ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/08/2003

תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הניוקסל) (תיקון), התשס"ג-2003, תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (דחיית תחילה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/70432
ועדת הכלכלה
20.08.03

פרוטוקולים/כלכלה/7043
ירושלים, כ"ח באב, תשס"ג
26 באוגוסט, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 67
מישיבת ועדת הכלכלה
שהתקיימה ביום רביעי כ"ב באב התשס"ג – 20 באוגוסט 2003 – בשעה 10:00
סדר היום
א. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (דחיית תחילה), התשס"ג-2003
ב. תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הניוקסל) (תיקון), התשס"ג-2003
נכחו
חבר הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
מוזמנים
עו"ד מיכל סגן-כהן - לשכה משפטית, משרד החקלאות
ד"ר בוריס יעקבסון - מנהל המכון הווטרינרי, שירותים וטרינריים
ד"ר שמעון פוקומינסקי - שירותים וטרינריים
עו"ד בני רובין - משרד המשפטים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
כותבת הפרוטוקול
הדס דויטש


א. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (דחיית תחילה), התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נפתח בנושא הראשון.
מיכל סגן-כהן
בחוק הזה נקבע לראשונה בישראל – ייתכן שגם בעולם – מרכז ארצי לרישום כלבים. הקמת המרכז הזה זה דבר שכרוך בתכנון נכון. המידע שיזרום למרכז יזרום על-פי תקנות. המרכז בעצם יקבל לתוכו את המידע שהיום ישנו ברשויות המקומיות. ברגע שהחוק ייכנס לתחילה, הרשויות המקומיות יצטרכו לדווח באופן ששר החקלאות יקבע בתקנות.
אתי בנדלר
במגוון די רחב של נושאים.
מיכל סגן-כהן
הרבה מאוד. אני ספרתי 19 נושאים שצריך להסדיר לפי החוק בתקנות. הנושאים הם לא קלים. התקנות הן תקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. חלק מהן נדחו לתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי לא היתה הסכמה בוועדה שדנה בחוק, ולכן דחו את ההחלטה בנושא למועד מאוחר יותר. היום אנו מתחילים לעבוד על זה.

כדי להתחיל את ההחלה של החוק, אנחנו חייבים להתחיל קודם כל את התקנות הבסיסיות, שיחליפו את המנגנונים שקיימים ברשויות המקומיות. אנחנו כרגע בשלב של הכנה של הנושא הזה.
לאה ורון
כל 19 התקנות יהיו לאישור ועדת הכלכלה?
מיכל סגן-כהן
רובן, שתיים אולי לא. זה נושא קשה ביותר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מבקשים דחייה לחודשים – יש מישהו שרוצה להעיר משהו?

הוועדה מאשרת את הדחייה.

ב. תקנות מחלות בעלי-חיים (מחלת הניוקסל) (תיקון), התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
נעבור לנושא הבא.
מיכל סגן-כהן
הבחנו שהגדרת עוף בתקנות הניוקסל, שבאות להסדיר את הפעלת התקנות, אינה כוללת סוגי עופות שצריך להחיל עליהם את התקנות. לכן אנחנו מבקשים להחליף את הגדרת עוף בתקנות הניוקסל באופן שזה יכלול גם את סוגי העופות הנוספים.

יש הסבר מדעי, מדוע צריך לעשות את התיקון לתקנות.
שמעון פוקומינסקי
בתקנות, כפי שהן נכתבו בזמנו, מופיעה רשימה של בעלי כנף, שאינה מכסה בעלי כנף אחרים שרגישים למחלת הניוקסל. לכן יש פה מידה של היעדר אפשרות מצד השירותים הווטרינריים לכפות חיסון לבעל כנף שאינו נמצא בתוך הרשימה. לכן הרעיון היה שרשימת בעלי הכנף, שכמעט כולם רגישים למחלת הניוקסל, ייכנס כהגדרתן בתוספת הראשונה לפקודה. כך זה מכסה את כל האפשרויות.
היו"ר שלום שמחון
נעבור להקראה.
מיכל סגן-כהן
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה – 1985 (להלן – הפקודה), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות בעלי חיים (מחלת הניוקסל), התש"ך – 1960, במקום הגדרת "עוף" יבוא:

"עוף" – עוף מהעופות המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה.
אתי בנדלר
כלומר על אילו סוגי עופות התקנות לא חלו קודם, והן חלות עליהם עכשיו?
שמעון פוקומינסקי
למשל, אווזים ויענים, לצורך המחשה בלבד, לא מופיעים בתקנות. ברווזים ויענים מחויבים בחיסון נגד מחלת הניוקסל- -
היו"ר שלום שמחון
אני מבין שמדובר בהוספת בעלי כנף נוספים, שנכון לרגע זה לא היו בפנים.
שמעון פוקומינסקי
הבעיה היא שיש בעלי כנף אחרים, שרגישים למחלת הניוקסל. אנחנו מחייבים אותם לחסן כדי להגן עליהם ועל הסביבה. הבעיה בהרחבה עתידית קרובה זה, למשל, שביצת רבייה מוגדרת כבעל חיים בפקודה. כיום יש בתהליך מאוד מתקדם של מחקר חיסון למחלת הניוקסל בתוך העובר. זה רעיו מהפכני בכלל מבחינת הגנה על מניעת התפשטות המחלה. הגדרה של עוף כהגדרתה בתוספת של הפקודה למעשה באה לפתור את כל הבעיות.
אתי בנדלר
כלומר כל סוגי בעלי הכנף – למעשה, התקנות יחולו עליהם.
מיכל סגן-כהן
כל מה שהוגדר עוף בפקודה.
היו"ר שלום שמחון
אתם עושים את זה לפני המחקר.
שמעון פוקומינסקי
כרגע יש תהליך עבודה ניסיונית מאוד מתקדמת. העבודה היא בשלב די מתקדם של יעילות החיסון בתוך העובר עוד לפני הפקיעה.
היו"ר שלום שמחון
זה כבר שווה.

אישרנו את הבקשה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים