ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/10/2003

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/72082
ועדת הכלכלה
20/10/2003

פרוטוקולים/כלכלה/7208
ירושלים, ד' בחשון, תשס"ד
30 באוקטובר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 73

מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ד בתשרי התשס"ד (20 באוקטובר 2003), שעה 12:00
סדר-היום
כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים
בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ג-2003.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
אבשלום וילן
אליעזר כהן
אילן ליבוביץ
מוזמנים
חבר-הכנסת אילן שלגי
טלי ארפי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ורד קורח - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
יצחק קמחי - הממונה על הגנת הצרכן, משרד התמ"ת
סיגל מחד - עו"ד, משרד התמ"ת
אלעד בנבג'י - עו"ד, הממונה על הגבלים עסקיים
מרסיה צוגמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות השידור
דורון אבני - יועץ משפטי, הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו
משה שוורץ - מ"מ סמנכ"ל, הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו
כוכי מרדכי - מנכ"ל התאחדות תחנות הרדיו האיזוריות

שחר אלון - מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועץ משפטי
אתי בנדלר
קצרנית
חפציבה צנעניכללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים
בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ג-2003. מייד אחרי ישיבה זו של ועדת הכלכלה נקיים את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך והתרבות בעניין חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990. הוועדה הראשונה מאשרת, והוועדה השנייה שומעת - מביאים לידיעתה. החלק השני יהיה קצרצר, ואנו מניחים שגם החלק הראשון יהיה קצר.

יושב-ראש ועדת החינוך ושותפי לוועדה המשותפת, חבר-הכנסת שלגי, ועדת הכלכלה קיימה כבר דיון אחד בנושא הזה ואיפשרה, לבקשת רשות השידור, דחייה לישיבה נוספת כדי שהיא תכין איזו שהיא סקירה כלכלית לגבי הסתייגותה מהתקנות האמורות כאן שמאפשרות לתחנות הרדיו האיזוריות להתאחד בנושא הפרסום - פרסום ברמה הארצית. טענו פה, קודם לכן, אנשי רשות השידור שלאחר השינויים שהממשלה עשתה בתקציב הקודם - צמצום האגרה ב-30% ושינויים מבניים נוספים - יש ממילא פגיעה בתקציב רשות השידור, והדבר הזה עשוי לפגוע ברשת ב' בעיקר בתקופה הבאה. עורכת-הדין מרסיה צוגמן מרשות השידור, ביקשנו סקירה כלכלית, ותחת זאת אני מבין כרגע ממךְ שקיבלנו ממך דף שבעצם פחות או יותר אומר את מה שנאמר כבר בישיבה הקודמת ולא בדיוק שופך לפנינו אור נוסף על הדברים שנאמרו.
מרסיה צוגמן
לפי מה שנמסר לי, בשנה האחרונה היתה פגיעה קשה מאוד בפרסום באופן כללי, ולכן היה מאוד קשה להגיד מה בדיוק היתה הפגיעה בגין המצב הכלכלי ומה היה היקף הפגיעה בגין תחילת עבודתה של שפ"א (שלטי פרסומת איזוריים). לכן, לא היה באפשרותנו לעשות בדיוק סקירה כלכלית.
היו"ר שלום שמחון
למען האמת, לא נוכל להרשות לעצמנו לקיים ישיבה נוספת כאילו שהיא לא התקיימה. אינני מרגיש שיש לנו אפשרות לדחייה נוספת גם לא לאור הנתונים הלא-חדשים שאת הבאת בפנינו. האם נציגי הרדיו האיזורי רוצים לומר משהו?
כוכי מרדכי
לא כרגע. הכל נאמר בישיבה קודמת.
אבשלום וילן
כתוב פה שצריך לבדוק זאת כעבור שנה וחצי, ואני מציע לבדוק זאת כעבור שנה.
היו"ר שלום שמחון
תציע זאת כשנהיה בשלב שלקראת התקנות.
כוכי מרדכי
זה כבר פועל בערך שמונה שנים. אז, עכשיו לבדוק זאת אחרי שנה?
אבשלום וילן
אם כך, למה כתבו "שנה וחצי"?
היו"ר שלום שמחון
לא כתוב. אתה מציע שנה וחצי.
כוכי מרדכי
לא ראיתי: אחרי שנה וחצי.
היו"ר שלום שמחון
חבר-הכנסת וילן מתייחס לעובדה שהיתה פה פניה שאחרי שנה וחצי זה ישוב לוועדת הכלכלה לבדיקה. אני רוצה שקודם נקרא זאת.
אבשלום וילן
טענתי היא גם כלפי רשות השידור. דיברנו על כך שהם יביאו נתונים כלכליים שנראה, ולא קיבלתי שום דבר.
היו"ר שלום שמחון
לא קיבלנו. לכן, אני מציע שנתחיל לקרוא.
אבשלום וילן
סלח לי. זו ועדה של כנסת. דרשתי את הנתונים הכלכליים, ולא קיבלתי שום נתונים כלכליים. אני רואה בזה בזיון. יש לכם כלכלנים, יש לכם כ-4,000 עובדים שם - האם אי-אפשר לשים כלכלן ולהגיש לנו את הנתונים?!
מרסיה צוגמן
זה ההסבר שקיבלתי. אולי אם תקבלו את ההצעה הזאת- - -
אבשלום וילן
אני הולך עכשיו להתקשר למנכ"ל רשות השידור ולהגיד לו שזו שערוריה. תתחיל בקריאת הכללים.
דורון אבני
ברצוני לוודא שיש לנו את העותק המעודכן שנשלח ב-19 באוקטובר. זה נוסח מתוקן.
לאה ורון
כן, הם העבירו שינויים טכניים שעשתה עליזה רוזן במשרד המשפטים.
דורון אבני
אלה שינויים טכניים. אתחיל לקרוא את כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (תיקון), התשס"ג-2003.


(קורא סעיף 1, לגבי הוספת פרק ז': "פרק ז'..., יסומן ח' ואחרי סעיף 12ד יבוא: 'פרק ז': שיווק משותף של זמן שידור של פרסומות'.")

(קורא סעיף 12ה, לגבי הגדרות: "בפרק זה - 'שיווק משותף' - שיווק של זמן שידור של פרסומות עבור בעלי הזכויות לשידורי רדיו, כולם או חלקם, שאינו למי שמעוניין בשידור פרסות בתחנת רדיו אזורית אחת; 'גוף משווק' - תאגיד או גוף אחר הפועל מטעם בעלי הזכיון המעוניינים בשיווק משותף; 'בעל עניין' - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ביחד עם הגדרות 'במישרין או בעקיפין' ו'ההחזקה' שבסעיף האמור".)
היו"ר שלום שמחון
מי שרוצה יכול, כמובן, לעצור אותנו בסוף כל סעיף ולהעיר את הערותיו. אם לא מעירים, אנו ממשיכים קדימה.

אין הערות. סעיף 12ה מאושר.
דורון אבני
(קורא סעיף 12ו, לגבי שיווק משותף: "שיווק משותף ייעשה לפי כללים אלה ולא יראו בו מכירה או הקצאה לאדם אחד ולא יהיה כפוף למגבלה הקבועה בסעיף 85א(א) רישה בחוק".)

המגבלה הקבועה בחוק היא מגבלה של מכירה או הקצאה של עד 10% לגורם אחד. החריג, שכללים אלה באים למסד, הינו ששיווק משותף בהתאם לאותם כללים ע"י גוף שהוא משווק שאושר ע"י המועצה יכול לקבל הקצאה של יותר מ-10%. כלומר, הוא יכול לקבל למשל BLOCK של 15% מתחנה ולשווק אותו - מה שהוא לא יכול היה לעשות בגלל המגבלה של 10% קודם לכן.
אילן שלגי
האם אין מגבלה עליונה?
דורון אבני
לא.
אילן שלגי
נתת דוגמא של 15%. האם זה גם יכול להיות 95%?
דורון אבני
זה לא יכול להיות. ההסדר כאן נועד לתת מענה לפרסום ארצי. התחנות הן איזוריות בעצם טיבן, ונשענות ברובן המכריע על פרסום מקומי. ההסדר הזה, שכבר מתקיים למעשה שנתיים, נועד לתת להם אפשרות לשחק גם במגרש של הפרסום הארצי כדי למעשה להוות תחרות לקול-ישראל. לכן, באופן ממשי, הם לא מקצים יותר מסדר-גודל של 30%.
משה שוורץ
30%-40%.
דורון אבני
30%-40%, תלוי בתחנה, מוקצים לשיווק.
כוכי מרדכי
זה גם לפי שיקול דעת של בעלי התחנות.
אתי בנדלר
אם אני מבינה נכון, חבר-הכנסת שלגי שואל: האם בעלי התחנות יכולים להחליט מחר על שיווק של 90% בפרסומת ארצית?
דורון אבני
תיאורטית, בלשון הדווקנית, כן. בפרקטיקה, זה לא קרה. אנו לא מדברים על הסדר צופה פני עתיד. זה הסדר שכבר מתנהל בפועל שנתיים, ואם תרצו גם אסביר מדוע וכיצד.
אתי בנדלר
יתכן שהיום הם שמו לעצמם רסן, בגלל ששאלת חוקיות העניין היתה נתונה בספק כלשהו.
דורון אבני
לא היתה בעייתיות.
היו"ר שלום שמחון
התייחסת לסעיף 85(א) - נכון?
דורון אבני
נכון, והוא לא כפוף למגבלה. ההסדר, שהוא לא כפוף למגבלה, כתוב בחקיקה ראשית. כאן אנו לא שינינו דבר וחצי דבר.
היו"ר שלום שמחון
הוא קובע שש דקות בטלויזיה ותשע דקות בשידורי רדיו.
דורון אבני
לא. הוא קובע את המגבלה של 10%. אנו מדברים על סעיף 85א ולא על 85(א).
אילן שלגי
עורך-הדין דורון אבני צודק שלמעשה הכלל של מעל 10% בלי תקרה קבוע בחקיקה. זה רק אומר שמשום כך אנו צריכים יותר להקפיד כאשר אנו מגיעים לכללים. אנו פה, בכללים, לא נבקש לקבוע תקרה, אבל יחד עם זאת זה מחייב הקפדה.
דורון אבני
בהחלט. אתם תראו שאנו נתנו את דעתנו לצורך הזה בכללים.
אתי בנדלר
של הגבלה?
דורון אבני
לא של הגבלה, אלא של הקפדה.
אתי בנדלר
השאלה היא האם ההקפדה כוללת גם הגבלה או לא.
דורון אבני
קודם כל, ספק בעיניי אם לפי החוק הראשי, באופן שזה מנוסח כעת, אנו מוסמכים להגביל. זו הגבלה לא פשוטה, כי היא בעצם פוגעת בחופש העיסוק של התחנות ובאופן עקיף גם פוגעת בקניין שלהן מכיון שקניינן הוא זמן הפרסום שהן יכולות למכור.
אתי בנדלר
הרעיון היה שהפרסומות תהיינה פרסומות איזוריות. בשל מצבן הקשה מאד של תחנות הרדיו האיזוריות, רוצים לעודד גם פרסומות ארציות. השאלה היא האם רוצים לעודד זאת במידה כזאת שבאמת תפגום באופן רציני בהכנסות רשות השידור או שיש מקום לעשות איזה שהוא איזון של הדברים.
דורון אבני
כשחשבנו על זה ברשות, היינו בדעה שכרגע השוק מאזן את עצמו כך שאין צורך בהתערבות. מכיון שההסכם של שפ"א פועל כבר שנתיים, ובפועל כמו שאמרתי הזמן המוקצה לפרסום ארצי הוא בין 30% ל-40% ורשות השידור חיה עם המצב הזה כבר היום, אנו לא סבורים שיש מקום להתערבות הרגולטור במצב שהשוק מסדיר את עצמו.
משה שוורץ
כדאי להגיד, שאנו דנים כרגע על סעיף שעניינו הקצאת זמן פרסם לגורם משווק. נושא מכסת פרסומות ארציות לעומת פרסומות מקומיות לא נמצא על סדר יומנו וממילא גם לא נאמר בחוק בשום מקום לבעל זכיון למכור עד תקרה מסויימת של זמן אויר למפרסמים ארציים. ההגבלה הזאת לא קבועה בשום מקום, ולכן היא לא רלוונטית לענייננו.
אילן ליבוביץ
את הגוף המשותף לא מעניינת חנות המכולת ברחובות שרוצה למכור, כי זה לא מעניין בגוף המשותף את התחנה בחיפה או באילת. הגוף המשותף יתעסק רק בארצי. לכן, יש את הרלוונטיות של הפרסומת הארצית.
משה שוורץ
הגוף המשותף מתעסק רק בארצי.
אילן ליבוביץ
עד היום הוא שמר על איזה שהוא איזון. האם אתה פותח את זה?
היו"ר שלום שמחון
לא, אני לא פותח את זה. לעגן את האיזון.
אילן ליבוביץ
האם אתה מעגן את האיזון באיזו שהיא צורה? בסופו של דבר, או שאתה פותח זאת למלחמה של כל דאלים גבר ואתה מביא לזה שבסיכומו של דבר תהיה תחרות, כי ברגע שאין איזו שהיא מגבלה כלשהי תהיה תחרות ואז גם המחיר יורד. ישבנו פה לפני מספר חודשים לגבי ערוץ 10 וערוץ 2 - לא? דובר על עוגת הפרסום הקטֵנה.
היו"ר שלום שמחון
זה במידה מסויימת נכון, אלא שההנחה צריכה להיות שבחלק מהפרסומת ברדיו האיזורי היא גם נוגעת לעניינים המקומיים.
כוכי מרדכי
זה אינטרס של בעל התחנה.
אילן ליבוביץ
מתוך ההיכרות שלי עם רדיו, איפה זה נכון?
היו"ר שלום שמחון
המספרה של דוד בירוחם כנראה לא תפרסם ברשת ב'. מה לעשות?
אילן ליבוביץ
בתחנות האיזוריות בפריפריה זה נכון. בתחנות של איזור המרכז זה כמעט ולא בא לביטוי. תאזין לתחנות האיזוריות באיזור המרכז, ותראה שהפרסומת המקומית היא הרבה פחות.
דורון אבני
60% - רדיו ללא הפסקה - אלה סדרי-הגודל שאני מכיר.
כוכי מרדכי
נכון.
אילן ליבוביץ
60% זה לא 20% ו-30%.
דורון אבני
אמרתי קודם: בין 30% ל-40% זו פרסומת ארצית. היתרון שיש לנו כאן הוא, שאנו באים בחוכמה שבדיעבד ויכולים להסתכל על שוק שכבר פועל שנתיים. בהחלט הטענות שמועלות כאן היו הרבה יותר חמורות, בעייתיות ודורשות התייחסות, אם היינו לפני פתיחת השוק צריכים לתת דעתנו לְמה יהיה. עכשיו, אנו בעצם מסתכלים על הצרכנים.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שנתקדם. ננסה להגיד איזו מלה.
לאה ורון
סעיף 12ו אושר.
דורון אבני
(קורא סעיף 12ז, לגבי מטרת הגוף המשווק: "הגוף המשווק יפעל לצורך השיווק המשותף בלבד".)

(קורא סעיף 12ח, לגבי הגבלת פעילות: "בעל עניין בגוף המשווק לא יהיה חברת פרסום, סוכנות פרסום, משווק פרסום, רוכש פרסום או גוף המפרסם מודעות או תשדירי פרסומת.)

הערה לעניין סעיף 12ח: אתמול פנה אלינו נציג הממונה על הגבלים עסקיים - אני חייב להדגיש שהממונה על הגבלים עסקיים קיבל טיוטה מוקדמת במסגרת שימוע שעשינו, וזו לא הערה שהועלתה במסגרת אותו שימוע אלא זו הערה חדשה ולכן היא מובאת רק עתה בפני הוועדה - והיפנה את תשומת לבנו לסיפה של סעיף 12ח שמדברת על "גוף המפרסם מודעות או תשדירי פרסומת", שראוי היה להבהיר שזה גוף המפרסם מודעות או משדר תשדירי פרסומת. וזאת, להבדיל מ"מפרסם תשדירי פרסומת" שזה נשמע אולי קצת בעייתי. הכוונה היתה ל: "משדר תשדירי פרסומת". הכוונה היא שתחנות הרדיו לא יהיו בעלות עניין או שזכיין של ערוץ 2 לא יהיה בעל עניין. ההערה מקובלת עלינו ולא יוצרת לנו בעיה. אני מוסיף כאן שהסעיף, שאותה הוועדה מתבקשת לאשר, הוא בתוספת שבסיפה ייכתב: "גוף המפרסם מודעות או משדר תשדירי פרסומת".
אתי בנדלר
חברת פרסום ברישה מנועה מלעסוק בכך.
דורון אבני
להם, לנציג הממונה, היה חשוב מאד להבהיר זאת, ולנו זה פחות קריטי ואין לנו מניעה להעיר זאת. נציג הממונה יושב כאן. מקובל עלינו שהכללים יאושרו בכפוף לתיקון הזה בסעיף 12ח בסיפה.
היו"ר שלום שמחון
נציג הממונה על הגבלים עסקיים, האם אתה רוצה להתייחס?
אלעד בנבג'י
לא. הוא הציג זאת בצורה טובה מאד.
דורון אבני
[קורא סעיף 12ט, לגבי התקשורת נפרדת: "ההתקשרות בין הגוף המשווק לבין כל בעל זכיון (להלן - ההתקשרות) תיעשה בנפרד, באופן שיבטיח את קיום התחרות בין בעלי הזכיון".]
לאה ורון
הסעיף אושר.
היו"ר שלום שמחון
חברי-הכנסת, מי שלא מעיר - מבחינתי הסעיף בסדר ואנו מתקדמים.
דורון אבני
[קורא סעיף 12י, לגבי תנאי ההתקשרות: "(א) ההתקשרות תכלול תניה שלפיה פעילות הגוף המשווק תיעשה בהתאם להוראות כל דין, לרבות כללי הרשות.".]
אלעד בנבג'י
דיברתי היום עם איש הרשות השניה שזה יהיה ברור שהממונה על הגבלים עסקיים, למרות הכללים האלה, עדיין הרגולציה שלו נשארת בתוקף. חששתי שזה לא מספיק ברור.
אתי בנדלר
זו, בין היתר, לשון הסעיף הקטן הזה.
דורון אבני
אני מוכן גם להצהיר לפרוטוקול, שמובן שאין בכללים כדי לגרוע מסמכות כלשהי שנתונה לממונה על הגבלים עסקיים.
אתי בנדלר
לו היו מתיימרים הכללים לגרוע מסמכויות אלה, סבורני שזה לא היה חוקי.
דובר
יש אפשרות בחוק לעשות את זה, אבל לא משנה.
דורון אבני
[קורא סעיף 12י, לגבי תנאי ההתקשרות: "(ב) ההתקשרות לא תמנע מבעל הזכיון להתקשר במישרין עם מפרסם.".]

[קורא סעיף 12י, לגבי תנאי ההתקשרות: "(ג) בעל זכיון רשאי להסכים או לסרב לעסקת פרסום המשווקת על-ידי הגוף המשווק, בכפוף לאמור בסעיף 4.".]

סעיף 4 הוא סעיף שמחייב את בעל הזכיון לא להפלות בין מפרסמים.

[קורא סעיף 12י, לגבי תנאי ההתקשרות: "(ד) בעל זכיון לבדו אחראי לתעריפיהן של הפרסומות, להקצאת הזמן הכולל שלהן, שיבוצן, אישורן לשידור ובדיקת עמידתן בדירשות כל דין. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מן הגוף המשווק לייעץ לבעל הזכיון בעניין חבילות פרסום ופריסת הפרסומות.".]
לאה ורון
סעיף 12י אושר.
דורון אבני
[קורא סעיף 12יא, לגבי בדיקת הרשות: "(א) בעל זכיון שהתקשר עם גוף משווק ימסור על כך הודעה לרשות, בצירוף הסכם ההתקשרות ונספחיו, הצהרה כי המסמכים האמורים ממצים את כל ההבנות בין הצדדים, והתחייבות להודיע לרשות על כל שינוי שיחול בהם. (ב) המנהל רשאי להודיע לבעל הזכיון, בתוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה והמסמכים, כי הוא מסתייג מתוכן המסמכים ודורש תיקונם כדי להתאימם לכללים אלה או להבטיח קיום תחרות.".]
אילן שלגי
בסעיף 12יא(ב) המנהל רשאי להודיע כי הוא מסתייג, אבל לא כתוב שבעל הזכיון ינהג בהתאם ושהוא צריך לציית. אני מציע להוסיף: ובעל הזכיון יפעל על-פי דרישת המנהל.
דורון אבני
להוסיף: "ובעל הזכיון יפעל על-פי דרישת המנהל". זה מקובל.
אתי בנדלר
לומר: "יפעל לפי דרישות המנהל או הנחיות".
דורון אבני
הנחיות.

(קורא סעיף 12יב, לגבי סייג לתחולה על תעמולת בחירות: "לזמן שידור של תשדירי תעמולת בחירות לרשויות המקומיות, לא יהיה שיווק משותף.".)
אבשלום וילן
אני מציע שייקבע בסוף משפט מסכם שהכללים תקפים לשנה, והוועדה תידרש לאשר אותם כעבור שנה.
אני חוזר על עמדתי
הלכתי לדבר עכשיו עם בראל ואמרתי לו שזו חוצפה. הממשלה לא קיימה דיון רציני אם היא רוצה ערוץ ציבורי או לא. היא החליטה באקראי ככה לשחוט אותו. מי נגד תחרות? ביקשנו בפעם הקודמת לראות מהי הפגיעה בתקציב רשות השידור לאור השחיקה הגדולה מאד בתקציב האחרון שהתחרות הזאת תפגע בה. לא קיבלנו את הנתונים, ואני גם לא אצא נגד תחרות. זו תחרות לגיטימית, ואין לי טענה אליהם. הם היו בסדר והם הביאו את זה. אני לא יודע איפה אתם חיים. דיברתי עכשיו עם המנכ"ל שלכם, שאמר שהיושב-ראש צריך להגיע לוועדה והוא כנראה מתעכב עקב הבדיקות הבטחוניות. יושב-ראש הכנסת הודיע שהכנסת בסכנה.
אליעזר כהן
הם לא יודעים שכבר לאורך שנים מכניסים קילוגרם אחרי קילוגרם של חומרי-נפץ לבניין הזה, ויום אחד יתפוצצו 800 ק"ג ולא 8 ק"ג. למה אתה חושב שזה בלתי אפשרי שאנשים מכניסים כל יום כמה קילוגרמים של חומרי-נפץ ויושבים פה באיזה שהוא מקום בבנין? האם מישהו בודק זאת?! אני שמח שהיושב-ראש שלנו התעורר פתאום. אני מדבר על זה שהבניין הזה 'יתרומם' יום אחד עם איזה 400 או 600 ק"ג. לא ראיתי אף אחד שמונע זאת. סמוך על זה שזה כבר קרה ושזה בדרך.
אתי בנדלר
אל תבטיח.
אילן שלגי
היתה אצלי הבוקר ועדת החינוך והתרבות של הסנאט הצ'כי, ובין הדוברים היה סגן יושב-ראש הוועדה שסיפר שבכל נושא הסכסוך הישראלי-פלשתינאי הוא לא אובייקטיבי ותומך בצד אחד. הוא המשיך ואמר: "אני תומך תמיד בצד הישראלי, וגם הבדיקות הביטחוניות שעברתי עכשיו לא יקלקלו לי את זה". הסברתי לו שרק אתמול היושב-ראש שלנו הודיע על סכנת פיגוע ושזה היה הבוקר בכל התקשורת.
אליעזר כהן
האורווה פתוחה כבר הרבה שנים, ואינני רוצה לדמיין לעצמי מה מונח פה באיזה שהוא חדר בבניין. אינני רוצה לדמיין. הייתי ראש אמ"ן מבצעים, וכדי שלא תהיינה אי-הבנות אני אומר שאני הייתי עושה את זה.
דובר
אני מבקש מהיושב-ראש מילת הרגעה.
אליעזר כהן
מותר לנו להגן על חיינו. לא נגמור את זה פה.
היו"ר שלום שמחון
היועצת המשפטית, האפשר לנסח משהו שאומר שבעוד שנה, ברוח ההצעה של חבר-הכנסת וילן, תהיה אפשרות למי מהצדדים שירגישו נפגעים ממה שקרה בשנה האחרונה- - -
אליעזר כהן
שלא נגיד אחר כך שעשינו טעות פה.
אתי בנדלר
כל מה שניתן לעשות זה להתנות את אישור הכללים בכך שתוקפם יהיה לתקופה מוגבלת שהוועדה תקבע. כל הסדר אחר - הוועדה יכולה להמליץ עליו או לבקש אותו, אבל יכולים להיות מנומסים בעתיד כלפי הוועדה אבל יכולים להיות מקרים רבים אחרים פחות מנומסים.
דורון אבני
זה אולי נותן מענה מסויים לפגיעה ברשות השידור. כשהוחלט על הפחתת האגרה, אני מניח שהוועדה הסתכלה על שוק פרסום מסויים שזמין לקול-ישראל. כלומר, היה שוק פרסום מסויים, הנתח משוק הפרסום שקול-ישראל לוקח, והנתח הזה היה צריך להצטרף לסכום המופחת של האגרה ואיתו כל רשות השידור צריכה להסתדר.
אבשלום וילן
אתה מדבר איתי כמו עם אדם מהישוב. לא נערך שום דיון כלכלי. בא האוצר ושחק, ובאו אלינו ואמרו שהם יסתדרו.
היו"ר שלום שמחון
בעת שהיה פה דיון על נושא האגרה הובאו לפה נתונים כלכליים, ואכן הנתח של רשת ב' היה חזק במיוחד וגם את זה אני אומר בלשון המעטה. לצד העניין הזה היה רצון של הממשלה להכניס תחרות לערוצי השידור הארציים, שנכון לרגע זה די שוכב פה בוועדה. לא קיבלנו מכם, מהרדיו האזורי, עבודה כלכלית שהיינו צריכים לקבל. גם לא קיבלנו עבודה כלכלית כבר אז מרשות השידור לגבי ההשפעה שתהיה לעניין הזה. כמובן שבכל יום אתה יכול לבקש שאנו נחזור ונדון בעניין ההוא ששוכב פה, ונדמה לי שמדובר בסעיף 52, שיכול להחזיר אותנו אחורה לאותו מקום.

אם אין התנגדות פה לחברי הוועדה, אני דווקא כן נוטה להתנות את אישור התקנות האלו בפרק זמן.
אליעזר כהן
אין התנגדות. מה רע בהצעה של חבר-הכנסת וילן?
דורון אבני
נתח שוק הפרסום של קול-ישראל לא ייפגע בגלל הכללים האלה מסיבה פשוטה: ההסדר הזה כבר חי, בועט וקיים שנתיים ימים.
אבשלום וילן
זה לשיטתך, כך שאין לך בעיה. בעוד שנה זה אישור אוטומטי.
דורון אבני
לגבי להגיע לאישור אוטומטי, אדוני ראה שהאישורים הם מזמן לא אוטומטיים. הגענו לוועדה הזאת לפני חודש וחצי ודרשו עבודות, ואנו יודעים ולמודי נסיון שדיונים יכולים להימשך זמן.
היו"ר שלום שמחון
האם אנו שומעים קצת ביקורת?
דורון אבני
לא ביקורת על אדוני, אלא על המציאות.
אבשלום וילן
זה טיבעם של החיים הפוליטיים.
דורון אבני
מבחינת קול-ישראל, ואני מבין זאת לחלוטין, רשות השידור רוצה להתנגד במלוא הכוח להצעה הזאת. זה טבעי ולגיטימי, והיא עושה את תפקידה בכך שהיא מתנגדת.

יש מצב קיים. אני מבקש לתת גושפנקא לכללים האלה. מועצת הרשות השניה ערה למצב בשוק. אני רוצה להזכיר שיש הצעת חוק, שבינתיים ירדה מהשולחן, כשהממשלה רצתה לפתוח את שוק הפרסום הארצי ולהוסיף עוד תחנות ארציות שיתחרו, והטענה היתה שתחנות הרדיו האיזוריות לא מספקות מספיק תחרות לקול-ישראל. אני חושב שזה באג'נדה של הוועדה ובקו ישיר עם החלטות קודמות לאמץ את ההסדר הזה. אני מוכן בהחלט לקבל בתוך החלטה של הוועדה שהיא מבקשת מהמועצה לבחון את ההסדר הזה כעת חיה בעוד שנה, אבל לא להתנות את זה בתוך הכללים. הם סוגרים עסקאות פרסום שנתיות, וזה פוגע בהתנהלות של השוק.
אבשלום וילן
כרגע הסביר לי המנכ"ל שאין להם בכלל כסף. שאלתי אותו: "בהזדמנות זו שסטאלין מת, למה אינך משדר את בנות רמת-השרון?", והוא הסביר לי שאין לו 75 אלף ומשרד האוצר חייב לו 45 מליון שקל ולא מעביר. ראיתי שאת משחקי מכבי תל-אביב משדרים באופן חופשי, ורק משחקי נשים לא משדרים. בשבוע הבא יש בחירות מוניציפליות. זה חטא על פשע. בקיצור: ההתנהלות שם היא מתחת לכל ביקורת. אני אומר זאת בלב כואב כי זה ערוץ ציבורי. אני חושב שחייבים לשמור על הערוץ הציבורי, למרות שההתנהלות היא בסגנון בזאר על כל המשתמע מזה.
היו"ר שלום שמחון
סיימנו לקרוא את התקנות, ולא היו כמעט הערות על שום סעיף. כרגע, אנו מנהלים משא ומתן האם זה יהיה שנה או שנאשר את זה כמו שזה.
מרסיה צוגמן
רק בהמשך למה שאמר עורך-הדין אבני שהשיטה הזאת עובדת שנתיים - לדעתנו, שנתיים זה לא היה מספיק כדי להכנס לשוק. הבחינה המשמעותית תהיה בהמשך, אחרי שהחברה באמת תיכנס לתודעת המפרסמים ותתחיל לעבוד.
אליעזר כהן
בנוסף לדבריה, אלה שנתיים של האטה כלכלית. אלה שנתיים לא אופייניות.
מרסיה צוגמן
נכון.
היו"ר שלום שמחון
מה אנו עושים?
אליעזר כהן
אני מסכים עם ההצעה של חבר-הכנסת אבשלום וילן: להגביל בזמן.
אבשלום וילן
יהיו תקנות לשנה, ובעוד שנה נחזור.
היו"ר שלום שמחון
מה עם שנתיים?
אליעזר כהן
בסדר. צריך לבדוק את זה עוד פעם, לכשנחזור לכלכלה נורמלית. וזאת, כדי שלא נעשה את השגיאה שעשינו בערוץ 10 - ששיחררנו את הכל.
אבשלום וילן
אחרי מה שסיפרת על כל המטענים שנכנסים לפה, זו תקלה נורמלית. אני איתך בנושא המיטענים, ואתה תהיה איתי בנושא השנה.
אליעזר כהן
יש כאלה שמשלים את עצמם שהם בטוחים. אני מרגיע אתכם: אתם לא כל כך בטוחים.

צריך להגביל זאת בזמן, כדי שנבדוק את זה עוד פעם.
היו"ר שלום שמחון
מה עם שנתיים?
אבשלום וילן
שנתיים זה יותר מדי. אם כבר, אז שנה וחצי.
דורון אבני
אזכיר שגם מתפקידה של הוועדה הזאת לדאוג לתחנות הרדיו האיזוריות. זה טוב ויפה שקול-ישראל ניזון מאגרה ולתחנות הרדיו האיזוריות אין אגרה והן ניזונות רק מפרסומות. אף אחד לא רוצה שתחנות רדיו איזוריות יפלו.
אליעזר כהן
מה לא טוב בשנה?
היו"ר שלום שמחון
תקופת זמן של שנה עושה זאת ארעי מדי, וזה מאפשר לחלק מהאנשים שלא הגיעו היום להצביע על עמדתם פה לחשוב על האפשרות שבעוד שנה הם יכולים לתקן את זה. זה סתם סחר סוסים.
אבשלום וילן
אם כך, שנה וחצי.
דורון אבני
אם זה שנה וחצי, זה אומר שהם לא יוכלו לסגור עסקה שנתית בשנה הבאה.
היו"ר שלום שמחון
זה סתם מיותר.
כוכי מרדכי
בוא ונעשה את זה שנתיים.
אתי בנדלר
שנתיים. הם צריכים לבוא לפני הזמן. הם בלאו הכי יגיעו מספר חודשים לפני.
אליעזר כהן
בסדר.
אתי בנדלר
אישור התקנות מותנה בכך שתוקפן לשנתיים.
אבשלום וילן
בסדר.
היו"ר שלום שמחון
תודה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:34.

קוד המקור של הנתונים