ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/07/2004

חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
ב' - הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)(הרחבת סמכות הוועדה המיוחדת)

2
ועדת הכלכלה
20.07.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 242
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ב' באב התשס"ד (20 ביולי 2004), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)(הרחבת סמכות הוועדה המיוחדת), התשס"ד-2004.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר שלום שמחון
משה גפני
מוזמנים
ד"ר ישראל שוורץ - סמנכ"ל בכיר לאכלוס, משרד הבינוי והשיכון
יאיר טל - אגף החשב הכללי, משרד האוצר
עו"ד עליזה קן - משרד המשפטים
רותם שפר - מתמחה, משרד המשפטים
גיא שמאי - מנהל אגף תביעות משפטיות, יחידת בקרת אשראי, לאומי למשכנתאות
רונן רגב כביר - תחקירן ראשי, המועצה לצרכנות
ברכה ארג'ואני - יו"ר ארגון לזכויות הדיור
עליזה דנקר - ארגון לזכויות הדיור
יועצת משפטית
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
שלומית כהן


הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)(הרחבת סמכות הוועדה המיוחדת), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
אני מתכבד לפתוח את ועדת הכלכלה. הנושא הוא: הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)(הרחבת סמכות הוועדה המיוחדת), התשס"ד-2004, של חבר הכנסת משה גפני.

האם יש הערות לנוסח שמונח לפנינו?
עו"ד אתי בנדלר
יש הערה שקיבלתי בעניין פסקה 2. גיבשתי עכשיו תיקון בנוסח, אבל זאת לא הערה למהות.
אני אקרא את נוסח החוק
תיקון סעיף 5א 1. בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, בסעיף 5א – (1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "לווה", בסופה יבוא "או מי שקיבל הלוואה המיועדת, לפי הכללים, לבעלי דירה, אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד ולהבטחת פרעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרישום משכנתה"
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לסעיף (1)? אין הערות. מי בעד סעיף (1)? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

תודה. סעיף (2) אושר.
עו"ד אתי בנדלר
בפסקה (2) אני אקרא לכם את הנוסח המתוקן: בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במלים "לפי חוק זה" יבוא "שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי".

התיקון הוא כדי שיהיה ברור שמדובר על הלווה כהגדרתו, כפי שתיקנו בפסקה (1).
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתיקון של היועצת המשפטית?
גיא שמאי
מה זה "בשל מצבו הכלכלי"?
עו"ד אתי בנדלר
זה קיים כבר בנוסח, עשיתי רק התאמה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מצביעים על פסקה (2), כפי שקראה היועצת המשפטית לוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף (2) אושר.
עו"ד אתי בנדלר
(3) בסעיף קטן (ד) המלים "שקיבל הלוואה לדיור" – יימחקו.
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לסעיף (3)? אין הערות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף (3) אושר.
עו"ד אתי בנדלר
יש הסתייגויות של חבר הכנסת מצנע.
היו"ר שלום שמחון
הוא לא נמצא כאן, אנחנו לא מאשרים.
לאה ורון
הודענו לחבר הכנסת מצנע שהנושא יעלה היום.
היו"ר שלום שמחון
אם כך, נעבור להצבעה על החוק כולו, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 11)(הרחבת סמכות הוועדה המיוחדת), התשס"ד-2004? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

החוק אושר לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, ללא הסתייגויות.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות לך על הדיון בחוק הזה, וכן להודות למנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית של הוועדה ולכל עובדי הוועדה. לאשר חוק לקריאה שלישית בדקה וחצי ולא לחרוג אפילו במילימטר מהניסוח המשפטי – גם אני לא הצלחתי לעשות כך בהיותי יושב-ראש ועדה.
לאה ורון
זה משום שהוא היה מוכן היטב לקריאה הראשונה.
עו"ד אתי בנדלר
זאת התשובה הנכונה. אני מקפידה מאוד על דיונים מסודרים.
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים