ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/02/2004

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/811915
ועדת החינוך, התרבות והספורט
24.2.04

פרוטוקולים/ועדת חינוך/8119
ירושלים, כ"ה באדר, תשס"ד
18 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 183
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שלישי, ב' באדר התשס"ד (24 בפברואר 2004), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26)(יעוד תשלומים), התשס"ד-2003
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי – היו"ר
גילה גמליאל
רשף חן
יוסי שריד
מוזמנים
יאיר סמוכה - סגן ראש המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
דורית מורג - יועמ"ש, משרד החינוך
אלי פוקסברומר - משרד הפנים
יחיאל דמרי - מרכז השלטון המקומי
נדיבי - מרכז המועצות האזוריות
עמירם אמיתי - איגוד המנהלים העל-יסודיים בישראל
אילן בהירי - יו"ר ארגון מנהלי חטיבות הביניים, הסתדרות
המורים
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
רויטל יפרח


הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26) (יעוד תשלומים), התשס"ד-2003
היו"ר אילן שלגי
גבירותיי ורבותיי, אנחנו בישיבה בה אנחנו אמורים להכין לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של חבר הכנסת רשף חן וקבוצת חברים. אני מבקש מחבר הכנסת חן להציג את הנושא והיועצת המשפטית שלנו, מרב ישראלי, תקריא את ההצעה במלואה.
רשף חן
אני לא אאריך במלים, היות וקיימנו דיון מאוד ארוך לפני הקריאה הראשונה. הרעיון הוא, לנסות במצב הנתון שבו יש תשלומי הורים, מבלי להיכנס לשאלה מה יהיה גובה תשלומי ההורים ומה יהיו ייעודי תשלומי ההורים, לעשות הסדר מסגרת שאומר שאותם תשלומי הורים שגובים, יהיה גובהם וייעודם אשר יהיה, שינוהלו בצורה מסודרת. בצורה מסודרת זה חשבון בנק נפרד, הבהרה שאתה משתמש בכסף למטרה שלשמה גבית אותו והבהרה שהכסף הזה לא מתערבב והופך להיות קניין של משרד החינוך ובית הספר. זה כסף עם טעם, כסף שמיועד למטרה מסוימת. אם מאיזו שהיא סיבה לא השתמשת בו למטרה הזאת, דבר שקשה לי להאמין שיקרה, אז הכסף הזה נשאר קניין ההורים ואז, במסגרת תקנות, יחליטו מה לעשות אתו. עקרונית, צריך להחזיר אותו להורים. אני מעריך, שלגבי תלמידים שנשארים באותו בית ספר, הכסף יועבר לזכותם לשנה הבאה. זה כרגע כל מה שיש לי לומר, החוק מדבר בעד עצמו.
היו"ר אילן שלגי
אני מבין, שהצטרף אלינו עורך דין אלי פוקסברומר ממשרד הפנים, כי כל האחרים השתתפו פה בישיבה קודמת. בבקשה, עורכת הדין מרב ישראלי, אנא הקריאי את הצעת החוק.
מרב ישראלי
"הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26)(יעוד תשלומים), התשס"ד-2003. 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 אחרי סעיף 6 יבוא:

6א. יעוד כספי תשלומים. (א) תשלומים כאמור בסעיף 6(ד) ו-ד1)"... (ד) זה תשלומים עבור שירותים ו-(ד1) זה הביטוח, "וכן כל תשלום אחר שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6 הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכר הלימוד בו לפי סעיף 6(ג), בין אם הוא תשלום חובה ובין אם הוא תשלום שאינו חובה (בסעיף זה – התשלומים), ישמשו רק למטרות שלשמן נועדו.

(ב) רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד (בסעיף זה – חשבון הבנק) המיועד אך ורק למטרה זו; בסעיף זה, "חשבון בנק נפרד" – חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו מתלמידי אותו מוסד."

יש כאן הערה ניסוחית קטנה, במקום תלמידי אותו מוסד, עדיף שזה יהיה עבור או בעד תלמידי אותו מוסד, כמו ב-6א, כי הם לא משלמים ישירות.

"(ג) כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

(ד) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע הוראות בדבר אופן גביית התשלומים, ניהול חשבון הבנק ודרכי הביקורת על ניהולו, וכן בדבר מתן זכות עיון ודווח להורים ולועד ההורים במוסד החינוך, לעניין כספי התשלומים וניהולם."
היו"ר אילן שלגי
בבקשה, חבר הכנסת שריד.
יוסי שריד
אני חושב, שהחוק הזה, בשים לב לגבי מה שאמרנו בישיבה הקודמת ודברים שאמרנו בישיבות אחרות, זה ניסיון להכניס את האצבע בחור. נכון, שפעם ילד הולנדי הכניס אצבע בחור ולכאורה הארץ ניצלה משיטפון, אבל השיטפון כבר בעיצומו ולכן, אני לא חושב שהאצבע בחור תועיל, אבל אין לי בעיה אידיאולוגית עם הצעת החוק הזאת ולכן אני לא עולה על שום בריקדות. אבל, הייתי מאוד רוצה שהוועדה הזאת לא תהיה שותפה לדברים שבמהתלה. צר לי, שאני בעל כורחי צריך להתגולל היום על דוקטור סמוכה, אבל אני חושב שהוועדה לא שמעה אלא בהערת אגב, בשלהי הישיבה, והדברים נרשמו בפרוטוקול, לעניין מהות הסיירת ודרך עבודתה. בעיקר בתקופה של קיצוצים, הדבר גובל בבדיחה רעה, אני לא חושב שהוועדה צריכה להיות שותפה לעניין, אם הבנתי נכון את מה שנאמר כהערת אקראי בשלהי הישיבה הקודמת. הסיירת עובדת על-פי הנוהל הבא: אין בכלל סיירת אלא קבוצות - -
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת שריד, אני לא רוצה לסטות מנושא הישיבה הזאת. הודעתי, שלנושא ההוא נחזור.
יוסי שריד
בסדר. הישיבה הזאת נגמרה כבר, אז יש הצעת חוק ותכף נאשר אותה. זה נגמר, אין פה מה לענות. אני רק אומר, הרי זה שאנחנו מחלקים את הזמנים שלנו לישיבות, אנחנו לא מחלקים את הנושא למחלקות. זה אותו נושא. מדובר בחוליות שמוקפצות, אם אני מצטט את מה שנאמר, על-פי קריאה. שמע, ממצב שתלונה היתה תקועה כמה חודשים למצב כזה אידיאלי, שממש ברגע זה קיבלנו תלונה... זה כמו זק"א. זה זק"א שנייה. ברגע זה קיבלנו תלונה מבית ספר, יוצאים השליחים דחופים על-פי הזעקה טלפונית בעבור 108 שקלים, והם רצים לאותו בית ספר. אני מניח על אופנועים, כי צריך שזה יהיה מהר, ואז, נכנסים לתוך בית-הספר ואומרים: אדוני המנהל, תפסנו אותך בחריגה? באמת, אדוני היושב ראש, למה אנחנו צריכים להיות שותפים בדברים האלה?
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת שריד, למה שננחש?
יוסי שריד
אבל אני לא מנחש. זה מה ששמעתי בסוף הישיבה, שעל פי קריאה טלפונית יוצאים דחופים, כדי לזרז את הטיפול. זה מתאים למערכת החינוך?
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש מדוקטור סמוכה, תעביר לנו בבקשה את המכרז שיצא. היות ומחר העניין יסתיים, אז תעבירו גם את ההתקשרות עם אותו גורם שאתו תתקשרו, כדי שנדע מה המשימות שלהם.
יוסי שריד
אולי תיתן לנו סקירה קצרה - -
היו"ר אילן שלגי
לא עכשיו. אנחנו מקיימים עכשיו ישיבה בנושא הצעת החוק.
יוסי שריד
טוב, אז יסגרו מחר את המכרז, יתחייבו, ונעמוד בפני עובדה מוגמרת. בסדר.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת שריד, אנחנו לא נתערב במכרז.
יוסי שריד
זה לא עניין המכרז. הרי אנחנו היינו שותפים בהקמת הסיירת, ואני הצבעתי נגד.
היו"ר אילן שלגי
בסדר. אני לא מתכוון להתערב להם בהליך, מה גם ששמענו שמחר זה ייגמר...
יוסי שריד
אבל אולי זה בכלל לא טוב? אני לא מדבר על ההליך, מדברים על הקונספט.
גילה גמליאל
איך זה קשור לנושא עכשיו?
היו"ר אילן שלגי
נחזור לזה כבר בחודש הבא. בבקשה, מר אמיתי.
עמירם אמיתי
אם הבנתי נכון, מדובר על תשלומים שמשולמים היום וישולמו גם בעתיד וגובהם ברגע זה לא רלוונטי. הכוונה היא, שרשות החינוך תנהל עבור כל בית ספר חשבון בנק עצמאי. יש רשויות שיש בהן 30,40 בתי ספר ואז, יופקדו הכספים בחשבון. לא הבנתי מי רשאי להוציא את הכספים מהחשבון, כי אם זה הרשות - -
היו"ר אילן שלגי
השר יקבע כללים.
רשף חן
זה עלה בישיבה הקודמת ועכשיו אני רוצה להסביר כמה דברים, כעורך דין: הקניין בחשבון, בעל החשבון, יהיה רשות החינוך. מי רשאי לחתום? אפשר להסמיך כל בן אדם בעולם לחתום. ההיגיון שלי אומר, שאם הייתי ראש העיר, הייתי מסמיך את מנהל בית-הספר להיות בעל זכות החתימה. זה מתבקש, אבל זה יכול להיות כל דבר אחר והשר יקבע כללים.
עמירם אמיתי
אתם בעצם אומרים פה או מי שמציע את ההצעה, זה לא מדבר על אם גובים כדין או לא. זה בכלל עבר לפרשה אחרת. גם אם גובים כדין, מנהלי בתי הספר אינם אמינים.
רשף חן
לא.
עמירם אמיתי
זו ההבנה שלי. אם אני לא מבין טוב, אשמח אם תתקנו אותי.
רשף חן
לא. כרגע שמעת אותי אומר שאם זה היה תלוי בי - -
היו"ר אילן שלגי
רגע, מר אמיתי, מה שאתה אומר, זה מה שבאת אתו מוכן ולא הקשבת למה שאמר לך חבר הכנסת חן. הוא אמר לך, שזה יכול להיות כל אחד. אני אמרתי לך, השר יקבע הוראות. גם אמר לך חבר הכנסת חן, שסביר ביותר, שיוסמכו מנהלי בתי הספר עם ועדי הורים בוריאציה כזאת או אחרת. זה יעבוד בצורה שאפשר לעבוד אתה.
עמירם אמיתי
אני לא באתי מוכן, ראיתי את זה לפני דקה בפעם הראשונה.
היו"ר אילן שלגי
אז מישהו אחר אמר פה את אותם דברים בישיבה הקודמת. תדע לך. מישהו מנציגי המנהלים אמר: מה, כבר לא סומכים עלינו? יעבירו את זה לעירייה? דע לך, שגם היום בחוק בסעיף 6(ד) מדובר על הרשות ולא מדובר על בית-הספר. לכן גם פה זה חייב להיות כך. סעיף 6(ד) מדבר על כך, שמי שגובה את הכספים זה רשות החינוך המקומית ובעל המוסד, שזה הרשת, אם יש רשת. לכן, גם החוק הזה צריך להתבטא באותם ביטויים. זה הכל.
גילה גמליאל
מכיוון שמדובר בהצעת חוק שעולה לקריאה שנייה ושלישית, אז כל הדיונים האלה, מקומם בין הקריאה הטרומית לראשונה ובין הראשונה לשניה.
יוסי שריד
לא נכון.
גילה גמליאל
אפשר לשנות תמיד, אבל יחד עם זאת, עצם הדיון כבר נעשה בישיבות הקודמות. לבוא שוב ולדון בדברים, אני חושבת שאין לזה מקום.
יוסי שריד
בהחלט יש. בין קריאה ראשונה, לקריאה שנייה ושלישית? כל התיקונים שבעולם...
גילה גמליאל
אני טוענת, שלקריאה שנייה ושלישית, אם יש דברים - -
יוסי שריד
אבל את טוענת טענה שאין בה שחר.
גילה גמליאל
זו דעתי.
רשף חן
חבר הכנסת שריד, פה עושים דיון מאוד יסודי לפני קריאה ראשונה.
גילה גמליאל
נכון, ולכן, אני לא חושבת שיש מקום לחזור על הדברים.
היו"ר אילן שלגי
החשש הזה של המנהלים עלה בישיבה הקודמת. היה נציג אחר.
גילה גמליאל
גם בעצם הצעת החוק אנחנו לא הולכים לקבוע קביעות פרטניות לגבי מי יהיו הפרסונות שתינתן להן הזכות לחתום ולהיות מורשה חתימה וכל שאר הדברים האלה. זה מסמכות השר לקבוע. זה כתוב במפורש בהצעת החוק ולטעמי, אפשר לעבור להצבעה כדי לאשר את החוק.
יוסי שריד
לטעמי לא. אני רוצה להעיר הערה בעניין זה.
היו"ר אילן שלגי
כבר. אני מציע לחבריי שנוסיף את המילה, כפי שהזכירה היועצת המשפטית של הוועדה, שבסעיף 6(ב) בשורה האחרונה, במקום שיתקבלו מתלמידי... שיאמר: שיתקבלו עבור תלמידי.
עמירם אמיתי
סליחה, לא סיימתי את דבריי. הערה נוספת שמאוד רלוונטית למצב הכספי שהרשויות נמצאות היום: אם בעלי החשבון הם הרשות המקומית, זה אומר שבעצם הרשות המקומית מעוותת את החשבון הזה ועושה בו כפי שהיא רוצה - -
היו"ר אילן שלגי
זה בדיוק לא מה שכתוב פה.
עמירם אמיתי
אם אני בעל זכות חתימה בחשבון הזה... אני לא רואה שזה כתוב פה. כתוב פה, שהשר יקבע תקנות לאופן הגביה.
מרב ישראלי
תקרא את סעיף א.
עמירם אמיתי
אבל אין שום בעיה לרשות המקומית. מה קורה היום? משרד החינוך מעביר לרשות כספים עבור פעילות מסוימת והיא מעבירה את זה לבתי הספר.
גילה גלמליאל
אבל כאן אין שום סמכות לרשות.
עמירם אמיתי
סליחה, אבל הרשות קיבלה את הכסף היום ויעבירו לי את זה בעוד חצי שנה, אני אקבל את זה באחור. בואו לא נהיה תמימים, הרי זה מה שקורה היום - -
גילה גמליאל
זה לא חשבון משותף לרשות. זה חשבון נפרד.
עמירם אמיתי
אבל הרשות היא הבעלות. אני רק בעל זכות החתימה, נכון? מה המשמעות של זה? שהבעלים הם הרשות. אז אני יכול לקרקר כמה שאני רוצה - -
היו"ר אילן שלגי
מר אמיתי, בסדר, דבריך נרשמו. בבקשה, אדוני.
יחיאל דמרי
נכון להיום, ברשות שבה אני אחראי על אחזקת שירותי החינוך ישנם 60 גני ילדים. כל אחת מהגננות פועלת בדיוק באותו אופן. לכל אחת יש חשבון בנק, שלא יכול להיכנס לחריגה, עם כרטיס אשראי שיכול להגיע עד למקסימום של 500 שקלים. החשבון מתנהל בניהול ובקרה שלנו, של הרשות. לדעתי, זה פתרון מצוין ואני שמח על כך.
אילן בהירי
אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר מבחינת רשות מקומית שתטפל בנושא של הכספים. אני מוכרח להצטרף לדעתו של רמי אמיתי.
היו"ר אילן שלגי
אני ממש מתפלא. זה בסדר, וכל אחד עושה את תפקידו.
אילן בהירי
הרי אנחנו יודעים, שיש חשבון בנק במיוחד רק עבור משכורות המורים. זה סיפור שאף אחד לא בודק אם הוא מתקיים או לא. אני אגיד לך איך זה שייך: מגיעים כספים ממשרד החינוך לרשויות המקומיות. זה לא חדש. אם מישהו ראה איך זה מגיע לרשות המקומית, זה מן תלוש כזה גדול, ולך תתחיל לבדוק איזה סעיף זה ואיזה סעיף אחר - -
היו"ר אילן שלגי
אבל פה מדובר על תשלומי הורים.
אילן בהירי
רגע, אם זה יעבור לרשות המקומית...
רשף חן
בחשבון נפרד.
אילן בהירי
יש חשבון נפרד עבור משכורת בגלל מה שקרה במקום מסוים. הפחד שלנו הוא - -
היו"ר אילן שלגי
הפחד שלנו הוא לגבי הסעות ותחזוקה.
רשף חן
הרי מה יכול לקרות כרגע? כרגע המצב הוא שהכסף הזה נגבה, הוא עדין נגבה על-ידי הרשות. אף אחד אחר לא יכול לגבות אותו ואז, הוא מתערבב עם כל הכספים של הרשות. אפשר לעקל אותו ואפשר לערבב אותו - -
אילן בהירי
היום בתי ספר עובדים באופן עצמאי.
רשף חן
בית-הספר הוא תאגיד? מה זה בית-הספר?
היו"ר אילן שלגי
ברוב המקומות זה מה שקורה.
אילן בהירי
בית ספר הוא מוסד עירוני שמקבל מהעירייה אישור לפתיחת חשבון בנק - -
רשף חן
אז אני אומר לך, שהחשבון הזה, קניינית, שייך לעירייה ולא לבית הספר. בית ספר לא קיים כתאגיד, הוא לא ישות משפטית.
עמירם אמיתי
זה נכון מבחינה משפטית, אבל בפועל, העירייה לא מתעסקת בכספים האלה - -
רשף חן
אז מה שאתה אומר זה שהיום מקיימים את מה שהחוק הזה אומר.
אילן בהירי
בצורה אחרת, כשיש לנו פיקוח אישי ולנו יש נגיעה לכסף.
היו"ר אילן שלגי
אז אנחנו בודקים פה איך לשנות את זה. בבקשה, חבר הכנסת שריד.
יוסי שריד
הצד המשפטי מעניין אותנו פחות ומה שמעניין אותנו זה הצד של החיים. החיים אומרים, שבתי הספר יש להם חשבונות משל עצמם ולא של הרשות המקומית. לכן, אם הם ישות משפטית או לא, נורא מעניין אותי אבל לא מעניין אותי בכלל. שתי ההערות שנשמעו כאן על-ידי מר אמיתי, יש להן רגלים. מחמת צוק העתים, אנחנו מתבלבלים כדי לא לומר שאנחנו משתגעים לגמרי. מצד אחד, יש מגמה שאנחנו עובדים עליה כבר כמה שנים, להוציא את זה מהרשות המקומית, משום שאנחנו מכירים את הבעיות ואת המצוקות של הרשות המקומית. אז אנחנו אומרים: בא נייעד את התקציבים במישרין למערכת החינוך על התפלגויותיה. ועכשיו, פתאום כיוון הפוך. כתוב פה: למטרות שלשמן הכסף נאסף. זה מאוד יפה, אבל זה כבר עניין של פרשנות. עניין המטרות והלחצים לפעמים של הרשות המקומית, הם יותר חזקים מן הפרשנות המשפטית. אני חושב, למשל, על רשות מקומית וסליחה שאני מביא את זה בתור דוגמה. אני יכול להביא דוגמאות אחרות. הרשות המקומית ריינה. שם אין גרוש והחובות הם אדירים. הצורך לשלם מייד תשלומים מסוימים הוא גדול. עכשיו, פתאום, לראש הרשות המקומית אין שום כסף.
רשף חן
זה הטוב ביותר שאפשר היה לעשות המצב הזה, אלא אם כן תאגד את בתי הספר, תקים חברה בע"מ, בית ספר "אילנות" למשל.
יוסי שריד
ההערה השנייה היא בעניין מה סביר ומה לא סביר. אומרים כאן החברים, סביר שמנהל יהיה בעל זכות חתימה. אני אומר את זה בניסוח הפוך: לא סביר, שמנהל לא יהיה בעל זכות חתימה. אז אני מציע שזה יהיה כתוב.
רשף חן
בשביל זה התקנות הן באישור הוועדה.
יוסי שריד
אבל מי יהיה בעל זכות חתימה אם לא המנהל?
היו"ר אילן שלגי
אתה צודק. השר צריך לקבוע כללים שיבואו לאישור הוועדה.
גילה גמליאל
ההצעה תעבור כהצעת חוק ואז כתוב, שהשר יקבע את התקנות. התקנות יחזרו לכאן, ואז הדיון יהיה רלוונטי.
מרב ישראלי
אני רוצה להסביר את זה עוד פעם.
יוסי שריד
לא סביר שהמנהל לא יהיה. מי יהיה אם לא הוא?
גילה גמליאל
כתוב במפורש: השר, באישור ועדת החינוך. כשזה יגיע לכאן עם התקנות המדוברות, אז נדון בנושא הזה. לדעתי, אפשר לעבור להצבעה.
מרב ישראלי
יש עוד כמה דברים: אנחנו לא משנים את החוק הקיים בסעיף (6ד), שמאפשר לשני גורמים לגבות כספים מבחינה חוקית. זה קיים ומי שרשאי לגבות את הכסף ולכן הכסף הוא בעצם שלו, זה או רשות חינוך מקומית או מנהל מוסד במקרה של בעלות. יכול להיות, שהרשות המקומית, למרות שהזכות שלה לפי החוק מאפשרת למנהלי בתי הספר מטעמה לגבות את הכספים האלה ולנהל את חשבון הבנק. אפשר יהיה לעשות את זה גם לפי מה שאנחנו עושים. למשל, כספי הביטוח, אני מבינה שהם עוברים לרשות המקומית ישירות. אז אני לא יודעת אם כאן מנהל בית-הספר צריך להיות מעורב או לא. אני לא יודעת. יש פה הרבה פרטים, וזה בדיוק מטבע הדברים שיכנסו לתקנות ולא לחוק הראשי.
יוסי שריד
לו אני הייתי מנהל בית-הספר הייתי אומר: חבר'ה, תעזבו אותי, אני לא רוצה לגבות...
היו"ר אילן שלגי
רבותיי, חברי הוועדה, יש לכם עוד הצעות?
עמירם אמיתי
מה המצב היום, שאנחנו משנים את החוק?
מרב ישראלי
אנחנו לא משנים מבחינת מי שרשאי לגבות.
היו"ר אילן שלגי
מר אמיתי, אני לא אסביר לך עכשיו למה הבאנו אותה. ראשית, שמעת את דבריו של חבר הכנסת חן לפני כמה דקות. הוא הסביר. שנית, קיימנו פה דיון לקריאה ראשונה ואתה או נציג אחר שלכם היה פה, אז לא נחזור עכשיו על הכל.
מרב ישראלי
בסעיף קטן (ג) הועלתה הערה שמבחינה ניסוחית יכול להיות שזה לא יאפשר משהו שהוועדה כן רצתה לאפשר אותו, שזה העברה של כספים משנה לשנה. לכן, אולי צריך לחשוב על שינוי הניסוח, כך שזה יאפשר גם את האפשרות הזאת. לכן, כאן כתוב: כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים יוחזרו לתלמידים מהם נגבו במועד ובאופן שיקבע השר. אולי צריך להוסיף פה משהו שהיה גם באחד הניסוחים הקודמים, שאפשר יהיה גם להעביר את זה משנה לשנה.
יוסי שריד
בסדר, תשני את זה.
אילן בהירי
צריך אולי גם להוסיף: באישור ועד ההורים המרכזי של בית-הספר.
היו"ר אילן שלגי
לא, עזוב.
מרב ישראלי
אז אני אנסח את זה.
היו"ר אילן שלגי
לא, אני מבקש לנסח את זה עכשיו. בסופה של כל שנת לימודים או סיום לימודיו של תלמיד בבית הספר...
מרב ישראלי
לא.
דורית מורג
האפשרות להשתמש בכספים...
מרב ישראלי
רגע, היה לנו את זה בנוסח קודם.
דורית מורג
החשש הוא, שהנוסח יהיה יותר מדי דווקני ואז, באמת יהיה קשה להשתמש בזה.
היו"ר אילן שלגי
בסדר, אז בואו תציעו ניסוח שיאפשר העברה משנה לשנה.
מרב ישראלי
אני מקריאה: כספים שנותרו בחשבון הבנק בסופה של שנה יוחזרו לתלמידים מהם נגבו או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחר מכן.
רשף חן
ואז את ממשיכה: במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך.
יוסי שריד
או, יעמדו לרשותם בשנת הלימודים הבאה.
מרב ישראלי
אני חוזרת: או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שאחריה. אנחנו עוד מנסחים את זה אחר כך עם הממונה על נוסח החוק.
דורית מורג
בהצעת החוק הזאת, אנחנו נכנסים לתחום שעד עכשיו לא מנוהל בצורה כל כך דווקנית ואז, השאלה היא האם אי אפשר למשל ליעד את הכספים האלה לפעילות אחרת, בהסכמה כמובן?
יוסי שריד
גם אחרי הצעת החוק זה ינוהל בדיוק כמו קודם. זה מסוג הצעות החוק ששום דבר לא ישתנה. זה חוק שלציבור אין חפץ בו.
רשף חן
אולי נשאיר את זה פתוח ונאמר, שכספים שנותרו בחשבון, אופן השימוש בהם יקבע באופן שיקבע השר באישור הוועדה?
היו"ר אילן שלגי
אני מבקש לשמוע עכשיו רק את חברי הכנסת ואת עורכת הדין ישראלי.
יוסי שריד
מכיוון שאת כל הדברים אנחנו בלאו הכי משאירים לשר בתקנות ומכיוון שהחוק כשלעצמו בעצם לא אומר שום דבר, אני מציע שהצעת החוק תהיה שוועדת החינוך מבקשת משרת החינוך לטפל בעניינים של תשלומי הורים ונעביר את זה כהצעת חוק. הרי זו המשמעות של החוק.
רשף חן
יש לי הצעה רצינית: אני מציע שנכתוב: כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים יועמדו לרשות או לטובת התלמידים באופן שיקבע השר...
מרב ישראלי
זו בעיה, כי אז זה כולל. הכספים האלה, גם לפי החוק היום, אמורים לשמש רק למטרות שלשמן הם נגבו.
רשף חן
נכון, את צודקת. אז נקבל את ההצעה שלך.
היו"ר אילן שלגי
או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים הבאה.
רשף חן
בדיוק, או יוחזרו או ינוכו.
מרב ישראלי
השאלה, האם הנושא של תחילה יהיה כבר בשנת הלימודים הבאה ואפשר להכניס את זה לפועל? נראה לי שכן.
רשף חן
בטח.
היו"ר אילן שלגי
שר החינוך יתקין תקנות תוך 3 חודשים.
מרב ישראלי
רגע, קודם כל תחילה. תחילתו של חוק זה, תחילת שנת הלימודים הבאה, תשס"ה. עכשיו, אם אתה רוצה גם שהשרה תתקין תקנות, אז צריך לקבוע את זה.
היו"ר אילן שלגי
בוודאי. תוך 3 חודשים מכניסת החוק לתוקף?
מרב ישראלי
מפרסום החוק. החוק לא יכול להיכנס לתוקף בלי התקנות.
היו"ר אילן שלגי
בסדר. בסעיף ד', השר, באישור ועדת החינוך, יקבע הוראות... צריך לכתוב: יקבע בתוך 3 חודשים.
מרב ישראלי
אנחנו נעשה סעיף 2. תחילה וסעיף 3. תקנות ראשונות...
היו"ר אילן שלגי
זה לא תקנות, זה הוראות. אנחנו משתמשים בניסוח הוראות, אז בואו נשאר עם זה.
מרב ישראלי
הוראות קובעים בתקנות. אז אנחנו קובעים, שהשר יתקין תקנות כאמור בסעיף 6א(ד), בתוך 3 חודשים מיום הפרסום של החוק.
דורית מורג
זה מאוד קצר.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו רוצים שזה יחול בתשס"ה. ייקח קצת זמן עד שהחוק הזה יעבור. אתם בין כה וכה לא עומדים בזמנים. כתבתי לשרה שיש חוקים מלפני שנתיים, שכתוב תוך 4 חדשים ועוד לא קבעתם את הכללים.
דורית מורג
זה מסיבות שונות. מעבירים את זה לרשויות המקומיות, מעבירים להערות וכולי.
היו"ר אילן שלגי
אז מה? תעבדו. 3 חודשים, מה הבעיה? כותבים מכתב ומבקשים שהוא יאושר בתוך שבוע.
דורית מורג
זה לא הולך ככה...
היו"ר אילן שלגי
אני יודע שזה לא הולך ככה. תתרגלו, מה לעשות?
אלי פוקסברומר
אדוני היושב ראש, לגבי סעיף קטן (ג), אני מבין שסוכם: יוחזרו או ינוכו?
היו"ר אילן שלגי
נכון.
אלי פוקסברומר
חוששני, שזה יהיה בעייתי, כי צריך לקבוע קריטריונים מתי הוא יוחזר ומתי הוא ינוכה...
היו"ר אילן שלגי
לפי ההוראות. כתוב: באופן שיקבע השר.
רשף חן
הרעיון הוא, שאם הוא ממשיך בשנה הבאה, זה ינוכה. אם הוא עוזב את בית-הספר או הגיע לשנה האחרונה שלו, זה יוחזר. זה הרעיון וזו כוונת המחוקק.
אלי פוקסברומר
יגיעו עתירות של תלמידים שיעברו בתי ספר...
היו"ר אילן שלגי
אז יחזירו להם. לא יכולים לנכות להם.
אלי פוקסברומר
הפרשנות שיתנו לזה הרשויות יהיו לא פשוטות.
מרב ישראלי
את זה השר יקבע.
היו"ר אילן שלגי
כתוב בהמשך: במועד ובאופן שיקבע השר. אנחנו לא משאירים את זה פתוח.
יוסי שריד
משרד הפנים הרי יקבל את זה להערות. לפי ההערות שלך גם תוך שנה זה לא ייגמר, אבל בסדר. אני לא אהיה מהמצטערים הגדולים. תעבירו את ההערות שלכם בתוך ועדת השרים.
דורית מורג
יש לי הערה: כתוב: השר יקבע הוראות בדבר אופן גביית התשלומים. אנחנו לא עוסקים כאן בגבייה, אנחנו עוסקים באופן ניהול התשלומים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים כאן להוראות שלמעשה אינן. זה כבר דרכי הגביה, שאין לנו הוראות לגבי העניין הזה. מדובר בהפקדת חשבון בנק נפרד ולא בדרכי הגביה. לכן, יכול להיות שצריך לכתוב...
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת חן, חשוב לך שזה יישאר, אופן גביית התשלומים?
רשף חן
לא.
היו"ר אילן שלגי
אז נמחק. עורכת הדין מורג, הקלנו עליכם. אנחנו נמחק את המלים: אופן גביית התשלומים. נשאר: ניהול החשבון ודרכי הביקורת וכולי.
מרב ישראלי
אולי נכתוב: לביצוע סעיף זה לרבות...
היו"ר אילן שלגי
בסדר. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע הוראות לרבות בדבר אופן גביית התשלומים וכולי. יפה מאוד.

אני פונה לחברי הוועדה יוסי שריד וגילה גמליאל, האם אנחנו בעד?
יוסי שריד
אני נגד.
היו"ר אילן שלגי
אם כך, 2 בעד, 1 נגד. תודה רבה. הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 14:00)

קוד המקור של הנתונים