לקיומו של החשבון".
אמיר ברטוב
למה לא בית-ספר? אתה יוצר כאן חיכוך.
היו"ר אילן שלגי
אבל ברור לי שהגזברים לא אוהבים את זה.
אמיר ברטוב
לא, אתה יוצר חיכוך עם הרשות.
היו"ר אילן שלגי
בוא נדבר ברשות דיבור, אז אני בהחלט אשמח לשמוע אותך. אתם יכולים להתייחס לזה?
יאיר סמוכה
בחוזר מנכ"ל כתוב, "שאסור לגבות כספים מההורים עבור כל עמלה שהיא". כי אנחנו רוצים שהכספים שגובים מההורים ילכו לתלמידים.
היו"ר אילן שלגי
מובן. אבל אנחנו מבינים שהרשויות המקומיות לא מרוצות מזה. מה לעשות, מה אומר מר נדיבי?
ישראל נדיבי
אני אומר שאם זה בסה"כ תקנה או חוזר מנכ"ל, אז שחוזר מנכ"ל יקבע שכל עלויות החשבון הם מאותו חשבון.
היו"ר אילן שלגי
לא, לא. יש עניין אחר. היות ותשלומי ההורים הם דברים ספציפיים שנקבעים בחוק כל שנה על-פי סעיף 6(ד). אלה הכללים והתקנות שקובע השר. ותשלומים אחרים אסור לגבות מההורים. אז באמת המסקנה היא שזה לא צריך לחול עליהם.
ישראל נדיבי
משרד החינוך החזיק את החשבון. זאת אומרת, למה הרשות המקומית?
היו"ר אילן שלגי
כי היא ממילא עושה את זה כבר.
ישראל נדיבי
היא עושה את זה בחשבון אחד לכל המוסדות חינוך. אם יש לה 100 מוסדות - הם יעשו את זה פי מאה.
היו"ר אילן שלגי
כן, נכון. אני מניח שאתם תנהלו משא ומתן מוצלח עם הבנקים. והבנק שייתן לכם את התנאים הטובים ביותר, עם העמלות הנמוכות ביותר, שם תפתחו את החשבונות. אם עכשיו צריך לפתוח בדוגמה שלך, 100 חשבונות - אני מניח שהבנקים יתחרו והעמלות תהיינה בהתאם.
אמיר ברטוב
יש לבית ספר חשבון נוסף שמנהל כספים שאינם כספי הורים. בתי-ספר שעושים ניהול עצמי, שמשלמים לבד חשמל ומים. אין שום בעיה להטיל את העמלות האלה, לא על החשבון המיוחד, אלא על חשבון אחר של בית-הספר. ממילא הרשות נותנת תקציב לבית-הספר לפעילויות.
היו"ר אילן שלגי
גם הפתרון הטכני הזה, הוא לא מתאים לגבי אותם בתי-ספר שאין להם את החשבון הנוסף.
אמיר ברטוב
אבל אין בתי-ספר שפועלים רק מכספי הורים. אין מצב כזה. אין רשות מקומית שלא נותנת לבית-הספר כסף.
היו"ר אילן שלגי
אז אתה תוכל במסגרת הרשות המקומית, הכספים שאתה מעביר לבתי-ספר, לנכות את העלות של העמלות.
אמיר ברטוב
בוא נתקן את ההגדרה כאן, שהתשלומים האלה לא ירדו מהחשבון המיוחד.
היו"ר אילן שלגי
ממש לא. אני לא מכיר איזה הוראת חוק שמונעת מכם לומר לבית-הספר, עמלות ניהול החשבון שלך, הראו השנה 200 ש"ח, אנחנו מנכים את זה מהכספים שאנחנו מעבירים לך.
ישראל נדיבי
למה באמת שלא יהיה נוסח ששולל את זה. שאומר, "העמלות לא ימומנו מחשבון התלמידים". זה אני מסכים לעיריות. אבל שלא ימומנו מזה. אם זה יהיה מהחשבון הישיר של המועצה או מהחשבון העקיף שהיא נותנת, זו בעיה.
היו"ר אילן שלגי
מה אתם אומרים?
אביגדור דנן
אנחנו חוזרים שוב, וזה דומה לתשובה בסוגייה הקודמת שדנו. אנחנו חוזרים שוב לנוסח של החוק. ואנחנו חושבים שאם המחוקק נקט במינוח, "רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך, יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד". אנחנו סבורים שהתכוון המחוקק להטיל את עלות ניהול….
מירב ישראלי
"משיכת כספים על חשבון: 4. כל משיכת כספים מחשבון הבנק, תחויב בחתימת שני מורשי החתימה.
החזרת כספים לתלמידים
5. (א)
מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק, בתום שנת הלימודים, לתלמידים שמהם נגבו, עד יום 31 באוגוסט בכל שנה.

(ב) בעת החזר תשלום לתלמיד העולה על 20 שקלים חדשים, יהיה באמצעות שק בלבד".
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה להעיר משהו. אני פה דווקא מנסה לחסוך עלויות. שק זה עולה כסף, זה עוד עמלה, זה עוד שורה בחשבון והעלויות לרשויות ולבעלויות. נדמה לי שהיום מותר לדבר על סכום קצת גבוה יותר מ20- ש"ח, שאותו יהיה צורך להחזיר בשק.
מירב ישראלי
למה בכלל ההוראה שלחייב להחזיר בשק, ממה זה נובע?
אביגדור דנן
זה לקבל את האסמכתא.
מירב ישראלי
אי אפשר להחתים אותו על קבלה?
היו"ר אילן שלגי
בכל מקרה צריך גם להחתים על קבלה.
אביגדור דנן
נכון, גם קבענו את זה.
היו"ר אילן שלגי
האם יש חשש לאיזשהו נזק אם פה יהיה כתוב, "100 ש"ח".
אביגדור דנן
לא. מה שכן, שזה אומר שסכומים עד 100 ש"ח, כל הניירת לגביהם תהיה פחות מסודרת.
היו"ר אילן שלגי
אבל תהיינה קבלות.
אביגדור דנן
כן, תהיינה קבלות. אבל בשיקים זה מסודר. אם הורה יבקש דיווח מהבנק - אז יראה את כל השק.
אמיר ברטוב
החשבון הזה אתה מגדיל את העלויות בצורה מאוד משמעותית. נניח שיש לי 300 הורים, אני צריך להחזיר לכולם 60 ש"ח - זה עוד 300 שיקים. אני יכול לעשות את זה בפקודה אחת, בשורה אחת, בהעברה בנקאית.
היו"ר אילן שלגי
לכן אנחנו קודם כל כעת מגדילים את הסכום למאה או לחמישים, תכף נראה, וזה יצמצם את מספר השיקים.
אמיר ברטוב
בסדר, אבל בוא נכתוב.
היו"ר אילן שלגי
אבל גם העברה בנקאית עולה כסף.
אמיר ברטוב
שורה אחת בבנק, היא פעולה הרבה יותר זולה, עולה להם 10 סנט.
היו"ר אילן שלגי
מדובר על העברה לכל תלמיד ותלמיד, אז זה לא משנה אם אני נותן לה 10 שיקים או 10 העברות בנקאיות. זה בכל מקרה 10 שורות.
אמיר ברטוב
באמצעות העברה בנקאית דרך מסב, אתה עושה בעצם העברה של החשבון של בית-הספר, זה יהיה שורה אחת, זה ההבדל. בחשבונות התלמידים זה יהיה 300 שורות, העלות קטנה בהרבה. שק לא בלבד, או העברה בנקאית. בהעברה בנקאית יש לך את כל המסמכים, את כל התיעוד, אין שום בעיה.
מירב ישראלי
אז אנחנו עושים 100 ש"ח בשק או בהעברה בנקאית.
אביגדור דנן
החוק נקט, יוחזרו לתלמידים. קודם כל אנחנו מסכימים שזה הורי התלמידים, האפוטרופוסים, זה יכול גם לא הורה, זה יכול להיות גם מישהו אחר. ואז איך אנחנו יודעים שאנחנו מחזירים לחשבון. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה איזה אקט של מסירת מספר חשבון שלשם יחזירו את הכספים?
אמיר ברטוב
אבל גם כספי התשלומים הם יגבו בצורה הזאת. איך קיבלתי את כספי התשלומים - או בשק, או בהוראה בנקאית או בכרטיס אשראי. כך גביתי אותם. כשאני בא להחזיר, יש לי את החשבון שממנו גביתי.
היו"ר אילן שלגי
יש לך הסתייגות מהוראה בנקאית?
אביגדור דנן
אני אומר, אולי למקרים כאלה ששילמו באמצעות חשבון מסוים, אז אני מחזיר לו בחשבון, זה בסדר. אבל אם שילמו במזומן ואני מחזיר, אני מפקיד לחשבון ש_ _ _.
היו"ר אילן שלגי
אני מציע שאת הסכום נגדיל ל100- ש"ח ונשאיר את זה בשק. על-ידי זה בכל זאת צמצמנו את העלויות.
מירב ישראלי
"(ג)
המקבל תשלומים שהוחזרו כאמור בתקנת משנה (א), יאשר בחתימתו את דבר קבלתו.
ניכוי כספים
6. על אף האמור בתקנה 5(א), מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוועצות עם ועד הורים במוסד, ובהיעדרו - בהיוועצות עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים שנותרו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד שמנהל מוסד החינוך או מי מטעמו, שלח הודעה לתלמיד אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי האמור".
היו"ר אילן שלגי
להורי התלמיד.
מירב ישראלי
"דיווח שנתי: 7. (א) מנהל מוסד חינוך ידווח לועד ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים - להורי התלמידים במוסד החינוך, בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מה- 30בספטמבר, על-פי הדיווח כמפורט בתוספת, לרבות כל סכום חריג; בתקנת משנה זאת, "סכום חריג" - סכום העולה על 30,000 שקלים חדשים.

(ב) מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר…"
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה לשאול, על-פי מה קבעתם 30,000 ש"ח, מדוע?
אביגדור דנן
זה בהתייעצות עם החשבות אצלנו במשרד. אבל בוא נגיד שגם את זה יכולים לשנות.
היו"ר אילן שלגי
אני סבור שפה צריך להקטין את הסכום. אני חושב ש- 10,000 ש"ח, זה גם סכום חריג.


או-קיי, הלאה.
מירב ישראלי
זה בהתייחס לכל הוצאה והוצאה, כלומר נגיד אם מוציאים טיול, אז זה בוודאי יותר. זה לגבי כל בית-הספר. זה בעצם הוצאות שהן לא לפר תלמיד.

" (ב)
מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר, לפי דרישתם מזמן לזמן, העתק מהדיווח שהוגש בהתאם לתקנת משנה (א), כל אסמכתא המעידה על הוצאת התשלומים לגבי שנת לימודים המתקיימת באותה עת, וכן לגבי כל אחת מחמש שנות הלימודים שקדמו לה.

(ג)
הגזבר ידווח לממונה על ליקויים שימצא לגבי אופן ניהול כספי התשלומים".
היו"ר אילן שלגי
אני רואה פה התייחסות לחובת הדיווח המופיעה בחוק, אבל אין פה התייחסות לזכות העיון הקבועה בחוק. החוק מדבר בסעיף שעוסק בדיווח, סעיף (ד), "השר יקבע הוראות לרבות בדבר ניהול חשבון הבנק לגבי הביקורת וכן בדבר מתן זכות עיון ודיווח להורים".

אז פה יש התייחסות לדיווח ולא לעיון. אז צריך להוסיף איזשהו סעיף שמדבר על זכות העיון של ההורים. וצריך לעשות את זה בצורה הפרקטית ביותר, בלי לגרום לטורח לבית-הספר וזכות חיטוט לכל הורה בנפרד.
מירב ישראלי
אז מה שדיברנו קודם, זה שאולי פשוט יהיה בבית-הספר קלסר עם כל התדפיסים ובעצם אין סיבה שיהיה גם כמה פעמים בשנה, הם יכולים לגשת לקלסר הזה בעצם בכל עת.
היו"ר אילן שלגי
אם תהיה חובה על מנהל בית-הספר, אחת לשבוע, או פעמיים בחודש, לעדכן את מצב החשבון בתיק שיהיה בבית-הספר. ואז יוכלו נציגי ההורים לעיין בתיק הזה.
יאיר סמוכה
החשבונות מגיעים אחת לחודש.
היו"ר אילן שלגי
זה לא טוב. הם מגיעים בדואר אחת לחודש ומגיעים אחרי עוד שבוע, כשבבית-הספר יש חופשה, זה צריך יותר רציף. אתה עלול להגיע למצב, בהנחה שהיום ה- 20 ביולי ובית הספר פתוח גם בחופשה, יבוא ההורה הוא יקבל נתונים על דוח של חודש יוני. כלומר על פעולות שהיו לפני 50 יום. אם אתה מתייחס ל-1 ביוני. וזה קצת, אני חושב, מרווח גדול מדי.


יש כמובן דרך לומר, שנציג ההורים יקבל כרטיס שאתו הוא יכול רק לקבל מידע, לא להוציא כספים מחשבון הבנק. ואז הוא יכול בכל רגע נתון לגשת לחשבון ולבדוק גם, לא רק את מצב החשבון העו"ש, אלא את התנועות בחשבון.
אביגדור דנן
ספק רב אם הוא יכול להפיק מידע ממה שהוא יקבל באמצעות הכרטיס הזה. כי פה מדברים על חשבון אחד לבית-ספר. עכשיו יש שם המון שכבות.
היו"ר אילן שלגי
אז זה צריך להיות גזבר הוועד של בית-הספר. כל נציג של הורה בכיתה מסוימת.
מירב ישראלי
לא, מה שהוא אומר, אם הוא יוציא תדפיס, אז הוא יראה נגיד 10 פעולות אחרונות, הוא לא יידע בדיוק מה זה. זה לא יהיה יעיל. יותר יעיל באמת שיהיה משהו מסודר. נגיד, לפי שכבות כיתות בתוך בית-הספר.
היו"ר אילן שלגי
בסדר גמור. אני מבקש שתוסיפו תקנה או סעיף משנה, שמדבר על כך, "שבבית-הספר ינוהל תיק ובו עותקים מכל תדפיסי הבנק, מעודכנים פעמיים בחודש". תמיד ל-1 לחודש ול-15 בחודש. כמובן בסטיות לפי שבתות וחגים.
מירב ישראלי
זה צריך להיות מישהו מטעם מוסד החינוך.
ישראל נדיבי
אני רוצה לשאול שאלה. מדברים כאן על סעיף 7(ב), לתת דיווח, נכון?
היו"ר אילן שלגי
זה דיווח בסוף השנה.
מירב ישראלי
זה בנוסף.
ישראל נדיבי
איפה הדיווח לועד ההורים, איפה הוא מופיע?
אביגדור דנן
בסעיף 7 (א).
ישראל נדיבי
והשאלה אם זה מדובר על כל הורה, או מדובר רק על נציגי ועד ההורים.
היו"ר אילן שלגי
זה צריך להיות כתוב, "לועד ההורים". אם אין ועד - אז התלמידים.
יאיר סמוכה
בכל זאת אני רוצה להעיר משהו. מבחינת בית-הספר וגם מבחינת ההורה, חשוב הדוח על פעולה מסוימת. כי גם אנחנו אומרים בחוזר, שאסור להעביר כספים מפעולה לפעולה. לכן הוא מסיים טיול שנתי בשכבה מסוימת, הוא מכין דוח על הטיול השנתי. הוא סיים את הסל תרבות - הוא נותן דוח על הסל תרבות, השאלת ספרי לימוד וכן הלאה וכן הלאה.


לכן הדוח צריך להיות לפי נושאים ולא תקופתי. ולפעמים זה ייקח קצת יותר זמן. אבל זה הרבה יותר רלוונטי מבחינת ההורה. הוא יודע שהוא שילם עבור טיול 100 אלף ש"ח, והוציאו 100 אלף ש"ח. אבל אם הוציאו 90 אלף - זה מידע מאוד משמעותי שהוא גם יכול להשתמש בו.
מירב ישראלי
אז בעצם מנוהל תיק שוטף שעל סמכו אחר-כך עושים את הדיווח השנתי.
היו"ר אילן שלגי
זה בוודאי נכון. אבל לצורך זכות העיון, צריך שיהיה סעיף שמתייחס לזכות העיון.
אביגדור דנן
אז אנחנו מקבלים את ההערה הזו. אני מציע שזה לא יהיה ממש שוטף. כמו שאתה הצעת דווקא חודש, שזה יהיה מעודכן תמיד לגבי חודש לפני זה, לדעתי סביר. כי להטיל עכשיו על מנהל בית-הספר לעדכן פעמיים בחודש את התיק הזה.
היו"ר אילן שלגי
היא בסך-הכל צריכה להוציא תדפיסים מהבנק ולשים בתיק.
אמיר ברטוב
זה לא תדפיס, זה נחשב כפעולות לנושאים השונים.
היו"ר אילן שלגי
אני סבור שפעם בחודש זה מעט מדי. אמרתי כבר, זה מגיע באיחור.
יאיר סמוכה
אפילו פעם בשנה לא הולך, אז עכשיו אנחנו נהיה פעם בחודש, זה המון.
היו"ר אילן שלגי
אני סבור שזה אחריותו של נציג הורים, של יושב-ראש ועד הורים מוסדי ו/או הגזבר, לעקוב אחרי הכספים של כספים ההורים, בהחלט כן.
אמיר ברטוב
בזה אין בעיה, אבל לא צריך הוראת חוק לזה. גזבר מעורב הרי בכל התהליך שם.
היו"ר אילן שלגי
כן, אבל היות וכבר כעת הגענו למצב שיש חוק, ואנחנו עובדים על התקנות, אנחנו צריכים לתת להורים זכות עיון.
אמיר ברטוב
אז בוא נכתוב, "זכות עיון". "מנהל המוסד החינוכי ידווח לועד ההורים במוסד, יאפשר עיון במסמכים", בלי לקבוע את הזמן, מתי שהוא רוצה.
היו"ר אילן שלגי
בסדר, אבל אני סבור שזה צריך להיות יותר מפעם בחודש. כי הפעם בחודש היא לא תהיה מעודכנת, היא תהיה מעודכנת לפעמים אחורה 60 יום. שאתה נותן דיווח למישהו בסוף חודש יולי, הוא יהיה מעודכן ל-60 יום אחורה.
אמיר ברטוב
אבל זה חשבון שאין לו פעולות חודשיות. אתה עושה טיולים עם חברה מסוימת במשך חודשיים וחצי, ואז אתה מקבל את החשבון. זה לא משהו שיש פה תשלומים חודשיים לכל דבר. עשית איזה פעילות תרבות עם גורם מסוים.
היו"ר אילן שלגי
בוא ננסח כך, שזה יהיה פעם בחודש, אבל כפי שפה כתוב, לעניין הדיווח, לפי דרישתם מזמן לזמן, כלומר משאיר פתח, זה מה שאתה התייחסת, ד"ר סמוכה, לעניין שאחרי שיש פעולות ורואים, למשל, טיול, ירצה נציג ההורים לדעת, מה היו העלויות של הטיול, הוא לא צריך לחכות חודש עד חודשיים, אלא הוא יוכל לקבל את זה בשוטף. ואז יצטרך מנהל המוסד באמת להוציא את הנתונים מהבנק ולתת לו את העיון בסמוך לאחר הביצוע.
מירב ישראלי
יש פה שני דברים שונים. יש את הזכות עיון עצמה, שהיא יכולה להיות בעצם בכל עת. ויש את החובה לעדכן את הקלסר, שהיא יכולה פעם בחודש. שני דברים שונים. אז לכן אנחנו צריכים להחליט. אני חושבת שזכות עיון צריכה להיות בכל עת. זאת אומרת, הוא יכול בכל עת לגשת לקלסר הזה, אין סיבה לעשות את זה פעם בחודש. אבל את העניין של עדכון הקלסר, החובה היא פעם בחודש, ואם יש דרישה לנתונים מיוחדים על משהו שהיה באותו חודש, בהתאם לדרישת ועד ההורים, מנהל בית-הספר ייתן את הנתונים.
אמיר ברטוב
אנחנו מסבכים כאן דבר פשוט. אם יש זכות עיון כל הזמן, אז גזבר הוועד יבוא ויראה את המצב כל רגע ורגע נתון. עכשיו אין לי מה לעדכן, אם לא קיבלתי את החשבון. אני לא יכול לעדכן אם אין לי מה לעשות אתו. הרי אני גובה בתחילת שנה את רוב הכסף.
מירב ישראלי
לא, נניח שקיבלת מהבנק עדכון שוטף מסוים, ועכשיו לא קיבלת מהבנק.
אמיר ברטוב
תעברי למציאות, איזה עדכון יש בבנק?
מירב ישראלי
פעולות שהבנק שולח לך.
אמיר ברטוב
שפרענו את השיקים שגבינו בתחילת שנה?
מירב ישראלי
כל פעולה שעשית בחשבון. הכנסת כסף, הוצאת כסף.
אמיר ברטוב
אני לא מוציא כסף חוץ מאשר לשלם לפעולות ספציפיות. לתרבות, לטיולים.
מירב ישראלי
על זה מדובר.
אמיר ברטוב
אבל זה קורה פעם בכמה חודשים. את מדברת על חודש חודש לעדכן. אין לי מה לעדכן. יש לי את הפירעון של הכסף. הרי בית-הספר מנהל חשבונות, הוא חייב לעשות את זה ממילא. אז פה אין איזה צורך מיוחד בהנחיה הזו. כל מסמכי הבנק נרשמים בספרי בית-הספר.
היו"ר אילן שלגי
אני מציע כדלקמן: אתם תנסחו את הסעיף הזה, תחזרו אלינו מחר. מחר נקיים עוד דיון ולא צריך שיטרחו כולם להגיע. נעשה דיון של חצי שנה ונסיים את זה. תעביר את זה למירב ישראלי עוד היום. אנחנו נמצא פה את הנוסחה הנכונה, הגואלת.
מירב ישראלי
"תחילה: 8. תחילתן של תקנות אלה בתחילת שנת הלימודים התשס"ה.
הוראת מעבר
9. על אף האמור בסיפא של תקנה 7 (ב), מנהל מוסד חינוך לא יידרש להמציא דיווחים ואסמכתאות לגבי כל שנת לימודים הקודמת לשנת הלימודים התשס"ה".

כאן חשבנו להכניס, "דיווחים ואסמכתאות לפי תקנות אלה".

"תוספת תקנה 7(א) - דיווח שנתי של מנהל מוסד חינוך:

על-פי תקנות לימוד חובה (יעוד כספי תשלומים) התשס"ד-2004, אנו מדווחים בזאת כמתחייב לשנת הלימודים _____.
בשקלים חדשים

1. סך כל התקבולים מתשלומים הורים לשנת הלימודים:

_________2. סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים:

_________3. יתרה: עודף/(גירעון) בתום שנת הלימודים (ראה פרוט 8(ה):
_________

4. בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים שנותרה בחשבון: _________

5. עמלות שגבה הבנק:
_________

6. הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד במוסד החינוך: _________

7. הסכום שנותר לניהול החשבון בתקופה הפגרה:


_________

8. לדיווח זה מצורפים המסמכים להלן:

(1) פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה המבוקרת עד יום פתיחת שנת הלימודים שלאחריה.

(2) פירוט הסכומים לגבי כל כיתה בנפרד, שהתקבלו עבור הפעילויות שגבייתם אושרה בידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת".

כאן כבר הערתי לכם את ההערה, בעצם לא מדובר רק על תשלומים שהם אושרו על-ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אלא כל תשלום שנגבה מההורים. וזה כולל הכל.
היו"ר אילן שלגי
אז גם פה תחזור אלינו עם התוספת של כמה מילים.
מירב ישראלי
זה צריך להיות כמו הנוסח שבחוק בעצם.

"(ג)
פירוט סכום ההוצאה השנתית, לגבי כל כיתה בנפרד, לצד הפעילות לשמה


הוצא.

(ד)
הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה.

(ה)
פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון (אם קיימים):
________________


_________________


מנהל/ת מוסד החינוך


מורשה חתימה - עובד/ת

בעל מ וסד חינוך

________התשס"ד


______________________

( _________ 2004)

לימור לבנת


שרת החינוך, התרבות והספורט".
היו"ר אילן שלגי
אנחנו נאשר את התקנות, בכפוף לדברים שנאמרו כאן. אבל האישור אנחנו נסיים בצורה מסודרת ורשמית, מחר בשעה 10:00. אתם מוזמנים לחזור אלינו, אבל אין צורך. תבוא אתה עו"ד אביגדור דנן, ד"ר יאיר סמוכה. אנחנו מחר בדיון קצר, בהנחה שתהיה הסכמה בין היועצת המשפטית של הוועדה ליועץ המשפטי של המשרד. נוכל לסיים את הליך האישור של התקנות.

תודה רבה לכולם ותודה גם לתלמידים שישבו בשקט ובהקשבה מופתיים.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים