ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/05/2004

הצעת חוק המים (תיקון - הקצאת מים לטבע), התשס"ג-2003, חוק המים (תיקון מס' 19), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
ג' - הצעת חוק המים (תיקון מס' 19) (הקצאת מים לערכי טבע ונוף), התשס"ד-2004 (כ/37).2
ועדת הכלכלה
24.5.2004

פרוטוקולים/כלכלה/8594
ירושלים, י"א בסיון, תשס"ד
31 במאי, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 202
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ד' בסיוון התשס"ד (24.5.2004), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק המים (תיקון מס' 19) (הקצאת מים לערכי טבע ונוף), התשס"ד-2004 (כ/37).
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
אבשלום וילן
דוד טל
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
חברת הכנסת לאה נס
חבר הכנסת עסאם מח'ול
עדנה הראל - משרד המשפטים
מיכל גולדמן - יועצת משפטית, נציבות המים
נוגה בליץ - מנהלת אגף ניהול צריכה, נציבות המים
ישעיהו בראור - ראש אגף מים ונחלים, המשרד לאיכות הסביבה
ג'וש פדרסון - מתמחה, המשרד לאיכות הסביבה
נועה יוצר - אגף התקציבים, משרד האוצר
שלמה דולברג - מנהל מינהל למשק המים, משרד הפנים
בוקי אורן, יו"ר מועצת המנהלים, מקורות
רונן וולפמן - מנכ"ל מקורות
עו"ד חגי עינת - יועץ משפטי, מקורות
דוד עמר - ראש עיריית נשר, יו"ר ועדת המים, מרכז השלטון המקומי
פיני קבלו - מנהל הקשר בכנסת, מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן-אריה - מרכז השלטון המקומי
יורם תמרי - אחראי נושא מים, התאחדות חקלאי ישראל
שמואל חן - ארגון חיים וסביבה
רקפת כץ - החברה להגנת הטבע
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
תמר שפנייר


הצעת חוק המים (תיקון מס' 19) (הקצאת מים לערכי טבע ונוף), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק המים (תיקון מס' 19) (הקצאת מים לערכי טבע ונוף), התשס"ד-2004, שעברה בקריאה ראשונה.
אתי בנדלר
אקרא את הצעת החוק. סעיף 1, תיקון סעיף 6: "בחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי פסקה (5) יבוא: '(6) שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף, לרבות מעיינות, נחלים ובתי גידול לחים (בחוק זה - ערכי טבע ונוף).'."
היו"ר שלום שמחון
למישהו יש הערה?
מיכל גולדמן
עמדת הממשלה לגבי הסעיף הזה היתה שהיא מצטרפת ובלבד שזה יאוחד עם ההצעה הממשלתית. ההצעה הממשלתית משום מה טרם עלתה לוועדת שרים לחקיקה.
מלי פולישוק-בלוך
בדרך כלל היא לא עולה.
מיכל גולדמן
ניסתי לברר את זה בגלל שהצענו את הצעת החוק כבר לפני זמן.
היו"ר שלום שמחון
זאת הסתייגות טכנית.
אבשלום וילן
איך זה יכול להיות שהממשלה לא מתפקדת? פעם אחר פעם כל שבוע אני שומע את זה.
אתי בנדלר
סעיף 2, הוספת סעיף 150א: "בפרק רביעי לחוק העיקרי, בסימן ד', אחרי סעיף 150 יבוא: 'דיווח על הקצאת מים לערכי טבע ונוף, 150א. נציב המים ימסור לוועדת הכלכלה של הכנסת עד הראשון באפריל של כל שנה, הודעה בדבר כמות המים שהוחלט להקצות במהלך אותה שנה למטרה של ערכי טבע ונוף, לפי סעיף 6(6);
דוד עמר
מה ההגדרה של ערכי טבע ונוף?
לאה נס
הגדרנו פה בסעיף 1: "ערכי טבע ונוף, לרבות מעיינות, נחלים ובתי גידול לחים".
אתי בנדלר
אני ממשיכה: "חל במהלך השנה שינוי בכמות המים המוקצית למטרה האמורה - ימסור נציב המים הודעה גם על השינוי".
אבשלום וילן
למה לוועדת הכלכלה? כשנציב המים מפרסם את ההקצאה השנתית שלו, הוא מפרסם את זה ברשומות. כשמפרסמים, לפי החוק המים, את ההקצאה לחקלאות, לתעשייה, לכל לקוח, למי מביאים את זה?
מיכל גולדמן
זה תלוי. אם יש צורך לפרסם, מפרסמים בתקנות הקיצוב, וזה בדרך כלל כשמתקיים קיצוב. אבל מכאן באמת ההסתייגות של נציבות המים - אנחנו לא מדווחים לגבי הקצאה של מים לשום מטרה אחרת.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להזכיר שהחלטנו לשדרג את הטבע לעומת החקלאים, התעשייה ומשקי הבית. זאת היתה הכוונה של הצעת החוק – לעשות שדרוג לטבע.
דוד עמר
הוא לוקח מים מההקצבה של האוכלוסייה.
היו"ר שלום שמחון
גם היום הנציב נותן מים לטבע, אבל היום הוא נותן רק על פי שיקול דעתו.
דוד עמר
ברגע שהוא יצטרך לתת לנושא הזה, הוא ייקח מאיזשהו מקום. ואז נבוא עוד פעם לוועדת שרים לכלכלה ויקציבו - במקום 28 קוב לנפש, 24 קוב.
אתי בנדלר
בנוסח של הצעת החוק שהונחה על-ידי חברי הכנסת לאה נס ושלום שמחון היה כלול חיוב של נציב המים להקצות מים למטרות האמורות. בדיון שנערך בוועדה, בהשתתפות נציגי ממשלה וכמובן נציגי מקורות, הועלתה הצעת פשרה לפיה החוק לא יקבע חיוב להקצות למטרה האמורה, אבל יכיל חובה לדווח על כמות המים שהוקצתה. זאת כדי שהשקיפות שתיווצר כתוצאה מכך - כי כל העם יֵדע באמצעות ועדת הכלכלה איזה כמות מים הוקצתה למטרה של שמירת ערכי טבע ונוף - תיצור תמריץ להקצות מים למטרה זאת.
דוד עמר
בכל מקרה, שזה לא יהיה מההקצבה של היום שמוקצבת לצריכה.
נוגה בליץ
אנחנו לא יכולים לדווח לוועדה עד אפריל, כי הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על איזה עונת גשמים היתה כשאנחנו מקצים לטבע. גם לחקלאות אותו הדבר, על אחת כמה וכמה לטבע. בכל מקום שיש הקצאות קבועות, בין אם זאת היתה החלטת ממשלה, בין אם אלה הקצאות שניתנו בעבר, אנחנו אולי יכולים לעשות את זה, לא בטוח. במקומות שאין הקצאות קבועות, יש לנו בעיה. גם לגבי החלטת הממשלה על הירקון שקבעה 2 מיליון קוב או בעתיד 4 מיליון קוב, יש לנו בעיה כי לפעמים כשיש שנת גשמים טובה הירוקים או רשות הנחל מבקשת שנקצה לה פחות, כי כל דבר כזה כרוך בכסף שהיא צריכה לשלם לאוצר המדינה, היטל הפקה. עד אפריל אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אני מציעה לדחות קצת את המועדים כדי שהדיווח יהיה יותר אמין.
אתי בנדלר
אפשר שהדיווח יהיה עד ה-1 במאי.
מלי פולישוק-בלוך
זה לא משנה, כי ממילא יש פגרה עד ה-1 במאי.
נוגה בליץ
אני מציע שהדיווח יהיה לקראת יולי.
ישעיהו בראור
שתי הערות. הערה אחת, אני חושב שמן הראוי שהדיווח - שלא נראה לי מהותי אם יהיה ב-1 באפריל או ב-1 יוני - יהיה מפורט יותר, שיכלול גם למה הוקצו המים, לא רק אן-בלוק אלא עם פירוט, וגם את סוגי המים. כי במציאות הישראלית מאוד יכול להיות שהמים שיוקצו יהיו קולחים ולא תמיד הם מתאימים לשיקום ערכי טבע. לכן הדיווח בעניין הזה צריך להיות מפורט. דבר שני, היינו שמחים אם גם בדיווח הזה תתקיים התייעצות עם המשרד לאיכות הסביבה/רשות הטבע והגנים, לפני הדיווח על הכמות שהוחלט להקצות.
אבשלום וילן
אני חשבתי שזה להבטיח את מקורות המים הקיימים - נחלים וכו'. אם הם צריכים לשלם היטל הפקה, אני לא מבין למה לכם?
לאה נס
הם מוכנים לשלם אפילו את זה, העיקר שיתנו להם.
היו"ר שלום שמחון
יש הצעה שלי להזיז את התאריך מ-1 באפריל עד 1 במאי. לעומת זאת, יש פה הסתייגות של חבר הכנסת מח'ול להקדים את זה ל-1 במרץ.
עסאם מח'ול
אני חושב שכבר ב-1 במרץ המגמה תהיה ברורה.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה שנצביע פה על ההסתייגות, או שהיא תהיה לזכות דיבור במליאה?
עסאם מח'ול
אני רוצה זכות דיבור במליאה.
היו"ר שלום שמחון
אם כך, ההסתייגות של חבר הכנסת מח'ול תהיה לדיבור במליאה.
נוגה בליץ
אל תחליטו דברים שלא נוכל לעמוד בהם. אני מכינה את הנושא של ההקצאות, אני יודע שלא אוכל לעמוד בזה עד ה-1 במרץ. חבל שיבקשו ממני דיווח ולא אוכל לתת אותו. אפשר להקדים את זה גם ל-1 בינואר, אני לא יכולה לעמוד בזה.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת מח'ול הגיש את ההסתייגות לצורך דיבור במליאת הכנסת.
אתי בנדלר
חבר הכנסת מח'ול, כדי שלא תהיינה אי הבנות, אולי אכתוב לך הסתייגות אחרת לדיבור במקום תאריך, כי תמיד יש חשש שהסתייגות תתקבל. אם מדובר אכן בהסתייגות שכל מטרתה היא זמן דיבור, עדיף לי להשאיר לי לנסח הסתייגות שגם אם היא תתקבל, לא יקרה כלום.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הצעות החק עם התיקון הקל ש"נציב המים ימסור לוועדת הכלכלה עד הראשון במאי של כל שנה"?

הצבעה
בעד הצעת החוק - כולם
נגד - אין
נמנעים - אין
הצעת חוק המים (תיקון מס' 19) (הקצאת מים לערכי טבע ונוף), התשס"ד-2004, נתקבלה.
היו"ר שלום שמחון
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. אני שמח להצטרף לחוק הראשון שלך, חברת הכנסת לאה נס.
ישעיהו בראור
לא התקיים דיון בהצעה שלי, שהדיווח יהיה מפורט גם לפי כמויות וגם לפי יעדים.
היו"ר שלום שמחון
כי לא קיבלנו את מה שביקשת. אני כבר אחרי ההצבעה.
אתי בנדלר
מובן שהשרה לאיכות הסביבה יכולה להגיש הסתייגות בכתב, אם זאת הדרישה שלה.
ישעיהו בראור
זאת דרישה שאני חושב שקל להסכים לה.
היו"ר שלום שמחון
בפני השרה עומדת האפשרות להגיש הסתייגות משל עצמה. היא יכולה להגיש אותה במליאה. אם היא תעבור, אני אשקול במליאה אם למשוך את החוק חזרה או לא.
מל פולישוק-בלוך
למה שזה לא יהיה?
היו"ר שלום שמחון
גמרנו, הצבעתי על זה, אני פותח את זה עכשיו מחדש. השרה תגיש הסתייגות במליאה.
אתי בנדלר
אם השרה רוצה להגיש הסתייגות, אני מבקשת אותה בכתב עד יום שני בשבוע הבא.
היו"ר שלום שמחון
נציבות המים, אני מבין שאתם מתנגדים להסתייגות הזאת. תמצאו את הדרך בעניין הזה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים