ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/12/2003

הצעת חוק רשות הדואר (תיקון מס'...)(בנק הדואר), התשס"ד-2004 [חלק מסעיף 63(49) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 ], סעיפים 79-63 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - תיקון פרק י''א: דואר

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/76352
ועדת הכלכלה
24.12.03

פרוטוקולים/כלכלה/7635
ירושלים, י' בטבת, תשס"ד
4 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ט בכסלו התשס"ד (24 בדצמבר 2003), שעה 12:30
סדר היום
סעיפים 63-79 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון פרק י"א: דואר – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 63(67)סעיף 111א החדש לחוק הדואר שעניינו הסכם להעברת עובדים מרשות הדואר לשירות חברת דואר ישראל בע"מ
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
דוד טל
מוזמנים
אמיר לוי - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
חיים פרננדס - אגף התקציבים, משרד האוצר
ישראל איתן - יועמ"ש, רשות הדואר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח


סעיפים 63-79 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון פרק י"א: דואר – בקשה לדיון ודיון מחדש בסעיף 63(67), סעיף 111א
החדש שעניינו הסכם להעברת עובדים מרשות הדואר לשירות חברת דואר ישראל בע"מ
היו"ר שלום שמחון
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום סעיפים 63-79 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון פרק י"א: דואר – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 63(67), סעיף 111א החדש לחוק הדואר שעניינו הסכם להעברת עובדים מרשות הדואר לשירות חברת דואר ישראל בע"מ.
לאה ורון
אני מבקשת להודיע, שכל חברי הכנסת, ללא יוצא מן הכלל, החברים בוועדה קיבלו את סדר היום ביד, למעט חבר הכנסת ארדן שהושארה לו הודעה אצל עליזה מהליכוד ואצל עוזרתו הפרלמנטרית שרית.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הבקשה לדיון מחדש שאני מבקש? אני בעד. הבקשה אושרה. התחלנו את הדיון החדש. אני מבין שהאוצר מבקש לתת תוספת.
אמיר לוי
כן. במסגרת ההסכמות עם העובדים, הוסכם לתת דרגה נוספת לכל עובדי חברת הדואר. ההסכמה היתה שזה יינתן רק לעובדים הפעילים ולא לגמלאים, שהם כבר לא חלק מהרשות ובוודאי לא חלק מהחברה. על מנת להסדיר את זה, אנחנו מציעים סעיף שאקריא את לשונו: בסעייף 111א החדש, אחרי פסקה 4 המוצעת, אנחנו מציעים פסקה 5 שבה יאמר כדלקמן:

על אף האמור בכל דין או הסכם קיבוצי או אחר - -
אתי בנדלר
מה זה אחר? הכוונה להסכם אחר?
אמיר לוי
כן. - - על קידום בדרגה שיינתן לעובדים מועברים במסגרת ההסכם להעברת עובדים (להלן בסעיף זה – הקידום בדרגה) לא יחול סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)התש"ל-1970 (להלן – "החוק") והקידום בדרגה, או כל תוספת אחרת שתינתן לעובדים במסגרת ההסכם להעברת עובדים המועברים, לא יביאו לכל שינוי במשכורת הקובעת, כמשמעותה בסעיף 8 לחוק, של מי שפרש לגמלאות מן הרשות קודם ליום המעבר לחברה.
אתי בנדלר
השאלה שלי היא: האם העובדים שפורשים, שאתם לא רוצים שזה יחול עליהם, נחשבים לעובדים מועברים לפי ההסכם?
אמיר לוי
אלה שכבר פרשו?
אתי בנדלר
אתם אומרים, שאתם לא רוצים שהתוספת הזאת תחול על עובדים שפורשים.
אמיר לוי
לא, אלה שכבר פרשו.
אתי בנדלר
אז הם בכלל עובדים מועברים?
אמיר לוי
לא.
אתי בנדלר
כי אתה מגדיר אותם. אתה אומר שעל אף האמור בכל דין, או הסכם קיבוצי, או אחר, על קידום בדרגה שיינתן לעובדים המועברים... לא יחול סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות).
ישראל איתן
למרות שהם לא עובדים מועברים, על-פי חוק שירות המדינה (גמלאות), למרות שהם גמלאים כבר בפועל, שפרשו לפני 3 שנים, אם אנחנו לא מסדירים את זה בחקיקה ההטבה הזאת ניתנת גם לגמלאים. הם צמודים לעובד הפעיל. עכשיו, אנחנו באים ואומרים שההטבה הזאת, היא כל כולה בגין השינוי המבני. בהסכמת העובדים להתייעלות, למעבר לחברה, לפתיחה לתחרות, להפרטה בהמשך. מה פתאום שגמלאי יקבל את זה? העלויות שכרוכות פה, לתת את זה גם לגמלאים, עלולות לחבל בכל ההסדר הזה.
אתי בנדלר
אני רק מבקשת שתבדוק שוב את הנוסח, כדי שלא ישתמע שאנחנו מדברים רק על עובדים מועברים בפועל אלא - -
ישראל איתן
ההטבות ניתנות לעובדים המועברים. אלמלא ההוראה הזאת בחוק, יהיו זכאים להם גם הגמלאים.
אתי בנדלר
הבנתי את הכוונה. כפי שזה מנוסח, זה בהחלט לא ברור לכן שאלתי את שאלת ההבהרה ונדאג לנסח את זה כך שזה יהיה ברור.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לומר, שהנושא הזה עלה במשא ומתן שהתקיים בין העובדים והאוצר, בנוכחות ההסתדרות, רשות החברות ואגף התקציבים בגישור שאני עשיתי. היה ברור לכולם, שאין מדובר בגמלאים.

כמו כן, אני שוחחתי גם עם יושב-ראש ועד העובדים טרם הישיבה וגם עם מנכ"ל החברה והודעתי להם שהסעיף הזה מצטרף. הם אמרו שהנוסח מקובל על ההסתדרות ועל דעתה.
דוד טל
אדוני לא שאל אם זה מקובל על חבר הכנסת טל.
היו"ר שלום שמחון
אבל עוד לא הגעתי לחבר הכנסת טל.
דוד טל
הם לא מצביעים בהסתדרות ולא הוועדים.
היו"ר שלום שמחון
אני מדבר רק על העובדות. אמרתי, שטרם הישיבה שוחחתי בטלפון גם עם יושב-ראש ועד העובדים וגם עם מנהל החברה. הם אמרו לי שהם ראו את הנוסח והנוסח מקובל. ציינתי גם שבמשא ומתן עם ההסתדרות שהיה בתל-אביב, הוסכם בינינו על כך שזה לא יחול על הגמלאים.
אמיר לוי
זה גם הוסכם אתמול בערב, אחרי הוועדה ישבנו עם העובדים.
דוד טל
זה מוסיף לכם עלויות גדולות?
אמיר לוי
אם זה לא ייכנס, זה מוסיף לחברת הדואר, לא לנו. מי שישלם את זה זה החברה. זה מוסיף כ-60 מיליון בערך.
היו"ר שלום שמחון
עופר אמר מייד שזה לא כולל.
אמיר לוי
זה גם מיידי, זה לא מתפרס. הם מייד צריכים להפריט את זה.
אתי בנדלר
הנוסח צריך לכסות את ההסכמות. מה שאני מנסה לומר, בפתק שכתבתי ליושב ראש, שאני רוצה שהנוסח של הסעיף יתאם בדיוק להסכמות שהגעתם אליהן ועל מה שנכון בנסיבות אלה.
אמיר לוי
תראי את הסיפא: של מי שפרד לגמלאות מן הרשות קודם ליום המעבר לחברה. 500 עובדים פורשים רק אחרי המעבר. כל מי שפרש ערב המעבר לחברה.
אתי בנדלר
אנחנו לא יודעים, יום המעבר יהיה בעתיד.
אמיר לוי
גם מי שיפרוש בינואר למשל, אם אין עוד חברה, עליו זה לא יחול. אבל כל מי שפרש יום אחרי המעבר, הוא לא נפגע.
אתי בנדלר
בסדר.
דוד טל
אני מנסה לחשוב אם יכול להיות מצב כזה שכאילו אנשים יופרשו עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף, ואז הם יפלו בגדר אנשים שפרשו בערב קבלת החוק ואז הם לא יהיו זכאים לזה.
ישראל איתן
הם יהיו. לדוגמה: אם אתה פרשת ב-31 בינואר, אז ההחרגה הזאת לא תחול עליך. הסעיף הזה מתייחס למי שפרש קודם, הכוונה לתחילת קיום החברה - -
אתי בנדלר
לא, לא.
דוד טל
סליחה, למען הסר כל ספק, אפשר לקבוע שמי שפרש לפני 30 בדצמבר - -
אתי בנדלר
אנחנו לא יודעים מתי תהיה תחולתו של החוק.
דוד טל
בגלל שאני לא יודע מתי היא תהיה, ואת צודקת בזה שצריך הבהרה. אבל אני חושב שהם לא יתנגדו לכך שמי שפורש עד ה-30 בדצמבר 2003 הוא מדור הזקן ולא זכאי לשום דבר. מי שפורש מה-1 בינואר, אז זה יחול עליו.
היו"ר שלום שמחון
בואו נראה על מה מוטל הסיכון פה: מדובר בפרישה של 500 עובדים שתמשך 3 שנים. כלומר, בשנה הבאה צריכים לפרוש בסביבות 150, 160,170 עובדים. אבל בפועל, אם נעשה ממוצע יחסי, נניח שזה יהיה בעוד 3 חודשים, אז 170 לחלק ל-12, זה יכול לפגוע, אם זה יפגע ב-40 עובדים, נכון?
דוד טל
אני לא רוצה לפגוע אפילו באחד.
אמיר לוי
כל עוד אין מעבר לחברה, הוא לא מוציא עובד.
אתי בנדלר
אבל יש גם פרישה טבעית, מעבר לתקופה הזאת.
דוד טל
אני מקבל את מה שהוא אמר כרגע, שכל עוד אין מעבר לחברה, לא מפרישים עובדים. זה בסדר. אז זה מסודר לי.
אתי בנדלר
ומי שפורש פרישה טבעית ולא יעבור הלאה לחברה? אין שום סיבה שזה יחול עליו, נכון?
ישראל איתן
מי שפורש פרישה טבעית עד הקמת החברה, אין סיבה שיקל את ההטבות האלה.
היו"ר שלום שמחון
אני חושב שהבנו את הדברים. מי נמנע?
דוד טל
תתחיל מבעד. אדוני, הוועדה הזאת, בניגוד לוועדות אחרות, מתוקנת, מסודרת, צמודה לתקנון ואני גאה שאני חבר בה. לכן אני גם משתתף בה כל כך הרבה. אני מבקש, על-פי הסדר הטוב...
היו"ר שלום שמחון
מי בעד? מי נגד?

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף מאושר.
אתי בנדלר
אין לנו הסתייגויות.
היו"ר שלום שמחון
אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 12:50)

קוד המקור של הנתונים