ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/06/2004

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
ב' - צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון)

2
ועדת הכלכלה
22.06.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 224
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ג' תמוז תשס"ד (22 יוני 2004), שעה: 11:30
סדר היום
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ג-2003.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר שלום שמחון
מוזמנים
צביה דורי – מנהלת מינהל סחר, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
עו"ד יצחק קמחי – הממונה על הגנת הצרכן, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
עו"ד חנה טירי – משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
אדית הנדל – מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר
נעמה בר-גד – מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר
ירון לוינסון – יועמ"ש ומ"מ מנכ"ל, רשות ההסתדרות לצרכנות
עו"ד גל רוזן – הרבוע הכחול
יועצת משפטית
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: שושנה מקובר


צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
חברים, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ג-2003.
יש כאן מכתב של שר התמ"ת, שכותב
"(1) כיוון שלאור האמור במכתבך" – מכתב שאני כתבתי לו – "אין בי ודאות מלאה שקיבלת את מכתבי הקודם בנדון..." – דווקא כן קיבלתי;

"(2) מכל מקום, מכיוון שברצוני לקדם את אישור נוסח הצו, אני מבקש לדון בצו שהוגש לוועדה בנוסח שנשלח ב-27 לינואר 2004, ושהוגש לוועדה מחדש ב-12 לפברואר 2004;

"(3) נוסח סעיף 1 המתוקן בא לאחר שהתעוררה בעיה משפטית ליישם את הצו בנוסחו המקורי ולאחר חשיבה מחודשת של אנשי משרדי. יצויין כי בדיונים לגבי נוסח הסעיף המתוקן, נכחו הן גורמים עסקיים והן גורמים צרכניים;

"(4) אני סבור כי נוסח סעיף 1 המתוקן מגן בצורה טובה יותר על הצרכן מאשר נוסחו המקורי, שכן בנוסח המקורי נקבע פטור גורף מסימון לציוד משרדי שמחירו עד 5 שקלים. הנוסח המתוקן אמנם אינו מגביל לעניין מחיר המוצר ואינו חל על ציוד משרדי בלבד, אולם הוא אינו קובע פטור גורף, אלא רק אופן סימון שונה;

"(5) לאחר חשיבה מחודשת, כאמור ותוך איזון אינטרסים הגענו למסקנה מחד, שאין מקום להעניק פטור מוחלט מסימון מאידך, שבסוג המוצרים שאינם ארוזים, כאמור בצו, ניתן להעניק הקלה בסימון, קרי סימון על גבי תווית או שלט הצמודים למכל או למדף;

"(6) אשר על כן, אני מבקש להניח את הצו בנוסחו המתוקן על שולחן הוועדה;

"(7) נוסח הצו המתוקן רצ"ב."

אני מבין שהיועץ המשפטי נבהל מהישיבה הקודמת ולא בא היום?
יצחק קמחי
- - -

ראשית, יש לנו כאן נציגות מכובדת מהלשכה המשפטית. יושבת כאן לצידי חנה טירי, והיא גם תייצג העניין. אני חושב שהמכתב של השר מסביר את הדברים, ואם זכור לוועדה – אני מנסה לפחות להזכיר – הצו בסופו של דבר עבר, למעט אותו סעיף ראשון שיצר איזושהי בעייתיות, והיתה איזושהי התנגדות של המועצה לצרכנות. אנחנו מאחורי הדברים הללו. ההסכמה גובשה.
לאה ורון
ואולם בנוסח השני אתם הבאתם נוסח עם תיקונים אחרים.
חנה טירי
נכון, גם הנוסח הזה הובא ל - - -
יצחק קמחי
בדיוק לאחר אותו איזון של אינטרסים ושיקולים, הובא הנוסח המתוקן, ואותו אנחנו מבקשים לאשר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו למעשה דנים היום רק בסעיף אחד, כי את היתר עברנו.
אתי בנדלר
זה קצת בעייתי, משום שהם פשוט משכו את ההצעה.
לאה ורון
מהו ההליך?
אתי בנדלר
זה לא דיון מחדש – דנים מחדש בצו. הם משכו, הם לא חזרו בהם מהמשיכה.
לאה ורון
באותו מכתב שבו השר כותב שהוא מושך את הצו, הוא כותב: אני מבקש להניח את אותו צו בדיוק על שולחן הוועדה.
קריאה
אותו תיקון של סעיף 1.
אתי בנדלר
בתיקון סעיף 1. הוא העביר למעשה נוסח חדש, שבו רק סעיף אחד שונה, אם אינני טועה. נכון?
חנה טירי
בדיוק. רק סעיף 1 שונה.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר שלא בדקתי אם הכנסתם את שאר השינויים, שאילולי המשיכה הוועדה דנה בהם וביקשה מספר שינויים.
יצחק קמחי
- - - היו כבר בדיונים קודמים.
אתי בנדלר
והכל כבר שולב בנוסח הזה?
יצחק קמחי
אני יכול להזכיר לכם: ישבו כאן מאיקאה. גם אתם היו דיונים, וגם אתם סיכמנו את הדברים.
אתי בנדלר
האמת היא שהוא מבקש גם לדון בנוסח הצו שנשלח ב-27 לינואר, שהונח שוב. זה מה שהוא כותב. לכן הוא למעשה חוזר בו מהחזרה. זהו סוג של דיון מחדש, ואם זה דיון מחדש אפשר לומר שהוא רק בסעיף 1 לצו.

אם כן, השאלה היא האם הוועדה מוכנה לדון מחדש?
היו"ר שלום שמחון
הוועדה מוכנה לדון מחדש, ואנחנו יוצאים לדרך.
אתי בנדלר
- - - הוועדה דנה מחדש רק בסעיף אחד, לא - - -
חנה טירי
הוספת סעיף 2 (א1)

"1. אחרי סעיף 2 (א) לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן (א), טובין מסוג אחד שאינם ארוזים או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל או באזור מתוחם על גבי מדף וסימונם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון ציוד משרדי, כלי בית, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, למעט מוצרי טקסטיל והנעלה, יכול שיסומנו על גבי תווית או שלט צמוד למכל או למדף בו הם מונחים, או בסמוך אליהם; במידה ומספר סוגי טובין מוצגים למכירה בתוך מכל או מדף, אופן הסימון יהיה כזה שניתן יהיה לשייך את פרטי הסימון, כאמור לעיל, לסוג הטובין המתאים.

(א2) הוראת סעיף קטן (א1) לא תחול אם קיימת חובת מתן הוראות שימוש או אזהרה, כאמור בסעיף 2(ו) ולפי כל דין".
כאן היינו רוצים לשנות
במקום להגיד "כאמור בסעיף 2(ו)", אנחנו רוצים להגיד: "כאמור בצו זה". מכיוון שחובת מתן הוראות שימוש נמצאת בשני מקומות בצו – גם בסעיף 2(ו), וגם בסעיף 7 שמפנה לתוספת השלישית ואומר שלגבי המוצרים שמנויים בתוספת השלישית יש חובה לצרף הוראות שימוש.
אתי בנדלר
זה צריך להיות: "אם נקבעה חובת מתן הוראות שימוש או אזהרה בצו זה או לפי כל דין".
חנה טירי
או-קיי.
היו"ר שלום שמחון
יש הערות?
אדית הנדל
זה נעשה בהסכמה איתנו – כן.
ירון לוינסון
עקרונית אנחנו בעד השינוי, אבל צריך להבהיר: דיברנו על עניין הפתח הגורף, כי מדובר כאן על "כגון ציוד משרדי", כשבאף מקום אין הגדרה של ציוד משרדי; "כגון כלי בית" – כשבאף מקום אין הגדרה של כלי בית; "וכיוצא בזה" – זה פותח פתח, ואם היתה לי יותר ספציפיקציה בהגדרה זה יכול לעזור. אבל מה החשש שלנו? ש"הצד השני" ינסה לנצל את זה למשהו הרבה יותר גורף, ואני לא יודע אם הנוסח הזה סוגר את זה לחלוטין. אין לנו הגדרה מה זה "ציוד משרדי", "וכיוצא בזה" – אלו הם דברים פתוחים לחלוטין.
אתי בנדלר
ההערה נכונה.
יצחק קמחי
ישנם מאה אלף מוצרים – אתה לא יכול לתת הגדרה לכל מוצר.
ירון לוינסון
אני יודע, אבל אולי להוסיף עוד כותרות, ובלי "כיוצא בזה". אולי לוותר על "כיוצא בזה"?
חנה טירי
אני חייבת להדגיש שוב שהכוונה היתה באמת להכניס מוצרים קטנים – ציוד משרדי, כלי בית – כאלה שבאמת אין דרישה - - -
אתי בנדלר
זה לא נובע, כי עקרונית זה יכול לחול גם על כלי פורצלן או על סירים מהסוג היקר ביותר.
אדית הנדל
ואין עליהם חובת סימון אחר.
חנה טירי
ואין עליהם תקן ואין עליהם הוראות.
אתי בנדלר
הגודל משפיע כאן? סיר למשל. כי את מתייחסת למוצרים קטנים. גם למוצר קטן אין לי כאן הגדרה, אבל זה יכול להוות לפחות איזשהו איפיון בנוסף לאפיונים האחרים.
אדית הנדל
זה מחדש לנו שלא מדובר על פטור.
היו"ר שלום שמחון
אפשר לעשות הגבלת סכום?
יצחק קמחי
לא, זה בדיוק מה שהצענו, אבל הגבלת הסכום היתה מאוד בעייתית – כי מי קובע את הסכום? איך היצרן יידע באיזה מחיר ימכור את זה הקמעונאי?
היו"ר שלום שמחון
אפשר לשים בתפזורת סיר ששווה 400-500 שקלים; יש סירים כאלה.
יצחק קמחי
לכאורה, הוא יכול לעשות את זה. כעת, בואו נראה את היישומים ואת הבטחונות שעשינו – הרי הגודל לא משנה, חשוב המידע שהצרכן יקבל. אם זה מידע שקשור לקיבולת של הסיר, למשל, ישנה התייחסות ב"כלי הבית". אם זה מידע שמדבר על הוראות בטיחות, כמו: אל תשים את זה בתנור או כל מיני הוראות שימוש – בוודאי שזה לא. אז כל המקרים של הוראות אזהרה והוראות שימוש – כל דבר שיכול לסכן את הצרכן או צריך לתת לו הדרכה לאיך להשתמש במוצר – יוצא מכלל הצו הזה.

כל המוצרים החשמליים – אמרו לי: אז ישימו פקסמיליות בתפזורת – לא נכנסים; חל עליהם תקן, יש להם הוראות שימוש. הרי הצו הזה הוא צו שיורי – על מה שאין לו הוראות בתקן ולא הוראות בשום צו אחר. הוא נותן את המידע: היצרן, ארץ הייצור, שם היבואן וכתובתו. הדברים הללו חשובים, כמובן, אבל זה לא מסוג הדברים המהותיים, שעלולים לגרום נזק לצרכן. כי הוראות שימוש ואזהרה חייבות להיות; לא קובעים איך הוא ישתמש במוצר – כי גם זה חייב להיות – וזה יוצא החוצה.

אז אפשר להגיד שהגודל של המוצר לא קובע. ואם אגיד לך שזהו מיכל פלסטיק גדול מאוד לסלט – אין בו שום דבר, זה רק מכל פלסטיק, אבל ענק, והם שמים את זה דווקא בתפזורת – אז הסימון כאן לא חשוב, בגלל הגודל?
אתי בנדלר
כי אפילו כסאות פלסטיק שנערמים בערימה.
היו"ר שלום שמחון
עו"ד לוינסון, לפי מה שעולה יש כאן הגבלות.
ירון לוינסון
יש כאן הגבלות מאוד כלליות ולא ברורות. ברגע שמשתמשים במונחים כאלו כלליים--
אתי בנדלר
מה היית מציע?
יצחק קמחי
אני מוכן להצהיר שוב: הרי זה מסוג הדברים שאצלנו זה עושה איזושהי מהפכה בצו - - -

היו כל מיני סעיפים שהיו מאוד בעייתיים. יש היום צורות שיווק חדשות, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו אליהן. אני לא חושב שהמטרה של כל העולם היא דווקא לבוא ולהתחמק מסימון. אבל אני מצהיר כאן: במידה ואנחנו נחוש שזהו המצב, או שזה קורה, אני מתחייב כאן להביא מיד איזשהו צו שיסייג את הענין. הכוונה היא לא לפרוץ גדרות; הכוונה היא לתת את המידע לצרכן – המידע קיים, הוא רק לא נמצא על המוצר עצמו.
היו"ר שלום שמחון
עו"ד קמחי, יש כאן שני דברים: ראשית, מאחר ומשרד התמ"ת בדרך כזאת או אחרת לא הכריז על הרצון שלו לבטל את נושא סימון המוצרים, אבל הוא הסביר למה הוא בודק את זה.
יצחק קמחי
אנחנו מדברים על מוצרים, לא על הצגת מחירים.
היו"ר שלום שמחון
אני אגיע לזה – אם תתן לי את האפשרות; ואם לא – אני אלמד ממך, ואני לא מתבייש ללמוד.

מאחר ובאיזשהו שלב משרד התמ"ת הצהיר על הרצון שלו ללכת לשינוי של סימון מחירים – הוא אמר שהוא רק בודק את זה כמובן, וכן הלאה – עכשיו אתה בא בדלת האחורית ולמעשה אומר כאן בצו שאתה רוצה לסמן את המחיר של הדבר הזה בשלט או בתווית. כלומר, בדלת האחורית אתה מתחיל לקדם את המדיניות שלך – במתכוון או שלא במתכוון. יש כאן התחלה של קידום מדיניות שלא נלקחה בחשבון. זהו עניין אחד שלגביו אני מבקש התייחסות וגם הצהרה לפרוטוקול, שאין לכם שום כוונה בטכניקה הזאת להכניס שינוי ומדיניות אחרת בסימון המוצרים, כי זאת לא היתה הכוונה שלנו.

הנושא השני שאני לא מצליח להבין הוא הניסוח של "וכיוצא באלה" – זהו נוסח משפטי חדש?
אתי בנדלר
זוהי ההערה של עו"ד לוינסון.
חנה טירי
- - - מוצרים קטנים – גם אם זה לא מוצרי סדקית או ציוד משרדי. כל החנויות של "הכל בדולר".
היו"ר שלום שמחון
תגידו 20 שקלים, 30 שקלים.
אתי בנדלר
- - -
חנה טירי
מבחינה משפטית זו בעיה לקבוע מחיר כקריטריון. זה עלול ליצור מצב של תיאום מחירים.
לאה ורון
אבל את מכירה הרבה בחקיקה או בחקיקת משנה שמשתמשים במושגים מסוג "וכיוצא באלה" "וכולי", "וכדומה"? איך אפשר לתבוע מישהו אחר כך?
יצחק קמחי
זאת לא רשימה סופית של דברים. - - - זה צו סימון טובין. ניתנה כאן דוגמה למשפחות של מוצרים. זה לא מתיימר לכלול את כל המוצרים. כפי שאמרתי, יש כמה עשרות אלפי מוצרים, אם לא מאות אלפי מוצרים- - -
ירון לוינסון
עכשיו כולם יצאו מהאריזה.
לאה ורון
זה ברור לך שזה בעייתי?
יצחק קמחי
אני לא רוצה להתווכח כאן על נוסח – אם זה צריך להיות "וכדומה", "כיוצא בזה" או להוריד את זה. "לרבות אלה ואלה", נקודה. בסדר? אם ה"כיוצא בהם" מפריע למישהו.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה שאני אאשר את זה על תנאי?
יצחק קמחי
לא, אני מוכן למחוק את ה"כיוצא באלה". לא צריכה להיות בעיה אם "כיוצא באלה" מפריע למישהו.
אתי בנדלר
רציתי להציע את זה, אבל אני לא בטוחה שזה מצמצם – אני חושבת שלהיפך; הורדת המילים "וכיוצא באלה" תרחיב את הדבר. כי כתוב: כגון זה וזה, ואם אתה מוחק את "וכיוצא באלה", אפשר לתת לזה פרשנות עוד הרבה יותר רחבה.
ירון לוינסון
ואם נוריד גם את ה"כגון"?
אתי בנדלר
אז אתה יכול – "שהוא אחד מאלה: ציוד משרדי, כלי בית או מוצרי סדקית." אבל הכוונה היא לא לתת רשימה סגורה של מוצרים.
יצחק קמחי
- - -
אתי בנדלר
אתן לכם דוגמה: חולצות בסופרמרקט; מכניסים חולצות טריקו ב-7 שקלים.
קריאות
- - -
יצחק קמחי
בדיוק כתבנו שלכך אנחנו לא מוכנים. אני אומר שוב: אם נראה שיש לנו בעיה, הכוונה היא לא - - -. אם הבנתי נכון – אני לא יודע מה, אבל איגוד לשכות המסחר לא מתכוון להפוך את כל החנויות שלהם לבזארים. אבל שוב, הנקודה היא לא לבוא ולהתחמק מסימון, אלא לתת סימון שבאמת יהיה יעיל וברור. אז הסימון נשאר, רק הוא נמצא על מכל.

אם תרשה לי, אדוני, אני רוצה להשיב לשאלתך: הצגת מחירים והכוונה של המשרד – דובר על בדיקה ועל סקר. הדבר נמצא בדיונים, ואין כרגע שום שינוי בנושא הזה. מה שחל – קיים, ואין שום החלטה סופית של המשרד לשנות או לא. ההתחייבות היתה לבדיקה, והבדיקה כפי הנראה תבוצע, ורק אז יוחלט משהו. אז את ההצהרות אני כרגע משאיר, כי כל הדיבור הזה יוצר פתאום איזשהו מומנטום שאני רוצה להימנע ממנו; שלא יהיה מי שיחשוב שאם יש איזשהם כוונות, אז זה כבר הוחלט – כי זה לא.
לאה ורון
לא יושב ראש הוועדה התחיל את הדיבור בנושא.
יצחק קמחי
אני לא בא בטענות - - -
היו"ר שלום שמחון
אם לא היתה תגובה חריפה מנגד, אתם הייתם מבטלים את סימון המחירים – ואני אומר זאת באחריות. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני עומד על שלי: לולי היתה תגובה חריפה של כל המערכת, אתם הייתם מבטלים את סימון המוצרים.
יצחק קמחי
בסדר. ברשותך, לא אמשיך בכך.
אתייחס רק להסבר
לגבי הנושא של סימון טובין, אני רוצה להפנות את תשומת הלב בחזרה אל הצו שכן עוסק בהצגת מחירים. בצו שעוסק בהצגת מחירים ישנה אפשרות להציג מחירים על מכל, ולא על כל מוצר במקרים הבאים: – "מצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים--".
לאה ורון
מקרים מאוד מוגדרים.
יצחק קמחי
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים שממנו הוא לוקח – זה הצגת מחיר של סוג מצרכים מסויימים, שעל פיו אנחנו עובדים בכל הנושא של הצגת המחירים – אומר בסעיף קטן (10):

"מצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מיכל ומחירם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון: עטים, עפרונות, מחקים, מוצרי סדקית וכיוצא באלה... אך למעט מוצרי טקסטיל והנעלה, אפשר בתווית, בשלט הצמוד למכל, והמונחים בו או בסמוך אליו."

זאת אומרת, אם רוצים, אין מה לעשות את ההקבלה. להיפך – בעניין הצגת המחירים ישנה התאמה לצו סימון הטובין. אז אני חושב שיש איזושהי קוהרנטיות בענין, כי זה קיים ואין כוונה לבוא - - -
אתי בנדלר
אם קלטתי נכון, כאן מדובר במוצרים שהם בתפזורת, בתוך מכל.
יצחק קמחי
ישנה הרחבה לגבי אריזה שקופה.
אתי בנדלר
גם לגבי אזור מתוחם על גבי מדף. השאלה היא האם בכל מקרה אני צריכה שהם יהיו בתפזורת על גבי מדף.
יצחק קמחי
אם זה בתפזורת במדף מתוחם.
חנה טירי
אם הם ללא אריזה - - -
קריאה
- - -
יצחק קמחי
אם המוצרים לא ארוזים - - -
לאה ורון
גם בצו הוועדה לא הגדירה את הגודל של המכל.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתחזור רגע לנוסח: "טובין מסוג אחד שאינם ארוזים, או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל או באזור מתוחם".

על איזה מהמוצרים מדובר?
יצחק קמחי
כל המוצרים האלה, שאינם ארוזים, והם באריזה - - -
אתי בנדלר
זה חייב להיות בתפזורת?
יצחק קמחי
כן.
אתי בנדלר
אז זה צריך להיות: "המוצגים למכירה בתפזורת", פסיק, "בתוך מכל או באזור מתוחם על גבי מדף", פסיק – כדי שיהיה ברור שזה לא מתייחס לסוג נוסף של מוצרים.
יצחק קמחי
בסדר גמור.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו יכולים לאשר את הסעיף - - -
ירון לוינסון
עוד שאלה, ברשותך, לגבי מוצרים ארוזים באריזה שקופה. אני חושש שפתאום הרבה דברים יהיו בארוזות שקופות. אם פותחים את האריזות ומעבירים את זה לתפזורת, זה יכול לפרוץ את כל העסק. כל דבר שהיום הוא ארוז - - -
אדית הנדל
בשביל מה לפתוח את האריזה?
יצחק קמחי
- - - הדוגמה של האריזות השקופות - - -

בהרבה מאוד חנויות וסופרים יש נוהל למכור כמה מכלי פלסטיק. לוקחים כמה מכלים, עושים איזשהו מבצע, עוטפים אותם במין צלופן, ואתה קונה איזושהי ערימה – זה לא של "טאפרוור", אבל של מוצרי פלסטיק ארוזים בתפזורת, או באריזה. על זה אנחנו מדברים.
קריאה
דיברנו על מפיות נייר – אי אפשר לסמן כל מפית נייר בנפרד.
יצחק קמחי
או אריזה של הניילוניות האלה. הרי אחרת נצטרך לסמן כל ניילונית וניילונית.
היו"ר שלום שמחון
הבנתי את מה שאתה אומר. נניח אם אנחנו ניקח - - -
אתי בנדלר
צריך להביא תיקון לצו. הוא לא יכול לשנות את הצו על דעתו, בלי אישור הוועדה.
היו"ר שלום שמחון
נניח שאנחנו עושים עכשיו פיסקה נוספת: על אף האמור לעיל, יהיה רשאי הממונה על הגנת הצרכן במשרד המסחר והתעשיה, במקרים שנראה לו שמוצרים שנמכרו בתפזורת באופן לא סביר, במחיר שאיננו סביר, ולהוציא צו שיגביל את זה.
אתי בנדלר
הוא לא יכול - - -
חנה טירי
- - -
יצחק קמחי
הוא לא יכול להוציא צו - - -
חנה טירי
אולי הוראה, אבל זה צריך להיקבע בחוק.
היו"ר שלום שמחון
אמרתי: אני לא מתמודד על תפקיד המשנה ליועץ המשפטי; רק הצעתי.
חנה טירי
לממונה יש מכוח החוק סמכות להוציא הוראות להפסקת הפרות על החוק – לפי סעיף 21(4).
יצחק קמחי
- - -

במידה ואנחנו נגלה שקיימת הפרה שיטתית של הוראות כוונת הצו, באופן שמרוקן מתוכן את הוראות הסימון הנדרשות להגנה על הצרכנים, אנחנו נפעל בדרכים המינהליות הקיימות בחוק.
לאה ורון
תסביר מהן הדרכים המינהליות.
יצחק קמחי
אתן דוגמה: 21(4) לחוק – "ראה הממונה או מי שהוא הסמיך לענין, שהדבר דרוש לביצוע של חוק זה, רשאי הוא להעמיד עוסק על חובתו להפסיק נהגים שיש בהם לכאורה הפרת הוראות חוק זה, או שלא לחזור עליהם."

אם כן, במסגרת של צו מינהלי אני יכול לבוא ולהוציא את הדברים.
אתי בנדלר
זה רק אם הוא משתכנע שהוא לכאורה מפר הוראות. אבל אם לא מפר הוראות הוא לא יכול לעשות שימוש בסמכות הזאת.

למעשה אדוני היושב ראש אומר שהוא חושש שנוסח הצו רחב מידיי, ויאפשר למעשה שימוש גם במקרים שלא חשבנו עליהם, ושלא ראוי להשתמש בהם. אבל אם השימוש יהיה כזה שייכנס לגדר הצו, הוא לא יוכל לעשות שימוש בסמכויות מינהליות. במקרה כזה, השר יצטרך להציע תיקון לצו.
יצחק קמחי
זה מה שאמרתי קודם: אם תהיה הפרה, אנחנו נתקן את הצו. והכוונה היא לא להרע; הכוונה היא להועיל.
חנה טירי
הכוונה היא להקל.
ירון לוינסון
אולי תעשו ניסוי, כמו עם המחירים.
יצחק קמחי
אני יודע שהרשות אמורה לממן את הענין הזה.
ירון לוינסון
דבר נוסף לגבי האותיות עצמן: המקובל ביותר הוא אות בגודל של 2 מ"מ. פה מדובר במכל גדול, וצריך לסמן עליו בתווית. האם יש גודל מסויים כדי שעל מכל כזה לא תופיע התווית למטה, מאחורה, בצד ימין?
חנה טירי
יש הוראה כזאת בצו עצמו.
קריאות
- - -
אדית הנדל
כוס עטים זה לא מיכל גדול.
יצחק קמחי
אז אם אתה עושה בלבול בין גודל אותיות בחוזה - - -
ירון לוינסון
לא, ההפך - - -
היו"ר שלום שמחון
אומנם הקצינו לדיון הזה 4.5 שעות, אבל לא בטוח שננצל את כל הזמן.
חנה טירי
יש סעיף כזה בצו, זה לא סעיף ששונה. הסעיף הזה אומר: "על אף האמור" – הכוונה לאמור בסעיף קטן (א) של סעיף 2. בסעיף קטן (ב) כתוב שפרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא, כל מילה ופרט יצויינו - - -
היו"ר שלום שמחון
בנוסף למה שאמר מר קמחי לפרוטוקול – שהוא יפעיל את סמכותו במידה ותהיה חריגה מהשימוש בצו הזה – הוועדה מבקשת חצי שנה מיום תחולת כניסת הצו לתוקף דיווח על מה שקורה. בנוסף, שנה לאחר תחולת הצו, מר קמחי יופיע בפני הוועדה ויודיע לנו אם הוא חושב שלאור הניסיון המצטבר יש מקום לתקן או לא לתקן חלקים מסויימים בצו.

מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה להוספת סעיף 2(א1) נתקבלה.
היו"ר שלום שמחון
תודה. אני בעד.

בהמשך לדיון הקודם שנערך בוועדה ועסק במעבר סחורות לרצועת עזה וממנה, על פי הסיכום של הוועדה אנחנו דנים אומנם בנושאים שעומדים על סדר היום הקשורים למשרד התמ"ת, אבל אנחנו לא מוציאים אישורים למרות שאישרנו זאת כאן, עד שלא נקבל ממשרד התמ"ת את התוכנית לפתרונות סחורות לרצועת עזה.
יצחק קמחי
- - -
לאה ורון
פשוט תודיעו ללשכת המנכ"ל שהוועדה אישרה את הצו, ואולם האישור מתעכב בינתיים בוועדה עד אשר יימצא פיתרון בעניין מעבר קרני.
אתי בנדלר
זאת אומרת: זה אושר עקרונית. אין עדיין אישור מעשי – אין אישור ועדה סופי.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו ביקשנו משר התמ"ת שיוצג בישיבה הקודמת על ידי גורם בכיר של המשרד – נדמה לי שמנכ"ל המשרד היה כאן – שהוא יעביר לכאן את התוכנית של משרד התמ"ת עד ליום שני בנוגע למעבר סחורות במעבר קרני באופן חופשי, בלא שהתעשיינים יפגעו ובלא שהגורמים האחרים ייפגעו.
יצחק קמחי
- - -
היו"ר שלום שמחון
אנחנו בעיצומים. יש תעשיינים שיש להם סחורה שתקועה גם בעזה וגם לעזה.
יצחק קמחי
אתה לא חושב שצריך לפנות למשרד הביטחון?
לאה ורון
מה אתה חושב, שלא התקיים דיון בנוכחות נציגי משרד הביטחון? אני מציעה לך לסמוך על יושב ראש הוועדה שהוא כן יודע במה מדובר.
יצחק קמחי
לעצם העובדה שפנו אליי ואני לא במה מדובר, רק שאלתי.
לאה ורון
תפנו לתשומת לב המנכ"ל בדיוק את מה שמסרנו כאן.
היו"ר שלום שמחון
ראיתי שכשעצרו לו כמה עשרות מליוני שקלים הוא הפך את המדינה, נכון? הוא הכניע את משרד האוצר? זאת אומרת שהוא יכול להכניע גם את שר הבטחון כדי שמוצרי הטקסטיל יעברו, כדי שלא ייסגרו מפעלי תעשיה.

תודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים