ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/06/2003

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה, צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשס"ג-2003, צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל-אביב)) (תיקון), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/66132
ועדת הכלכלה
17.6.2003

פרוטוקולים/כלכלה/6613
ירושלים, י"ט בסיון, תשס"ג
19 ביוני, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 21

מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ז בסיון התשס"ג (17 ביוני 2003), שעה 11:15
סדר היום
1. צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה)(תיקון),
התשס"ג-2003.

2. צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז תל-אביב)
(תיקון), התשס"ג-2003.

3. תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשס"ג-2003 בדבר השתלמות מעשית
בנהיגה במגרשי הדרכה.
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
אליעזר כהן
מוזמנים
משרד התחבורה:
צביה בלאו - לשכה משפטית
צבי יוזנט - ראש אגף התנועה
רינה פאר - יועמ"ש, רש"ת
חוה ראובני - לשכה משפטית
שלמה אלישר
משרד הביטחון
עודד הגלילי - ראש מערכת נכסים באגף אמו"ן
מיטל מלכה - מתמחה, לשכה משפטית
סא"ל רן נופר - רע"ן בטיחות בדרכים
ציפי קלינבוים - לשכה משפטית
סרן אודי שגיא - עוזר יועמ"ש, אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה
דוד שטיין - ראש מדור הדרכת נהיגה, מפקדת קצין
לוגיסטיקה ראשי
נטע גוטליב - מתמחה, לשכה משפטית

פקד דנית עזריה - קצינת מדור תביעות במח' התנועה,
המשרד לביטחון פנים

שאול מרידור - אגף תקציבים, משרד האוצר
אריה מי-רז - רכז ארצי לחינוך תעבורתי, משרד החינוך
סיגל מרד - משרד העבודה
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן


צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה)(תיקון), התשס"ג-‏2003

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז תל-אביב)(תיקון),
התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה)(תיקון), וכן צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז תל-אביב)(תיקון), התשס"ג-2003.
לאה ורון
מדובר בשני נושאים שהם לידיעת הוועדה. הוועדה לא נדרשת לאשר, אלא הם רק מובאים לידיעתה.
צביה בלאו
מדובר בשני צווים של רשות שדות התעופה - צו דב הוז וצו עובדה. שני הצווים מובאים לידיעת ועדת הכלכלה בהתאם לסעיף 5 (א)(4) לחוק רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה נותנת שירותים בשני שדות התעופה האלה ובצווים אלה מדובר בהארכת תוקף של צווים קיימים, שאחד מהם עומד לפוג ב-30 לחודש זה והשני בעוד שנה. הארכת התוקף היא בהתאם לשנתיים ולשלוש שנים.

הצווים הללו הם על דעת משרד הביטחון ובאישור שר הביטחון.
היו"ר שלום שמחון
הוועדה רשמה לפניה, שמעה והבינה. תודה רבה.תקנות התעבורה (תיקון מס' . . . ), התשס"ג-2003,
בדבר השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה
היו"ר שלום שמחון
הנושא הבא על סדר היום - תקנות התעבורה בדבר השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה. מאחר שנושא מסוים לגבי מגרשי הדרכה לא סוכם יש בקשה לדיון מחודש. לפיכך אני מעמיד להצבעה את הצעתי לדיון מחודש. מי בעד קיום דיון מחדש?

הצבעה
בעד - הרוב

אנחנו נקיים דיון מחודש בתקנות התעבורה בדבר השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה.
אתי בנדלר
הנושא שנשאר פתוח הוא התחולה של התקנות המוצעות על מי שביום תחילת התקנות הוא כבר נוהג חדש. נוהג חדש זה מי שקיבל את הרשיון שלו פעם ראשונה וכל עוד לא מלאו שנתיים מאז שהוא קיבל את הרשיון. לכאורה גם מי שביום תחילת התקנות יהיה בעל רשיון נהיגה שנה ואחד-עשר וחצי חודשים, הוא נהג חדש ולכן התקנות כאילו אמורות לחול עליו ואז נשאר לו פרק זמן של מספר ימים כדי לעבור את ההדרכה במגרשי הדרכה. אני מניחה שלא לכך היתה הכוונה ולכן משרד התחבורה הגיש עכשיו הצעה נוספת בעניין הזה.
חוה ראובני
ההצעה שלנו אומרת שמבין שלוש אפשרויות אנחנו בוחרים את האפשרות האמצעית, כלומר יש אפשרות להגיד שזה יחול על כל מי שהוא נוהג חדש במועד שהתקנות ייכנסו לתוקף. גברת בנדלר הסבירה מדוע זה בעייתי. אפשרות אחרת היא להגיד שהתקנות יחולו על כל מי שיקבל רשיון כנוהג חדש ממועד תחילתן של התקנות. המשמעות המעשית של זה היא בעצם דחייה מעשית של כניסת התקנות לתוקף בעוד חצי שנה, כי מי שקיבל רשיון מכניסת התקנות לתוקף החובה שלו מתחילה בעוד חצי שנה. גם את האפשרות הזאת לא רצינו. לפיכך ההצעה שלנו היא שכל מי שקיבל רשיון נהיגה כנוהג חדש במהלך השישה חודשים שקדמו לכניסתן של התקנות לתוקף . צריך לשים לב שזה יהיה בזמן שהתקנות כבר פורסמו וידועות. התחילה של התקנות נקבעה ל-18 חודש ומי שקיבל רשיון נהיגה שישה חודשים לפני התחילה החובה הזאת תחול עליו. המשמעות היא שתהיה לו מלוא השנה וחצי שייעדנו לכך מיום כניסת התקנות לתוקף.
היו"ר שלום שמחון
איך ניסחתם את זה?
חוה ראובני
עקב קוצר הזמן הניסוח לא עבר את משרד המשפטים.
אתי בנדלר
יש לי תחושה שאחרי ההקראה יסתבר שהנוסח קצת נוקשה. לכן אני מציעה שהוועדה תשמע את הנוסח, תאשר את העיקרון ותסמיך את משרד התחבורה עם משרד המשפטים לתת לזה את הנוסח הראוי ולהעבירו אחר כך אליי.
חוה ראובני
הנוסח המוצע: הוראות תקנות אלה יחולו, על בעל רשיון נהיגה כמובנו בתקנות אלה, למעט על נוהג חדש שנעשה בעל רשיון נהיגה למעלה מששה חודשים לפני יום התחילה.
היו"ר שלום שמחון
האם יש לנוכחים כאן הערות לנוסח? אם אין, אז בהתאם להצעת היועצת המשפטית של הוועדה אנחנו נצביע על אישור העיקרון. מי בעד העיקרון?

הצבעה
בעד - 2
לאה ורון
הוועדה מאשרת את העיקרון. הנוסח יועבר ליועצת המשפטית של הוועדה לאחר שהוא יתואם בין משרד התחבורה ומשרד המשפטית. כשהיועצת המשפטית תודיע שהנוסח מקובל, הוועדה תוציא את כתב האישור.
היו"ר שלום שמחון
לגבי צו המחירים - בדיון הקודם הוועדה ביקשה מכתב מהשרים כדי שיטילו פיקוח על העלות של ההדרכה במגרשי ההדרכה. מונח לפניי פרוטוקול ישיבה של ועדת המחירים ועל פיו אני רואה שהעניין הזה מוסכם. זה לא בדיוק מה שאנחנו ביקשנו, אבל זה צעד אחד קדימה.
שאול מרידור
אני לא זוכר שביקשו מכתב מהשרים. לדעתי זה מה שהובן, אבל בכל מקרה אפשר לעשות גם את זה ולבקש מכתב מהשרים. התהליך הזה לא אמור לקחת הרבה זמן.
היו"ר שלום שמחון
אני אצטט מהפרוטוקול את דבריה של היועצת המשפטית: לא ניתן היום להוציא איזושהי הוראה. אני מציעה שהוועדה תתנה את אישור התקנות בקבלת מכתב חתום על ידי שר התחבורה ושר האוצר, לפיו הם מתכוונים להחיל את חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים על השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה ולקבוע להשתלמות זו מחיר מירבי וכי יעשו כן לפני מועד תחילת התקנות.
אתי בנדלר
זה צעד מקדמי שמתחייב לפי החוק בכל מקרה.
היו"ר שלום שמחון
השרים היו צריכים לצרף מכתב שלהם לתקנות הללו ולומר שזאת הכוונה שלהם. זה בעצם הדבר האחרון שנותר בין העניין הזה לבין האישור והוצאת התקנות. אני מבקש שתוך כדי העיבוד הסופי של התקנות יצורף מכתב של השרים.
שאול מרידור
אני יכול להתחייב לגבי משרד האוצר.
צבי יוזנט
ואני מתחייב לגבי משרד התחבורה. זה כבר סוכם עם השר ליברמן.
אתי בנדלר
הכי טוב שתתאמו את נוסח המכתב, כדי ששני השרים יהיו חתומים עליו.
היו"ר שלום שמחון
גברת ראובני תנסח את המכתב ויחתום עליו השר ליברמן. לאחר מכן הוא יועבר לחתימת שר האוצר. יש לצרף גם את צו הפיקוח. בסך הכל עשיתם מאמץ ועמדתם בלוח הזמנים, אבל דרוש פה דבר נוסף שהיה בסיכום הישיבה הקודמת.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.- - - - -
הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים