ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 11/06/2003

תשלומי הורים לשנה"ל תשס"ד - המשך דיון

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חינוך/66642
ועדת החינוך והתרבות – 11.6.2003

פרוטוקולים/ועדת חינוך/6664
ירושלים, כ"ד בסיון, תשס"ג
24 ביוני, 2003

הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
שהתקיימה ביום ד', י"א בסיון התשס"ג, 11.6.03 בשעה 10:00

ס ד ר ה י ו ם

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשס"ד – המשך דיון
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אילן שלגי
מוחמד ברכה
משה גפני
עבד אל מאלכ דהמאשה
מג'לי ווהבה
רשף חן
משולם נהרי
מרינה סולודקין
יוסי שריד
מוזמנים
ד"ר יאיר סמוכה – סגן מנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי משרד
החינוך
עו"ד דורית מורג – יועצת משפטית, משרד החינוך
עו"ד יבינה זכאי-בראונר – ל' משפטית משרד החינוך
סופיה מינץ – מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך
אלנה שגיא – יועצת למנהלת המינהל
רויטל יאנו – אחראית על פרוייקט תשלומי הורים
אפרת כהן – רפרנטית אגף תקציבים משרד האוצר
מיכל צוק – רפרנטית אגף תקציבים משרד האוצר
עו"ד אייל זנדברג – משרד המשפטים
יעקב אגמון – סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
עו"ד יגאל שגיא – היח' למשק וכלכלה מרכז השלטון המקומי
איתן וינרייך – ארגון הורים ארצי
אברהם רומנו – ארגון הורים ארצי
ארז פרנקל – יו"ר ארגון הורים ארצי
ד"ר יצחק קדמן – מנכ"ל המועצה לשלום הילד
יוחאי דמרי – מנהל מחלקת חינוך במועצה איזורית שומרון
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
היו”ר אילן שלגי
תודה רבה לכל מי שהגיע. למרות שרוב הנוכחים
היו כאן בישיבה הקודמת אבל לא כולם נכנסנו בתחילת הישיבה ויש מי שהגיעו רק בישיבה השניה אז אני מבקש שנציג את עצמנו.

אנחנו בנושא של אישור תשלומי הורים, בהמשך לישיבה קודמת, אני ביקשתי לחלק פה דפים, בישיבה הקודמת שהיתה בעשרים במאי לא אישרנו את התשלומים שהתבקשנו לאשר, הגם שמשרד החינוך הסכים להקפיא את התשלומים על גובה התשלומים שהיו בשנה הקודמת במכתב ששלחנו לשרת החינוך התרבות והספורט, והוא נמצא בפניכם, בעשרים ושמונה במאי, כתבנו שבישיבת ועדת החינוך מיום עשרים לחמישי נתבקש המשרד להמציא לוועדה פירוט של דרכי ואופן האכיפה הננקטים על ידו למניעת חריגות מן התשלומים המאושרים. אודה לך אם נקבל מבעוד מועד לקראת הישיבה הנוספת בנושא זה הקבועה ליום אחד עשר לשישי, שזה היום, פירוט כדלהלן:
א. מדיניות המשרד באשר לתלמידים/הורים שאינם משתתפים בתשלומים מסיבות סוציאליות או אחרות. מתי יקבל התלמיד את השרות, ישתתף בטיול או האירוע, גם אם הוריו לא העבירו התשלום בגינו.
ב. הנחיות באשר לשיתוף ועדי ההורים בהחלטות ובביצוע איסוף כספים.
ג. הנחיות באשר לאיסור חריגה תוך התייחסות לדוגמאות ,תשלום עבור תעודה, בול קרן קיימת לישראל וכו'. התאום מול הרשויות המקומיות בנושא תשלומי הורים וגביית כספים מההורים. אבקש גם לקבל את כל חוזרי המנכ"ל ומסמכים אחרים הרלוונטים לנושא וכן דיווח ללא שמות על טיפול במקרי חריגות וסנקציות שננקטו נגד מנהלים בשנות הלימודים תשס"ב ותשס"ג.

בשבוע שעבר הוצאתי תזכורת נוספת למשרד החינוך שבלי שנקבל את התשובות עד ליום ב' לא נוכל לקבל את הדיון. קיבלנו חומר ממשרד החינוך, אבל אין בו את כל התשובות וכל הדברים שביקשנו. אני מקווה שנקבל היום השלמות בעל פה שתענינה לשאלות שלנו.

הגיעו לוועדת החינוך באופן מקרי לגמרי, משלושה הורים פניות, שגם הם חולקו פה, יש פה פניה של הורה מקרית מוצקין, פניה של הורה מכרכור ופניה של הורה מעמק הירדן. בשלוש תלונות, שאני לא יודע מי האנשים האלה, הם פנו הנה באופן לגמרי מקרי, אינני יודע כמה תלונות כאלה מגיעות למשרד החינוך או לרשויות המקומיות או למבקר המדינה, אבל זה אוסף, מידגם שאני לא יודע עד כמה הוא מייצג אבל אלה פניות עם אסמכתאות, עם תאור של מקרים שלכאורה נראים בהחלט בניגוד לנהלים. אנחנו גם שמענו מהתקשורת שבתי ספר כבר פונים וגובים כספים לשנת הלימודים הבאה בטרם אנחנו אישרנו אותם. אז עם כל הכבוד אני חושב שאנחנו עדיין מדינת חוק ואנחנו עובדים על זה כדי שנהיה יותר ויותר מדינת חוק.

מה שמטריד אותנו זה שבתי ספר, בואו נאמר ברוב המקרים בתום לב, ובמקרים אחרים מתוך עצימת עיניים ,אף פעם לא בכוונת זדון, מרשים לעצמם לחרוג מהסכומים, כאשר מדובר, ואני מתייחס כרגע לדוגמאות שיש פה לפנינו, כאשר מדובר על תשלומים עבור מסיבות אז כאשר הסכום המירבי הוא מאה שישים וחמש אז במקרה הזה גבו מאתיים ואחד ועוד עשרים ושמונה ועוד שלושים, שזה מסתכם ביחד במאתיים חמישים ותשעה שקלים. במקרה אחר פה גבו או מבקשים לגבות עבור שיעורי שחיה, שזה דבר שמתבצע בשעות הלימודים, ואומרים מי שלא ישלם לא יוכל להיכנס, בשעות הלימודים. והמקרה השלישי זאת הפניה מעמק הירדן, מדובר פה על תשלומים נוספים, מחשבים, אינטרנט ופעילויות נוספות, עם פירוט מצורף. וכתוב פה בעמוד הראשון: ללא חתימה ותשלום לא יוכל ילדכם לקחת חלק בפעילויות הייחודיות המוזכרות בהמשך.

אנחנו מצאנו בתוך החומר שקיבלנו ממשרד החינוך ישנו גם חוזר מנכ"ל שמדבר על איסור גבייה. ופה יש פירוט של מה אסור לגבות. אני הייתי מעדיף שיהיה כתוב שאסור לגבות כל תשלום שאיננו נזכר בתשלומים שאושרו על ידי משרד החינוך ועל ידי ועדת החינוך והתרבות. כי מעצם זה שאתה נותן רשימה של מה אסור אז אולי שכחת משהו. וזה החוברת ד"ר סמוכה שצירפתם בחומר שהיא מחודש אפריל 2001. לעומת זאת מצאנו בתוך החומר שהיה פה בוועדה חוזר מנכ"ל אחר, מנובמבר 2001, שהוא טוב יותר לטעמנו, ואני מקווה שאתם פועלים על פיו משום שבחוזר הזה מדובר על רכישת השירותים מרצון ,ונאמר: גבייה לשירותים אלה חייבת לקבל את אישור כל הורי התלמידים. זה לא כתוב במסמך מאפריל. תיקנתם אבל אני מניח שצירפתם לנו חומר שהוא החומר הרלוונטי. אז אנא שימו לב, תשתמשו בחוזר שלכם המאוחר יותר.

אנחנו מדברים על שלושה סוגי תשלומים. תשלומי החובה, שזה כיום נשאר רק נושא הביטוח. תשלומי הרשות שאלה כל התשלומים שאנחנו מתבקשים לאשר. ותשלומים מרצון.

צריך להבהיר חד משמעית שתשלומים מרצון אפשר לגבות רק כאשר כל ההורים מסכימים. כמובן בכתב. אבל כאשר אתם משרד החינוך לא אוכפים על השטח את האיסורים שאתם עצמכם מודיעים להם, אז אנחנו שומעים מהשטח את הצעקה הזאת, שכאמור מתבטאת פה במדגם מקרי של שלוש קובלנות שהגיעו לשולחננו בעשרת הימים האחרונים. אנחנו גם ביקשנו לקבל, אמרנו בלי שמות, מקרים שבהם העמדתם מנהלים לדין משמעתי, מקרים שבהם אנשים נקראו לסדר וננקט איזה שהוא נוהל משמעתי נגדם או מניעת תקציבים או משהו. לא קיבלנו תשובה על זה אבל נשמח לשמוע אם יש תשובה.
יאיר סמוכה
יש טבלה על פי מחוזות. בכל מחוז מונה רפרנט
שהוא אחראי על תשלומי הורים. הוא מרכז את הפיקוח ואת הטיפול בתלונות. יש לנו כמה תלונות שהגיעו וכמה תלונות טופלו. אני מודה שאנחנו לא מגיעים למאה אחוז טיפול , עיקר הבעיה זה כאשר הרשות המקומית מנהלת את הגביה, בעיקר במועצות האיזוריות, כי אז הם אומרים אנחנו נתונים לפיקוח משרד הפנים ולא אליכם. כשמדובר במנהלים ובמוסדות חינוך יש לנו מספיק אמצעים כדי להטיל את המרות. זה לוקח זמן, זה דורש הרבה מאוד סבלנות. בסך הכל השנה הזאת הייתה הרבה יותר טובה מקודמתה. עוד מעט אני גם אהיה איש בשורה, גב' סופיה ימין שהיא מנהלת מינהל תיקשוב תציג דרך שבה בעצם אנחנו מאלצים את המנהלים לנהוג על פי הנהלים והם לא יכולים לחרוג מהם בדין ,זאת אומרת ניהול בית הספר מחייב אותם להקפיד על הנהלים, ויש פיקוח מלא של כל אחד מההורים מה הוא משלם ומה הוא מקבל. ולכן דאגתי להביא אותם לכאן. אם אפשר אולי נעבור קודם על הטבלה ועל התשלומים ואחר כך נדבר גם על הדוגמאות.

בין הישיבה הקודמת לישיבה הזאת קיבלנו שיעורי בית, ועמדנו בכולם. יש מכתב שכתבתי למנכ"לית המשרד גב' רונית תירוש בעקבות הישיבה הזאת, והוא נשלח גם ליו"ר הוועדה, והוא בעצם עונה על כל הנושאים שעלו בישיבה. ראשית נקבע מה שהוועדה ביקשה, שהשנה לא תאושר כל עליית מחירים, ואנחנו בעצם מקפיאים את הטבלה. אני שמח לציין פה את המכתב שקיבלתי ממשרד הבריאות ,שהם נשארים בסידור הקודם. ביטוח בסיסי חינם, ביטוח מקיף תמורת שלושים שקלים. זה הסידור שהיה בשנה שעברה, בניגוד לעשרים ושבעה וחמישים ושמונה שקלים שהיו לפני שנתיים. אז גם את הסכמתם קיבלנו, וגם זה נשאר. לא תהיה כל תוספת.

הדבר השני, נדרשנו בסעיף של מסיבות סיום לבטל את ערבי השכבה, ואכן ביטלנו. לכן תשלום עבור מסיבות סיום יוגבל למסיבות סיום בלבד. אי אפשר יהיה לגבות כספים עבור ערבי שכבה.

והסעיף הנוסף שהיה בעייתי היה זה שאיפשרנו לבית ספר להמיר שירות בשירות. זאת אומרת אם קבענו שבבית ספר בחטיבה העליונה הסכום המירבי יהיה אלף שלוש מאות חמישים ואחד שקלים ולא היה להשאלת ספרי לימוד ולכן הוא לא גבה מאתיים שמונים, הוא יכול היה עדיין לגבות אלף שלוש מאות חמישים ואחד שקלים ולהציע שרות אחר. היום זה לא ניתן. וכתוב בפירוש: לא ניתן אחד מהשירותים יש לקזז זאת מהמחיר המירבי המותר לגבייה. כלומר לבטל את האפשרות להציע שירות אחר במקום שירות שלא ניתן. זה לא אומר שאם תכננתי טיול לשלושה ימים ובגלל סיבות בטחוניות או משהו כזה לא קיימתי אותו אני לא אקיים טיול אחר. זה מותר. אבל אין לי השאלת ספרי לימוד, אני אגבה אלף שלוש מאות חמישים ואחד פחות מאתיים שמונים שקלים. ובכך בעצם ענינו על כל הדרישות.

הדבר הנוסף שהוועדה העלתה, ובצדק, זה העניין של הפוליסה של הביטוח תאונות אישיות. ואמרנו שיש פוליסה אחת שהיא טובה ושומרת על זכויות התלמידים והיא של מרכז משק וכלכלה ואחרות שניתנות על ידי הרשות. אנחנו דורשים עכשיו שתהיה פוליסה אחידה ומחייבת. המכרז יהיה על המחיר של הפוליסה. ולכן בין אם הרשות תרכוש את הפוליסה הזאת ובין אם היא תרכוש פוליסה מחברה אחרת התנאים יהיו אותם תנאים בדיוק. היא תוכל לקנות אותה במחיר שאנחנו נקבע או במחיר שהוא נמוך ממנו. אבל התלמיד המבוטח יזכה בדיוק לאותם תנאים. זאת אומרת הפוליסה הזאת תחייב את כל אחת מהרשויות. ואי אפשר יהיה להציע לתלמידים פוליסה זולה יותר שהתנאים בה פחות טובים. לכן צריך לפרסם מכרז עכשיו, על פוליסה מחייבת שתפורסם גם בחוזר המנהל הכללי, ולכן נצטרך להשאיר בסעיף של ביטוח תאונות אישיות איזה שהוא מרווח, נגיד עד סכום מסוים.
יוסי שריד
יש כבר ביטוח לילדים שנוסעים לחוץ לארץ?
קריאה
יש הרחבה לכיסוי הזה, יש הרחבת כיסוי עכשיו
במסגרת תאונות אישיות גם לגבי תלמידים שלומדים בחו"ל, וזה מורכב משני חלקים. הואיל ובארץ יש הסדר מחייב לגבי תאונות דרכים, ואילו בחוץ לארץ החוק הזה איננו קיים, ההרחבה הייתה בעיקר לגבי אותו נושא שלא קיים בחוץ לארץ הווה אומר נפגעים בתאונות דרכים. וזאת הרחבה למעשה שהיום כל מי שנוסע לחוץ לארץ נהנה ממנה.
היו”ר אילן שלגי
ד"ר סמוכה, אני מבקש שתחזור לטבלה הזאת.
יאיר סמוכה
קודם כל אני רוצה לציין כמה דברים. ראשית
פירסמנו מראש בחוזר מנכ"ל, במאי 2002, זאת אומרת הרבה לפני שנת הלימודים הנוכחית, פירסמנו בחוזר מנכ"ל לכל המנהלים את המדיניות של המשרד ודרשנו דרישה מוחלטת שהם יעמדו בה, וגם אמרנו באיזה פעולות אנחנו ננקוט כנגדם. במהלך השנה המנהלת הכללית הוציאה מכתב לכל מנהלי המחוזות שבו היא פונה אליהם בבקשה שכל אחד מהמפקחים הכוללים של בתי הספר יאסוף את דרישת התשלום המעודכנת, יבדוק אותה ויאשר אותה בחתימת ידו. ביקשנו גם שיבקשו דו"חות כספיים וגם את רשימת ספרי הלימוד כדי לדאוג שאכן הם לא משלמים את הספרים לפני שהם קיבלו. וגם ניהלנו מעקב כנגד כל אחד מהרפרנטים במחוז שהוא במעמד של סגן מנהל מחוז לענייני מינהל. מנח"י בירושלים היו שבעים ושמונה פניות והם כולם טופלו.
יצחק קדמן
מה זה טופלו, אני פניתי אל בתי ספר בירושלים
וכלום לא נעשה. אני פניתי אליך, פניתי למנח"י, כלום לא נעשה.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו שאלנו אתכם, "אבקש לקבל את כל חוזרי
המנכ"ל ומסמכים אחרים רלוונטיים לנושא וכן דיווח ללא שמות על טיפול במקרי חריגות וסנקציות שננקטו נגד מנהלים בשנות הלימודים תשס"ב ותשס"ג." פה יש תלונות וכתוב טופלו. היו גם מקרים של סנקציות, וכמה. בלי שמות.
יוסי שריד
חשבתי שיש איזה הבדלי ניואנסים בינך לבין יצחק.
כשאתה טוען שכולם טופלו והוא טוען שאף אחד לא טופל,
יאיר סמוכה
אני חוזר ומדגיש, טופלו פירושו של דבר שהעניין
סודר לשביעות רצוננו. במרבית המקרים ההתערבות שלנו עם מנהל בית הספר הספיקה. בחלק מהמקרים, פרט למקרה אחד, הבאנו את המנהלים לבירור, העמדנו אותם על הטעויות ועל החריגות ודרשנו תיקון והם הוציאו חוזר. אם זה לא היה קורה הם היו מובאים למנכ"לית להערת מנכ"ל שזה פגיעה חמורה.
היו”ר אילן שלגי
כמה מקרים אלה היו?
יאיר סמוכה
ארבעה מקרים שאני טיפלתי בהם אישית.
התכתבויות היו הרבה מאוד, כמו שכתוב פה, מתוך שש מאות שישים ואחד שש מאות ושש טופלו.
היו”ר אילן שלגי
אנחנו שואלים, אם אמרת למנהל תכתוב אחרת, בינתיים כבר חלק מההורים שילם את מה שלא היה מותר לגבות מהם, וחלק אחר נשאר ממורמר,
יאיר סמוכה
המנהלים נדרשו להוציא דרישת תשלום ההולמת
את הנהלים ולהחזיר כספים שנגבו שלא כחוק. והיתה מנהלת גם, שוב בירושלים, שאני לא אזכיר את שמה, תשעים שקלים היא החזירה לכל אחד מההורים שהיא גבתה יותר מידי, ופירסמה דרישת תשלום חדשה. עבודה כזאת נעשתה ברמה של מחוז וברמה של מטה. עיקר העבודה מטבע הדברים נעשית במחוזות. הגענו למשל עם עמק הירדן ועמק חפר לבתי משפט.
היו”ר אילן שלגי
אתה שם לב שקיבלנו כעת עוד תלונה די קשה. אז
אולי שם הענישה לא הייתה מספיקה.
יאיר סמוכה
ודבר אחרון, באמת מבחינת העתיד אנחנו בהחלט
אנשי בשורה. כי מה שגב' סופיה מינץ תציג עכשיו, היא תציג מנגנון שבעצם לא יאפשר למנהלים לחרוג.
סופיה מינץ
אנחנו בנינו תוכנה, כידוע לכם יש ברוב בתי הספר
במדינת ישראל תוכנת מנב"ס לניהול בתי ספר. בין שאר הדברים האלה התוכנה הזאת יש לה תוכנות משלימות שמנהלות כספים בבתי ספר. לא בכולם אבל ברובם, וזה במגמה של לכסות את כל הארץ. בנוסף לכך יש לנו פרוייקטים רבים במסגרת של פרוייקט מימשל זמין, זה לסייע להורים לבצע כל מיני פעילויות באמצעות אינטרנט. למה זה בכלל רלוונטי לכאן, כי כדי לאפשר את התשלום בין השאר צריך להבין את הפרטים של חוזר תשלומי הורים של בית הספר שחייב להיות תואם חוזר מנכ"ל בנושא של תשלומי הורים. ומכאן הבשורה שד"ר סמוכה מדבר עליה. אנחנו בעצם מדברים על כך שעל ידי הזנה של פרטי חוזר התשלומים של בית הספר לתוכנת מנב"ס שתבדוק את התקינות מול חוזר מנכ"ל אנחנו מבטיחים שאותו בית ספר שהעביר את הפרטים לתוך התוכנה בוודאות התשלומים שנדרשים מההורים הם תשלומים על פי הנוהל. על פי הוראות חוזר מנכ"ל. התוכנה בודקת הכל.

אם תסתכלו בדף מס' 2, יש תכנית גבייה בסיסית לשנה מסויימת, זו כמובן דוגמא ואל תתפסו אותי בסכומים, זה מחולק לשלושה חלקים, מדובר בנושאי חובה, רשות ורצון. לגבי חובה יש כאן סעיפים מאוד ברורים ולא ניתן בכלל לחרוג פה, אין פה בכלל מקום לשום שיקול דעת. ובכל מקרה רשום כאן כפי שאתם רואים סכום מקסימלי כפי שהוא מופיע בחוזר מנכ"ל ו לידו סכום לתשלום שבית הספר מבקש. אם יש כאן חריגה התוכנה לא תאפשר להכניס בכלל סכום חריג.
היו”ר אילן שלגי
איך בשירותים מרצון אתם בודקים סכומים?
סופיה מינץ
בקטע של חובה כפי שאמרתי אין כאן מקום בכלל
לסטייה כי הכל בעצם מובנה.
משולם נהרי
טיול יומיים לגליל המערבי, זה רק דוגמא?
סופיה מינץ
זו רק דוגמא. רכישת שירות מרצון, יש מקום לסמן
מה מתוכם ההורה בוחר לשלם, הוא לא חייב, זה מרצון,
היו”ר אילן שלגי
אבל פה התוכנה לא בודקת מילים, ואם חוזר
המנכ"לית שהוא טוב אומר חייבת לקבל אישור כל הורי התלמידים, איך אתם בודקים את הדבר החשוב הזה?
סופיה מינץ
אנחנו לא בודקים מה התקיים בבית הספר. האם
התהליך של החלטה של ועד ההורים מול הנהלת בית הספר, התוכנה כמובן לא בודקת. התוכנה בודקת שמהרגע שהוכן חוזר והחוזר הזה מוזן לתוכנה הוא על פי ההוראות של החוזר הכללי. היא לא יכולה לבדוק והיא לא בודקת תהליך שהתקיים בבית הספר בטרם הכנתה. היא בודקת את ההתאמה מול חוזר מנכ"ל.
היו”ר אילן שלגי
זה מענה חלקי. זה מענה לגבי תשלומי החובה או
הרשות שאושרו.
משה גפני
בבית ספר בנהריה היה ויכוח על תשלום מרצון בין
ההורים לבית הספר, והנהלת בית הספר החליטה כמו החצי של ההורים שהם בעד אותה פעולה שעשו. למחשב הם הכניסו שהם עושים פעולה מרצון, לא חשוב מה שהם החליטו. חצי מההורים התנגדו לזה, אבל כך כתוב במחשב. זה מרצון. ההנהלה של בית הספר החליטה.
יאיר סמוכה
ההורה שמתקשר עם התוכנה הוא קובע: "אני רוצה " או "אני לא רוצה".
היו”ר אילן שלגי
ד"ר סמוכה וגב' מינץ, אנחנו היינו מוטרדים מכך
שנעשית כפייה או לחץ על הורים שלא תמיד יודעים את זכויותיהם, ולפעמים בשיתוף פעולה עם ועד הורים או אפילו ביוזמה של ועד הורים לגבות תשלומים שלא מותר לגבות אלא אם כן כל ההורים הסכימו. אתה אמרת לנו יש תשובה כי יש תוכנה. עכשיו אנחנו שומעים מהגב' מינץ, שהיא אשת מקצוע במחשבים, שיש תשובה לגבי תשלומי החובה. כי כתוב מקסימום שלוש מאות אז ברור לגמרי שהמספר לא יכול להיות מעל לזה.
יאיר סמוכה
וגם לגבי תשלומי הרשות שבטבלה.
היו”ר אילן שלגי
נכון. אבל לגבי התשלומים מרצון התשובה שקיבלנו
היא לא מספיק.
יאיר סמוכה
מי שמשתמש בתוכנה ומשלם, אנחנו עושים את
הפיילוט בפתח תקווה, כל בתי הספר של פתח תקווה ישלמו בצורה הזאת.
משה גפני
אני רוצה רק שתבין, הרי על מי אנחנו מדברים
בעיקר, לא תמיד אבל בעיקר, על מי אנחנו מדברים בנושא הזה של תשלומי הורים, על כאלה לא שיש להם כסף לשלם. אם יש להם כסף תאמין לי הם יסתדרו איתנו או בלעדינו. אנחנו מדברים על כאלה שאין להם כסף לשלם והבן שלו מסכן, לא יכול לנסוע לטיול כיוון שלהורה אין כסף לשלם, והפגיעה פה היא אנושה מבחינת הילד. עכשיו מה אתה אומר, אתה אומר עשית תוכנת מחשב. וההורים האלה האבא מובטל, האמא עקרת בית, לילד אין כסף לשלם על הטיול, הוא ייכנס לתוכנת מחשב? וחוץ מזה, שכחתי, הם לא קוראים בעברית, הם מרוסיה.
היו”ר אילן שלגי
אני מבקש, מר פרנקל, אתה יושב ראש ארגון
ההורים, מר קדמן גם הוא כבר דיבר בעצם בשמכם, אז אנא, עוד שניים מכם שיתבטאו, תחליט אתה מי מדבר מטעם ההורים. עוד שניים.
ארז פרנקל
אני חולק על ידידי מר סמוכה, ואנחנו יושבים
הרבה שעות ביחד, גם על הנושאים האלה כמו על שאר הנושאים. לדעתי לא הוחזרה אגורה אחת להורים, ואם יצא חוזר ונגבה על פיו כסף ותיקנו את החוזר שלקחו קודם כסף בלתי חוקי אז עכשיו כתבו סימון אחר, אבל הכסף נלקח. אני לא משפטן, נדמה לי שכל פעם שזה יגיע למבחן בית המשפט הוא יאמר את דברו. רק מה, ההורה הזה הוא גם מובטל וגם עכשיו יפגעו בעתיד של ילדיו. אז לכן אני לא ראיתי אכיפה. ואני רוצה ברשותכם להיצמד לשני דברים.

לפני שנה ישב בראש הוועדה המכובדת הזאת מר זבולון אורלב. תקראו מה כתוב באותו פרוטוקול, שהתשלומים הם הפקרות. מדוע, כי הוועדה דגמה את בתי הספר, ואני אספר לכם סיפור, היא דגמה גם את בית הספר בעמק הירדן. תאמינו לי שמה שכתוב לפני שנה דומה בדיוק לסכום שכתוב השנה בתשלומי הורים, אלפיים שמונה מאות שמונים וארבעה ₪ עבור כיתה א' בבית ספר בעמק הירדן. שלושת אלפים שמונה מאות שקלים עבור כיתה ח'. למה, מרווחים שם כיתות, יש שם אינטרנט. אני ביקרתי שם יום אחד, במקרה, וראיתי את זה, ואין מענה. אני יודע בדיוק מה ד"ר סמוכה מנסה לעשות בעוד כמה בתי ספר. אבל ההבדל היא שאנחנו רוצים להסתכל על תהליך התוצאות. ותהליך התוצאה, מבחן התוצאה הוא גרוע. לא הייתה אכיפה בפועל. היה המון רצון טוב, המון דיבורים, המון ישיבות. שום דבר בשטח לא התקדם.

מה אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים מוועדת החינוך כזה דבר, אנחנו רוצים שוועדת החינוך תאשר בחתימתה, האינטרנט הוא דבר מצויין, רק את התשלומים ורק על מה שמאושר זה יוכל להיגבות. בתנאי שזה יאושר כמובן על ידי מנהל בית הספר, על ידי ועד ההורים, יאושר על ידי מנהל המחוז, תתווסף לשם הצהרה של מנהל בית הספר שהוציא בכלל דו"ח כספי. יתווסף בבקשה לאותו טופס דרישת תשלומי הורים שאין יתרות בכספי הורים, שהופק בכלל דו"ח כספי, שהכספים האלה משמשים לייעודם. מה ששמענו לצערי מד"ר סמוכה זה היה כזה דבר, מה שסיכמנו אתכם לפני שנה, ולא עמדנו בסיכום ופעלנו מעל גבכם, השנה לא נעשה. אני מצהיר, אני לא יודע מה הוא יעשה בפועל, או מה משרד החינוך.
היו”ר אילן שלגי
הרי מאתנו מבקשים לאשר את תשלומי החובה
ואת תשלומי הרשות. ואנחנו מתרעמים בעיקר על מה שנקרא תשלומים מרצון. הדרך שלנו להביא את משרד החינוך לאכוף שלא יהיו תשלומים מרצון אלא בסייגים המותרים זה לא לאשר את תשלומי החובה והרשות. זאת הדרך של הוועדה הזאת. ויכול להיות שזו תהיה המסקנה שלנו היום, שאנחנו נצטרך להיפגש פה שוב בעוד שבועיים או שלושה.
ארז פרנקל
משרד החינוך קיצץ את שעות הלימוד. איך
הוא יחזיר אותם חזרה בכסף, במקורות תקציביים, יש דבר שנקרא תל"נ. מה זה תל"נ – קנס. ארבע מאות שקל קנס מותר על כל הורה. מה שעושים בכל בתי הספר, בתשעים אחוז מבתי הספר לפי הידוע לנו כאירגון עקב פניות הציבור אלינו זה דבר נורא פשוט. כל הורה מקבל בחוזר תשלומי הורים לשלם אלף שלוש מאות חמישים ואחד, ועוד שלוש מאות תשעים ותשע, אלף שבע מאות חמישים שקל כולל תל"נ. ככה זה נעשה בפועל. אי אפשר להפריד.

עכשיו אני הייתי מציע לוועדה כזה דבר. אתם יודעים מה זה בעינינו תל"נ, אני אגיד לכם, אם בית ספר רוצה לתת לילדים שיעורי העשרה בקדרות, במקרמה,
דורית מורג
זה דבר שקבוע בחוק, אי אפשר להגיד בעינינו או לא בעינינו. לא זה הדיון. יש תל"נ קבוע בחוק.
ארז פרנקל
אנחנו מבקשים בעצם שתל"נ, יש דברים שהם
מעבר למגוון הלימודים. לא מתמטיקה, לא אנגלית, לא השעות הרגילות. כי מה שעושים היום, זה פשוט קנס. זה דבר אחד.

דבר שני, אני מבקש מוועדת החינוך לא לאשר תשלומים מרצון אלא במסגרת אחרת לגמרי, לא במסגרת הדיון הזה. זה שווה שנדון על זה. ההיקף הכספי לדעתנו של תשלומים מרצון הוא שבע מאות, שמונה מאות מיליון שקל, ואי אפשר לדון עליהם בחמש דקות בלי הכנה. לכן מה שאני בעצם מבקש זה לאשר את תשלומי החובה והרשות ולעשות דיון נפרד לתשלומים מרצון. אני בעצם ביקשתי מכבודו לבטל את כל התשלומים כאסטרטגיה ולגבות אותם דרך ביטוח לאומי. זה לא להיום. כל עוד אנחנו לא נוקטים באסטרטגיה הזאת אני מבקש לאשר את תשלומי הרשות, תחת אכיפה, וכאן לא התרשמתי שיש אכיפה, תחת הבטחה שכל שקל שנגבה מההורים שלא לצורך יוחזר עם אכיפה, זה מה שאני מבקש, ולא לדון היום ולאפשר תשלומים מרצון אלא במסגרת אחרת, נעשה דיון, נגיד מה ההצעות שלנו. זו הבקשה שלי.
דורית מורג
רק רציתי לעשות קצת סדר בדבריו של יו"ר ועד
ההורים. התל"נ נמצא בחוק חינוך ממלכתי. זו תכנית לימודים נוספת. יש חוק מוגדר, תכנית השלמה ותכנית לימודים נוספת ויש בתקנות פרוצדורה איך לקיים את התכנית הזאת, ומדובר על תכנית לימודים. והיה וההורים רוצים תוספת לתכנית הלימודים יש לזה הנחיות, חלק מההורים יכולה להיות גם כיתה אחת מבין הכיתות שרוצות, רוצים הורים להוסיף על תכנית הלימודים שלהם, יש דרך בתקנות כיצד לעשות את זה. יש תקנות חינוך ממלכתי, תכנית השלמה ותכנית נוספת, תקנות לפי חוק חינוך ממלכתי שקובעות את הפרוצדורה לעניין הזה. אנחנו על התל"נ, מופיע כדי שההורים ידעו מה זו תכנית לימודים נוספת, מופיע בחוזר מנכ"ל תשלומי הורים כרובריקה נפרדת. אנחנו על התל"נ כרגע לא מדברים. אם ההורים רוצים קרמיקה או משהו אחר בתכנית לימודים נוספת זה סיפור אחר. מדובר על תכנית לימודים.

תשלומי הורים כאן שאנחנו מדברים עליהם, בין מחובה ובין מרצון אינם תכניות לימודים, ולא צריך לראות בעובדה שמפצלים כיתות או שעושים כל מיני דברים אחרים, זה לא לפי חוק, אנחנו לא מדברים על זה כרגע אלא אנחנו מבקשים לאשר תשלומים נוספים לפי סעיף 6ד. לכן אמרנו שיש הבחנה בין תשלומי החובה לתשלומי הרשות, ובכל אופן תשלומי הרשות אנחנו מביאים לוועדה, היה רעיון בזמנו אפילו להכניס אותם למסגרת של חוק להגנת הצרכן או להגנת התשלומים האלה. לא ניתן לעשות את זה משום המורכבות הזאת בחוק, אבל עדיין אנחנו מקבלים על עצמנו לחייב את בית הספר, ויש למשרד החינוך אפשרות מכוח חוק הפיקוח על בתי הספר או מכוח הפיקוח על בתי הספר בכלל לחייב את בתי הספר ברמת התנהגות כזו או אחרת וברמת תשלומים, וזה מה שאנחנו עושים.
יוסי שריד
יש לכם את מפת התל"נ? אולי אתם יכולים לתת
לנו אינפורמציה על מפת התל"נ. יש לי הערכה איזו מפה של מדינת ישראל נקבל, אבל למה לי להעריך אם אפשר לקבל נתונים. זאת אומרת איפה בעיקר יש עידוד לתל"נ, איפה זה אושר, איפה ההורים הסכימו,
היו”ר אילן שלגי
איפה זה מתבצע בבוקר? איפה אחרי הצהריים?
יאיר סמוכה
מי שרוצה להשתתף בתל"נ אחר הצהריים נרשם,
מי שלא רוצה הולך הביתה.
יצחק קדמן
אני רוצה לשתף אתכם, אני היום לא אדבר באופן
כללי אלא על הניסיון האישי שלי, וכל מי שיאמר אחרת אני מזמין אותו, יש לי את כל המסמכים על מה שאני אומר. שום תכנית מחשב לא תעזור, כאשר בפועל עושים בבתי הספר מה שהם רוצים ואין שום אכיפה. אני אומר את זה באחריות מלאה. אין שום אכיפה.

אני התבקשתי לשלם, כמו כל הורה בבית ספר, בחוזר שקודם כל החוזר הוא בלתי חוקי בעליל מפני שהחוזר אגב נשלח, אני אעביר לכם את זה, בלי חתימות ,כתוב פה שמות, אף אחד לא חתם על זה, החוזר מערבב בין רכישת שירותים מרצון לבין תשלומי רשות. החוזר לא מאפשר להורים לשלם. אני אספר לכם מה עשיתי. אני מודיע לכם, גם אם יקראו לי פה חברים אחרים סרבן תשלומים אני מסרב לשלם עבור תעודה לבית ספר. לא יכול להיות שילד צריך לשלם עבור תעודה לבית ספר, או בול שאני לא יודע למי הוא הולך. איזה בול, אני לא אוסף בולים. למה אני צריך לשלם עבור בול. אז אמרתי זה מרצון, יופי. הודעתי שיש תשלומי רשות, טיול, וסל תרבות, והכל נגבה כחוק, שלחתי צ'ק וציינתי בדיוק למה זה מיועד על פי הפירוט שקיבלתי. הפלא ופלא, קיבלתי קבלה. ממש ממש, מחשב, כולם חושבים שמחשב זה פתרון. המחשב הוציא לי קבלה. ומה המחשב עשה, הוא הוציא לי קבלה על כל הסכומים שנדרשתי לשלם, כולל קניית שירותים מרצון, וחילק את הכסף והראה שבאף אחד מהתשלומים לא שילמתי את מלוא התשלום. כי חילקו, עשו חלוקה יחסית, המחשב עשה את זה, זה פלט מחשב, יצא כך ששילמתי חלקית על טיולים, ולכן אני לא יכול גם לצאת לטיולים. שילמתי חלקית על סל תרבות, ואין שום אפשרות להכיר בתשלומים שאני, על פי ההוראות שלכם, אמור לשלם, ואחרים אתם אומרים זה מרצון. אין רצון. זה בלוף. אין רצון.

אתם אומרים תכנית מחשב, גם בתוך התשלומים שנקראים תשלומי רשות מוכנסים דברים שמעולם לא אושרו פה על ידי הוועדה. הפסקה פעילה, הפסקה פעילה זה תשלום שהוכר בתשלומי הרשות?
דורית מורג
לא.
יצחק קדמן
אז אני מודיע לכם, מי שרוצה לראות, בבקשה.
תשלומי רשות מופיע פה. אני מודיע לכם, אני פניתי למנח"י, אמרתי תשמעו, אני קצת מתמצא, יש הורים שלא מתמצאים, זה הרוב. פניתי למנח"י, ואני מודיע לכם שקיבלתי תשובה ממנח"י שהכל כשר פה. זה לא רק זה. הופיע גם גבייה עבור סיוע לכיתה, לפצל את הכיתה לשתיים, אמרו לי מנח"י זה בסדר, זה תל"נ. זה תל"נ?
דורית מורג
לא.
יצחק קדמן
אז אני מודיע לך שיש תשובה של מנח"י. מנח"י זה
משרד החינוך. היה עוד בית ספר שפניתי, עם שורה ארוכה של דברים אבסורדיים לחלוטין. במקרה יש לי קשר עם אחד ההורים שם. שאלתי אותו תגיד, אחרי שכל העניין הזה נכתב ובטח נכלל פה בשבעים ושמונה מקרים טופל, קיבלתם כסף חזרה מישהו מההורים? אף אחד. יצא חוזר מתקן של בית ספר? אף אחד. אמרו שאולי בשנה הבאה יהיה בסדר.

ולכן כל מי שמדבר על אכיפה או כל מי שמנסה לעשות שעשועי מחשב כאלה ואחרים, זה לא יעזור.

אני רוצה לומר בכל זאת מילה אחת למנהלים. אני דיברתי עם מנהלת בית הספר שבו מדובר. לבי לבי עליה. ואני מבין גם למה מנח"י נותן לה גיבוי. הוא נותן לה גיבוי מפני שמנח"י קיצץ לה בתקציבים אז מנח"י לא מרגיש נוח עכשיו גם לקצץ בתקציבים וגם לא להרשות להם לגבות. לבי לבי למנהלים ואני אומר למנהלים תפסיקו להיות שותפים לעניין הזה. אתם מחנכים ולא גבאים ולא גזברים. כל היום, המנהלת בכתה לי, כל היום במקום לעשות בחינוך אני רבה עם הורים. זה אי אפשר, זה לא תפקיד של מנהל. מספיק, אי אפשר. אני אומר לכם, אין אכיפה. אני מציע לא לאשר את תשלומי ההורים עד שהעניין הזה לא יפתר.
יעקב אגמון
אני מציע משהו לסדר אם הוועדה תקבל את זה.
הנושא זה של אכיפה הוא בנפשנו. אני אומר את זה גם אחרי דיון חשוב שאנחנו קיימנו במרכז השלטון המקומי נציגי רשויות. אנחנו תמיד דנים בזה לקראת אישור תשלומי ההורים לשנה הבאה, ובעצם חוזרים ואם נעבור לפרוטוקולים ונראה מה שעשינו לאורך כל השנה, גם המחלקה של העיר, גם אנחנו, אנחנו חוזרים למה שהיינו. ואני מציע לוועדה להפריד את הדיון ולקיים דיון לאורך כל השנה, כמה זמן שצריך, כדי לפתור את הבעיה.

אני רוצה לחזור ברשותכם, למרות שאני חושב שכל הדברים שנאמרו פה הם נכונים וראוי שנדון בהם, בתשלומי ההורים עצמם. חסר בהצעה המוגשת, חסרים שלושה סעיפים. סעיף אחד זה אגרות שכפול וטכנולוגיה. זה נעלם.
היו”ר אילן שלגי
זה לא נעלם. זה הוצא במכוון לפני שנתיים. על זה
יש לכם מחלוקת עם משרד החינוך. ההורים לא בתמונה.
יעקב אגמון
הבעיה קיימת ואני רוצה להציג אותה,
היו”ר אילן שלגי
מר אגמון ,היום אנחנו דנים בתשלומי ההורים, לא
בשכפול שיש לכם,
יעקב אגמון
באגרת שירותים נוספים,
היו”ר אילן שלגי
לא, אנחנו דנים היום בתשלומי הורים, נקודה.
והנושא שלך הוא לא תשלומי הורים.
יעקב אגמון
אולי הוועדה תחשוב שאם אין מקור תקציבי תפנה
להורים ותברר, בגלל זה בדיוק אני אומר, חסרים שלושה גורמים שהיו בשבילנו הסולר שדיברנו עליו או הדלק, שהיום הם אינם בבתי הספר. ואני רוצה, היות ורק לפני שנתיים זה נעלם, אני לא שכחתי ואני חושב שפה אף אחד לא שכח את העניין. אני אולי אהיה הילד ההולנדי שבא ואומר לכם רבותי, ישנה בעיה. ישנה בעיה של חומרי שכפול, כך זה נקרא, אין לזה פתרון. לא תקציבי, אין מקור לערכות מדע וטכנולוגיה, אין לזה מקור תקציבי, אין בבתי הספר. זה חשוב מאוד מאוד, כי עוד מעט לא יהיה גם מה לאכוף, ואז בצדק יאמרו הדברים יחזרו להורים. אלה נושאים שבית ספר בלי חומרי שכפול ובלי חומרי לימוד לא יכול לעבוד, ואז מנהלי בתי הספר, כפי שהתריע ד"ר קדמן ואחרים שוב נעסוק באכיפה. צריך להיות מקור תקציבי.
היו”ר אילן שלגי
הדיון הוא תשלומי הורים.
יעקב אגמון
בסדר, אז אני מוכן להציע, גם אם אני נשמע לא
פופולרי, אם למדינת ישראל אין תקציב לזה ההורים יאותו, ישקלו את העניין, אנחנו גם הצענו את זה למשרד החינוך ואמרנו בואו נפנה ביחד לוועדת החינוך, אם אין להם כסף נפנה להורים ונשאל אם הם מוכנים לתת את הדעת לנושא הזה.

נושא שלישי שנעלם וחבל הוא נושא של השאלת ספרי לימוד. בתי הספר בלי ספרים, מאוד יכול להיות ששו בפונים להורים ומבקשים מהם כספים. הנושא זה היה, לא מדובר על סכומים גדולים. אני חושב שראוי שהוועדה, גם מתוקף כוחה הציבורי וגם מתוקף שניתן באופן חוקי לגבות אותם בהסכמת ההורים ובאישור הוועדה ,לשקול את העניין. כרגע באחד בספטמבר אין לנו מקור תקציבי לעניין הזה.
אברהם רומנו
אני באמת אשתדל לקצר ולא לחזור על דברים
שאמרו. אני אומר, משרד החינוך מצפצף על עצמו ועל כולם ממש. יש פה חוות דעת של יועץ משפטי בכיר של משרד החינוך בשם אביגדור דנן שהוא כותב שזה עבירה. נתתי לכם את זה. יש פה בג"צ, בג"צ נגד משרד החינוך לשר החינוך דאז אהוד ברק שהחליט שאסור לגבות אגורה. וגם שר החינוך וגם היועץ המשפטי של אותו בית ספר קיבלו את הטענה של ההורים שאסור לגבות יותר מזה. וזו החלטת בג"צ. יש פה ועדת חינוך של הכנסת, הצעת חוק שזה ייחשב כעבירה פלילית בפירוש. איפה משרד החינוך, על כל זה הוא מצפצף. בוועדת חינוך של הכנסת ב-98' בוטלו הרבה תשלומים, ביניהם בחינות בגרות. משרד החינוך קורא לזה בשם אחר, עבור ניירת, עבור כפכפים, והוא גובה עשרים וחמישה שקלים בחוזר שלו. ההורים בינתיים משלמים, בחינות בגרות, מה, שילדים לא ייבחנו?
היו”ר אילן שלגי
היום הנושא הוא לא תשלומי בחינות בגרות.
משולם נהרי
אני רוצה לחזור לשאלה שלי הקודמת. משרד
החינוך מבטח את התלמידים בחברת ענבר. משרד החינוך הודיע לרשתות החינוך, אני מדבר על לא בתי ספר פרטיים, מעין החינוך התורני והחינוך העצמאי, שהוא מפסיק לבטח את התלמידים שלהם בראשון לינואר 2003. הווה אומר שהם יצטרכו לגלגל את זה על ההורים. אין להם את הכסף לזה.
דורית מורג
מדובר בביטוח אחריות כלפי צד ג'. זה נושא אחר
לחלוטין. זה בהתאם להנחיות החשב הכללי ופרקליטות המדינה. זה לא נוגע לנושא הזה פה.
משולם נהרי
זה תשלומי הורים. הילד הזה צריך לבטח אותו?
דורית מורג
זה תביעות אחריות כלפי צד ג'. יש החלטה
שהמדינה תהיה אחראית אך ורק על התביעות שמגישים כנגד המדינה, ולא על תביעות אחרות. משמע כל המוסדות צריכים לבטח את עצמם. זה נושא אחר לחלוטין, לא מדברים על זה.
יוסי שריד
חוץ מאותם הורים שידם אינה משגת הכי מסכנים
בכל התמונה הזו אלה המנהלים. הם הכי מסכנים. הרי בכלל אם זר היה מזדמן לכאן היה חושב שמדובר באיזו קבוצה של שודדים, שלא מתקררת עליהם דעתם עד שהם לא תוחבים ידם אל תוך הכיסים של ההורים ומוציאים משם כסף. המנהלים ברובם המכריע בסך הכל רוצים לקיים איזו שהיא רמה סבירה של בית הספר. זה מה שהם רוצים בסך הכל.

עכשיו, חברות וחברים, בשנה הבאה התופעה הזו של עוד ועוד גבייה, מעל השולחן ומתחת לשולחן ושחורה ואפורה וכל מה שאתם רוצים, התופעה הזו תתרחב ותתעצם עד מאוד. מדוע, הרי אין פה ניסים והבור הזה איננו מתמלא ושרת החינוך כבר הודיעה שהיא לא תישא באחריות לחינוך, לא הבנתי בדיוק את המשמעות של זה, מה זאת אומרת, היא תהיה שרת החינוך והיא לא תישא באחריות לחינוך, לא הבנתי את זה, אבל זה יתברר כנראה בימים הקרובים. מכל מקום הרי הבור הזה איננו מתמלא מחוליתו. ככל שהקיצוצים הם יותר מאסיביים ויותר חריפים ויותר עמוקים והמנהל, והמורים רוצים בכל זאת שמשהו יישאר, שתהיה שם איזו שהיא אבן על אבן, שתהיה דמות לבית הספר, אחרי הכל בית הספר הרי גם כן פושט רגל והוא ייראה כמו בית ספר פושט רגל. איך ייראה בית ספר פושט רגל, זה האינטרס של ההורים?

אתם בכלל לפי דעתי עושים שגיאה. ממש שגיאה. כאשר צריכים להתמודד עם מימסד, כל מימסד, השגיאה הכי גדולה זה שמופיעה חזית מפוצלת בין הורים לבין מנהלים לבין מורים, כל הקבוצות האלה צריכות להיות מאותו הצד של המיתרס, לא משני העברים של המיתרס, כי אז המימסד יודע לשחק יפה מאוד בין הקבוצות האלה, לתמרן ביניהם, לעשות עליהם מניפולציה ואחר כך להכניס לכולם ואחר כך כל אחד יוצא ולא חצי תאוותו בידו ולא רבע תאוותו בידו. תאמין לי, בעניינים כאלה יש מומחיות גדולה מאוד למימסדים. לכן זו שגיאה מאוד כבדה להשתלח במנהלים. אם אתם רוצים שבית הספר ייראה כפי שהוא ייראה כתוצאה מהקיצוצים האלה, אז בסדר. לא במקרה אגב ביקשתי את מפת התל"נ, אני מציע גם שתעשו את מפת התל"נ. כי אז הרי יסתבר מה, יסתבר שמפת התל"נ היא המפה של אפילו לא בין גדרה לחדרה. כי מה זה תכנית לימודים נוספת, תכנית לימודים נוספת זה תכנית לעשירים. וברור לגמרי שהיא מצטמצמת בתוך גבולות מאוד מאוד צרים.

בשנה הבאה צריך להתכונן לזה, התביעה תהיה ביתר שאת וביתר תוקף. משום שלא קרה פה נס, שקיצצו שני מיליארד שקל ואיך שהוא זה מתנדף והדברים עומדים על מקומם. זה מה שבמשרד החינוך רוצים שנחשוב. אבל אנחנו ממשיכים לחשוב, ואני מקווה שאנחנו חושבים פחות או יותר נכון. לכן אנחנו צריכים להיות הרבה יותר ברורים בעניין הזה, דווקא משום שזה עלול לקרות.

יש כאן איזו תופעה מוזרה, כשמפרסמים משהו, מפרסמים מחיר מומלץ ומחיר מירבי. כשזה קשור בחינוך אני לא יודע מה זה מומלץ ומירבי. בעיקר שבין המומלץ לבין המירבי לפעמים יש הבדלים של שמים וארץ. למשל אני רואה פה בחטיבת ביניים במסיבת סיום כולל תמונה כיתתית מחזור וספר מחזור. המחיר המומלץ הוא מאה חמישים, והמחיר המירבי הוא מאתיים שמונים, כלומר פי שניים כמעט. מה זאת אומרת, המלצה זה מה, זה לצאת ידי חובה? הרי אתם יודעים שברגע שאתם כותבים מירבי מתייחסים רק למירבי. מי לא ייקח את המירבי, בעיקר בקטעים האלה. זה עוד העמדת פנים וזה לצאת ידי חובה.
היו”ר אילן שלגי
זה לדעתי בא לסייע להורים שיוכלו להתמודד מול
דרישה של מעבר למקסימום, הרי המומלץ הוא אפילו פחות מן המקסימום. מילא, אתם רוצים את המקסימום, אבל אל תעברו אותו.
יוסי שריד
אני מציע שיהיה מחיר אחד, לא מומלץ ולא מירבי.
זה לא יצרנית שמודיעה לכל הסוכנים שלה מה המחיר המומלץ ומה המחיר המירבי. אם זה המומלץ, סימן שזה המחיר הנכון. אם אתם אומרים שאם מוחקים את המירבי המומלץ צריך להיות אולי מחיר אחר, צריך לדון בזה. אבל בין מומלץ לבין מירבי ברגע שכתוב מירבי זה מותר, זה לגיטימי, כולם יגבו את זה.
מג’לי ווהבה
מה שחסר לי פה, שמעתי את המנהלים, שמעתי את
משרד החינוך, מגזר שלם שלא מיוצג, זה ועדי הורים. את הבעיות שאני מכיר אותם לא שמעתי אותם. הם דומות אבל לפעמים הרבה יותר קשות. אני מדבר על עשרים ושניים אחוז מהאוכלוסיה שיש להם בעיות הרבה יותר חמורות. כמה שזה חמור מה שהציגו, עוד שם יותר חמור.
ארז פרנקל
בפעם הבאה יבוא נציג ממגזר המיעוטים.
מג’לי ווהבה
אתה מצפה שאנשים ילכו לפי תכנת מחשב ולהיכנס
למחשב ,יש במיגזר המיעוטים בתי אב שאין להם,
יאיר סמוכה
ברגע שאני כופה על המנהל טבלת תשלומים
שהולמת את הנהלים, כבר לא משנה מי נכנס למחשב ומי לא נכנס למחשב. זה לא משנה. הטבלה הולמת את הנהלים. זה מה שחשוב. אחרת הוא לא מכניס אותה.
יצחק קדמן
אתם גם החלטתם על חוזר אחיד בשעתו ואף אחד
לא משתמש בחוזר האחיד.
מג’לי ווהבה
מה שחשוב, ואני אומר את זה לצוות הוועדה שיהיה
ייצוג ונשמע את הבעיות של המיגזר והנושאים האלה, לא יצא לנו לדבר ולשמוע את הנציגים, יש המון בעיות מעבר לאלה שהוזכרו.
יוסי שריד
אני מציע שמשרד החינוך יחזור, שנדע מה אנחנו
מאשרים. בנוסף לכך, לכל הצרות שכרוכות באישור של תשלומי הורים שצריכים לעבור מן העולם ולהתבטל כליל אני לא יכול לאשר מחיר שאני לא יודע מהו, שהוא במרחבים כאלה שזה פי שניים. כל גוף שמאשר צריך לדעת מה הוא מאשר. תלכו, תחזרו, תביאו מחיר נקוב.
יאיר סמוכה
אנחנו יכולים אם אתם רוצים, אני לא חושב שזה נכון, לוותר על המחיר המומלץ. כשהורה משלם את המחיר המומלץ יש לו הדרת כבוד כלפי המנהל שהוא עושה את זה במחיר המינימלי האפשר. כשהוא משלם את המחיר המירבי הוא יודע שהוא משלם מחיר גבוה, הוא יודע שאפשר לעשות את זה בפחות, ולכן הוא גם דורש שהשירות שהוא מקבל יהיה ברמה הכי גבוהה שאפשר לתת. ככה ועד ההורים מעריך את המנהל.
איתן ויינריך
אף אחד לא משתמש במומלץ. אף אחד. משרד
החינוך הוציא דף צהוב, הכל כתוב. ומאז התחלנו לקבל טלפונים. מאות. יש לי שישה קלסרים פה בחוץ, אני יכול להביא אותם.
היו”ר אילן שלגי
ביקשנו לקבל את הדף הצהוב הזה,
יוסי שריד
יש לי עוד הצעה. במסגרת שיעורי הבית של משרד
החינוך כל שנה על פי מה שזכור לי משרד החינוך נתן אינדיקציה לגבי הכוונות שלו בשנים הבאות, במגמה מתמדת של הפחתה. ועובדה שהיו דברים שבעבר שילמו בעבורם ועכשיו לא משלמים בעבורם. אז אנחנו מבקשים ממשרד החינוך שיתן לנו אינדיקציות לגבי שנה שנתיים הבאות, כאשר התשלומים הם במגמת ירידה או ביטול. אני מתכוון למה שנקרא תשלומי רשות שהם לא רשות ותשלומים מרצון שהם תשלומים מאי רצון וכו'. מה המגמה, איך אתם רואים את זה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד ארבע.
היו”ר אילן שלגי
אתם יכולים להצהיר על מגמה. רבותי, אנחנו
צריכים לעלות למליאה. אני מבקש לחזור על דברים שנאמר פה ולהוסיף, לא קיבלנו תשובות לגבי אכיפה. מישהו פה הזכיר שבישיבה קודמת שהיתה פה בחודש יולי 2002, כלומר של הוועדה הקודמת בכנסת הקודמת כאן דובר על בתי ספר ששלחו חוזרים בלתי חוקיים, וכאן הייתה יו"ר הישיבה העלה הצעה, אני הצעתי חקיקה שתעלה את התופעה לעבירה פלילית, זה אמנם בעייתי אך אם לא תהיה דרך אחרת נצטרך לעשות זאת בדרך זו. ואני חוזר על הדברים. מה שאמר היושב ראש הקודם של הוועדה, חבר הכנסת היום השר אורלב, אני חוזר על הדברים. יכול להיות שלא יהיה מנוס אלא להסדיר את הדברים בחקיקה, כך שחריגה תהיה עבירה. אתם אנשי משרד החינוך אנחנו יודעים שאתם עושים מאמצים אבל אתם לא מצליחים לאכוף את זה. שמענו את זה פה, ראינו את זה פה. ואם תהיה על מנהל עבירה פלילית אני מאמין שאף מנהל לא יקלע למצב הזה. ובשנים קודמות, יש לנו פה דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהוא מחודש יולי 2002, והוא מתייחס למה שהיה לפני הישיבה הזאת. פה מישהו דיבר על 98'. אז פה מדובר על מחסור באמצעי אכיפה, חוסר אחידות במדיניות אכיפה. יש פה עוד דברים חמורים שחוזרים כבר כמה וכמה שנים.

אז אנחנו מבקשים מכם, תחזרו אלינו שוב, וננסה לקיים את זה בתוך שלושה שבועות, כדי לא לפגוע בתחילת המאמצים לקראת השנה הבאה, ותחזרו עם הדברים שביקשתנו. אמצעי אכיפה, התל"נ, בצדק ביקש חבר הכנסת שריד, תביאו לנו את מפת התל"נ, היכן יש תל"נ, מתי זה בשעות הבוקר והאם זה כאשר כל ההורים הסכימו ומתי זה בשעות אחר הצהריים. ואותם תשלומים מרצון, הרי מעצם הגדרתם הם יכולים להיות רק כאלה שאושרו על ידי כל ההורים. זאת התנדבות. הורה רוצה שהילד שלו ילך לתל"נ, הוא רוצה שהילד שלו יקבל שיעורי שחיה, אז זה צריך להיות בהסכמת כל ההורים, ואם כולם הסכימו ואפשר, תעשו את זה גם בשעות הלימודים. ואם לא, לפי חוזר מנכ"ל שלכם אז זה לא יכול להתבצע בשעות הבוקר, ואנחנו שומעים פה שבשטח הדברים קורים. וראינו פה שלוש תלונות מקריות שהגיעו לוועדה הזאת בעשרת הימים האחרונים. הפרוצדורה היא לא כזאת, תשנו אותה. אתם רוצים אישור של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אז בבקשה . תבואו בבקשה לקראתנו. אנחנו רואים את עצמנו כמייצגי הציבור. ההורים והתלמידים. אז אנחנו נחזור לכאן ונתכנס בתחילת חודש יולי, ואני מקווה שנוכל לאשר.
יוסי שריד
אתה ראית איזו שהיא חברה של בני אדם שיש בה
הסכמה של מאה אחוז? המילים הם קלות אבל המעשים הם כבדים. וכי ניתן להעלות על הדעת שבבית ספר כלשהו תהיה הסכמה של מאה אחוז של ההורים?
היו”ר אילן שלגי
לכן התל"נ יהיה אחר הצהריים. לא יכול להיות
ששיעורי שחיה יהיו בבוקר ומי שלא שילם יישאר בחוץ. רבותי, תודה רבה לכולם.הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים