ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/12/2003

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/76532
ועדת כלכלה
22.12.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7653
ירושלים, י"ט בטבת, תשס"ד
13 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 116
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ג' בכסלו התשס"ד (22 בדצמבר 2003), שעה 11:30
סדר היום
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2003
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
דוד טל
יצחק וקנין
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
יצחק בן דוד סמנכ"ל ייצור וכלכלה, משרד החקלאות
מיכל סגן כהן,עו"ד לשכה משפטית, משרד החקלאות
יצחק טובלי מנכ"ל המועצה לענף הלול
תומס מנור,עו"ד יועמ"ש, המועצה לענף הלול
יעקב כהן מזכיר ארגון מגדלי עופות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2003
היו"ר שלום שמחון
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2003.
מיכל סגן-כהן
סעיף 31 לחוק המועצה קובע, שהשר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בכללים מידי שנה, ובהתחשב עם הנחיותיו בדבר התכנון החקלאי, היקף ארצי לתוצרת הלול. תוצרת הלול שאנחנו מדברים בה כרגע היא ביצי מאכל. הכללים האלה הם במתכונת של הכללים שקיימים מזה שנים רבות. יש איזה שהוא תיקון בסעיף 7 שהוצע על ידי היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, שמטרתו לתת יותר זמן בידי מבקש שלא נקבעה לו מכסה אישית להגיש בקשה למכסה אישית.

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2003. הגדרות 1. בתקנות אלה – "אפרוחות" – אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים; "המועצה" – המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;
אתי בנדלר
האם לאפרוחים עד גיל 7 ימים קוראים אפרוחות?
מיכל סגן-כהן
האפרוחות נותנות את הביצים.
אתי בנדלר
אני מבינה שמדובר כאן רק על הגיל, לא?
מיכל סגן-כהן
כן.
אתי בנדלר
זה אפרוחים מסוג נקבה עד גיל מסויים?
מיכל סגן-כהן
כן. "התקופה הקובעת" – שנת 2003; "כללי 2003" – כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2003), התשס"ג-2003; "להקה" – מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל; "מגדל פרגיות" – אדם העוסק בגידול פרגיות; "מטילות" – תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים; "עופות להטלה" – מטילות, פרגיות ואפרוחות; "פרגית" – תרנגולת בגיל שעד חמישה חודשים; "שנת התכנון" – שנת 2004; מכסה ארצית 2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור מיליון 671 אלף ביצי מאכל לשיווק (להלן – המכסה הארצית).
אתי בנדלר
זה בדיוק אותו גודל של שנת 2003, נכון?
לאה ורון
אין שום שינוי בהשוואה למכסות של 2003?
מיכל סגן-כהן
אין. קביעת מכסות אישיות 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו כאמור בתקנות 4 עד 6. מכסה אישית 4. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, שתהיה שווה למכסתו האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לתקופה הקובעת, כפי שהיא רשומה בספרי המועצה. מכסות נוספות 5. קיבלה המועצה הודעה מבעלי מכסות לייצור ולשיווק ביצי מאכל כי ויתרו על מכסותיהם, רשאית היא להקצות מתוכן, בשנת התכנון, בהתאם להנחיות שר החקלאות, מכסות אישיות או תוספות למכסות אישיות למגדלים ביישובי מרום הגליל כהגדרת "מרום הגליל" בחוק הגליל, התשמ"ח-1988, ולמגדלים בודים ,ובלבד שמכסתו הכוללת של כל מגדל כאמור בשנת התכנון לא תעלה על 500 אלף ביצי מאכל.
אתי בנדלר
האם יש שימוש בפועל בכלל הזה?
יצחק טובלי
הממשלה החליטה לרכוש מכסות ממרכז הארץ ולהקצות אותן ליישובי קו עימות.
אתי בנדלר
זה כבר כמה שנים התהליך הזה. זה עדיין נמשך?
יצחק טובלי
כן.
אתי בנדלר
שר החקלאות הנחה איך לעשות את החלוקה הזאת?
יצחק טובלי
יש ועדה שקבעה.בשנה האחרונה הממשלה החליטה שהיא לא תשתתף ברכישה, אבל אם יש מי שמוכן למכור, אז אותו מגדל שהוגדר בעבר כזכאי יוכל לקנות.
אתי בנדלר
השתתפות הממשלה לא קבועה בחוק?
יצחק טובלי
לא.
מיכל סגן-כהן
תוספות חד פעמיות 6(א) נוסף למכסה פי סעיף 4 או 5 תקבע ועדת המכסות לכל מגדל אשר לא נקבעה לו מכסה חד פעמית מכח סעיף 6(א) לכללי 2003, מכסה אישית חד-פעמית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמכסה שנקבעה לו, כמפורט בתוספת לצד גיל הלהקות שהוא מחזיק בשת התכנון לפי מועד בקיעתן. (ב) מגדל יהיה רשאי להודיע למועצה, תוך 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, כי הוא מוותר על תוספת המכסה לפי תקנת משנה (א). (ג) מגדל שנקבעה לו תוספת מכסה חד פעמית מכוח סעיף 6(א) לכללי 2003, תוקטן המכסה שתיקבע לו לפי תקנה..
היו"ר שלום שמחון
מה זאת תוספת חד-פעמית? זה גידול אורגני?
תומס מנור
זה הופך את המכסה לדו-שנתית.
מיכל סגן-כהן
פניה לקביעת מכסות אישיות 7 (א) מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנה 4 או 5 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מתאריך הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו. (ב) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

שינויים במכסה אישית 8. ועדת המכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי שנקבעה לו מכסה אישית לפי סעיף 4, שינויים במכסתו האישית על ידי החלפת מין אח של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתחות אחידים ובכפוף לתנאים שתקבע ועדת המכסות.
היו"ר שלום שמחון
למה אתם צריכים את סעיף 8?
יצחק טובלי
אם יש מישהו שרוצה לעבור להטלה.
היו"ר שלום שמחון
זו סתם פרצה מיותרת.
יצחק טובלי
זאת לא פרצה מיותרת, כי עדיין יש לנו שני ספיחים שאנחנו צריכים להשלים – שתולה ועלמה..
תומס מנור
יש מחוייבות כלפי שני המושבים.
מיכל סגן-כהן
אני מבינה שאתה מפחד שיהיו פניות נוספות מעבר לאלה שאת עניינם צריך להסדיר.
היו"ר שלום שמחון
אתה לוקח מכסה ששווה כסף וממיר אותה במכסה..
יצחק טובלי
רק אם יש מגדל ביצים שמוכן לוותר על מכסתו.
היו"ר שלום שמחון
אם אני אתן לך מכסה ששווה 70 אלף שקל ואתה תתן לי מכסה ששווה 300 אלף שקל..
יצחק טובלי
זה, למשל, מישהו בעל מכסת פתן שרוצה לקנות מכסת ביצים והוא לא יכול. היום אין כניסה של מגדלים. זה מאפשר למגדלי פתן להיכנס אם יש מישהו שמוכן לקנות.
היו"ר שלום שמחון
זאת סתם פרצה. מה אתם צריכים את זה?
אתי בנדלר
לי אין בעיה אם העניין הזה יימחק, אבל נאמר כאן שהם נמצאים בתהליך עם שני מושבים. תהיו ערים לכך שאם הכלל נמחק אז לא תהיה סמכות לעשות את ההמרות לגבי אותם שניים.
תומס מנור
בהיבט הזה אנחנו פועלים מכוח החלטות של ועדת מכסות קיימות ותקפות. אנחנו נוכל להסתמך עליהן גם בלי הסעיף הזה.
היו"ר שלום שמחון
אוקיי, אנחנו מוחקים את סעיף 8.
מיכל סגן-כהן
מכסת עופות להטלה 9(א) המועצה תקבע לכל מגדל מכסת עופות להטלה לייצור המכסה האישית שנקבעה לו על –פי מפתח אחיד שתקבע, בשים לב למספר הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון וגילן. (ב) בעל מכסה אישי תלא יחזיק עופות להטלה בכמות העולה על מכסת העופות להטלה שקבעה לו המועצה. (ג) מגדל שלפי קביעת המועצה מחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שהיא קבעה לו, יהיה חייב לשווק לשחיטה את הכמות העודפת.

גידול מטילות ופרגיות 10(א) המועצה תנפיק לכל מגדל, שנקבעה לו מכסה אישית לפי תקנות אלה, תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות להטלה שנקבעה לו לייצור מכסתו האישית.
יצחק וקנין
פה הייתי רוצה להוסיף שהגידול יהיה אך ורק במשק, לא בכל מקום אחר שמתחשק לחקלאי.
מיכל סגן-כהן
אני סבורה שהוראה כזאת צריכה לבוא בחוק המועצה לענף הלול. החוק קובע חלוקת מכסות, לא איפה יגדלו אותן. יש התייחסות בחוק הגליל..
היו"ר שלום שמחון
באמירה שלך פתחת שער באיצטדיון טדי.זה אומר שאת כל המכסות של הגליל אפשר לגדל ממחר בנגב.
מיכל סגן-כהן
להיפך. לגליל יש הוראה מפורשת שאומרת שהמכסות הן במרום הגליל. כאן, בחוק המועצה לענף הלול, אין הוראה מפורשת שאומרת איפה תגודל המכסה. ספק בעיני אם היום אנחנו יכולים, אחרי שישנו מצב בשטח, לבוא ולקבוע הוראות חדשות שיכולות לשנות את המצב הקיים.
יצחק וקנין
יש מכסות של הגליל שלא מגדלים בגליל.
תומס מנור
אין.
יצחק וקנין
אני מדבר על חקלאים שאני מכיר שלא מגדלים בגליל.
היו"ר שלום שמחון
מהדברים של הגברת מיכל סגן-כהן אני יכול להבין שלאנשי מרום הגליל אין אפשרות לגדל במקום אחר, ואילו לאנשי מרכז הארץ מותר לגדל איפה שהם רוצים. העניין השני זה מקום הגידול, איפה הוא מגדל באופן פיזי. האם האדם שקיבל תעודה ביד שהוא רשאי לגדל הוא זה שמגדל בפועל?
תומס מנור
אין איסור לגדל בכל מקום אחר, רק שאם הוא לא יגדל בגליל אז הוא לא יהיה זכאי לסובסידיה. אם מדובר במכסה שיש בה מרכיב של תוספת שהוקצאה לפי חוק הגליל אז הוא לא יוכל לגדל אותה.
היו"ר שלום שמחון
אומר חבר הכנסת וקנין שהמדינה נתנה לטומי מכסה. היא מתכוונת שטומי יגדל את המכסה הזאת בנחלתו.
תומס מנור
מאחר שאין הגבלה מפורשת בחוק על מקום הגידול, ניתן לגדל את המכסה גם בלול אחר. ברגע שאתה מנתק את האדם ממקום הגידול, אז יש סכנה..
יצחק וקנין
ברור לחלוטין שהוא לא מגדל אלא נתן למישהו אחר.
תומס מנור
אנחנו בנושא הזה ניסינו להביא תקנות כבר לפני שנתיים או שלוש שנים. הנושא הזה בגלל סיבות שונות לא הסתייע. הנושא הזה נמצא על סדר היום. אנחנו מתכוונים להביא תקנות מסודרות בעניין הזה.
יצחק וקנין
אני מכיר קבלן בגליל שיש לו 120 מכסות של מגדלי ביצים.
תומס מנור
התקנות צריכות להיות סבירות. הן צריכות לקבוע איזה שהוא רף של מכסות שניתן לגדל מחוץ ליישוב. לקבוע באופן קיצוני, כפי שאתה מציע, זה לא דבר שיעמוד במבחן המציאות. זה גם לא יעמוד במבחן משפטי כי זה בלתי סביר. בעניין הזה נביא תקנות מסודרות.
דוד טל
נראה לך סביר למסחר את זה?
תומס מנור
אסור למסחר את זה.
דוד טל
זה לא נוגד שום תקנה.
תומס מנור
ודאי שזה נוגד את התקנה.
דוד טל
איפה זה מופיע?
תומס מנור
בחוק המועצה לענף הלול כתוב שאסור להעביר את המכסה אלא לבעל מכסה אחרת.
היו"ר שלום שמחון
אתה מסוגל לסתום את הפרצה הזאת? לדעתי אתה לא תביא תקנות בעתיד. האם במקום הזה אתה יכול לסתום את הפרצה הזאת?
יצחק טובלי
יש שני סוגי פעילויות של גידול בתחום הזה שלא על ידי המגדל עצמו. האחד זה מודל שהתפתח בעקבות הגידול של גליקסמן, ששם נאלצנו לחתום על הסכם בבג"ץ. המודל אומר ששני מגדלים יכולים לחתום בחוזה על גידול משותף. המודל השני שהתפתח בשנה האחרונה ושאי אפשר למנוע אותו זה אותו מודל של קבלנים שמפעילים. הקבלנים האלה לא קיימים פורמאלית. הם נכנסים ללול של המגדל, משתמשים במכסה שלו, בשם שלו, משווקים את זה על שמו. אנחנו כמועצה לא מכירים בקבלן, אנחנו עובדים מול המגדל, אבל כולנו יודעים שמי שמרכז את הפעילות הזאת אלה הקבלנים. אנחנו עשינו את הכל כדי למנוע את זה, אבל זה המקסימום שאנחנו מסוגלים לעשות במסגרת החוקים שעומדים לרשותנו.
דוד טל
למה? תקבע שזה פלילי וזה יפסיק.
יצחק טובלי
לגבי הנושא הראשון הגשנו תקנות שהגדירו מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. את התקנות האלה לא הצלחנו להעביר, כי היו שחששו שאם נכליל סעיפים שהמציאות הלכה בהם קדימה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בלי תכנון.
היו"ר שלום שמחון
אתה יוצא מפה עם תכנון ל-2004. אני מבקש ממך לסתום את הפרצה.
יצחק טובלי
אנחנו מאוד בעד. אנחנו חושבים שכל המגדלים בעד זה, הממסד החקלאי בעד זה.
מיכל סגן-כהן
אם מחר אתה תראה זוג בני 80 שיש להם מכסת לול..
היו"ר שלום שמחון
יש להם מסלול במועצה לענף הלול להשבית את המכסה ולקבל כסף.
מיכל סגן-כהן
כשנכנסים להליך מכסות אי אפשר להיכנס ברגל גסה. אין לנו פה תמונת מצב עדכנית.
היו"ר שלום שמחון
באיזה שהוא שלב אנשי האוצר יגידו שאם המצב הוא שאחד יכול לגדל 100 אז לא צריך 4000 אלא רק 40. זה חוסם את יכולת הניוד של המכסות בתוך הענף. אם מחר בבוקר הם ידעו שהם צריכים להראות איזה שהוא קשר בין קבלת המכסה לגידול בפועל, אז הם יבינו שאין להם ברירה אלא לגדל בפועל, למכור או להשבית את המכסה. אז אפשר לשמור על המכסות הקטנות.
תומס מנור
כולם מסכימים שצריך באיזו שהיא צורה לטפל בנושא הזה. אף אחד לא חולק על זה. השאלה היא איך לעשות את זה. אנחנו לא יכולים ליצור עכשיו בתקנות הסדר שנותן פתרון רחב לכל הסיטואציות הקיימות. המועצה יכולה להתחייב להביא תקנות תוך 4 חודשים. הנושא הזה על סדר היום, הוא אמור להיות מטופל. אמורים לנסח בעניין הזה תקנות. החשש הוא שאם נטפל בזה בסכינאות אנחנו מיד נקבל בג"ץ, מיד נקבל צו מניעה נגד כל התכנון.
היו"ר שלום שמחון
תמצא פה פתרון למרום הגליל.
מיכל סגן-כהן
סעיף 31 וסעיף 53 הם מקורות הסמכות של השר להתקין את התקנות. כשאני מסתכלת בסעיף 31 או 53 אני לא רואה סמכות מפורשת לקבוע את מה שרוצים כרגע. אני מבינה שהולכים לתיקון של חוק המועצה לענף הלול בדברים אחרים. יכול להיות שבמסגרת התיקון האחר צריך להוסיף הוראה, אחרי בחינה עניינית.. אי אפשר לעשות הסדרים בלי לראות מה המצב בשטח.
היו"ר שלום שמחון
לפני כמה שבועות פנה חבר הכנסת וילן לנציבת מס הכנסה, וביקש ממנה שכל הנושא של השבתת מכסות הייצור ייחשב כנגיעה אישית. הוא קיבל תשובה שלילית מהנציבה. האיש שהוא בסדר, שנכנס למסלול של המועצה צריך לשלם מס, ואילו אצל האיש שעושה את הפיקציה תהיה נגיעה אישית והוא לא יצטרך לשלם מס. יש פה משהו ששובר לכם את המסלול של ההשבתה.
יצחק וקנין
אני חושש שהאוצר יתעורר יום אחד ויגיד שאין טעם להמשיך את חוק הגליל, או, כמו ששלום אמר, שיהיה לנו משק אחד במושב, כאשר כל השאר ישכירו את המכסות. אתמול בא אלי בן אדם ואמר לי שהוא ייתן לי 6000 שקל בחודש אם אני אתן לו חשבונית של 12 שיקים. זה לא מפתה? אני מקבל היום 4000 שקל. ככה אני אוכל לקבל עוד 2000 שקל ולהכניס עוד הוצאות, עוד הכנסות. הפחד שלי הוא שבסוף נגיע למבוי סתום.
תומס מנור
אני חושב שהאבחנה בין גליל בעניין הזה למרכז הארץ היא בעייתית. אם אנחנו נותנים איזה שהיא הגבלה היא צריכה להיות כללית.
דוד טל
אבל יש לך חוק גליל, אין לך חוק מרכז הארץ.
תומס מנור
בגליל יש לך סובסידיה. אפשר לשלול ממך את הסובסידיה אם אתה לא פועל לפי החוק. אני מציע שתהיה הגבלה על לול הגידול, דהיינו להגביל את הגידול ללול שאושר על ידי המועצה. המועצה תהיה רשאית להורות למגדל לגדל את המכסה שלו בלול X ולא בלול Y.
אתי בנדלר
תראה לי מה מקור הסמכות לכך. מה שצריך לעשות זה לקבוע את זה בכללים האלה של השר, לא להעביר את הסמכות למועצה.
יצחק וקנין
אני חושב שצריך להטיל על המועצה להכין איזה..
אתי בנדלר
אין ספק שהעליתם כאן בעיה שמחייבת פתרון. אין כרגע פתרון ראוי שאפשר לכלול בכללים האלה.
תומס מנור
אני מציע שנוסיף בסעיף 9 סעיף קטן שבו יהיה כתוב כך: לא יגדל מי שנקבעה לו מכסה מטילות, אלא בלול שאושר על ידי המועצה.
דוד טל
למה אתה לא יכול לכתוב שהוא לא ימסחר, שהוא לא ימכור את הזכות?
תומס מנור
יש סעיף בחוק שאומר כך: "לא יעביר אדם את מכסתו אלא למגדל בעל מכסה". האיסור קיים. הבעיה היא האכיפה. יש גם סעיף שאומר שמי שנטש את הלול אפשר לקחת ממנו את המכסה.
אתי בנדלר
זאת אומרת שיש לך את כל הכלים, רק שלא מפעילים אותם.
היו"ר שלום שמחון
אני לא אאשר עכשיו את התקנות.
מיכל סגן-כהן
אם התקנות לא עוברות המשמעות היא שכל מי שרוצה לגדל יגדל כמה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. אז הכל פתוח.
היו"ר שלום שמחון
יכול להיות שזה יותר טוב. אני מציע לכם לעלות מדרגה אחת מתוך 10 המדרגות שצריך לעלות.
תומס מנור
אפשר לומר שבעל מכסה לא יעביר זכות מזכויותיו לפי כללים אלה לאחר, במישרין או בעקיפין. העביר בעל מכסה זכות כאמור, תהיה ועדת המכסות רשאית לבטל את מכסתו.
היו"ר שלום שמחון
מה רע בזה?
מיכל סגן-כהן
אתה לא חושש..
היו"ר שלום שמחון
מיכל, את יודעת כמה עולה מספר ירוק במונית? זה נהיה סמרטוט. למגדלים אין כוונה להגיע למצב שהמכסה שלהם לא תהיה שווה כלום.
מיכל סגן-כהן
תומי, האם אתה חושב שאתה יכול להגן על זה בבג"ץ בצורה טובה?
תומס מנור
כן, אפילו יותר מאשר על איסור לגדל במקום אחר.
אתי בנדלר
בהנחה שיש סמכות, אני חושבת שצריך לסייג את זה ולכתוב כך: "בעל מכסה אישית לא יעביר זכות מזכויותיו לפי כללים אלה לאחר, במישרין או בעקיפין, אלא בהיתר מאת..", כי אחרת כשתגיעו למסקנה שיש מקום לאפשר העברה של איזו שהיא זכות לא תוכלו לעשות את זה.
מיכל סגן-כהן
היתר של מי?
אתי בנדלר
בהיתר של ועדת המכסות.
תומס מנור
למה שתהיה אפשרות להתיר?
אתי בנדלר
כי הלשון שנקטת בה היא מאוד רחבה. אתה מדבר על זכות מזכויותיו. אני לא יודעת מה נתפש בתור זכות מזכויותיו לפי הנוסח הזה.
היו"ר שלום שמחון
בסדר.
אתי בנדלר
נכתוב "אלא באישור ועדת המכסות".
דוד טל
ממי מורכבת ועדת המכסות?
מיכל סגן-כהן
זה מאוד לא מוגדר. את בעצם עושה העברת שיקול דעת לוועדת המכסות.
תומס מנור
אפשר שזה יהיה באישור המועצה.
אתי בנדלר
מי מבטל את המכסה אם הוא פעל בניגוד?
תומס מנור
ועדת מכסות.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נשאיר את זה כך שזה יהיה באישור ועדת המכסות.
לאה ורון
מר מנור, איפה אתה מציע לכתוב את התוספת הזאת?
תומס מנור
במקום סעיף 8 שנמחק. אני מציע לכתוב כך: "איסור העברה. 8. בעל מכסה לא יעביר זכות מזכויותיו לפי תקנות אלה לאחר, במישרין או בעקיפין, אלא באישור ועדת המכסות.
אתי בנדלר
מדוע התקנות האלו מגיעות לאישור ועדת הכלכלה? כי הן תקנות עונשיות. גם בתקנה הזאת, אם היא תתווסף, מי שיפעל בניגוד לה יועמד לדין פלילי. או שיש לכם סמכות כללית לפעול לביטול מכסות אישיות, שאז זה במקרה של כל מי שפעל בניגוד לכללים האלה, לא רק בניגוד לכלל הספציפי הזה, או שאין לכם סמכות כללית.
תומס מנור
יש לנו סמכות כללית.
היו"ר שלום שמחון
בן אדם שירצה עכשיו להתקשר עם קבלן משנה כזה יצטרך לבקש את אישור ועדת המכסות.
לאה ורון
אשר על כן נשאר רק החלק הראשון של ההצעה שלך, ללא הסייפה של "העביר בעל מכסה אישית את המכסה לאחר".
תומס מנור
נכון.
היו"ר שלום שמחון
עלינו רק מדרגה אחת. אני יודע שזה לא מספיק. אני מקווה שבשנה הבאה נעלה 5 מדרגות.
דוד טל
כדאי שתשבו בנחת, בלי לחץ כדי לראות איך מסדרים את הכל.
מיכל סגן-כהן
שיווק מטילות 11. קבלן מורשה לא ישווק מטילות של מגדלים הצמודים אליו בשיווק ביצי מאכל, אלא באופן שתורה המועצה. שמירת דינים 12. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. בתוספת, במקום אוקטובר 2002 צריך שיהיה אוקטובר 2003.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד אישור התקנות?

ה צ ב ע ה
בעד – 1
נגד – 0
נמנעים – 0

התקנות אושרו

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים