ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/07/2004

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 37), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
ב' - הצעת חוק מועצות מקומיות (תיקון – חובת אזרחות)

3
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
12.07.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 251
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שני, כ"ג תמוד התשס"ד (12 ביולי 2004), שעה: 10:15
סדר היום
הצעת חוק מועצות מקומיות (תיקון – חובת אזרחות), התשס"ג-2003. חבר הכנסת יורי שטרן, פ/1372.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יורי שטרן
מוזמנים
עו"ד אביטל שטרנברג – ממונה בכירה (יעוץ), משרד המשפטים
טלי בראל – מתמחה, משרד המשפטים
עו"ד עדי ביתן – לשכה משפטית, משרד הפנים

סאלים ספדי
יועצת משפטית
עו"ד מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: שושנה מקובר


הצעת חוק מועצות מקומיות (תיקון – חובת אזרחות), התשס"ג-2003. חבר הכנסת יורי שטרן, פ/1372
היו"ר יורי שטרן
שלום לכולכם, אני פותח את ישיבת הוועדה.

בישיבה הקודמת, גיליתי את מה שלא הבנתי בתחילה – בניסוח כפי שהוא הוגש בזמנו, אזרחות לא הופכת להיות תנאי שהוא חובה, אלא רק אחד התנאים האפשריים. לכן, ביקשתי לשנות את הנוסח, ובנוסף ביקשנו את תמיכת הממשלה לנוסח החדש.
אביטל שטרנברג
וקיבלתם.
היו"ר יורי שטרן
קיבלנו את תמיכת הממשלה.
מרים פרנקל-שור
אנחנו מציעים משהו ברוח הנוסח הבא: לסעיף 2 יתווסף סעיף קטן (ג):

תיקון סעיף 2 –

1. בסעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], בסופה יבוא:

"(ג) מינה השר לפי הוראות צו הכינון מועצה ראשונה, יעמוד בראשה אזרח ישראלי".
אביטל שטרנברג
בסדר.
היו"ר יורי שטרן
אם כן, אין הסתייגויות? אין חברי כנסת שמתנגדים?
קריאה
יש הסתייגויות.
מרים פרנקל-שור
לקריאה ראשונה. יש הסתייגויות לקריאה שניה ושלישית, אבל אנחנו עדיין בהכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר יורי שטרן
אם כך, אני מעלה את הצעת החוק לאישור לקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה – פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.
היו"ר יורי שטרן
אישרנו – תודה.
סאלים ספדי
אני אזרח מרמת הגולן – יש לנו שם את המועצות המקומיות. אנחנו רוצים שלפי סעיף 4, תועבר להכללה גם בבחירה לראשי הרשות המקומית, כפי שברשות המקומית הוא צריך להיות אזרח מדינת ישראל.
היו"ר יורי שטרן
בבחירות זה תמיד כך. בבחירות זה לפי החוק; במועצות הממונות זה לא היה קיים.
סאלים ספדי
אבל אנחנו רוצים שזה יהיה אותו הדבר.
היו"ר יורי שטרן
כן. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:26

קוד המקור של הנתונים