ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/05/2004

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), התשס"ג-2003, תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
ג' - תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה),

2
ועדת הכלכלה
18/05/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 197
 
 
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ז באייר התשס"ד (18 במאי 2004), שעה 12:30
סדר-היום
(1) תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה),
התשס"ד-2004.
 
(2) תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור מוסקים
בדלק), התשס"ד-2004.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
אליעזר כהן
מוזמנים
השר לתשתיות לאומיות יוסף פריצקי
ולדימיר נמירובסקי - סמנכ"ל תשתיות אנרגיה, המשרד לתשתיות
לאומיות
זאב גרוס - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לתשתיות
לאומיות
אולגה רזניקוב (גבאי) - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לתשתיות
לאומיות
אדי בית הזבדי - אגף ניהול משאבי תשתית, המשרד לתשתיות
לאומיות
דוד רודיק - אגף ניהול משאבי תשתית, המשרד לתשתיות לאומיות
אמיר שביט - אגף התקציבים, משרד האוצר
יבגניה ברנשטיין - ממונה מקורות אנרגיה, המשרד לאיכות
הסביבה
יהושע פדרסן - יועץ משטי, המשרד לאיכות הסביבה
שרון בן-גל - מפקחת עבודה בכירה, אגף הפיקוח על עבודה,
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
מלה שוורץ - ממונה בקרת פרוייקטים, אגף פיתוח,
נציבות המים
יעקב גל - רכז תקינה, ראש תחום גז ודלק, מכון התקנים
שלום אנקרי - ממונה אנרגיה, אגף הייצור, חברת החשמל
תמיר זקס - סגן מנהל מחלקת בקרת ביצועי יחידות הייצור,
חברת החשמל
שרון חסיד - חברת "מקורות"
משה ויינגרטן - מנהל מפעל "המיכל", התאחדות התעשיינים

שחר אלון - מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
קצרנית
חפציבה צנעני

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת אנרגטית במתקני שאיבה), התשס"ד-2003, ותקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה במתקני קיטור המוסקים בדלק), התשס"ג-2004. בזמנו, היתה לנו ישיבה על עניין זה.
זאב גרוס
היתה ישיבה, והתבקשו הבהרות ותיקונים. הוצאתי ליועצת המשפטית של הוועדה, ב-2 בדצמבר, נוסח שכפי שהבנתי - ועשיתי זאת בתיאום עם "מקורות" - וגם ציינו מה הם ההבדלים מול התקנות הקודמות. אני מקווה שבזה לפחות מילאנו את חובתנו כלפי הוועדה.
היו"ר שלום שמחון
האם מישהו רוצה להעיר משהו? אנו כאן בהסכמות.
שרון חסיד
זה מקובל על "מקורות".
היו"ר שלום שמחון
האם יש פה עוד גוף שמתנגד למשהו? לא.
זאב גרוס
אם כך, מתקנים את התאריכים, וזה יהפוך להיות עכשיו: 2004. האם להקריא את התקנות?
היו"ר שלום שמחון
קראנו זאת בפעם הקודמת, וביקשנו השלמה.
לאה ורון
אנו גם עמדנו בפני אישור. הודיע יושב-ראש הוועדה שאם לא תתקבל חוות דעת של "מקורות" או של אחרים הוא לא יחזור לדיון בתקנות. מאחר והתקבלה חוות דעת של חברת "מקורות", הוא ביקש לזמן שוב את הדיון, ולפני כן ביקשנו את התייחסות המשרד. אשר על כן, אני מבינה שגם נעשה תיאום בתקנות שמונחות כעת בפני הוועדה הן בהסכמה מלאה עם כל הגורמים.
זאב גרוס
כן. זהו נוסח מתואם.
אתי בנדלר
זאב גרוס, תפנה את תשומת לב הוועדה לשינויים לעומת הנוסח הקודם.
זאב גרוס
תקנה 2(2) - בנוסח המקורי, שהיה בפני הוועדה, דובר על 60%. במקום 60% זה יהיה 55%.

בתקנה 3(א), בנוסח הקודם, נאמר: "בעל מיתקן שאיבה ידאג לעריכת בדיקת נצילות מיתקן שאיבה (להלן - הבדיקה) אחת ל-30 חודשים לפחות". מחקנו את המלה "לפחות", ובמקומה הוספנו את המלים "או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר".
אליעזר כהן
זה הרבה יותר מתאים. באותו זמן יכולות להיות הרבה פחות שעות.
זאב גרוס
את תקנה 3(ג) שינינו לחלוטין, ועתה היא קובעת: "תוצאות הבדיקה וכן ההמלצות לשיפור נצילות השאיבה של מיתקני השאיבה, כאמור בתקנה 6(ב), תירשמנה לפי הטופס שבתוספת, אשר ייחתם על-ידי המהנדס האמור בתקנה 6(ב) ואשר העתק הימנו יימסר לממונה באחריות המהנדס".
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לגבי תקנה 3(ג)?
שרון חסיד
לא.
זאב גרוס
זה סוכם.
זאב גרוס
הנוסח המקורי של תקנה 4(א) קבע: "הראו תוצאות הבדיקה שנצילות מיתקן שאיבה קטנה מהקבוע בתקנה 2, ינקוט בעל המיתקן באמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה ותיערך בדיקה חוזרת לא יאוחר מששה חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה".
אליעזר כהן
לשם השכלה, מה מקטין את הנצילות? האם עושה זאת סינון?
ולדימיר נמירובסקי
התיישנות ודברים כאלה.
זאב גרוס
בנוסף לזה שבעל המיתקן ינקוט באמצאים לשיפור הנצילות, הוספנו שהוא צריך לדווח על האמצעים האלה לממונה. וכן "הממונה יהיה רשאי לדרוש כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור". זו לא חובה. זה בשיקול דעת המנהל היום האם לערוך את הבדיקה החוזרת או לא.
אתי בנדלר
עורך-הדין גרוס, לְמה מתייחס "לא יאוחר מששה חודשים": לדרישת הממונה או לבדיקה החוזרת?
זאב גרוס
אולי הם יכולים להבהיר שמדובר על כך שהוא יכול לבקש את הבדיקה- - -
אתי בנדלר
כלומר, הדרישה היא תוך ששה חודשים, אבל יכול להיות שהבדיקה תהיה בעוד שנה.
זאב גרוס
כן.
אתי בנדלר
כדי להבהיר זאת, יש לומר: "הממונה רשאי לדרוש לא יאוחר מששה חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור".
זאב גרוס
לא. הממונה יאמר מתי הבדיקה. אפשר לומר: "כי תיערך הבדיקה החוזרת במיתקן האמור... לא יאוחר מאשר - - -".
אתי בנדלר
פשוט יש להעביר את המשפט "לא יאחר מששה חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה" כך שהוא יהיה לאחר "יהיה רשאי לדרוש".
היו"ר שלום שמחון
בסדר.
זאב גרוס
זו החלטת המנהל.
דובר
זה לא משנה את העקרון.
זאב גרוס
מה שהיה פעם תקנה 6 הפך להיות תקנה 6(א).

בנוסף, ברישא של הסעיף היה כתוב "הבדיקה תיערך על-ידי מהנדס בעל נסיון מוכח וכו'". במקום המלים "על-ידי מהנדס" הכנסנו את המלים: "על-ידי מי שהוסמך לרוך בדיקה כאמור על-פי כל חיקוק".
אתי בנדלר
למעשה, זה אושר עוד בישיבה הקודמת.
שרון בן-גל
יש פה בעיה שלא הוגדר מי רשאי לעסוק את הבדיקות. על-פי איזה חיקוק?
זאב גרוס
לפי כל חיקוק.
שרון בן-גל
לא. כאן מתייחסים למהנדס. על-פי חוק המהנדסים, כל מהנדס אמור לעשות את הבדיקה. צריך להגיד מי שהוסמך על-ידי מי.
זאב גרוס
לא. מי שמוסמך לבצע בדיקות בדברים כאלה על-פי כל חיקוק- - -
שרון בן-גל
מי מסמיך את אותם הבודקים?
זאב גרוס
האדם שיבדוק יציג את התעודה שמראה שלפי פקודת ההסמכה הוא רשאי לעשות זאת.
שרון בן-גל
מי רשאי להנפיק תעודות כאלה בשוק? זה לא ברור.
זאב גרוס
מי שעל-פי אותו החוק שהוא עושה. אם מישהו אומר "על-פי חוק מניעת שריפות ביער, אני רשאי לעשות את הדבר הזה" הוא יבצע את הבדיקה והוא יצטרך להראות שעל-פי חוק מניעת שריפות ביער הוא רשאי לעשות זאת.
שרון בן-גל
בגלל שאין חוק כזה, אני חוששת שאותם הבודקים המוסמכים לדוודים יהיו אותם הבודקים- - -
זאב גרוס
זה לא דוודים.
שרון בן-גל
זה לא ברור כאן.
שרון חסיד
על-פי מיטב זכרוני, דיברנו על זה כבר בישיבה הקודמת. דובר על זה שאין בעצם חיקוק בנושא הזה והוסבר לנו שזה ייעשה. צריך לעשות את החיקוק, ואנו מבקשים גם להיות מעורבים.
היו"ר שלום שמחון
זאב גרוס, בהזדמנות הראשונה שתהיה לכם תמצאו את הדרך לשלב את זה.
זאב גרוס
לתקנה 6 הוספנו תקנת משנה (ב): "תוצאות הבדיקה תאושרנה על-ידי מהנדס, אשר גם יתן המלצות, לפי הצורך, לשיפור הנצילות של מיתקן השאיבה".

הוספנו הוראות מעבר בתקנה 8: "מתקני שאיבה, אשר במועד תחילת תקנות אלה היו חייבים בדיקה" - על-פי הנחיות החוק - "ייבדקו תוך 90 יום מיום תחילתן של תקנות אלה. על אף האמור, מבקרים בהם יותר מ-5 מיתקני שאיבה השייכים לבעל מיתקני שאיבה בודד חייבים בדיקה כאמור, יהיה הוא רשאי להגיש לממונה תכנית לביצוע הבדיקות ולבצען כפי שיאשר הממונה". וזאת, מהסיבה שאחר כך אם לא זה היה עשוי להטיל עלות גבוהה מאד.
היו"ר שלום שמחון
לאחר מכן, יש פה שורת טפסים: תסקיר על בדיקת נצילות אנרגטית במיתקן שאיבה. חלק ב' פה מדבר על הבדיקה ותוצאותיה.

חבר-הכנסת אליעזר כהן, האם אני יכול לאשר את התקנות?
אליעזר כהן
כן.
היו"ר שלום שמחון
אנו אישרנו את תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), התשס"ד-2003.תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק)
התשס"ד-2004
היו"ר שלום שמחון
עתה, תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004.
לאה ורון
זה לא נדון בוועדה.
היו"ר שלום שמחון
האם למישהו מהגורמים הרשמיים פה הערות לגבי תקנות אלה?
זאב גרוס
אנו מבקשים להבהיר, שכשמדובר בתקנה 3 הכותרת שלה צריכה להיות "נצילות בעירה מינימלית" ולא "נצילות מינימלית". כלומר, בתקנה 3 בתקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק). בכותרת אנו מוסיפים את המלה "בעירה" כך שייאמר: "נצילות בעירה מינימלית".
יהושע פדרסן
יכול להיות שזה צריך להיות גם בתוך התקנה.
זאב גרוס
זה יהיה גם בכותרת השוליים וגם בגוף התקנה אותו דבר וייאמר "נצילות בעירה מינימלית של דוד קיטור -...".

תקנות אלה באות להחליף תקנות שכבר קיימות.

[קורא תקנה 1, הגדרות: "בתקנות אלה - 'בודק דוודים' - בודק דודים מוסמך בהתאם לפקודת הבטיחות עבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - פקודת הבטיחות בעבודה; 'בוחן' - מי שעורך בדיקת נצילות הבעירה בדודי קיטור כמפורט בתקנה 5; 'דוד קיטור' - כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה; 'מפרט' - מפרט משרד התשתיות הלאומיות לבדיקת נצילות דודי קיטור המוסקים בדלק, המופקד לעיון הציבור באגף ניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות; 'סִפְרת הפיח' - מסר מ-0 עד 9, התואם בסדר עולה, את תכולת המוצקים בגזי השריפה".]

[קורא תקנה 2, בדיקת נצילות הבעירה: "(א) בעל דוד קיטור ידאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של דוד קיטור (להלן - הבדיקה) בידי בוחן, אחת ל-12 חודשים לפחות. (ב) הבוחן ימדוד את טמפרטורת הסביבה, אחוז דו תחמוצת הפחמן וסִפְרת הפיח; במקום שנתונים אלה נמדדיםבידי מערכת בדיקה של גזי שריפה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת. (ג) נצילות הבעירה בדוד קיטור תחושב על-פי סעיף 2 במפרט, עם התאמת המקדם שבנוסחה הכימית לסוג הדלק כלהלן: (1) בדלק נוזלי - 0.575; (2) בדלק מצק - 0.65; (3) בגז פחמימני מעובה - 0.478.".]
אליעזר כהן
יש כאן שני אלמנטים: גם איכות בעירה וגם איכות סביבה.
דוד רודיק
זה רק איכות בעירה.
אליעזר כהן
האם זה רק איכות בעירה? מה עם איכות סביבה?
ולדימיר נמירובסקי
ברגע שיש לך איכות בעירה גבוהה, זה מונע פליטות.
זאב גרוס
[קורא תקנה 2, בדיקת נצילות הבעירה: "(ד) הבוחן ירשום את תוצאות הבדיקה ואת המלצותיו לשיפור נצילות הבעירה בדוד הקיטור לפי הטופס שבתוספת, וימסור העתק ממנו לממונה".]

[קורא תקנה 3, נצילות בעירה מינימלית: "נצילות בעירה מינימלית של דוד קיטור - (1) עם שני מהלכי גזים - 85% או יותר; (2) עם יותר משני מהלכי גזים - 89% או יותר".]

[קורא תקנה 4, בדיקת נצילות חוזרת: "(א) הראו תוצאות הבדיקה שנצילות הבעירה של דוד הקיטור קטנה מהקבוע בתקנה 3, ינקוט בעל דוד הקיטור אמצעים לשיפור נצילות הבעירה וידאג לעריכת בדיקה חוזרת לא יאוחר מ-3 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה. (ב) לא יפעיל אדם דוד קיטור לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 3".]

[קורא תקנה 5, עריכת בדיקת נצילות: "הבדיקה תיערך בידי בודק דוודים בעל נסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע בדיקות כאמור או בהפעלת דוד קיטור ותחזוקתו, שהוכיח להנחת דעתו של הממונה בקיאות בלהיכים של הבדיקה או בהפעלת דוד הקיטור ותחזוקתו".]

[קורא תקנה 6, ביטול: "תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעיה בדוד קיטור), התשנ"ג-1993 - בטלות".]

[קורא תקנה 7, תחילה: "תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן".]

לאחר מכן, יש את הטפסים.
היו"ר שלום שמחון
בטפסים יש תסקיר על בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור. אנו מעיינים בזה. חלק ב' מדבר על הבדיקה ותוצאותיה.

אנו מאשרים גם את הסט הזה של התקנות.
אתי בנדלר
האם התקנות האלה חלות גם על אלה שיש להם דודים ביתיים?
אדי בית הזבדי
לא. אין דודי קיטור ביתיים.
אתי בנדלר
האם אין דודי קיטור ביתיים? כלומר, אלה רק המפעלים.
שרון בן-גל
זהו דוד הסקה. יש הגדרה של דוד קיטור ומהו בפקודת הבטיחות בעבודה.
אתי בנדלר
זה לא כולל דודים להסקה ביתית.
דובר
לא.
שרון בן-גל
זה לא קיטור.
היו"ר שלום שמחון
אני מעמיד להצבעה את תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק),
התשס"ד-2004, התקבלו.
היו"ר שלום שמחון
התקנות אושרו פה אחד.

אני נועל את הישיבה.

תודה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים