ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/12/2003

סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 - תיקון חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/75642
ועדת הכלכלה
17.12.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7564
ירושלים, ד' בטבת, תשס"ד
29 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 113
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ב בכסלו התשס"ד (17 בדצמבר 2003), שעה 9:00
סדר היום
סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תחקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
רוחמה אברהם
מחמד ברכה
דוד טל
דני יתום
אליעזר כהן
מוזמנים
יעל ארנון רפרנטית חקלאות אגף תקציבים, משרד האוצר
איתי יעקב אגף תקציבים, משרד האוצר
ורד קורח משרד האוצר
אסף מאיר משרד האוצר
נועם הויזליך משרד האוצר
חגית איינזמן לשכת היועץ המשפטי, משרד התשתיות הלאומיות
איריס צמח תכנון וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות
דניאל מרום כלכלן ראשי במינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות
עו"ד רוני נויבואר משרד המשפטים
עו"ד ריקי באומן אגד
ציון שמע יו"ר איגוד עובדי הבנקים
יעל דניאלי דוברת חברת פז
חיים אופיר כלכלן, חברת פז
אחמד נסאר מנכ"ל הגליל חברת הדלק לישראל בע"מ
יהודה נצא יועץ כלכלי, חברת דלק
אבירם דוויק סונול
עו"ד ניצה קראוז בזק
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפה קרינצה


סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הלככלית לשנת הכספים 2004 (תחקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. סעיף 95 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 – תיקון חוק פיקוח על מצרכים ושירותים. אני כבר רוצה להודיע גם לקואליציה וגם לאופוזיציה שבשעה 10:00 תתקיים הצבעה על הצעת החוק הזאת, שהיא חלק מהחוק ההסדרים במשק.

עסקנו בעניין בפעם הקודמת, ונדמה לי שהקראנו - - -
לאה ורון
הגענו עד סעיף (3), אמרנו שאת סעיף (3) אנחנו משאירים לדיון הבא.
אתי בנדלר
זה הצד הפלילי שבעניין. אני רוצה להזכיר שבסעיף 29א החדש, שאותו קראנו, אישרה הוועדה להוסיף את המילה "בצו", אלא אם כן יוצע לוועדה נוסח חדש עד לישיבה הנוכחית.
לאה ורון
האוצר התבקש להעביר נוסח חדש.
אתי בנדלר
אם הוא מתנגד לנושא הזה. אם לא הומצא נוסח חדש, אז הנוסח יהיה: "בלי לגרוע מהוראות חוק זה, רשאים השרים, אם ראו כי קיים צורך חיוני בכך משיקולים של טובת הציבור, לשם השגת מטרות הפיקוח לפי פרקים ה' או ו', להורות בצו למי שחל עליו צו לפי סעיף 12" וכיוצא בזה. דהיינו, שההוראה תהיה גם היא בצו. למרות שדברנו על האפשרות שייתכן שכשמדובר בהוראה אישית, אולי אין מקום לעשות את זה בצו, ולכן ניתנה לכם אפשרות להמציא נוסח אחר אלטרנטיבי. אם יש, אז צריך לפתוח את הדיון בסעיף הזה, כי כך אפשרת, אדוני היו"ר לפני שעוברים לפסקה (3). בקשר לסעיף הזה, יש מכתבים, נדמה לי.
היו"ר שלום שמחון
היית אתמול פנייה של רשם האגודות בנושא אגד. יש פה מישהו מאגד? אני מבין שיש לכם בעיה עם העניין של ההנחות?
ריקי באומן
לנו יש בעיה בנושא הגדרת מחיר. כפי שהבנתי, אמורה להיות הגדרה מורחבת, לרבות אשראי. אני מניחה שדנתם בזה. בגדול, העלינו חשש שתינתן פרשנות להרחבה הזאת, כך שתיאסר מכירה באמצעות כרטיסי אשראי למשל. באגד, אנחנו מוכרים בפועל, למשל בנסיעות לקווי אילת, כרטיסי נסיעה באמצעות הטלפון, מה שמחייב בהכרח מכירה באמצעות כרטיסי אשראי.

מזה מספר חודשים, יש גם הרחבה, כך שבקופות עצמן נוסעים יכולים לרכוש באמצעות כרטיסי אשראי. בעתיד, אנחנו גם עובדים על הכנסת מכירה באמצעות קווי טלפון מכלל קווי התחבורה הציבורית, וגם באמצעות האינטרנט. זה חלק משירות משופר, שאנחנו מציעים ללקוח. זה חלק מתנאי השוק, של מכירה של מצרכים שונים באמצעות כרטיסי אשראי. לא היינו רוצים לראות את הצרכנים נפגעים כתוצאה מאיזו שהיא פרשנות שתינתן עקב התיקון הזה. אני בטוחה שגם חברי הוועדה לא היו רוצים לפגוע בצרכן דרך איזו שהיא פרשנות.

אני יוצאת מנקודת הנחה שיש איזה שהוא חשש מהסדר חריג שייצור עקיפה על חוק הפיקוח. חשבתי ליצור איזה שהוא סייג בחוק, שאומר שמכירה בתנאי אשראי מקובלים בשוק, לא תחשב כהפרת החוק. זאת ההצעה שלי, אני חושבת שזה יעלה בקנה אחד, עד כמה אני מבינה, עם רצון הוועדה. זה גם ייטיב עם ציבור הצרכנים, שבטח אף אחד מאתנו לא מעוניין לפגוע בו.
אתי בנדלר
איך את מציעה להחריג?
ריקי באומן
מכירה בתנאי אשראי מקובלים בשוק לא תיחשב כהפרת החוק.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת ברכה, בבקשה.
מוחמד ברכה
אני רוצה רק לאשר את ההסתייגות שלי במליאה.
אתי בנדלר
אתה לא רואה בזה הסתייגות מהותית.
לאה ורון
רק הסתייגויות לדיבור?
מוחמד ברכה
חלק מהן, אני לא יכול על כל השאלות. אז אני מבקש להעלות את זה למליאה. תודה.
היו"ר שלום שמחון
בסדר גמור.
ישראל חזקיה
לגבי סעיף (1), אני חושב שברמות הסיכון של לקוחות שונים, לא ניתן לדרוש ממפעל להתייחס ללקוח בעייתי כמו ללקוח רגיל. אי אפשר לתת תנאים שווים ללקוח שלא משלם וכדומה, למצב של לקוח שמשלם. זו הערה לגבי סעיף (1), על פיקוח תנאי אשראי על אספקה בעסקה בנוסף למחיר. מה שמציעים פה זו התערבות די גסה, לפי דעתנו, בנושאים שבין יחסי לקוח וסוחר, למרות שזה מונופול. אנחנו מודעים לזה שזה מונופול, ויש מספיק החמרות למונופולים. אני חושב שהסעיף הזה יגרום לכך שנתייחס ללקוח בעייתי מול לקוח שמשלם בזמן והכל בסדר באופן זהה. זה ייצור לנו בעיות במהלך העסקים הרגיל.

שתיים, בנושא של פיקוח על תנאי האשראי, זו למעשה אותה הערה. בנושא של מערכת חשבון נפרדת – לא ברורה לנו הסיבה לכך. אנחנו חושבים שיש לכלול אמצעי אכיפה ופיקוח בחוק הקיים, ואין צורך להטיל מטלות באמצעות דרישה למערכת חשבונאית נפרדת. לדעתנו, זו הטלת נטל נוסף, לא מוצדק, בנסיבות העניין.

לגבי הסעיף השלישי. קביעת מאסר לאדם שנמנע. אנחנו חושבים שהניסוח של "נמנע" הוא גורף מידיי, יוצר אי בהירויות, ומשאיר מרחב דעת גדול מידיי למפקח. היינו מעדיפים שהנוסח הזה ישונה בנוסח יותר דווקני וספציפי, כלומר שהמפקח יבקש מסמך, ייתן זמן סביר, ואז נוכל להתייחס. זה משהו רחב מידיי ,"נמנע מלהגיש" או "נמנע מלמסור ידיעה" הוא מושג רחב, שמאפשר למפקח להטיל עונשים כבדים.
היו"ר שלום שמחון
תודה. דלק.
יהודה נצא
אנחנו רוצים להתייחס להצעה לסעיף 29א. אנחנו סבורים שהדרישה לקיום מערכת חשבונאית נפרדת היא גורפת, היא עלולה לקלוע גורמים, מפעלים וחברות להוצאות כספיות אדירות, כי זה כרוך בהחלפת מערכות. היא דורשת בעצם מכל ארגון לבצע או שיטת העמסה או מלאי בתוך מהלך העבודה השוטף. זו דרישה בלתי סבירה.

החוק בכל הסעיפים – עברתי על החוק ביסודיות – מרקנה למפקח על המחירים מספיק כלים לדרוש דיווחים מכל סוג שהוא. מאושרים - הוא יכול לדרוש שזה יהיה מאושר על ידי רואה חשבון, לבצע חיתוכים. בכל ארגון היום, מרכיב ההוצאות העקיפות ותקורות הוא רוב ההוצאות. ההוצאות הישירות הן חלק קטן היום מהוצאות של גוף עסקי.

דרישה לקיים מערכת חשבונאית כזאת נפרדת, כאשר צריך להתחיל להקצות כל הוצאה לפי איזה שהן דרישות - ומי יקבע את הקריטריונים והכללים – היא בלתי אפשרית. היא תשגע את המערכות.
חיים אופיר
ההצעה פה היא למערכת חשבונאית נפרדת, והיא הבעיה שלנו. אנחנו משתמשים בתוכנה, ולעשות מהלך כזה ידרוש מאתנו השקעות גדולות במיחשוב, ובטח בהגדלת כוח אדם. באופן עקרוני, למה שנדרש פה בחוק, אנחנו מסכימים, אבל אנחנו מבקשים שזה יהיה על בסיס המערכת החשבונאית הקיימת.

אנחנו נבנה את מרכזי העלות כפי שהמפקח יבקש, ואנחנו נרכז שם את כל העלויות המשתנות, שאין שם בעיה. הבעיה העיקרית במערכת החשבונאות זה להעמיס את ההוצאות הקבועות. אנחנו אומרים, נעשה את זה על המערכת הקיימת שלנו, נרכז את ההוצאות המשתנות של המוצרים לפיקוח, ואת ההוצאות הקבועות – נשב עם המפקח ונקבע קריטריונים איך להעמיס את זה.
היו"ר שלום שמחון
מה אתה מציע לגופו של עניין?
חיים אופיר
לבטל את הנושא של מערכת חשבונאית נפרדת. על המערכת החשבונאית הקיימת לבנות את מה שרוצים.
יהודה נצא
הסעיף הזה מיותר. כל הסעיפים האחרים בחוק מקנים למפקחים למיניהם את כל הסמכויות. אני מפנה לסעיפים 18, 19 ו-29 לחוק. אין צורך בסעיף 29א.
היו"ר שלום שמחון
אז אין טעם בחוק. בבקשה.
אבירם דוויק
אנחנו מצטרפים להסתייגויות של חברות דלק ופז. אנחנו סבורים שהאכיפה כמו שהיא נעשית היום, כשמגיעה ועדת המחירים לבדוק, אז עושים בדיקה מיוחדת ובודקים את מבנה העלויות, ומשייכים את העלויות הקבועות למוצרים השונים, היא בדיקה שלא יכולה להיעשות באופן שוטף. העניין הזה משתנה מזמן לזמן, מחברה לחברה. זו גזירה שלא נוכל לעמוד בה.

אני רוצה להוסיף התייחסות בנוגע להגדרת המחיר. נשמעו הסתייגויות קודם לכן. לנו יש הצעה. כיוון שהנושא של אשראי, הנושא של פרמיות הסיכון, הנושא של מחירים שונים בחברות, מקשה להכניס את כל הנתונים האלה לתוך ההגדרות של מחיר ומחיר קבוע, אנחנו מציעים שהמחיר תמיד ידבר על מחיר במזומן. תכניסו את זה בנוסח שייראה לכם, אהל אם נשמור על קו אחיד שהוא מחיר מזומן, תוכל כל חברה אחר כך לקבוע כדין, בלי להפר את הוראות החוק, את פרמיות הסיכון שלה להעמיס על המחיר, את הריביות השונות בהתייחס ללקוחות הבעייתיים יותר, בעייתיים פחות, לגירעון של החברה.
היו"ר שלום שמחון
תודה. יש עוד גורמים במשק שרוצים לדבר? בבקשה, גברת צמח.
איריס צמח
אני לא יודע אם עמד בפני הוועדה כל הרקע שהיה הטריגר לשינויים.
היו"ר שלום שמחון
חשבתי שהטריגר נוגע לחברה אחרת, שהיא בכלל לא פה.
איריס צמח
אם זו התשובה, אז זה עמד בפני הוועדה, למרות שחלק המדברים כן נוגעים לגופים שיושבים כאן. מה שקרה בפועל, שאותה חברה, שאנחנו לפחות יודעים עליה, נהגה במחיר המרבי כמנהג בעלים, ועשתה מה שהיא רוצה. זאת אומרת, התירה לחיי במעבר למחיר המרבי. כשעורך דין אבירם אומר: תנו לנו לקבוע את פרמיית הסיכון, ברגע הזה אתה מייתר את המחיר המרבי. כל גורם עסקי יחליט לעצמנו מה היא פרמיית הסיכון, ובדרך הזאת אין מחיר מרבי.

יכול להיות, שיש מקום להגדיר במפורש תנאי אשראי נוספים. אם המחיר נאמר, לוקח בחשבון שהוא לא מזומן, אבל מחיר שכולל בתוכו אשראי מסוים, וחברה מסוימת רוצה לתת אשראי נוסף. אז נגדיר את הרבית כאינדיקציה לנתון מתפרסם. לדוגמה ריבית חשק"ל, ריבית אחרת, אבל שהדברים יהיו מעוגנים בחקיקה ראשית, ולא כל אחד יעשה כראות עיניו. ברגע שכל אחד עושה כראות עיניו זה יהיה מחיר מרבי.

אותו דבר גם לגבי פיקדונות, ערבויות. אנחנו רואים את זה כאי עמידה במחיר מרבי. ברגע שאתה מטיל על הלקוח שלך עלות נוספת – ופיקדון או ערבות הוא עלות נוספת – ייקרת את המחיר המרבי.
היו"ר שלום שמחון
אני מבין שיש פה שני עניינים. עניין אחד הוא הפרדה חשבונאית, שמאפשרת פיקוח על היכולת להעמיס הוצאות שלא קשורות באופן ישיר למחיר. העניין השני, מדיניות האשראי, חברות שדרכן אפשר לקבל מקדמה נוספת או יתרון נוסף בפעילות העסקית.

מה שהבנתי מחברות הדלק, שהפרדה חשבונאים כזאת או שהיא מתבצעת, ואם היא לא מתבצעת אין בעיה לבצע אותה, בתנאי שאפשר יהיה לבנות מערכת שתחלק את הוצאות הקבועות.
איריס צמח
יותר נכון להגדיר את זה הוצאות משותפות.
היו"ר שלום שמחון
בסדר. אם אדם מסיע באותה משאית את המוצרים השונים, מוביל דלק ובאותה הזדמנות גם שמן – אני לא יודע אם זו דוגמה טובה – אז השאלה היא איך מחלקים. האם ניתן למצוא מסלול של פשרה אפשרית לגבי ההפרדה החשבונאית הזאת?
אירס צמח
כמו שזה מנוסח כאן, זה בגדר של "לקיים מערכת חשבונאית נפרדת - - - הכל כפי שיורו". הדברים לא חתוכים מראש.
היו"ר שלום שמחון
אולי במקום "כפי שיורו" אפשר להגיד "כפי שייקבע בתקנות, באישור הוועדה"?
אתי בנדלר
לא, כי זה כבר הוראות פרטניות. זו בעיה.
אירס צמח
זה יכול להיות שונה מגוף לגוף.
אתי בנדלר
אמנם קבענו שהם צריכים לעשות את זה בצו, אבל - - -
אסף מאיר
אני רוצה להזכיר לוועדה שכתוב שהשרים רשאים משיקולים של טובת הציבור. כלומר, הם לא רשאים בכל עת.
נועם הויזליך
הכנסנו לסעיף עצמו הרבה מאוד איזונים, קודם כל זה השרים אם ראו שיש בכך צורך משיקולים של טובת הציבור, לשם השגת מטרות הפיקוח", ורק למי שחל עליו צו לפי סעיף 12 או מי שחל עליו פרק ו'. זאת אומרת יש פה שורה של תנאים ובלמים, שמאפשרים לחייב רק במקרה הצורך.
אירס צמח
אני רוצה לשתף את הוועדה בתנאי היומיום שלי. רק לאחרונה בקשתי מחברות הדלק מערכת דיווח לגבי מכירה של בנזין 95, 96, הנמצאים בפיקוח במחיר המרבי לצרכן. סט של בקשות, לא הוראה. כבר קבלתי תשובה מאחת החברות שהם מוכנים לשתף פעולה, אבל לא מבינים בשביל מה אני צריכה את הסעיף הזה ובשביל מה את הסעיף הזה.

עצם העניין שיש למישהו הסתייגות, והלכה למעשה אחר כך לא מגישים את הנתונים הנדרשים, זה מבחינתי לא מאפשר לי לקיים את תפקידי כראוי. אני "מואשמת" באחד הבג"צים שלא עשיתי די כדי לקבל נתונים בעבר מחברות הדלק.

אנחנו רואים את עצם הברורה בחקיקה הראשית, כוח נוסף שיאפשר אולי להגיע לנתונים שאנחנו רוצים. המטרה שלנו בסופו של דבר היא לשמור על הציבור.
היו"ר שלום שמחון
העניין השני זה האשראי.
חיים אופיר
זו לא החברה שלנו שכתבה לה היא לא מבינה מה היא צריכה, אבל האמירה הזאת היא בתום לב. הם אומרים שמהדו"חות האלה לא תוכלי, גברת צמח, ללמוד מה שאת רוצה. על פי החוק, הם חייבים לתת לך בסופו של יום.
יהודה נצח
אותי לימדו שאם יש אקדח על הבמה במערכה הראשונה, במערכה השלישית הוא יורה. כשתהיה בחקיקה הראשית סמכות לעשות את זה ישתמשו בזה, ואחר כך זה עניין של עימותים ובג"צים אם היו נסיבות או לא היו נסיבות מתאימות.
חיים אופיר
אני חושב שבמפקח צודק במה שהוא מבקש, זכותו לבקש את זה ואין לבעיה עם זה, חוץ מאשר אנחנו לא רוצים לבנות עוד מערכת חשבונאית, כי זה כרוך באמת בהוצאות. במערכת החשבונאית הקיימת נבנה את מרכזי העלות כפי שהמפקח תוציא לנו הנחיות. אני לא חושב שיש בעיה, זכותה לעשות את זה, ואני חייב לתת לה את זה.
יהודה נצא
לצורך פיקוח על מחיר או על רווחיות לא נדרשים להיכנס לפרוט.
היו"ר שלום שמחון
נניח שנקבל את עמדתכם ולא את עמדת הממשלה, אתם מבינים את ההיגיון של מה שהממשלה רוצה ואתם מוכנים לשתף עם זה פעולה. איך אתם רוצים שאגדיר את זה בחוק?
יהודה נצא
אני אומר שוב, אין צורך בסעיף. אקריא לך את הסעיפים המופיעים בחוק - - -
היו"ר שלום שמחון
אם אין את הסעיף אין חוק, חבל על הזמן.
אתי בנדלר
איפה זה קיים בחוק? אולי תפנו אותנו.
יהודה נצא
אני מפנה אותך לסעיפים 18 ו-19 לחוק. אתחיל ב-18. "נקבע בצו לפי סעיף 6 כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק זה, ידווח מי שנקבע בצו למפקח אחת לשנה על רווחיות וכן ידווח על מחירים אחת לתקופה שתיקבע בצו.

סעיף 19 (א) המפקח, בהסכמת הוועדה ובאישור השרים, רשאי להורות כי הדיווח ייעשה בדרך ובאופן שיקבע; הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות. (ב) ועדת המחירים תהיה רשאית להורות למי שחלה עליו חובת דיווח על שינויים שיחולו לגביו בדרכי הדיווח". זה נותן לו את כל הכלים, למה צריך יותר.
אתי בנדלר
קיים ספק, זה לא ברור מבחינה משפטית, אם הוראות סעיף 19 דורשים מכם לדווח בצורה שהמפקח דורש, האם זה כולל בחובו גם את הדרישה לקיים מערכת חשבונאית נפרדת. אני לא הייתי חותמת על זה באופן חד-משמעי. אני מבינה שהויכוח הוא על המהות, האם ראוי לדרוש בנסיבות מסוימות, קיום מערכת חשבונאים נפרדת או לא. זאת השאלה.
יהודה נצא
זאת משימה בלתי אפשרית.
אתי בנדלר
אומרים נציגי המדינה שיש נסיבות שבהן חובה לדרוש מערכת חשבונאית נפרדת, שבלעדיה אי אפשר לקבל את הנתונים.
אסף מאיר
אני חושב שבעניין הזה, כמו שאיריס צמח הזכירה, היו מקרים בעבר - וחברות הדלק מכירות את זה טוב מאוד - שקשה לקבל נתונים. לפעמים גם בעקבות בקשות של חברות הדלק לשינוי מחירים, לא תמיד בגלל יוזמה של המדינה.
היו"ר שלום שמחון
אז איך בכל זאת אתם מעלים את הסולר והנפט?
אתי בנדלר
ביקוש.
חיים אופיר
זה לא בגלל דרישות של חברות הדלק, זה בגלל שר האוצר.
איריס צמח
זה עושה להם צרות לא קטנות.
חיים אופיר
המס עלה.
היו"ר שלום שמחון
אתם צריכים לגור בפריפריה קצת כדי להבין כמה אתם משפיעים על החיים שם.
אסף מאיר
אני חושב שבעניין הזה רוצים שוועדת המחירים תוכל לקבוע מחירים על בסיס של אינפורמציה מדויקת. לא תמיד צריך אותה, אבל היו מקרים בעבר שצריך היה להפריד בין מוצרים, וצריך היה לקבל אינפורמציה מדויקת, ולא העמסות של כל מיני מוצרים אחרים. רק משיקולים כאלה אנחנו חושבים שצריך שתהיה אפשרות להורות על מערכת נפרדת.
יהודה נצא
מה זה מערכת חשבונאית נפרדת?
היו"ר שלום שמחון
נניח שבן אדם באחת החברות האלה עושה שני דברים. אחד, שהוא מפוקח והשני הוא משהו לא מפוקח. מה אתה רוצה שהוא יעשה, יפריד מה חלקו במוצר המפוקח ומה חלקו במוצר הלא מפוקח?
אסף מאיר
אם יקבעו השרים שזה חיוני לפי התנאים שנמצאים בחוק, אז יצטרכו להפריד. אפשר לעשות את זה באותה מערכת, רק בלי להעמיס עוד מוצרים.
לאה ורון
אז זה לא מערכת חשבונאית נפרדת.
היו"ר שלום שמחון
אתה יכול להבהיר מה שאמרת עכשיו.
איתי יעקב
אם יש חברה שיכולה לתת דיווח אחר או להפריד את העלויות של המוצרים בלי מערכת חשבונאית נפרדת אז טוב מאוד. אבל הצו הזה נועד למקרה שבו - - -
היו"ר שלום שמחון
מה שהם אומרים פה, לא רוצים שבאופן שרירותי תחליט אם יכולים לעשות את זה או לא לעשות את זה.
איתי יעקב
זה לא שרירותי, זה צריך להיות חיוני, טובת הציבור, יש בדרך כלל גם שימועים לפני. זה לא שמחליטים השרים לעשות משהו וזה קורה מיד.
היו"ר שלום שמחון
באופן מפתיע אני רוצה ללכת לקראתכם, אני רק למצוא משהו שיהיה אפשר לאזן. בעניין של האשראי נוסיף אחרי "שקבעו השרים" את המילים "באישור ועדת הכלכלה". בזה אני מקבל את הדרישה שנאמרה פה. תעזרו לי לתת איזשהו עוגן - - -
דניאל מרום
באוניברסיטה בדרך כלל עושים הפרדה בין תמחיר לחשבונאות, אבל בהוראה פה כמו שהיא נאמרה, מערכת חשבונאית אפשר לתת פרשנות מרחיבה. לרבות, לפי דעתי, מערכת חשבונאית נאותה, שנותנת חלוקה נכונה מבחינה מקצועית בקטע של ההעמסה, תיבדק על ידינו ותיראה לנו נכונה מבחינה מקצועית, בשביל זה לא בהכרח צריך לבנות מערכת חדשה ולבנות ספרים חדשים. אם המערכת עונה מבחינה מקצועית על הצרכים שלנו כפי שהם ייקבעו, זו הגדרה מרחיבה, זה לרבות מערכת מחירים, זה יכול לענות על הצרכים. זה לא בהכרח כרוך בשינוי.
היו"ר שלום שמחון
מינהל הדלק זה של הממשלה, נכון? מה אתה מציע?
דניאל מרום
מערכת תמחירית שנותנת תשובה מקצועית נאותה של הפרדת מחירים. מערכת שקיימת בחברה ומחלקת עלויות משותפות על בסיס העמסה נכון מבחינה מקצועית, שייבדק על ידינו ועונה לדרישות, הוא יכול לתת פתרון לדרישה הזאת.
היו"ר שלום שמחון
איך אני משלב את מה שאמרת עכשיו?
דניאל מרום
בחקיקה שצריך לתת את הסמכות למפקח על המחירים ולשר התשתיות, אבל יכול להיות שהמערכות הקיימות עונות על הדרישה. זה פשוט צורך לקבל את הנתונים.
יהודה נצא
אני מציע שבאחד הסעיפים האחרים בהם למפקח יש סמכות לקבל דיווח, תתווסף הערה, "לרבות קיומה של מערכת תמחירית" או משהו מהסוג הזה, וזה עונה על כל הצרכים.
לאה ורון
אולי לעורך דין דוויק יש רעיון, אם מוחקים את המילה "נפרדת", איך בכל זאת אפשר לקבל מערכת חשבונאית שתאפשר את ההפרדה בכל זאת.
אבירם דוויק
אנחנו סבורים שהמונח "מערכת חשבונאית" הוא הבעיה שלנו כאן. מערכת חשבונאית אנחנו יודעים מה זה. זו המערכת שבאמצעותה מנהלת החברה את הספרים שלה, וזאת בעיה. כאשר אנחנו מדברים על מערכת תמחירית נהיה מוכנים לעשות מערכת כזאת. מערכת כזאת תשתנה מעת לעת, מחברה לחברה ומענף לענף.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לעזור, אבל אם הכוונה שהחוק הזה לא יגיע להצבעה ב-10:30 – הוא יגיע להצבעה ב-10:30. אם לא תמצאו פתרון יצירתי איך אני מנסח ככה שהממשלה נשארת שבעת רצון מההצעה - - - אם אתם רוצים להתייעץ, תתייעצו.
אבירם דוויק
אני יכול להציע שהמערכת לא תהיה מערכת חשבונאית. נציין שהמדובר במערכת תמחירית, במסגרת המערכת החשבונאית הקיימת של החברה. החברות יודעות לנהל תמחירים ליד המערכת החשבונאית שלהם ולא במקום, ולא כמערכות כפולות. אנחנו לא יכולים לפרק את המערכת החשבונאית, ולנהל במקביל שתי מערכות. זה מלאכותי לחלוטין, וזה לא ניתן לעשייה.
יהודה נצא
אני מציע שבסעיף 19 (א) ינוסח: "המפקח, בהסכמת הוועדה ובאישור השרים, רשאי להורות כי הדיווח ייעשה בדרך ובאופן שייקבע; לרבות קיומה של מערכת תמחירית, לפי כללים כפי שיקבע המפקח".
חיים אופיר
נשב עם המפקח, ובתוך כמה ישיבות נגיע להבנות.
אסף מאיר
זה מוציא את התוכן מהסעיף. הדבר הזה קיים גם היום, גם היום המפקח יכול לדרוש לראות איזה עלויות מועמסות – לצורך העניין במקרה של הדלק – על סולר, בנזין וכלי. אבל עובדה שזה לא עובד. כלומר, בתנאים ספציפיים, ורק אם, ורק אם - יכול להיות שצריך להפריד בין מוצרים גם במערכת חשבונאית.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה להגדיל את היכולת שלך לפקח על מוצרים מסוימים. אני רוצה לאפשר לך את הרצון שלך לפקח, כי לפי דעתך זה יגיע גם לצרכן.
אתי בנדלר
אני רוצה להציע שינוי קיים. במקום שיהיה "לקיים מערכת חשבונאית נפרדת בין מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין, הכל כפי שיורו", לשנות קצת את המילים. "לקיים מערכת חשבונאית כפי שיורו, שתאפשר בדיקה נפרדת של מצרכים, שירותים ומגזרי פעילות". זאת אומרת, אני לא קובעת מלכתחילה, זו עדיין תהיה הוראה של השרים.
אבירם דוויק
בסדר גמור.
נועם הויזליך
לקיים מערכת חשבונאית במתכונת שיורו, בסדר?
אתי בנדלר
אתם רוצים את התוצאה ולא את הדרך. לא אכפת לי שיהיה משא ומתן איך תעשו את זה, ובתנאי שתקבלו מה שאתם רוצים.
נועם הויזליך
מערכת חשבונאית מסוימת שתאפשר בדיקה נפרדת.
אתי בנדלר
אם כך, אני חוזרת שוב שההצעה שהעליתי בישיבה הקודמת ושהוועדה אשרה, שהוראה כזאת יכולה להינתן רק בצד של הוראה נכונה, ככל המדובר בהוראות פרטניות. אבל האוצר לא הביא הצעה חליפית.
נועם הויזליך
האוצר עוד לא הספיק לדבר על זה. הדעה שלי שלא צריך לפרט אם זה בצו או לא. אם זו הוראה כללית שחלה על מספר גדול של אנשים, ויש לה השלכה על ציבור רחב, אז ברור מאליו שצריך לשים את זה בצו. לכן, גם אם זה כתוב במפורש או לא זה צריך להיות מפורסם בצו.

לעומת זאת- וזה צריך להישקל על ידי מי שמלווה את השרים בעניין הזה – אם מדובר בהוראה פרטנית לגבי חברה מסוימת, הרי שאין צורך בצו.
אתי בנדלר
על הצו הזה של ניהול מערכת לא הוצע שזה יהיה באישור ועדה. זה מה שהיו"ר החליט, זה רק על הנושא של תנאי אספקה. אם כך, אדוני השתכנע להוריד את המילה "בצו"? אני חושבת שהם צודקים ברמה העקרונית, כי לא ראוי שהוראות פרטניות יינתנו בצו.
היו"ר שלום שמחון
בסדר.
אתי בנדלר
אם כך אני מסכמת את השינויים בפסקה (1) ובפסקה (2). בפסקה (1) בסעיף 1(א) "בהגדרה "מחיר", בסופה יבוא תנאי אספקה או אשראי, וכן כל תנאי אחר, שקבעו השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת" וגומר, לפי הנוסח שמופיע בכחול. בפסקה (2), בסעיף 29א (א), החל מהמילה "להורות למי שחל עליו צו לפי סעיף 12, או למי שחל עליו פרק ו', לקיים מערכת חשבונאית שתאפשר בדיקה נפרדת של מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין, הכל כפי שיורו" וגומר. עכשיו נשאר רק פסקה (3). אני מציעה שיקריאו אותה.
אסף מאיר
" 34, בסעיף קטן (ד), אחרי פסקה (3) יבוא: (4) נמנע מלמסור ידיעה או מלהמציא מסמך או חפץ, לפי הוראות סעיף 31".
היו"ר שלום שמחון
מה זה סעיף 34, זה העניין של שנה מאסר? התאחדות התעשיינים כתבו לי כך: "הסמכויות שניתנו למפקח על המחירים לפי החוק הינן מחמירות ומקיפות וכללות אפשרות לדרוש מכל אדם כל ידיעה, מסמך או חפץ, לרבות דו"ח, פנקס, חשבון או תעודה הנוגעים לעסקיו (סעיף 31א לחוק). לא זאת בלבד, אלא שניתנה בידו הסמכות לחפש צו חיפוש ואף לחקור כל אדם הקשור לדעתו לעניין ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב בפניו ולמסור לו כל פרט וידיעה הנוגעים לעניין (סעיפים 32 ו-33 לחוק). לדעתנו, די בכללים אלה כדי לאפשר למפקח על המחירים לקבל את כל המידע הדרוש לו, ואין צורך בהחמרתם".
איתי יעקב
זו לא החמרה, אבל מי שלא מוסר אין עליו סנקציה.
היו"ר שלום שמחון
אי אפשר לעשות סנקציה כספית?
איריס צמח
בשלב ראשון אני הייתי ממליצה לעשות סנקציה כספית מהותית. אנחנו מכירים בבתי משפט שמזייפים דלק ומקבלים קנס של 5,000 שקל, אז ברור שזה לא הרתעתי.
אתי בנדלר
יש כאן מדרג של עונשים לפי החוק הזה. יש הוראות שעבירה עליהן הוא מאסר של שלוש שנים -כמובן תמיד בצד זהה קנס כפי שקבוע בחוק – יש הוראות אחרות שעבירה עליהן הוא מאסר שנתיים, והמדרג הנמוך ביותר לפי אותו חוק זה מאסר שנה. מה שמוצע כאן זה להכניס את זה למדרג הנמוך ביותר.
חנה פרנקל
יש כוונה לממשלה במסגרת ההחלטות, להפוך את כל העבירות האלה לעבירות מנהליות. הפרוצדורה לעשות את זה, זה בתקנות של חוק העבירות המנהליות, וזה לא המקום. אז יהיה ביטוי של סנקציה כספית.
היו"ר שלום שמחון
אז אני יכול להוריד את הסעיף הזה?
חנה פרנקל
לא, כדי שזה יהיה עבירות מנהליות זה צריך להיות עבירה פלילית שמומרת במסגרת התקנות של החוק הרלוונטי לעבירות מנהליות, שזה עיצום כספי. זו הדרך לעשות את זה.
איתי יעקב
יש היום אנומליות בחוק, שמי שמוסר לי מידע לא נכון אני יכול לתבוע אותו, אבל מי שלא משתף אתי בכלל פעולה אז אין לי מה לעשות.
מיכל פישבוים
אני לא מבינה מה ההבדל בין הסעיף שאתם רוצים להוסיף לבין סעיף 2.
איתי יעקב
זו חקירה. זו בקשה לקראת דיון של ועדת מחירים לקבל מידע.
מיכל פישבוים
המילה "נמנע" היא כוללנית מידיי, היא מאוד רחבה. מה זה "נמנע", מתי זה הופך להיות "נמנע", אחרי חודש, חודשיים, חצי שנה?
איריס צמח
בדרך כלל כשמפקח מבקש נתונים, יש זמן שהוא מציג. הוא יכול להתגמש ולהאריך את הזמן, אבל אחרי תקופה סבירה מבחינת המפקח זה הופך להיות נמנע.
אתי בנדלר
עד שיגישו כתב אישום.
היו"ר שלום שמחון
גברת צמח, את התפקיד שלך את לא יכולה לעשות בלי הסעיף הזה? תגידי לי בכנות. את תשלחי את אחד החברים שיושבים לידך למאסר של שנה?
חנה פרנקל
זה יהפוך לעבירה מנהלית. זה צריך להיות עבירה פלילית קודם כדי להפוך למנהלית.
אבירם דוויק
הבעיה היא שעד היום כמעט אף פעם אנחנו לא מקבלים אורכות סבירות לתת נתונים. זה לא רק אתם, זה כמעט כל הרשויות.
חנה פרנקל
אם אדם נמנע מלהגיש, זה אומר שהוא הפריע לאדם מוסמך לבצע את סמכויותיו. סעיף (1) הוא כל כך כוללני. במציאות בשטח, אם הוראות החוק הקיימות היו מספיקות, אז ודאי לא היינו נדרשים לתקן. סעיף (1) להגיד שמי שנמנע, מצביע ברגליים, לא עושה שום דבר אקטיבי, זה נקרא שהוא מפריע, זו קצת פרשנות מרחיקת לכת. זה לא היה תופס. אנחנו רצינו לתפוס מקרים שכביכול לגופים עסקיים הם מאוד בסדר, לא עושים כלום.
היו"ר שלום שמחון
מה שהם אומרים פה שאם המפקח מתרגז, כמה הוא צריך להתרגז עד ששולחים אדם למאסר?
חנה פרנקל
מישהו התייחס לסעיף (2). גם בסעיף (2), שם כתוב מסרב להרות מסמך, אין לוח זמנים. זו פרשנות סבירה שצריך לתת. לצורך העניין, סרב ונמנע זה אותו דבר. סעיף (2) מדבר על סמכויות חקירה שיש למפקח, שמקבילות למשטרה. זה כבר מישור אחר לגמרי. מה שאנחנו מדברים זו הפעילות השוטפת. אי אפשר לנקוב בלוח זמנים.
מיכל פישבוים
ניסיתם פעם לטפל בדרך של סעיף (1) ולא יכולתם? למה את קובעת שההגדרה לא מספיק רחבה?
חגית אייזנברג
נורמה פלילית היא נורמה שצריכה להיות מאוד מפורשת וחד-משמעית, אחרת קשה להסביר אותה בבית משפט.
רוני נויבואר
המחלקה הפלילית אצלנו בדקה את זה - והם מאוד דווקנים במחלקה הפלילית - והם אמרו שבנקודה הזאת אין כיסוי בחוק.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לסכם, כי ההצבעה תהיה ב-10:30. בסעיף (1) הסכמנו שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. בסעיף השני על התוספת שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה. בסעיף השלישי, אנחנו נשאיר את זה ככה. רשמנו בפרוטוקול שיש כוונה למשרד המשפטים לבצע פה שינוי, והם זקוקים לסעיף הזה כדי לבצע את השינוי ולהפוך אותו למנהלי. כך אמרת, גברת פרנקל?
חנה פרנקל
כן, הממשלה כבר קבלה את ההחלטה.
היו"ר שלום שמחון
בסדר גמור. אני לא יכול לקבל את העמדה שלכם לא להכניס את ועדת הכלכלה בעניין הזה, כי צריך שיהיה פה עוגן נוסף בכל מקרה. אי אפשר להתעלם ממה שנאמר פה על ידי החברים. כמו שאני הגון תמיד, גם עכשיו אני הגון. ב-10:30 יש הצבעה, ואתם רשאים ללכת להתארגן.
חגית אייזנברג
מה ההצעה השניה, מעבר לאישור ועדת הכלכלה?
אתי בנדלר
זה הכל, מה שקראנו קודם.
היו"ר שלום שמחון
אם חבר הכנסת טל יצביע נגד, אז כאילו הצעת הממשלה נפלה. אני היום עוד יותר הגון, הצבעה ב-10:30.
דוד טל
יש לי הסתייגות בסעיף (2), את סעיף 29א אני מבקש למחוק.
אתי בנדלר
את כל סעיף 29א אתה מבקש למחוק?
דוד טל
אכן.
היו"ר שלום שמחון
הישיבה נעולה עד השעה 10:30.


10:00, הפסקה של חצי שעה.10:30 הישיבה מתחדשת.
היו"ר שלום שמחון
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק שכלולה בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד-2003, סעיף 95, תיקון חוק פיקוח על מצרכי מצרכים ושירותים. יש כמה תיקונים קלים.
אתי בנדלר
בפסקה (1) בסעיף המוצע, אחרי "שקבעו השרים" יבוא "באישור ועדת הכלכלה". בסעיף קטן (ב) אין שינויים, לכן ניתן להצביע על פסקה (1).
היו"ר שלום שמחון
מי בעד פסקה (1)?

הצבעה
בעד: 3
נגד: אין
נמנעים
אין
אושר
היו"ר שלום שמחון
תודה, אושר.
אתי בנדלר
בפסקה (2), סעיף 29א החדש, יש הצעה של חבר הכנסת דד טל למחוק את כל הסעיף.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להצביע על הסתייגותו של חבר הכנסת טל.
רוחמה אברהם
הוא הסיר את ההתנגדות.
לאה לרון
אני מציעה לקיים הצבעה, כי הוא לא הודיע לוועדה שהוא מסיר את הצעתו.
אתי בנדלר
אנחנו מצביעים מי בעד למחוק את הסעיף. אם ההצעה הזאת לא תתקבל, היא תהפוך להסתייגות, ואז אגיד לכן מה אושר בוועדה.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד למחוק את הסעיף?

הצבעה
בעד: אין
נגד: פה אחד
נמנעים
אין
היו"ר שלום שמחון
תודה. ההצעה נפלה.
אתי בנדלר
אם כך, סעיף 29א החדש בנוסח הוועדה הוא כפי שמופיע בכחול, בשינוי זה: בסעיף קטן (א), אחרי המילים: "למי שחל עליו צו לפי סעיף 12 או למי שחל עליו פרק ו', לקיים מערכת חשבונאית" במקום המילים "נפרדת בין מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים" וגומר, יבוא: "שתאפשר בדיקה נפרדת של מצרכים, שירותים או מגזרי פעילות שונים".
היו"ר שלום שמחון
תודה. מי בעד?

הצבעה
בעד: 3
נגד: אין
נמנעים
אין
אושר
היו"ר שלום שמחון
תודה. אושר. אנחנו מצביעים עכשיו על פסקה (3), בלי שינויים. מי בעד?


הצבעה
בעד: 3
נגד: אין
נמנעים
אין
אושר
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה, אושר. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים