ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/02/2004

חוק התרבות והאמנות (תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/81202
ועדת החינוך והתרבות – 17.2.04

פרוטוקולים/ועדת חינוך/8120
ירושלים, כ"ה באדר, תשס"ד
18 במרץ, 2004


הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
שהתקיימה ביום ג', שבט התשס"ד, 17.2.2004, בשעה 17:05


ס ד ר ה י ו ם

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון), התשס"ד - 2004
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אילן שלגי
מוזמנים
עו"ד מיכה ינון, ראש מינהל תרבות ואמנויות, משרד החינוך
עו"ד שגית פנחסי, הלשכה המשפטית, משרד החינוך
צח גרניט, יועץ השרה, משרד החינוך
פרופ' רות רייכלברג, הפקולטה לצורפות, בר אילן
יעקב נווה, יו"ר ועדת הזמר העברי, איגוד אמני ישראל
יעל פרבר
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון), התשס"ד - 2004
היו"ר אילן שלגי
הצעת חוק התרבות והאמנות עברה במליאה קריאה ראשונה והגיעה לוועדה לצורך הכנה לקריאה שניה
ושלישית. אני אקריא את הצעת החוק שאומרת כך: הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון) התשס"ד – 2004, תיקון סעיף 4. (1) בסעיף קטן (א) – (א) ברישא, במקום "עשרים וחמישה" יבוא "תשעה עשר" והמילים " או ביחס קרוב אליו ככל האפשר" – יימחקו;

(ב) בפסקה (1), במקום "ארבע חמישיות מהחברים" יבוא "מחצית מהחברים לפחות";

(ג) בפסקה (2) במקום "חמישית מהחברים" יבוא "שאר החברים"

(2) בסעיף קטן (ב) במקום בסעיף קטן (א)(1) יבוא "בסעיף קטן (א)".

האם למישהו יש איזו שהיא שאלה או הערה בשלב זה? מירב אומרת לי שהוגשו לה
הסתייגויות בכתב
מירב ישראלי
ההסתייגויות הן בסעיף קטן (א) להצעת החוק. במקום תשעה עשר עשרים ושלושה, כלומר, שבמקום
עשרים וחמישה יבוא עשרים ושלושה, בסעיף קטן (ב) במקום מחצית שני שליש, ובסעיף קטן (ג) במקום שאר החברים – שליש.
היו"ר אילן שלגי
יש למישהו התייחסות באשר להסתייגויות האלה? היות ואני חבר הכנסת היחיד שנמצא כאן, אני מצביע נגד ההסתייגויות, פה אחד. באשר לנוסח הצעת החוק, האם למישהו יש איזו שהיא שאלה או הערה?

הדברים הם כפשוטם, ואני הלכתי לחוק הקיים, העיקרי, כדי לקרוא ולהבין. היום המועצה היא בת עשרים וחמישה עד שלושים ואחד חברים, והשינוי יאמר שהיא תהיה בת תשעה עשר או עד שלושים ואחד חברים. המילים "או ביחס קרוב אליו ככל האפשר" יימחקו, המספר של האנשים שצריכים להיות בעלי מעמד בשדה העשייה והיצירה ובתחום האומנות והתרבות במקום שיהיה צורך שארבע חמישיות מהם, כלומר, 80%, יהיו כאלה, כעת יקבע החוק אם לקבל את ההצעה שמספיק של החברים הם מהתחום הזה, והתיקון השלישי הוא שבמקום שייאמר חמישית מהחברים יהיו מעורים בתחומי התרבות שאינם עובדי מדינה, ייאמר "שאר החברים".

התיקון של סעיף 2 מדבר על כך שיו"ר המועצה יהיה מבין שתי קבוצות החברים, ולאו דווקא כפי שהמצב נכון להיום, מבין החברים שהם בעלי מעמד בתחומי התרבות והאומנות.

אני מעמיד את ההצעה להצבעה, ואני מצביע בעד. הוועדה קיבלה את ההצעה פה אחד.
האם ליועצת המשפטית יש עוד איזו שהיא הערה?

אני אבקש מעו"ד מירב ישראלי לטפל בהנחת החוק.

רבותי, אני מודה לכם על נוכחותכם. הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:11

קוד המקור של הנתונים